fbpx
วิกิพีเดีย

ตำบลด่านม่วงคำ

ตำบลด่านม่วงคำ อยู่ในจังหวัดสกลนคร

ประวัติ

ชาวตำบลด่านม่วงคำ เป็นชาวภูไทกะตะอพยพมา จากบ้านกล้วย บ้านนาบุง บ้านกุซอง บ้านกะหลวง และบ้านท่ากระโจน หมู่บ้านเหล่านี้อยู่ติดต่อแดนระหว่างประเทศลาว และประเทศเวียดนาม ซึ่งขึ้นต่อเมืองมหาชัยกองแก้ว (ปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศลาว) ครั้งแรกอพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เมืองสกลนคร คุ้มวัดเหนือ ในปี พ.ศ. 2423 รศ.99 ชาวคุ้มวัดเหนือคณะหนึ่ง ซึ่งมีทานยาคูอ้วนกับโยมผู้ใหญ่ 8 ท่าน โดยอพยพครอบครัวลงเรือจากหนองหารล่องตามลำน้ำก่ำถึงปากน้ำห้วยแคน ห่างจากสกลนคร 40 กม. แล้วขึ้นไปตั้งบ้านเรือนและวัดใหม่ ใกล้ริมฝั่งน้ำกก ชื่อว่าบ้านขมิ้น อยู่ได้ 5 ปี ก็เกิดโรคระบาด จึงย้าย ข้ามลำน้ำก่ำอยู่ทางทิศตะวันตก ห่างจากที่เก่า 2 กม. ในปี 2427 ตั้งชื่อว่าบ้านด่านม่วงคำ เพราะว่ามีต้นมะม่วงใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขเรื่อยมาทางราชการได้แต่งตั้งนายดี (ท้าวศรีสุราช) เป็นผู้ใหญ่บ้านสมัยนั้นเกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับอินโดจีนทางราชการจึง ตั้งด่านขึ้นตรวจเรือสินค้า ขึ้นลงตามลำน้ำก่ำที่บ้านด่านม่วงคำ ต่อมาบ้านม่วงคำก็กลายชื่อเป็น "บ้านด่านม่วงคำ" นับจนถึงปัจจุบัน บ้านด่านม่วงคำมีอายุได้ 113 ปี

สภาพทั่วไปของตำบล

พื้นที่สวนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับทำการเกษตร มีแหล่งน้ำสำคัญและลำห้วย เช่นลำน้ำกำ กุดแข้ ลำห้วยนาซาว ลำห้วยกุดจิก อาณาเขตตำบล : ทิศเหนือ ติดกับ ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร ทิศใต้ ติดกับ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร ิทิศตะวันออก ติดกับ ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ม่วงลาย อ.เมือง จ.สกลนคร จำนวนประชากรของตำบล : จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,091 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,958 หลังคาเรือน

ข้อมูลอาชีพของตำบล

อาชีพหลัก ทำนา อาชีพเสริม เพาะชำกล้าไม้ ทอผ้าไหม ปลูกไม้ผล เลี้ยงโคขุน จักสาน ทอผ้าฝ้าย ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล : 1.องค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ 2.สถานีอนามัยตำบลด่านม่วงคำ 3.ศูนย์นาเด็กเล็กจำนวน 4 แห่ง 4.วัดจำนวน 10 แห่ง 5.ศูนย์การเรียนชุมชนด่านม่วงคำ 6.โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม 7.บึงแต้ (แหล่งท่องเที่ยว) 8.โรงเรียนประถมจำนวน 4 แห่ง

ตำบลด่านม่วงคำ
ตำบลด, านม, วงคำ, บทความน, หร, อส, วนน, ของบทความต, องการปร, บร, ปแบบ, งอาจหมายถ, องการจ, ดร, ปแบบข, อความ, ดหน, แบ, งห, วข, ดล, งก, ภายใน, และ, หร, อการจ, ดระเบ, ยบอ, ณสามารถช, วยแก, ไขป, ญหาน, ได, โดยการกดท, แก, ไข, านบน, จากน, นปร, บปร, งหร, อจ, ดร, ปแบบอ, . bthkhwamnihruxswnnikhxngbthkhwamtxngkarprbrupaebb sungxachmaythung txngkarcdrupaebbkhxkhwam cdhna aebnghwkhx cdlingkphayin aela hruxkarcdraebiybxun khunsamarthchwyaekikhpyhaniidodykarkdthipum aekikh danbn caknnprbprunghruxcdrupaebbxun inbthkhwamihehmaasmtabldanmwngkha xyuincnghwdsklnkhrprawti aekikhchawtabldanmwngkha epnchawphuithkataxphyphma cakbanklwy bannabung bankusxng bankahlwng aelabanthakraocn hmubanehlanixyutidtxaednrahwangpraethslaw aelapraethsewiydnam sungkhuntxemuxngmhachykxngaekw pccubnxyuinekhtpraethslaw khrngaerkxphyphmatngbaneruxnxyuthiemuxngsklnkhr khumwdehnux inpi ph s 2423 rs 99 chawkhumwdehnuxkhnahnung sungmithanyakhuxwnkboymphuihy 8 than odyxphyphkhrxbkhrwlngeruxcakhnxngharlxngtamlanakathungpaknahwyaekhn hangcaksklnkhr 40 km aelwkhuniptngbaneruxnaelawdihm iklrimfngnakk chuxwabankhmin xyuid 5 pi kekidorkhrabad cungyay khamlanakaxyuthangthistawntk hangcakthieka 2 km inpi 2427 tngchuxwabandanmwngkha ephraawamitnmamwngihyxyutnhnung banemuxngxyueynepnsukheruxymathangrachkaridaetngtngnaydi thawsrisurach epnphuihybansmynnekidkrniphiphathrahwangithykbxinodcinthangrachkarcung tngdankhuntrwceruxsinkha khunlngtamlanakathibandanmwngkha txmabanmwngkhakklaychuxepn bandanmwngkha nbcnthungpccubn bandanmwngkhamixayuid 113 pisphaphthwipkhxngtabl aekikhphunthiswnihyepnthirablum ehmaasahrbthakarekstr miaehlngnasakhyaelalahwy echnlanaka kudaekh lahwynasaw lahwykudcik xanaekhttabl thisehnux tidkb t echiyngsux x ophnnaaekw c sklnkhr thisit tidkb t txngokhb x okhksrisuphrrn c sklnkhr ithistawnxxk tidkb t aemdnathm x okhksrisuphrrn c sklnkhr thistawntk tidkb t mwnglay x emuxng c sklnkhr canwnprachakrkhxngtabl canwnprachakrinekht xbt 7 091 khn aelacanwnhlngkhaeruxn 1 958 hlngkhaeruxnkhxmulxachiphkhxngtabl aekikhxachiphhlk thana xachiphesrim ephaachaklaim thxphaihm plukimphl eliyngokhkhun cksan thxphafay khxmulsthanthisakhykhxngtabl 1 xngkhkarbriharswntabldanmwngkha 2 sthanixnamytabldanmwngkha 3 sunynaedkelkcanwn 4 aehng 4 wdcanwn 10 aehng 5 sunykareriynchumchndanmwngkha 6 orngeriyndanmwngkhaphithyakhm 7 bungaet aehlngthxngethiyw 8 orngeriynprathmcanwn 4 aehngekhathungcak https th wikipedia org w index php title tabldanmwngkha amp oldid 9026909, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม