fbpx
วิกิพีเดีย

พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน

ดร.พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน (เกิด 20 มกราคม พ.ศ. 2506) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย เขต 5 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2546 ในสังกัดพรรคไทยรักไทย ปัจจุบันสังกัดพรรคเพื่อไทย

พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงราย เขต 5
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
24 มีนาคม พ.ศ. 2562
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 20 มกราคม พ.ศ. 2506 (58 ปี)
พรรคการเมือง เพื่อไทย

ประวัติ

พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน เกิดเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2506 เป็นบุตรของนายเพชร และนางสมนา เชื้อเมืองพาน มีน้องชาย 1 คน สำเร็จการศึกษาเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต สาขาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้[1] วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม วิทยาลัยบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สมรสกับนางสาวธัญพิชชา ตรีวิชาพรรณ มีบุตร 1 คน

เขาเคยดำรงตำแหน่ง นายกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยภาคเหนือ และมีบทบาทในการนำผู้ชุมนุมเข้ากรุงเทพ เพื่อออกมาต้าน นาย สนธิ ลิ้มทองกุล[2]

งานการเมือง

อดีตเคยดำรงตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2 สมัย และเคยเป็นที่ปรึกษา รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อมา พ.ศ. 2544 ลงสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อลำดับที่ 77 พรรคไทยรักไทย ไม่ได้รับเลือกตั้งในคราวแรก แต่ต่อมาได้รับเลื่อนขึ้นมาแทนพลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ที่ลาออกในปี พ.ศ. 2546[3] ต่อมาปี พ.ศ. 2550 ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต จังหวัดเชียงราย พรรคพลังประชาชน ได้รับการเลือกตั้ง และปี พ.ศ. 2554 ได้รับเลือกตั้งอีกครั้งในนามพรรคเพื่อไทย

อนึ่งในปี พ.ศ. 2553 เกิดกรณีหวิดวางมวยกับนายปลอดประสพ สุรัสวดี เนื่องจากนายปลอดประสพแถลงแผนปรองดองโดยไม่ผ่านที่ประชุมพรรค แต่ได้มีการปรับความเข้าใจกันในภายหลัง[4]

ในวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เขาเข้าร่วมกับกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ ชุมนุมที่สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 4 สมัย คือ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

อ้างอิง

  1. ขอร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าแม่โจ้ และศิษย์เก่ากิตติมศักดิ์แม่โจ้
  2. เปิดโปงเบื้องหลังแกนนำม็อบ “ยุทธ ตู้เย็น”
  3. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองในลำดับถัดไปเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  4. "ปลอด"รับหวิดวางมวย "พิเชษฐ์"บอกเคลียร์แล้ว โฆษกปชป.เผยไม่มีเจรจาลับ "โต้ง"ยันวงหารือไม่มีชื่อเจ.
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๖, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖, เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข หน้า ๑๓, ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

แหล่งข้อมูลอื่น

  • นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน, เว็บไซต์รัฐสภาไทย
  • บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  • ข้อมูลนักการเมืองไทย (นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน), ศูนย์ข้อมูลนักการเมืองไทย

พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
เชษฐ, เช, อเม, องพาน, ดร, เก, มกราคม, 2506, สมาช, กสภาผ, แทนราษฎรจ, งหว, ดเช, ยงราย, เขต, ได, บการเล, อกต, งเป, นสมาช, กสภาผ, แทนราษฎรคร, งแรกในป, 2546, ในส, งก, ดพรรคไทยร, กไทย, จจ, นส, งก, ดพรรคเพ, อไทยสมาช, กสภาผ, แทนราษฎรเช, ยงราย, เขต, 5อย, ในวาระเร, มดำร. dr phiechsth echuxemuxngphan ekid 20 mkrakhm ph s 2506 smachiksphaphuaethnrasdrcnghwdechiyngray ekht 5 idrbkareluxktngepnsmachiksphaphuaethnrasdrkhrngaerkinpi ph s 2546 insngkdphrrkhithyrkithy pccubnsngkdphrrkhephuxithyphiechsth echuxemuxngphansmachiksphaphuaethnrasdrechiyngray ekht 5xyuinwaraerimdarngtaaehnng 24 minakhm ph s 2562khxmulswnbukhkhlekid 20 mkrakhm ph s 2506 58 pi phrrkhkaremuxng ephuxithy enuxha 1 prawti 2 ngankaremuxng 2 1 smachiksphaphuaethnrasdr 3 ekhruxngrachxisriyaphrn 4 xangxing 5 aehlngkhxmulxunprawti aekikhphiechsth echuxemuxngphan ekidemuxwnthi 20 mkrakhm ph s 2506 epnbutrkhxngnayephchr aelanangsmna echuxemuxngphan minxngchay 1 khn saerckarsuksaethkhonolyikarekstrbnthit sakhaphuchsastr mhawithyalyaemoc 1 withyasastrmhabnthit sakhaekstrsastr mhawithyalyekstrsastr priyyaexk prchyadusdibnthit sakhawichathurkicxutsahkrrm withyalybriharaelacdkar sthabnethkhonolyiecakhunthharladkrabng smrskbnangsawthyphichcha triwichaphrrn mibutr 1 khnekhaekhydarngtaaehnng naykxngkhkarekstrkrinxnakhtaehngpraethsithyphakhehnux aelamibthbathinkarnaphuchumnumekhakrungethph ephuxxxkmatan nay snthi limthxngkul 2 ngankaremuxng aekikhxditekhydarngtaaehnngpracasankelkhathikarnaykrthmntri 2 smy aelaekhyepnthipruksa rmch krathrwngekstraelashkrn txma ph s 2544 lngsmkhrrbeluxktngaebbbychiraychuxladbthi 77 phrrkhithyrkithy imidrbeluxktnginkhrawaerk aettxmaidrbeluxnkhunmaaethnphlexkechstha thanacaor thilaxxkinpi ph s 2546 3 txmapi ph s 2550 lngsmkhrrbeluxktngepnsmachiksphaphuaethnrasdraebbaebngekht cnghwdechiyngray phrrkhphlngprachachn idrbkareluxktng aelapi ph s 2554 idrbeluxktngxikkhrnginnamphrrkhephuxithyxnunginpi ph s 2553 ekidkrnihwidwangmwykbnayplxdprasph surswdi enuxngcaknayplxdprasphaethlngaephnprxngdxngodyimphanthiprachumphrrkh aetidmikarprbkhwamekhaickninphayhlng 4 inwnthi 24 phvscikayn ph s 2556 ekhaekharwmkbklumaenwrwmprachathipitytxtanephdckaraehngchati chumnumthisnamkilarachmngkhlakilasthan smachiksphaphuaethnrasdr aekikh phiechsth echuxemuxngphan idrbkareluxktngepnsmachiksphaphuaethnrasdrmaaelw 4 smy khux kareluxktngsmachiksphaphuaethnrasdrithyepnkarthwip ph s 2544 aebbbychiraychuxladbthi 77 sngkdphrrkhithyrkithy idrbeluxn ph s 2546 kareluxktngsmachiksphaphuaethnrasdrithyepnkarthwip ph s 2550 cnghwdechiyngray sngkdphrrkhphlngprachachn kareluxktngsmachiksphaphuaethnrasdrithyepnkarthwip ph s 2554 cnghwdechiyngray sngkdphrrkhephuxithy kareluxktngsmachiksphaphuaethnrasdrithyepnkarthwip ph s 2562 cnghwdechiyngray sngkdphrrkhephuxithyekhruxngrachxisriyaphrn aekikhph s 2563 ekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthiechidchuyingchangephuxk chnsungsud mhaprmaphrnchangephuxk m p ch 5 ph s 2556 ekhruxngrachxisriyaphrnxnmiekiyrtiysyingmngkudithy chnsungsud mhawchirmngkud m w m 6 xangxing aekikh khxrwmaesdngkhwamyindikbsisyekaaemoc aelasisyekakittimskdiaemoc epidopngebuxnghlngaeknnamxb yuthth tueyn prakassphaphuaethnrasdr eruxng ihphumiraychuxxyuinbychiraychuxkhxngphrrkhkaremuxnginladbthdipeluxnkhunmaepnsmachiksphaphuaethnrasdr plxd rbhwidwangmwy phiechsth bxkekhliyraelw okhskpchp ephyimmiecrcalb otng ynwngharuximmichuxec rachkiccanuebksa prakassanknaykrthmntri eruxng phrarachthanekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthiechidchuyingchangephuxkaelaekhruxngrachxisriyaphrnxnmiekiyrtiysyingmngkudithy pracapi 2563 elm 128 txnphiess 1 kh hna 6 22 mkrakhm 2564 rachkiccanuebksa prakassanknaykrthmntri eruxng phrarachthanekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthiechidchuyingchangephuxkaelaekhruxngrachxisriyaphrnxnmiekiyrtiysyingmngkudithy pracapi 2556 elm 130 txnthi 30 kh hna 13 6 thnwakhm 2556aehlngkhxmulxun aekikhnayphiechsth echuxemuxngphan ewbistrthsphaithy bychiaesdngraykarthrphysinaelahnisinkhxngnayphiechsth echuxemuxngphan sankngankhnakrrmkarpxngknaelaprabpramkarthucritaehngchati khxmulnkkaremuxngithy nayphiechsth echuxemuxngphan sunykhxmulnkkaremuxngithyekhathungcak https th wikipedia org w index php title phiechsth echuxemuxngphan amp oldid 9418568, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม