fbpx
วิกิพีเดีย

นวนิยาย

นวนิยาย เป็นรูปแบบหนึ่งของวรรณกรรมลายลักษณ์ แต่งในรูปของร้อยแก้ว มีลักษณะแตกต่างจากเรื่องแต่งแบบเดิม ที่เรียกว่านิทาน

ตำนานเก็นจิ เข้าข่ายเป็นนวนิยายเรื่องแรกของโลก

นว มีความหมายว่า "ใหม่" นิเยย (និយាយ) เป็นภาษาเขมรมีความหมายว่า "เล่า" ซึ่งมีความหมายเดียวกับคำว่า นิทาน ของภาษาบาลี ดังนั้นคำว่านวนิยายจึงมีความหมายว่า "เรื่องเล่าหรือนิทานแบบใหม่" ซึ่งตรงกับคำว่า Novella ในภาษาอิตาลี คำนี้ถูกใช้เป็นครั้งแรกในคริสต์ศตวรรษที่ 14 กับวรรณกรรมเรื่อง ตำนานสิบราตรี ของโจวันนี บอกกัชโช ซึ่งมีข้อแตกต่างจากนิยายที่เคยแต่งกันมาอยู่หลายประการ

นิยาย/นิทานแบบดั้งเดิมมักพยายามโน้มน้าวให้ผู้อ่านเชื่อว่าเป็นเรื่องจริง อาทิ รามเกียรติ์ หรืออีเลียด ขณะที่นวนิยายใช้กลวิธีให้ผู้อ่านเห็นว่าไม่ใช่เรื่องจริง นักวิจารณ์และปัญญาชน กิลเบิร์ต ไฮอิต (Gilbert Highet) ได้อธิบายความหมายของคำว่านวนิยายไว้ว่า "นวนิยายคือเรื่องเล่าขนาดยาวที่เกี่ยวกับบุคคลที่ไม่มีตัวตนจริง นวนิยายเป็นทั้งเรื่องจริงและเท็จ กล่าวคือ แม้ว่าบุคคลและตัวละครต่างๆไม่เคยมีอยู่จริง แต่ตัวละครในนวนิยายนั้นก็เป็นที่ยอมรับว่าเป็นแบบฉบับของบุคคลที่มีชีวิตจริง และพฤติกรรมของตัวละคนก็สอดคล้องกับลักษณะความเป็นที่ปรากฏขึ้นจริงในสถานที่และยุคสมัยนั้นๆ"

วรรณกรรมที่เข้าข่ายเป็นนวนิยายเรื่องแรกของโลกคือ ตำนานเก็นจิ ของมูราซากิ ชิกิบุ ซึ่งแต่งขึ้นในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 11 แต่ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ ผู้ได้รับการยอมรับนับถือว่าเป็นผู้ประพันธ์นวนิยายคนแรกของอังกฤษ คือแดเนียล เดโฟ ผู้แต่งนวนิยายผจญภัยเรื่อง โรบินสัน ครูโซ นวนิยายที่ปรากฏเป็นเรื่องแรกในประเทศไทยคือเรื่อง ความพยาบาท (Vendetta) โดยมารี กอร์เนลลี

นวนิยายมีทั้งผลดีและผลเสียต่อสังคม ด้านดีคือมีการคัดค้านสังคมที่เป็นอยู่และเสนอสังคมที่ควรเป็น ปลุกเร้าให้คนอื่นร่วมตระหนักปัญหาและเกิดความสนใจจะแก้ไข นวนิยายประเภทนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นวรรณกรรมการเมืองเสมอไป ในทางตรงข้าม นวนิยายบางเรื่องมุ่งสร้างความบันเทิงเพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้คำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อผู้อ่าน บางครั้งบิดเบือนความจริงและสร้างค่านิยมผิดๆ

ดูเพิ่ม

อ้างอิง

  1. รื่นฤทัย สัจจพันธุ์. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. วรรณกรรมปัจจุบัน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2540. 272 หน้า. ISBN 974-501-541-5
  2. "The Tale of Genji" Encyclopædia Britannica Online Academic Edition. Encyclopædia Britannica Inc.
  3. The Japanese. Reischauer, Edwin O. Belknap Press. Cambridge, MA 1980. p. 49. ISBN 0-674-47178-4.

นวน, ยาย, เป, นร, ปแบบหน, งของวรรณกรรมลายล, กษณ, แต, งในร, ปของร, อยแก, กษณะแตกต, างจากเร, องแต, งแบบเด, เร, ยกว, าน, ทานตำนานเก, นจ, เข, าข, ายเป, นเร, องแรกของโลก, นว, ความหมายว, ใหม, เยย, เป, นภาษาเขมรม, ความหมายว, เล, งม, ความหมายเด, ยวก, บคำว, ทาน, ของภาษ. nwniyay epnrupaebbhnungkhxngwrrnkrrmlaylksn aetnginrupkhxngrxyaekw milksnaaetktangcakeruxngaetngaebbedim thieriykwanithantananeknci ekhakhayepnnwniyayeruxngaerkkhxngolk nw mikhwamhmaywa ihm nieyy ន យ យ epnphasaekhmrmikhwamhmaywa ela sungmikhwamhmayediywkbkhawa nithan khxngphasabali dngnnkhawanwniyaycungmikhwamhmaywa eruxngelahruxnithanaebbihm sungtrngkbkhawa Novella inphasaxitali 1 khanithukichepnkhrngaerkinkhriststwrrsthi 14 kbwrrnkrrmeruxng tanansibratri khxngocwnni bxkkchoch sungmikhxaetktangcakniyaythiekhyaetngknmaxyuhlayprakarniyay nithanaebbdngedimmkphyayamonmnawihphuxanechuxwaepneruxngcring xathi ramekiyrti hruxxieliyd khnathinwniyayichklwithiihphuxanehnwaimicheruxngcring 1 nkwicarnaelapyyachn kilebirt ihxit Gilbert Highet idxthibaykhwamhmaykhxngkhawanwniyayiwwa nwniyaykhuxeruxngelakhnadyawthiekiywkbbukhkhlthiimmitwtncring nwniyayepnthngeruxngcringaelaethc klawkhux aemwabukhkhlaelatwlakhrtangimekhymixyucring aettwlakhrinnwniyaynnkepnthiyxmrbwaepnaebbchbbkhxngbukhkhlthimichiwitcring aelaphvtikrrmkhxngtwlakhnksxdkhlxngkblksnakhwamepnthipraktkhuncringinsthanthiaelayukhsmynn 1 wrrnkrrmthiekhakhayepnnwniyayeruxngaerkkhxngolkkhux tananeknci khxngmurasaki chikibu 2 3 sungaetngkhunintnkhriststwrrsthi 11 aetyngepnthithkethiyngknxyu phuidrbkaryxmrbnbthuxwaepnphupraphnthnwniyaykhnaerkkhxngxngkvs khuxaedeniyl edof 1 phuaetngnwniyayphcyphyeruxng orbinsn khruos nwniyaythipraktepneruxngaerkinpraethsithykhuxeruxng khwamphyabath Vendetta odymari kxrenlli 1 nwniyaymithngphldiaelaphlesiytxsngkhm dandikhuxmikarkhdkhansngkhmthiepnxyuaelaesnxsngkhmthikhwrepn plukeraihkhnxunrwmtrahnkpyhaaelaekidkhwamsniccaaekikh nwniyaypraephthniimcaepntxngepnwrrnkrrmkaremuxngesmxip inthangtrngkham nwniyaybangeruxngmungsrangkhwambnethingephiyngxyangediywodyimidkhanungthungkhwamrbphidchxbthimitxphuxan bangkhrngbidebuxnkhwamcringaelasrangkhaniymphid 1 duephim aekikhwrrnkrrm nithan eruxngsn kwiniphnthxangxing aekikh 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 runvthy sccphnthu khnamnusysastr mhawithyalyramkhaaehng wrrnkrrmpccubn krungethph sankphimphmhawithyalyramkhaaehng 2540 272 hna ISBN 974 501 541 5 The Tale of Genji Encyclopaedia Britannica Online Academic Edition Encyclopaedia Britannica Inc The Japanese Reischauer Edwin O Belknap Press Cambridge MA 1980 p 49 ISBN 0 674 47178 4 ekhathungcak https th wikipedia org w index php title nwniyay amp oldid 9343715, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม