fbpx
วิกิพีเดีย

ทาน

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ทาน (แก้ความกำกวม)

ทาน หมายถึง การให้, การแบ่งปัน, การเสียสละ, การเอื้อเฟื้อ หรืออีกความหมายหนึ่งคือ วัตถุที่พึงให้

ทานที่แปลว่า การให้, การแบ่งปัน, การเสียสละ, การเอื้อเฟื้อ หมายถึงการให้ทานด้วยจิตใจที่ดีงาม มุ่งเพื่อบูชาพระคุณ เช่นที่ให้แก่บิดามารดา ถวายแก่พระสงฆ์ เป็นต้นบ้าง มุ่งเพื่อสงเคราะห์ เช่นที่ให้แก่คนตกทุกข์ได้ยาก ให้แก่คนทั่วไปด้วยความกรุณาสงสารบ้าง

ทานที่แปลว่า วัตถุที่พึงให้ ย่อมาจาก "ทานวัตถุ" หมายถึงสิ่งของสำหรับให้สำหรับเสียสละให้ผู้อื่น ได้แก่สิ่งของที่ถวายพระ สิ่งของที่ควรนำไปให้เพื่อตอบแทนบุญคุณแก่ผู้มีพระคุณ เช่นพ่อแม่ ครู อาจารย์ ญาติผู้ใหญ่ เรียกว่าไทยทาน บ้าง ไทยธรรม บ้าง มี 10 อย่าง ทานสูตร ได้แก่ อาหาร, น้ำ, เครื่องนุ่งห่ม, ยานพาหนะ, มาลัยและดอกไม้, ของหอม (ธูปเทียน), เครื่องลูบไล้ (สบู่เป็นต้น), ที่นอน, ที่อยู่อาศัย, และประทีป (ไฟหรือไฟฟ้า) การให้ทานวัตถุ 10 อย่างนี้มีผลอานิสงส์มากเพราะเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์อย่างเดียว ไม่มีโทษ ไม่มีพิษภัยแก่ผู้รับ การเลือกของที่จะให้บัณฑิตสรรเสริญ ด้วยจิตใจที่ดีงาม

ทานเป็นบุญอย่างหนึ่ง เรียกว่า "ทานมัย" คือบุญที่เกิดจากการให้ เป็นสังคหวัตถุ คือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจกันไว้ได้ และเป็นบ่อเกิดแห่งบารมีที่เรียกว่า ทานบารมี

การให้ทานมีวัตถุประสงค์สำคัญในการคลายความตระหนี่ ความเห็นแก่ตัว ความโลภในจิตใจมนุษย์ ส่งผลให้เกิดความ ใส สว่าง สะอาดของจิตใจขึ้นมา

ประเภทของทาน

  1. อามิสทาน คือการให้วัตถุสิ่งของ พระพุทธเจ้าตรัสว่า ข้าว(อาหาร)และน้ำเป็นทรัพย์โดยปรมัตถ์ สิ่งอื่นเป็นทรัพย์โดยบัญญัติเพราะเกิดจากการสมมุติของของคนที่ทำให้เกิดความจำเป็น เช่น เสื้อผ้าถ้าใส่กันอาย เงินทองเพชรที่กินไม่ได้และไม่มีประโยชน์ (อามิสแปลว่าวัตถุสิ่งของ)
  2. ธรรมทาน คือการให้ที่ไม่เป็นวัตถุสิ่งของ ได้แก่ ให้สติ ให้ธรรมะ สอนคุณธรรม ให้กำลังใจ ให้อภัย(อภัยทาน) ให้วิทยาความรู้วิทยาทาน
  3. อภัยทาน คือการยกโทษด้วยการไม่พยาบาทจองเวร บัณฑิตกล่าวเป็นทานที่ให้ได้ยากที่สุด โดยเฉพาะการให้อภัยศัตรูหรือผู้ที่ทำร้ายตนอย่างสาหัส

หลักธรรมที่กล่าวถึงทาน

ดูเพิ่ม

อ้างอิง

ทาน, สำหร, บความหมายอ, แก, ความกำกวม, หมายถ, การให, การแบ, งป, การเส, ยสละ, การเอ, อเฟ, หร, ออ, กความหมายหน, งค, ตถ, งให, แปลว, การให, การแบ, งป, การเส, ยสละ, การเอ, อเฟ, หมายถ, งการให, วยจ, ตใจท, งาม, งเพ, อบ, ชาพระค, เช, นท, ให, แก, ดามารดา, ถวายแก, พระสงฆ, . sahrbkhwamhmayxun duthi than aekkhwamkakwm than hmaythung karih karaebngpn karesiysla karexuxefux hruxxikkhwamhmayhnungkhux wtthuthiphungihthanthiaeplwa karih karaebngpn karesiysla karexuxefux hmaythungkarihthandwyciticthidingam mungephuxbuchaphrakhun echnthiihaekbidamarda thwayaekphrasngkh epntnbang mungephuxsngekhraah echnthiihaekkhntkthukkhidyak ihaekkhnthwipdwykhwamkrunasngsarbangthanthiaeplwa wtthuthiphungih yxmacak thanwtthu hmaythungsingkhxngsahrbihsahrbesiyslaihphuxun idaeksingkhxngthithwayphra singkhxngthikhwrnaipihephuxtxbaethnbuykhunaekphumiphrakhun echnphxaem khru xacary yatiphuihy eriykwaithythan bang ithythrrm bang mi 10 xyang thansutr idaek xahar na ekhruxngnunghm yanphahna malyaeladxkim khxnghxm thupethiyn ekhruxnglubil sbuepntn thinxn thixyuxasy aelaprathip ifhruxiffa karihthanwtthu 10 xyangnimiphlxanisngsmakephraaepnsingthiihpraoychnxyangediyw immioths immiphisphyaekphurb kareluxkkhxngthicaihbnthitsrresriy dwyciticthidingamthanepnbuyxyanghnung eriykwa thanmy khuxbuythiekidcakkarih epnsngkhhwtthu khuxepnekhruxngyudehniywcitickniwid aelaepnbxekidaehngbarmithieriykwa thanbarmikarihthanmiwtthuprasngkhsakhyinkarkhlaykhwamtrahni khwamehnaektw khwamolphinciticmnusy sngphlihekidkhwam is swang saxadkhxngcitickhunma enuxha 1 praephthkhxngthan 2 hlkthrrmthiklawthungthan 3 duephim 4 xangxingpraephthkhxngthan aekikhxamisthan khuxkarihwtthusingkhxng phraphuththecatrswa khaw xahar aelanaepnthrphyodyprmtth singxunepnthrphyodybyytiephraaekidcakkarsmmutikhxngkhxngkhnthithaihekidkhwamcaepn echn esuxphathaisknxay enginthxngephchrthikinimidaelaimmipraoychn xamisaeplwawtthusingkhxng thrrmthan khuxkarihthiimepnwtthusingkhxng idaek ihsti ihthrrma sxnkhunthrrm ihkalngic ihxphy xphythan ihwithyakhwamruwithyathan xphythan khuxkarykothsdwykarimphyabathcxngewr bnthitklawepnthanthiihidyakthisud odyechphaakarihxphystruhruxphuthitharaytnxyangsahshlkthrrmthiklawthungthan aekikhswnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniidbuykiriyawtthu thsphithrachthrrm barmi 10duephim aekikhcakhaxangxing aekikhphrathrrmkittiwngs thxngdi suretoch p th 9 rachbnthit phcnanukrmephuxkarsuksaphuththsasn chud khawd wdrachoxrsaram krungethph ph s 2548ekhathungcak https th wikipedia org w index php title than amp oldid 8577684, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม