fbpx
วิกิพีเดีย

บุญคลี ปลั่งศิริ

บูญคลี ปลั่งศิริ อดีตประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารระดับสูง ที่ถูกยกย่องให้เป็นผู้บริหารที่อยู่แถวหน้าของไทย การวิเคราะห์แต่ละอย่างได้ลงในหนังสือพิมพ์อยู่บ่อยครั้ง เป็นผู้ที่ปรับเปลี่ยน บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้กลายมาเป็น Conglomerate รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ในช่วงการดูแลกิจการของ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ขยายงานออกไปสายธุรกิจอื่น เช่น สถานีโทรทัศน์ไอทีวี, แอร์เอเชีย, Capital OK, Shinee.com และอื่นๆ

ประวัติ

บุญคลี ปลั่งศิริ (ชื่อจีน ปัง บ่งคี้) เกิดเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2494 ที่จังหวัดปราจีนบุรี เป็นบุตรคนสุดท้องของครอบครัว ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 4 คน ครอบครัวเป็นชาวจีนที่อพยพมาอยู่ประเทศไทย สมรสแล้วมีบุตรสาว 3 คน

เริ่มศึกษาในโรงเรียนสุเทพประสาธ ในระดับชั้นประถมศึกษา ต่อมาเมื่อเข้าสู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ก่อนที่มัธยมปลาย เขาจะย้ายมาศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ที่กรุงเทพ

ต่อมาได้เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในสาขาไฟฟ้าสื่อสาร เพื่อนร่วมรุ่นในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รุ่น 11) ที่มีชื่อเสียง เช่น คุณอารักษ์ ชลธาร์นนท์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งใน ชิน คอร์ป รับผิดชอบ แอร์เอเชีย และ อนันต์ อัศวโภคิน ผู้บริหาร Land & House

หลังจากนั้นได้ทุนของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ไปเรียนต่อยังประเทศสหรัฐอเมริกา ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์แบนา-แชมเปญจน์

ผ่านหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 4414 (วปรอ. 4414)

การทำงาน

ภาคราชการ

เริ่มทำงานที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในตำแหน่งตำแหน่งวิศวกร สังกัดอยู่ในกองระบบรีเลย์และทดสอบ เมื่อได้รับทุนไปเรียนทีต่างประเทศและจบกลับมารับราชการใช้ทุนอยู่ที่ กองโทรเลข กรมไปรษณีย์โทรเลข ตำแหน่งนายช่างโท และต่อมาก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการกองโทรศัพท์ระหว่างประเทศ การสื่อสารแห่งประเทศไทย หรือ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน)

ภาคเอกชน

ระหว่างที่ทำงานราชการอยู่นั้น ได้มีโอกาสทำงานเสริมโดยเป็นอาจารย์พิเศษตามมหาวิทยาลัยต่างๆ และได้ไปช่วยวางระบบโทรศัพท์มือถือให้แก่ บริษัท ชินวัตร คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ทำให้ได้พบและมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เจ้าของกิจการ และด้วยความคิดเขาที่ว่า ถ้ายังรับราชการแบบนี้ ต้องทำงานเหนื่อยแน่นอน จึงได้ตัดสินใจลาออกมาจาก การสื่อสารแห่งประเทศไทย และมาอยู่กับ บริษัท ชินวัตร คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ปัจจุบันคือ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตามคำชักชวนของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร

เมื่อเข้ามาทำงานที่ บริษัท ชินวัตร คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการผู้อำนวยการกลุ่มชินวัตรกรุ๊ปและได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็น ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในเครืออีกหลายบริษัท

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2550 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้บริหาร โดยแต่งตั้งให้ นายสมประสงค์ บุญชัย ขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร แทนนายบุญคลี ปลั่งศิริ โดยในปัจจุบัน นายบุญคลี ปลั่งศิริ มีตำแหน่งอยู่ในบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการของบริษัทประธานบริหารสูงสุด บริษัท วิน วิน จำกัด (ปิดกิจการลงแล้วเมื่อ พ.ศ. 2551 )

ผลงาน

  • พัฒนาและออกแบบเครื่องโทรพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย
  • พัฒนาและออกแบบชุมสายเทเล็กซ์ขนาดเล็ก
  • ริเริ่มสร้างเครื่องแปลงสัญญาณเทเล็กซ์และโทรสาร
  • หนังสือ "มุมมองจากประสบการณ์ บุญคลี ปลั่งศิริ"

อ้างอิง

  1. บทสัมภาษณ์ 'บุญคลี ปลั่งศิริ' กลุ่มนิตยสาร ชมรมนิเทศศิลป์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  2. หนังสือ "มุมมองจากประสบการณ์ บุญคลี ปลั่งศิริ"
  3. หนังสือ "Shinovation" โดยสำนักพิมพ์ thaicoon
  4. http://www.shincorp.com/interdb/iNewsT-form.asp?news_no=259&cateid=103&searchField=
  5. http://www.settrade.com/S13_FastQuote.jsp?txtBrokerId=IPO&txtSymbol=SHIN&selectPage=4

ญคล, ปล, งศ, ญคล, ปล, งศ, อด, ตประธานคณะกรรมการบร, หาร, บร, คอร, ปอเรช, จำก, มหาชน, เป, นผ, บร, หารระด, บส, กยกย, องให, เป, นผ, บร, หารท, อย, แถวหน, าของไทย, การว, เคราะห, แต, ละอย, างได, ลงในหน, งส, อพ, มพ, อย, อยคร, เป, นผ, ปร, บเปล, ยน, บร, คอร, ปอเรช, จำก,. buykhli plngsiri xditprathankhnakrrmkarbrihar bristh chin khxrpxerchn cakd mhachn epnphubriharradbsung thithukykyxngihepnphubriharthixyuaethwhnakhxngithy karwiekhraahaetlaxyangidlnginhnngsuxphimphxyubxykhrng epnphuthiprbepliyn bristh chin khxrpxerchn cakd mhachn ihklaymaepn Conglomerate rayihythisudinpraethsithyinchwngkarduaelkickarkhxng bristh chin khxrpxerchn cakd mhachn idkhyaynganxxkipsaythurkicxun echn sthaniothrthsnixthiwi aexrexechiy Capital OK Shinee com aelaxun enuxha 1 prawti 2 karthangan 2 1 phakhrachkar 2 2 phakhexkchn 3 phlngan 4 xangxingprawti aekikhbuykhli plngsiri chuxcin png bngkhi ekidemuxwnthi 19 mithunayn ph s 2494 thicnghwdpracinburi epnbutrkhnsudthxngkhxngkhrxbkhrw incanwnphinxngthnghmd 4 khn khrxbkhrwepnchawcinthixphyphmaxyupraethsithy smrsaelwmibutrsaw 3 khnerimsuksainorngeriynsuethphprasath inradbchnprathmsuksa txmaemuxekhasuradbchnmthymsuksatxntn idekhasuksathiorngeriynesnthluys kxnthimthymplay ekhacayaymasuksatx n orngeriynetriymxudmsuksa thikrungethph 1 txmaidekhasuksatxradbxudmsuksa n khnawiswkrrmsastr culalngkrnmhawithyaly insakhaiffasuxsar ephuxnrwmruninkhnawiswkrrmsastr run 11 thimichuxesiyng echn khunxarks chltharnnth sungpccubndarngtaaehnngin chin khxrp rbphidchxb aexrexechiy aela xnnt xswophkhin phubrihar Land amp Househlngcaknnidthunkhxngsankngankhnakrrmkarkharachkarphleruxn iperiyntxyngpraethsshrthxemrika danwithyasastraelawiswkrrmkhxmphiwetxr mhawithyalyxillinxys exxraebna aechmepycn 2 phanhlksutrwithyalypxngknrachxanackr run 4414 wprx 4414 karthangan aekikhphakhrachkar aekikh erimthanganthikariffafayphlitaehngpraethsithy intaaehnngtaaehnngwiswkr sngkdxyuinkxngrabbrielyaelathdsxb emuxidrbthuniperiynthitangpraethsaelacbklbmarbrachkarichthunxyuthi kxngothrelkh krmiprsniyothrelkh taaehnngnaychangoth aelatxmakidrbkareluxntaaehnngepn phuxanwykarkxngothrsphthrahwangpraeths karsuxsaraehngpraethsithy hrux bristh ksth othrkhmnakhm cakd mhachn inpccubn phakhexkchn aekikh rahwangthithanganrachkarxyunn idmioxkasthanganesrimodyepnxacaryphiesstammhawithyalytang aelaidipchwywangrabbothrsphthmuxthuxihaek bristh chinwtr khxmphiwetxr aexnd khxmmiwniekhchns cakd thaihidphbaelamisaysmphnththidikbph t th thksin chinwtr ecakhxngkickar aeladwykhwamkhidekhathiwa thayngrbrachkaraebbni txngthanganehnuxyaennxn cungidtdsiniclaxxkmacak karsuxsaraehngpraethsithy aelamaxyukb bristh chinwtr khxmphiwetxr aexnd khxmmiwniekhchns cakd pccubnkhux bristh chin khxrpxerchn cakd mhachn tamkhachkchwnkhxng ph t th thksin chinwtr 3 emuxekhamathanganthi bristh chinwtr khxmphiwetxr aexnd khxmmiwniekhchns cakd idrbtaaehnngepnkrrmkarphuxanwykarklumchinwtrkrupaelaidrbkareluxntaaehnngepn prathankhnakrrmkarbrihar bristh chin khxrpxerchn cakd mhachn inpccubn aeladarngtaaehnngepnkrrmkarbristhinekhruxxikhlaybristhemuxwnthi 22 minakhm ph s 2550 idmikarprachumkhnakrrmkarbristh aelamikarepliynaeplngtwphubrihar odyaetngtngih naysmprasngkh buychy khunmadarngtaaehnngprathankhnakrrmkarbrihar aethnnaybuykhli plngsiri 4 odyinpccubn naybuykhli plngsiri mitaaehnngxyuinbristh chin khxrpxerchn cakd mhachn epnkrrmkarkhxngbristh 5 prathanbriharsungsud bristh win win cakd pidkickarlngaelwemux ph s 2551 phlngan aekikhphthnaaelaxxkaebbekhruxngothrphimphxielkthrxniksphasaithy phthnaaelaxxkaebbchumsayethelkskhnadelk rierimsrangekhruxngaeplngsyyanethelksaelaothrsar hnngsux mummxngcakprasbkarn buykhli plngsiri xangxing aekikh bthsmphasn buykhli plngsiri klumnitysar chmrmniethssilp orngeriynetriymxudmsuksa hnngsux mummxngcakprasbkarn buykhli plngsiri hnngsux Shinovation odysankphimph thaicoon http www shincorp com interdb iNewsT form asp news no 259 amp cateid 103 amp searchField http www settrade com S13 FastQuote jsp txtBrokerId IPO amp txtSymbol SHIN amp selectPage 4ekhathungcak https th wikipedia org w index php title buykhli plngsiri amp oldid 8583516, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม