fbpx
วิกิพีเดีย

วัดทรงศิลา

วัดทรงศิลา พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกเป็นพระอารามหลวง เมื่อ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๕[1]

วัดทรงศิลา พระอารามหลวง
ชื่อสามัญวัดทรงศิลา พระอารามหลวง
ที่ตั้ง179 ถนนราชทัณฑ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ประเภทพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ
นิกายมหานิกาย
พระประธานหลวงพ่อโต พระประธานในพระอุโบสถ
พระพุทธรูปสำคัญหลวงพ่อโต
เจ้าอาวาสพระครูโสภณภัทรกิจ (ธงชาติ สิริจนฺโท)
เวลาทำการทุกวัน 05.00 น. - 20.00 น.
กิจกรรมทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ที่ตั้งวัด

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๙ ถนนราชทัณฑ์ หมู่ที่ ๑ บ้านหินตั้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ ๓๖๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๔๘๒ ๑๘๔๔, ๐ ๔๔๘๑ ๒๙๙๙, ๐๘ ๑๖๖๐ ๔๗๙๒ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ทั้งหมด ๘ ไร่ ๒ งาน ๗๐ ตารางวา

ประวัติการก่อตั้ง

วัดทรงศิลา พระอารามหลวง ตั้งอยู่ที่บ้านหินตั้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เป็นวัดราษฎร์มาแต่เดิม จากประวัติจังหวัดชัยภูมิ และตามพงศาวดารกรุงเทพฯ จ.ศ. ๑๒๒๕ กล่าวถึงบ้านหินตั้งไว้ว่า "...เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๖ (จ.ศ.๑๒๒๕) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หลวงวิเศษภักดี (ที) บุตรพระยาภักดีชุมพล (แล) เป็นพระภักดีชุมพล ดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองชัยภูมิ ให้หลวงยกกระบัตร (บุญจันทร์) เป็นหลวงปลัด ให้หลวงขจรนพคุณ เป็นหลวงยกกระบัตร ประกาศให้ราษฎรที่อพยพโยกย้ายไปประกอบอาชีพในถิ่นต่างๆ กลับคืนสู่ถิ่นเดิม..."

ในสมัยพระภักดีชุมพล (ที) เป็นเจ้าเมืองชัยภูมินั้น พิจารณาเห็นได้ว่า บ้านหินตั้ง (ที่ตั้งเมืองชัยภูมิปัจจุบัน) เป็นที่ทำเลกว้างขวางมีชัยภูมิดี จึงได้ย้ายเมืองจากโนนปอปิด (บริเวณปรางค์กู่กับหนองบัวเมืองเก่า) มาตั้งเมืองใหม่ที่บ้านหินตั้ง และอยู่มาจนทุกวันนี้ พระภักดีชุมพล (ที) รับราชการสนองพระเดชพระคุณด้วยความเรียบร้อยเป็นเวลาได้ ๑๒ ปี ก็ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อถือตามคตินี้ ถือได้ว่าบ้านหินตั้งมีมานานแล้ว วัดทรงศิลา เดิมเรียกชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้านว่า วัดหินตั้ง สันนิษฐานว่าได้สร้างในสมัยของพระภักดีชุมพล (ที) ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๐๒ - ๒๔๑๘ ต่อมา พ.ศ. ๒๔๔๐ พระหฤทัย (บัว) เจ้าเมืองชัยภูมิ ได้เปลี่ยนชื่อวัดหินตั้งเป็นภาษาทันสมัยว่า วัดทรงศิลา ซึ่งแปลตามตัวอักษร ก็แปลว่า "หินตั้ง" นั่นเอง นี้เป็นการสันนิษฐานจากเรื่องราวในพงศาวดาร และปัจจุบันก็ได้ยึดเอาปี พ.ศ. ๒๔๑๘ เป็นปี พ.ศ. ตั้งวัดทรงศิลา เพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนวัดสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ [2][3]

ศาสนวัตถุที่สำคัญภายในวัด

หลวงพ่อโต

พระประธานภายในพระอุโบสถ มีขนาดหน้าตักกว้าง ๑๕๐ นิ้ว สูง ๒๐๐ นิ้ว เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างด้วยปูนซีเมนต์ลงรักปิดทอง ก่อสร้างระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๖๗ - ๒๕๑๖ เมื่อพระราชชัยมุนี (พรม ญาณวโร) รื้อถอนพระอุโบสถหลังเดิมเพื่อก่อสร้างขึ้นใหม่ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ นั้น ชาวชัยภูมิได้ชะลอไปประดิษฐานไว้หน้าพระอุโบสถเป็นการชั่วคราวก่อน ต่อเมื่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่เสร็จแล้ว จึงอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ภายในพระอุโบสถตามเดิม

พระอุโบสถ

พระอุโบสถหลังใหม่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่

พระวิหาร

มณฑปครอบรอยพระพุทธบาท

ศาลาการเปรียญ

เป็นอาคารไม้เนื้อแข็งทั้งหลัง หลังคามุงกรเบื้องเคลือบ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓

หอพระสุริยมุนี

ลำดับเจ้าอาวาส

พ.ศ. (ไม่ทราบ พ.ศ.) - พ.ศ. ๒๔๓๘ พระอาจารย์โห

พ.ศ. ๒๔๓๘ - พ.ศ. ๒๔๕๘ พระครูจรูญนิโรธกิจ (จูม)

พ.ศ. ๒๔๕๘ - พ.ศ. ๒๔๖๑ พระปลัดคลี่

พ.ศ. ๒๔๖๑ - พ.ศ. ๒๔๖๘ พระครูวิจิตรนิโรธคุณ (โพธิ์)

พ.ศ. ๒๔๖๘ - พ.ศ. ๒๔๘๐ พระครูวิจิตรนิโรธคุณ (โชติ)

พ.ศ. ๒๔๘๑ - พ.ศ. ๒๔๘๔ พระมหาศิริ เขมโก

พ.ศ. ๒๔๘๔ - พ.ศ. ๒๔๙๗ พระครูวิจิตรนิโรธคุณ (พระมหาจันทร์)

พ.ศ. ๒๔๙๗ - พ.ศ. ๒๕๑๙ พระราชชัยมุนี (พรม ญาณวโร)

พ.ศ. ๒๕๑๙ - พ.ศ. ๒๕๓๗ พระราชพรหมจริยคุณ (ชาลี อตฺถกาโม)[4]

พ.ศ. ๒๕๔๒ - พ.ศ. ๒๕๕๓ พระสิทธิชัยมุนี (ประสิทธิ วรคุโณ)[5]

พ.ศ. ๒๕๕๓ - ปัจจุบัน พระครูโสภณภัทรกิจ (ธงชาติ สิริจนฺโท)[6][7]

หมายเหตุ พ.ศ. ๒๕๓๗ - พ.ศ. ๒๕๔๒ พระสิทธิชัยมุนี (ประสิทธิ วรคุโณ) เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส

อ้างอิง

  1. "กรมศิลปากรถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดทรงศิลา จังหวัดชัยภูมิ". ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน.
  2. https://www.m-culture.go.th/chaiyaphum/ewt_news.php?nid=643&filename=index
  3. https://web.facebook.com/pg/teawwat/photos/?tab=album&album_id=787970871409256
  4. https://sangkhatikan.com/monk_view.php?ID=15515
  5. https://sangkhatikan.com/monk_view.php?ID=17506
  6. http://mahathera.onab.go.th/index.php?url=mati&id=5690
  7. https://sangkhatikan.com/monk_view.php?ID=1692

วัดทรงศิลา
ดทรงศ, ลา, บทความน, งต, องการเพ, มแหล, งอ, างอ, งเพ, อพ, จน, ความถ, กต, อง, ณสามารถพ, ฒนาบทความน, ได, โดยเพ, มแหล, งอ, างอ, งตามสมควร, เน, อหาท, ขาดแหล, งอ, างอ, งอาจถ, กลบออกบทความน, องการการจ, ดหน, ดหมวดหม, ใส, งก, ภายใน, หร, อเก, บกวาดเน, อหา, ให, ณภาพด, ณส. bthkhwamniyngtxngkarephimaehlngxangxingephuxphisucnkhwamthuktxng khunsamarthphthnabthkhwamniidodyephimaehlngxangxingtamsmkhwr enuxhathikhadaehlngxangxingxacthuklbxxkbthkhwamnitxngkarkarcdhna cdhmwdhmu islingkphayin hruxekbkwadenuxha ihmikhunphaphdikhun khunsamarthprbprungaekikhbthkhwamniid aelanapayxxk phicarnaichpaykhxkhwamxunephuxchichdkhxbkphrxngwdthrngsila phraxaramhlwng tablinemuxng xaephxemuxngchyphumi cnghwdchyphumi idrbphrakrunaoprdekla ihykepnphraxaramhlwng emux 27 thnwakhm 2525 1 wdthrngsila phraxaramhlwngchuxsamywdthrngsila phraxaramhlwngthitng179 thnnrachthnth tablinemuxng xaephxemuxngchyphumi cnghwdchyphumipraephthphraxaramhlwng chntri chnidsamynikaymhanikayphraprathanhlwngphxot phraprathaninphraxuobsthphraphuththrupsakhyhlwngphxotecaxawasphrakhruosphnphthrkic thngchati siricn oth ewlathakarthukwn 05 00 n 20 00 n kickrrmthabuyinwnsakhythangphraphuththsasnaswnhnungkhxngsaranukrmphraphuththsasnaenuxha 1 thitngwd 2 prawtikarkxtng 3 sasnwtthuthisakhyphayinwd 3 1 hlwngphxot 3 2 phraxuobsth 3 3 phrawihar 3 4 mnthpkhrxbrxyphraphuththbath 3 5 salakarepriyy 3 6 hxphrasuriymuni 4 ladbecaxawas 5 xangxingthitngwd aekikhtngxyuelkhthi 179 thnnrachthnth hmuthi 1 banhintng tablinemuxng xaephxemuxngchyphumi cnghwdchyphumi rhsiprsniy 36000 othrsphth 0 4482 1844 0 4481 2999 08 1660 4792 sngkdkhnasngkhmhanikay thidinthitngwdmienuxthithnghmd 8 ir 2 ngan 70 tarangwaprawtikarkxtng aekikhwdthrngsila phraxaramhlwng tngxyuthibanhintng tablinemuxng xaephxemuxngchyphumi cnghwdchyphumi epnwdrasdrmaaetedim cakprawticnghwdchyphumi aelatamphngsawdarkrungethph c s 1225 klawthungbanhintngiwwa emux ph s 2406 c s 1225 phrabathsmedcphracxmeklaecaxyuhw thrngphrakrunaoprdekla ihhlwngwiessphkdi thi butrphrayaphkdichumphl ael epnphraphkdichumphl darngtaaehnngecaemuxngchyphumi ihhlwngykkrabtr buycnthr epnhlwngpld ihhlwngkhcrnphkhun epnhlwngykkrabtr prakasihrasdrthixphyphoykyayipprakxbxachiphinthintang klbkhunsuthinedim insmyphraphkdichumphl thi epnecaemuxngchyphuminn phicarnaehnidwa banhintng thitngemuxngchyphumipccubn epnthithaelkwangkhwangmichyphumidi cungidyayemuxngcakonnpxpid briewnprangkhkukbhnxngbwemuxngeka matngemuxngihmthibanhintng aelaxyumacnthukwnni phraphkdichumphl thi rbrachkarsnxngphraedchphrakhundwykhwameriybrxyepnewlaid 12 pi kthungaekxnickrrmemuxthuxtamkhtini thuxidwabanhintngmimananaelw wdthrngsila edimeriykchuxwdtamchuxhmubanwa wdhintng snnisthanwaidsranginsmykhxngphraphkdichumphl thi inrahwangpi ph s 2402 2418 txma ph s 2440 phrahvthy bw ecaemuxngchyphumi idepliynchuxwdhintngepnphasathnsmywa wdthrngsila sungaepltamtwxksr kaeplwa hintng nnexng niepnkarsnnisthancakeruxngrawinphngsawdar aelapccubnkidyudexapi ph s 2418 epnpi ph s tngwdthrngsila ephuxprakxbkarkhunthaebiynwdsngkdsanknganphraphuththsasnaaehngchati 2 3 sasnwtthuthisakhyphayinwd aekikhhlwngphxot aekikh phraprathanphayinphraxuobsth mikhnadhnatkkwang 150 niw sung 200 niw epnphraphuththruppangmarwichy srangdwypunsiemntlngrkpidthxng kxsrangrahwangpi ph s 2467 2516 emuxphrarachchymuni phrm yanwor ruxthxnphraxuobsthhlngedimephuxkxsrangkhunihm inpi ph s 2516 nn chawchyphumiidchalxippradisthaniwhnaphraxuobsthepnkarchwkhrawkxn txemuxsrangphraxuobsthhlngihmesrcaelw cungxyechiymapradisthaniwphayinphraxuobsthtamedim phraxuobsth aekikh phraxuobsthhlngihm srangkhunemux ph s 2516 aelwesrcinpi ph s 2522 kwang 7 emtr yaw 10 emtr epnxakharkhxnkritesrimehlk hlngkhamungkraebuxnglxnkhu phrawihar aekikh mnthpkhrxbrxyphraphuththbath aekikh salakarepriyy aekikh epnxakharimenuxaekhngthnghlng hlngkhamungkrebuxngekhluxb srangemux ph s 2503 hxphrasuriymuni aekikhladbecaxawas aekikhph s imthrab ph s ph s 2438 phraxacaryohph s 2438 ph s 2458 phrakhrucruyniorthkic cum ph s 2458 ph s 2461 phrapldkhliph s 2461 ph s 2468 phrakhruwicitrniorthkhun ophthi ph s 2468 ph s 2480 phrakhruwicitrniorthkhun ochti ph s 2481 ph s 2484 phramhasiri ekhmokph s 2484 ph s 2497 phrakhruwicitrniorthkhun phramhacnthr ph s 2497 ph s 2519 phrarachchymuni phrm yanwor ph s 2519 ph s 2537 phrarachphrhmcriykhun chali xt thkaom 4 ph s 2542 ph s 2553 phrasiththichymuni prasiththi wrkhuon 5 ph s 2553 pccubn phrakhruosphnphthrkic thngchati siricn oth 6 7 hmayehtu ph s 2537 ph s 2542 phrasiththichymuni prasiththi wrkhuon epnphurksakaraethnecaxawasxangxing aekikh krmsilpakrthwayphaphrakthinphrarachthan pracapi ph s 2562 n wdthrngsila cnghwdchyphumi sunyxachiphaelathurkicmtichn https www m culture go th chaiyaphum ewt news php nid 643 amp filename index https web facebook com pg teawwat photos tab album amp album id 787970871409256 https sangkhatikan com monk view php ID 15515 https sangkhatikan com monk view php ID 17506 http mahathera onab go th index php url mati amp id 5690 https sangkhatikan com monk view php ID 1692ekhathungcak https th wikipedia org w index php title wdthrngsila amp oldid 9424153, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม