fbpx
วิกิพีเดีย

ตำบลดงขวาง (อำเภอหนองขาหย่าง)

ดงขวาง เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของตัวอำเภอ ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 10 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดอุทัยธานีประมาณ 23.4 กิโลเมตร

ตำบลดงขวาง
อักษรไทยตำบลดงขวาง
อักษรโรมันTambon Dong Khwang
จังหวัดอุทัยธานี
อำเภอหนองขาหย่าง
พื้นที่
 • ทั้งหมด23.878 ตร.กม. (9.219 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)
 • ทั้งหมด2,274 คน
 • ความหนาแน่น95.23 คน/ตร.กม. (246.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 61130
รหัสภูมิศาสตร์610509
ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง
ที่ตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง
พิกัดภูมิศาสตร์: 15°18′39.8″N 99°55′45.8″E / 15.311056°N 99.929389°E / 15.311056; 99.929389พิกัดภูมิศาสตร์: 15°18′39.8″N 99°55′45.8″E / 15.311056°N 99.929389°E / 15.311056; 99.929389
จังหวัดอุทัยธานี
อำเภอหนองขาหย่าง
พื้นที่
 • ทั้งหมด23.878 ตร.กม. (9.219 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)
 • ทั้งหมด2,274 คน
 • ความหนาแน่น95.23 คน/ตร.กม. (246.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.06610502
ที่อยู่ที่ทำการหมู่ที่ 1 ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 61130
เว็บไซต์www.dongkwang.go.th
ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตำบลดงขวางทั้งตำบลอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวางซึ่งเดิมมีฐานะเป็นสภาตำบลดงขวาง ก่อนที่ต่อมาจะได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวางในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2542[1]

ประวัติ

ตำบลดงขวางเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี เป็นตำบลเก่าแก่ในจังหวัดอุทัยธานี และปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการให้ใช้ชื่อ "ตำบลดงขวาง" ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2464[2] เป็นรายชื่อตำบลหนึ่งในอำเภอหนองขาหย่าง

"ดงขวาง" ที่ใช้ชื่อนี้เพราะสมัยก่อนเป็นพื้นที่ติดกับป่าดงดิบ และพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งสันนิษฐานว่า ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ดั้งเดิมย้ายมาจากบ้านเก่าเขากระจิว เขตจังหวัดกาญจนบุรี โดยการนำของแม่เฒ่าจีน คำจีนศรี

ที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลดงขวางตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอหนองขาหย่าง มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

การแบ่งเขตการปกครอง

ตำบลดงขวางประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ รหัส

ภูมิศาสตร์

ชื่อหมู่บ้าน ประชากร (2563) จำนวนบ้าน
ชาย หญิง รวม
1 61050901 ดงขวาง 280 305 585 209
2 61050902 ขุนแก้ว 271 292 563 195
3 61050903 ลานคา 125 159 284 96
4 61050904 ใหม่ 98 127 225 74
5 61050905 ทุ่งปาจาน 193 228 421 131
6 61050906 คูเมือง 94 102 196 79
รวม 1,061 1,213 2,274 784

สถานที่สำคัญ

  • เมืองโบราณบ้านคูเมือง หรือเมืองโบราณทับตาอู่ ตัวเมืองเป็นรูปวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 800 เมตร มีคูน้ำคันดินสองชั้น คันดินครึ่งวงกลม กว้างประมาณ 20 เมตร ขอบคันดินลาดเอียงเป็นท้องกระทะ คูน้ำตื้นเขิน

อ้างอิง

  1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (ตอนพิเศษ 82 ง): 3–38. October 15, 1999.
  2. "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๔๖๔ ในท้องที่มณฑลนครสวรรค์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 38 (0 ก): 576–583. February 26, 1921.

ตำบลดงขวาง (อำเภอหนองขาหย่าง)
ตำบลดงขวาง, อำเภอหนองขาหย, าง, ดงขวาง, เป, นตำบลหน, งในอำเภอหนองขาหย, าง, งหว, ดอ, ยธาน, งอย, ทางท, ศใต, ของต, วอำเภอ, างจากท, าการอำเภอประมาณ, โลเมตร, และห, างจากศาลากลางจ, งหว, ดอ, ยธาน, ประมาณ, โลเมตรตำบลดงขวางตำบลอ, กษรไทยตำบลดงขวางอ, กษรโรม, นtambon, dong. dngkhwang epntablhnunginxaephxhnxngkhahyang cnghwdxuthythani tngxyuthangthisitkhxngtwxaephx hangcakthiwakarxaephxpraman 10 kiolemtr aelahangcaksalaklangcnghwdxuthythanipraman 23 4 kiolemtrtabldngkhwangtablxksrithytabldngkhwangxksrormnTambon Dong Khwangcnghwdxuthythanixaephxhnxngkhahyangphunthi thnghmd23 878 tr km 9 219 tr iml prachakr 2563 thnghmd2 274 khn khwamhnaaenn95 23 khn tr km 246 6 khn tr iml rhsiprsniy 61130rhsphumisastr610509swnhnungkhxngsaranukrmpraethsithyxngkhkarbriharswntabldngkhwangxngkhkarbriharswntablxngkhkarbriharswntabldngkhwangthitngthithakarxngkhkarbriharswntabldngkhwangphikdphumisastr 15 18 39 8 N 99 55 45 8 E 15 311056 N 99 929389 E 15 311056 99 929389 phikdphumisastr 15 18 39 8 N 99 55 45 8 E 15 311056 N 99 929389 E 15 311056 99 929389cnghwdxuthythanixaephxhnxngkhahyangphunthi thnghmd23 878 tr km 9 219 tr iml prachakr 2563 thnghmd2 274 khn khwamhnaaenn95 23 khn tr km 246 6 khn tr iml rhs xpth 06610502thixyuthithakarhmuthi 1 tabldngkhwang xaephxhnxngkhahyang cnghwdxuthythani 61130ewbistwww wbr dongkwang wbr go wbr thswnhnungkhxngsaranukrmpraethsithytabldngkhwangthngtablxyuinekhtxngkhkarbriharswntabldngkhwangsungedimmithanaepnsphatabldngkhwang kxnthitxmacaidrbkarcdtngepnxngkhkarbriharswntabldngkhwanginwnthi 15 tulakhm ph s 2542 1 enuxha 1 prawti 2 thitngaelaxanaekht 3 karaebngekhtkarpkkhrxng 4 sthanthisakhy 5 xangxingprawti aekikhtabldngkhwangepntablhnungkhxngxaephxhnxngkhahyang cnghwdxuthythani epntablekaaekincnghwdxuthythani aelaprakthlkthanekiywkbkarihichchux tabldngkhwang inhnngsuxrachkiccanuebksa ph s 2464 2 epnraychuxtablhnunginxaephxhnxngkhahyang dngkhwang thiichchuxniephraasmykxnepnphunthitidkbpadngdib aelaphunthiepnthirablumthixudmsmburn sungsnnisthanwa chawbanthixasyxyudngedimyaymacakbanekaekhakraciw ekhtcnghwdkaycnburi odykarnakhxngaemethacin khacinsrithitngaelaxanaekht aekikhtabldngkhwangtngxyuthangthisitkhxngxaephxhnxngkhahyang mixanaekhttidtxkbekhtkarpkkhrxngkhangekhiyngdngtxipni thisehnux tidtxkbtablhnxngiphaelatablhnxngkhahyang xaephxhnxngkhahyang thistawnxxk tidtxtablhlumekha xaephxhnxngkhahyang thisit tidtxkbtablbxaer xaephxwdsingh cnghwdchynath aelatablkudcxk xaephxhnxngmaomng cnghwdchynath thistawntk tidtxkbtablhnxngnangnwl xaephxhnxngchang karaebngekhtkarpkkhrxng aekikhtabldngkhwangprakxbdwyhmubanthnghmd 6 hmuban idaek hmu rhs phumisastr chuxhmuban prachakr 2563 canwnbanchay hying rwm1 61050901 dngkhwang 280 305 585 2092 61050902 khunaekw 271 292 563 1953 61050903 lankha 125 159 284 964 61050904 ihm 98 127 225 745 61050905 thungpacan 193 228 421 1316 61050906 khuemuxng 94 102 196 79rwm 1 061 1 213 2 274 784sthanthisakhy aekikhemuxngobranbankhuemuxng hruxemuxngobranthbtaxu twemuxngepnrupwngklm esnphasunyklangpraman 800 emtr mikhunakhndinsxngchn khndinkhrungwngklm kwangpraman 20 emtr khxbkhndinladexiyngepnthxngkratha khunatunekhinxangxing aekikh prakaskrathrwngmhadithy eruxng cdtngxngkhkarbriharswntabl PDF rachkiccanuebksa 116 txnphiess 82 ng 3 38 October 15 1999 prakaskrathrwngsuksathikar eruxng ichphrarachbyytiprathmsuksa ph s 2464 inthxngthimnthlnkhrswrrkh PDF rachkiccanuebksa 38 0 k 576 583 February 26 1921 bthkhwamekiywkbekhtkarpkkhrxngkhxngpraethsithyniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy praethsithyekhathungcak https th wikipedia org w index php title tabldngkhwang xaephxhnxngkhahyang amp oldid 9427551, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม