fbpx
วิกิพีเดีย

พิเชษฐ์ ตันเจริญ

พิเชษฐ์ ตันเจริญ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา พรรคเพื่อแผ่นดิน อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวช

พิเชษฐ์ ตันเจริญ
ป.ช., ป.ม.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ดำรงตำแหน่ง
5 สิงหาคม พ.ศ. 2551 – 9 กันยายน พ.ศ. 2551
นายกรัฐมนตรี นายสมัคร สุนทรเวช
ก่อนหน้า อรนุช โอสถานนท์
ถัดไป บรรยิน ตั้งภากรณ์
สงคราม กิจเลิศไพโรจน์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 9 ธันวาคม พ.ศ. 2498 (65 ปี)
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเทศไทย
พรรคการเมือง ภูมิใจไทย
คู่สมรส นางสุธาทิพย์ ตันเจริญ
ศาสนา พุทธ

ประวัติ

พิเชษฐ์ ตันเจริญ เกิดเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2498 เป็นพี่ชายของนายสุชาติ ตันเจริญ แกนนำ ส.ส. กลุ่มบ้านริมน้ำ สมรสกับนางสุธาทิพย์ ตันเจริญ มีบุตรเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คือ นายณัชพล ตันเจริญ

พิเชษฐ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ จากวิทยาลัยลุ่มน้ำปิง (ปัจจุบันคือวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น) จังหวัดตาก

งานการเมือง

พิเชษฐ์ ตันเจริญ เข้าสู่งานการเมืองด้วยการสนับสนุนของนายสุชาติ ตันเจริญ ซึ่งถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี ให้ลงสมัคร ส.ส. จังหวัดฉะเชิงเทรา และได้รับการผลักดันให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวช ในปี พ.ศ. 2551 แทนนายวิรุฬ เตชะไพบูลย์

นายพิเชษฐ์ ตันเจริญ เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน แต่ลาออกก่อนที่จะถูกตัดสินยุบพรรค ทำให้ไม่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง

ในการร่วมรัฐบาลซึ่งนำโดยพรรคประชาธิปัตย์ ปลายปี พ.ศ. 2551 พิเชษฐ์ ตันเจริญ ไม่ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ โดยโควตาของกลุ่มบ้านริมน้ำเป็นของ นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ ต่อมาภายพิเชษฐ์ ได้หันมาร่วมกิจกรรมทางการเมือง และลงสมัคร ส.ส. ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 ในสังกัดพรรคภูมิใจไทย[1]

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 ได้สมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคภูมิใจไทย ลำดับที่ 12[2]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

อ้างอิง

  1. ตระกูลดัง-ผู้มีชื่อเสียง แห่ลงสมัคร ส.ส.แปดริ้ว แน่น
  2. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (พรรคภูมิใจไทย)
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๔ ข หน้า ๓๙, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๒, เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข หน้า ๗๘, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒

พิเชษฐ์ ตันเจริญ
เชษฐ, นเจร, อด, ตสมาช, กสภาผ, แทนราษฎรจ, งหว, ดฉะเช, งเทรา, พรรคเพ, อแผ, นด, อด, ตร, ฐมนตร, วยว, าการกระทรวงพาณ, ชย, ในร, ฐบาลของนายสม, คร, นทรเวช, ฐมนตร, วยว, าการกระทรวงพาณ, ชย, ดำรงตำแหน, งหาคม, 2551, นยายน, 2551นายกร, ฐมนตร, นายสม, คร, นทรเวชก, อนหน, อรน, . phiechsth tnecriy xditsmachiksphaphuaethnrasdrcnghwdchaechingethra phrrkhephuxaephndin xditrthmntrichwywakarkrathrwngphanichy inrthbalkhxngnaysmkhr sunthrewchphiechsth tnecriy p ch p m rthmntrichwywakarkrathrwngphanichydarngtaaehnng 5 singhakhm ph s 2551 9 knyayn ph s 2551naykrthmntri naysmkhr sunthrewchkxnhna xrnuch oxsthannththdip brryin tngphakrnsngkhram kicelisiphorcnkhxmulswnbukhkhlekid 9 thnwakhm ph s 2498 65 pi cnghwdchaechingethra praethsithyphrrkhkaremuxng phumiicithykhusmrs nangsuthathiphy tnecriysasna phuthth enuxha 1 prawti 2 ngankaremuxng 3 ekhruxngrachxisriyaphrn 4 xangxingprawti aekikhphiechsth tnecriy ekidemuxwnthi 9 thnwakhm ph s 2498 epnphichaykhxngnaysuchati tnecriy aeknna s s klumbanrimna smrskbnangsuthathiphy tnecriy mibutrepnxditsmachiksphaphuaethnrasdr khux naynchphl tnecriyphiechsth saerckarsuksaradbpriyyatri danbriharthurkic sakhawichakarcdkar cakwithyalylumnaping pccubnkhuxwithyalynxrthethirn cnghwdtakngankaremuxng aekikhphiechsth tnecriy ekhasungankaremuxngdwykarsnbsnunkhxngnaysuchati tnecriy sungthuktdsiththithangkaremuxngepnewla 5 pi ihlngsmkhr s s cnghwdchaechingethra aelaidrbkarphlkdnihepnrthmntrichwywakarkrathrwngphanichy inrthbalkhxngnaysmkhr sunthrewch inpi ph s 2551 aethnnaywirul etchaiphbulynayphiechsth tnecriy ekhydarngtaaehnngkrrmkarbriharphrrkhphlngprachachn aetlaxxkkxnthicathuktdsinyubphrrkh thaihimthuktdsiththithangkaremuxnginkarrwmrthbalsungnaodyphrrkhprachathipty playpi ph s 2551 phiechsth tnecriy imidrbtaaehnngrthmntriinrthbalkhxngnayxphisiththi ewchchachiwa odyokhwtakhxngklumbanrimnaepnkhxng nangsawnrisra chwaltnphiphthth txmaphayphiechsth idhnmarwmkickrrmthangkaremuxng aelalngsmkhr s s inkareluxktng ph s 2554 insngkdphrrkhphumiicithy 1 inkareluxktngsmachiksphaphuaethnrasdrithyepnkarthwip ph s 2557 idsmkhrrbeluxktnginrabbbychiraychux sngkdphrrkhphumiicithy ladbthi 12 2 ekhruxngrachxisriyaphrn aekikhph s 2554 ekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthiechidchuyingchangephuxk chnthi 1 prathmaphrnchangephuxk p ch 3 ph s 2552 ekhruxngrachxisriyaphrnxnmiekiyrtiysyingmngkudithy chnthi 1 prathmaphrnmngkudithy p m 4 xangxing aekikh trakuldng phumichuxesiyng aehlngsmkhr s s aepdriw aenn prakaskhnakrrmkarkareluxktng eruxng raychuxphusmkhrrbeluxktngsmachiksphaphuaethnrasdraebbbychiraychux phrrkhphumiicithy rachkiccanuebksa prakassanknaykrthmntri eruxng phrarachthanekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthiechidchuyingchangephuxkaelaekhruxngrachxisriyaphrnxnmiekiyrtiysyingmngkudithy pracapi 2554 elm 128 txnthi 24 kh hna 39 2 thnwakhm 2554 rachkiccanuebksa prakassanknaykrthmntri eruxng phrarachthanekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthiechidchuyingchangephuxkaelaekhruxngrachxisriyaphrnxnmiekiyrtiysyingmngkudithy pracapi 2552 elm 126 txnthi 16 kh hna 78 4 thnwakhm 2552ekhathungcak https th wikipedia org w index php title phiechsth tnecriy amp oldid 9418816, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม