fbpx
วิกิพีเดีย

รถถังครูเซเดอร์

รถถัง, ครุยเซอร์, เอ็มเค6 หรือ เอ15 ครูเซเดอร์ เป็นหนึ่งในรถถังครุยเซอร์(ลาดตระเวน)หลักของบริติชในช่วงต้นของสงครามโลกครั้งที่สอง จำนวนกว่า 5,000 คันได้ถูกผลิตขึ้นมาและพวกเขาเหล่านี้มีส่วนสำคัญต่อการได้รับชัยชนะของบริติซในช่วงการทัพแอฟริกาเหนือ รถถังครูเซเดอร์นั้นไม่ได้ถูกพบเห็นในการปฏิบัติการรบอื่นๆนอกเหนือจากแอฟริกา แต่ตัวรถถังนั้นได้ถูกนำมาดัดแปลงแก้ไขเพื่อสร้างให้เป็นการต่อต้านอากาศยาน การยิงสนับสนุน สังเกตการณ์ รถดันดิน และกู้เก็บยานพาหนะต่างๆ

รถถัง, ครุยเซอร์, เอ็มเค6

ครูเซเดอร์ 3 ที่ถูกจัดแสดง
ชนิด รถถังครุยเซอร์
สัญชาติ สหราชอาณาจักร
บทบาท
ประจำการ 1941–1945
สงคราม สงครามโลกครั้งที่สอง
ประวัติการผลิต
ผู้ออกแบบ Nuffield
ช่วงการออกแบบ 1939/1940
บริษัทผู้ผลิต Nuffield Mechanizations and Aero Ltd
ช่วงการผลิต 1940–1943
จำนวนที่ผลิต 5,300
ข้อมูลจำเพาะ
น้ำหนัก 18.8 ถึง 19.7 long ton (19.1 ถึง 20.0 t)
ความยาว 20 ft 8.5 in (5.97 m)
ความกว้าง 9 ft 1 in (2.77 m)
ความสูง 7 ft 4 in (2.24 m)
ลูกเรือ Mk III: 3 (Commander, gunner, driver)
Mk I, II: 4 or 5 (+ Loader, hull gunner)

เกราะ Mk I: 40 mm
Mk II: 49, III: 51
อาวุธหลัก Mk I, II: QF 2 pdr (40 mm) 110 rounds
Mk III: QF 6 pdr (57 mm) 65 rounds
อาวุธรอง 1 or 2 × Besa machine gun
4,950 rounds
เครื่องยนต์ Nuffield Liberty Mark II, III, or IV
27-litre V-12 petrol engine
340 bhp (254 kW) at 1,500 rpm
กำลัง/น้ำหนัก 17 hp (12.7 kW) / tonne
เครื่องถ่ายกำลัง Nuffield constant mesh
4-speed-and-reverse
กันสะเทือน Christie helical spring
ความสูงจากพื้นรถ 1 ft 4 in (0.41 m)
ความจุเชื้อเพลิง 110 Imperial gallons in 3 fuel tanks (+30 auxiliary)
พิสัยปฏิบัติการ 200 mi (322 km) on roads
146 mi (235 km) cross country
ความเร็ว 26 mph (42 km/h) (road)
15 mph (24 km/h) (off-road)
Steering
system
Wilson epicyclic steering

รถถังรุ่นแรกอย่าง 'ครูเซเดอร์ 1' ได้เข้าประจำการในปี ค.ศ. 1941 และแม้ว่าจะคล่องตัว, มันเป็นยานพาหนะที่มีเกราะที่ค่อนข้างเบาและติดอาวุธได้น้อย ด้วยการปรับปรุงให้เกราะมีความหนาถึง 49 มม. ซึ่งได้แปรเปลี่ยนเป็น 'ครูเซเดอร์ 2' อาวุธหลักของ ครูเซเดอร์ มาร์ค 1 และ 2 คือปืนหลัก Ordnance QF 2 pounder (40มม.) แต่ครูเซเดอร์ 3 ได้ถูกติดตั้งด้วยปืนหลัก Ordnance QF 6 pounder (57มม.) ด้วยรถถังรุ่นนี้เป็นมากกว่าการแข่งขันสำหรับรถถังของเยอรมันอย่าง พันเซอร์ 3 และ พันเซอร์ 4 ที่ได้เผชิญหน้ากันในสนามรบ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกองพันยานเกราะที่หนึ่ง ครูเซเดอร์ได้รับการพิสูจน์ในความสำคัญครั้งนี้ในช่วงยุทธการที่เอล อาลาเมนครั้งที่สอง ที่ทูบลัก และในตูนีเซีย

ด้วยการที่ได้ถูกสงวนเอาไว้ในประจำการ เนื่องจากความล่าช้าพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงในช่วงปลายปี ค.ศ. 1942 การขาดแคลนในการอัพเกรดอาวุธ รวมทั้งปัญหาความน่าเชื่อถือที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศในทะเลทรายที่รุนแรงและการปรากฏตัวของรถถังหนัก ทีเกอร์-1 ในท่ามกลางกองทัพน้อยแอฟริกาของเยอรมัน ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า รถถังครูเซเดอร์ได้ถูกแทนที่ด้วยรถถังเอ็ม3 แกรนต์ และรถถังขนาดกลาง เชอร์แมน ที่สหรัฐอเมริกาได้จัดหามาให้

อ้างอิง

  1. Boyd 2008.
  2. Bingham[ต้องการหน้า]


อ้างอิงผิดพลาด: มีป้ายระบุ <ref> สำหรับกลุ่มชื่อ "lower-alpha" แต่ไม่พบป้ายระบุ <references group="lower-alpha"/> ที่สอดคล้องกัน หรือไม่มีการปิด </ref>

รถถ, งคร, เซเดอร, รถถ, คร, ยเซอร, เอ, มเค6, หร, เอ15, คร, เซเดอร, เป, นหน, งในรถถ, งคร, ยเซอร, ลาดตระเวน, หล, กของบร, ชในช, วงต, นของสงครามโลกคร, งท, สอง, จำนวนกว, นได, กผล, ตข, นมาและพวกเขาเหล, าน, วนสำค, ญต, อการได, บช, ยชนะของบร, ซในช, วงการท, พแอฟร, กาเหน,. rththng khruyesxr exmekh6 hrux ex15 khruesedxr epnhnunginrththngkhruyesxr ladtraewn hlkkhxngbritichinchwngtnkhxngsngkhramolkkhrngthisxng canwnkwa 5 000 khnidthukphlitkhunmaaelaphwkekhaehlanimiswnsakhytxkaridrbchychnakhxngbritisinchwngkarthphaexfrikaehnux rththngkhruesedxrnnimidthukphbehninkarptibtikarrbxunnxkehnuxcakaexfrika aettwrththngnnidthuknamaddaeplngaekikhephuxsrangihepnkartxtanxakasyan karyingsnbsnun sngektkarn rthdndin aelakuekbyanphahnatangrththng khruyesxr exmekh6khruesedxr 3 thithukcdaesdngchnid rththngkhruyesxrsychati shrachxanackrbthbathpracakar 1941 1945sngkhram sngkhramolkkhrngthisxngprawtikarphlitphuxxkaebb Nuffieldchwngkarxxkaebb 1939 1940bristhphuphlit Nuffield Mechanizations and Aero Ltdchwngkarphlit 1940 1943canwnthiphlit 5 300khxmulcaephaanahnk 18 8 thung 19 7 long ton 19 1 thung 20 0 t khwamyaw 20 ft 8 5 in 1 5 97 m a khwamkwang 9 ft 1 in 2 77 m b khwamsung 7 ft 4 in 2 24 m lukerux Mk III 3 Commander gunner driver Mk I II 4 or 5 Loader hull gunner ekraa Mk I 40 mm Mk II 49 III 51 c xawuthhlk Mk I II QF 2 pdr 40 mm 110 rounds Mk III QF 6 pdr 57 mm 65 roundsxawuthrxng 1 or 2 Besa machine gun 4 950 rounds 1 ekhruxngynt Nuffield Liberty Mark II III or IV27 litre V 12 petrol engine340 bhp 254 kW at 1 500 rpmkalng nahnk 17 hp 12 7 kW tonneekhruxngthaykalng Nuffield constant mesh4 speed and reverseknsaethuxn Christie helical springkhwamsungcakphunrth 1 ft 4 in 0 41 m khwamcuechuxephling 110 Imperial gallons in 3 fuel tanks 30 auxiliary phisyptibtikar 200 mi 322 km on roads146 mi 235 km cross country 2 khwamerw 26 mph 42 km h road 15 mph 24 km h off road Steeringsystem Wilson epicyclic steeringrththngrunaerkxyang khruesedxr 1 idekhapracakarinpi kh s 1941 aelaaemwacakhlxngtw mnepnyanphahnathimiekraathikhxnkhangebaaelatidxawuthidnxy dwykarprbprungihekraamikhwamhnathung 49 mm sungidaeprepliynepn khruesedxr 2 xawuthhlkkhxng khruesedxr markh 1 aela 2 khuxpunhlk Ordnance QF 2 pounder 40mm aetkhruesedxr 3 idthuktidtngdwypunhlk Ordnance QF 6 pounder 57mm dwyrththngrunniepnmakkwakaraekhngkhnsahrbrththngkhxngeyxrmnxyang phnesxr 3 aela phnesxr 4 thiidephchiyhnakninsnamrb inthanathiepnswnhnungkhxngkxngphnyanekraathihnung khruesedxridrbkarphisucninkhwamsakhykhrngniinchwngyuththkarthiexl xalaemnkhrngthisxng thithublk aelaintuniesiydwykarthiidthuksngwnexaiwinpracakar enuxngcakkhwamlachaphrxmkbkhwamepliynaeplnginchwngplaypi kh s 1942 karkhadaekhlninkarxphekrdxawuth rwmthngpyhakhwamnaechuxthuxthiephimmakkhun enuxngcaksphaphxakasinthaelthraythirunaerngaelakarprakttwkhxngrththnghnk thiekxr 1 inthamklangkxngthphnxyaexfrikakhxngeyxrmn dngnncungehnidwa rththngkhruesedxridthukaethnthidwyrththngexm3 aekrnt aelarththngkhnadklang echxraemn thishrthxemrikaidcdhamaihxangxing aekikh 1 0 1 1 Boyd 2008 Bingham txngkarhna bthkhwamekiywkbthhar karthhar hruxxawuthniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy karthhar xangxingphidphlad mipayrabu lt ref gt sahrbklumchux lower alpha aetimphbpayrabu lt references group lower alpha gt thisxdkhlxngkn hruximmikarpid lt ref gt ekhathungcak https th wikipedia org w index php title rththngkhruesedxr amp oldid 8125511, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม