fbpx
วิกิพีเดีย

วัดทุ่งเศรษฐี (จังหวัดอุตรดิตถ์)

วัดทุ่งเศรษฐี หรือ วัดห้วยบง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านห้วยบง ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ห่างจากตัวอำเภอ 12 กิโลเมตร มีชื่อเดิมว่า "วัดห้วยบง" วัดทุ่งเศรษฐี มีฐานะเป็นวัดที่ยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา (ยังไม่มีอุโบสถ) สังกัดสังกัดการปกครองคณะสงฆ์มหานิกาย ภาค 4 ตัววัดมีความร่มรื่นและเงียบสงบ วัดนี้ตั้งอยู่ริมบึงทุ่งกะโล่ แหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ จากตัววัดสามารถมองเห็นทัศนียของบึงทุ่งกะโล่ได้ชัดเจน

วัดทุ่งเศรษฐี
เมรุวัดทุ่งเศรษฐี
ศาสนสถานที่โดดเด่นที่สุดภายในวัด
ชื่อสามัญวัดห้วยบง
ที่ตั้งตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายเถรวาท มหานิกาย
เจ้าอาวาสพระอธิการทองดี ฐิติสมฺปนฺโน
ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

สภาพวัด

 
ภาพศาลาการเปรียญวัดทุ่งเศรษฐีหลังเก่าจากเอกสารเก่าของวัด

วัดทุ่งเศรษฐี เดิมชื่อ วัดห้วยบง มีฐานะเป็นวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2505 (ไม่มีวิสุงคามสีมา) มีพื้นที่ 49 ไร่เศษ มีศาสนสถาน - ถาวรวัตถุอยู่ประปรายกระจายไปตามป่าภายในอาณาบริเวณวัด ตัววัดตั้งอยู่ริมบึงทุ่งกะโล่ แหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ มีบรรยากาศที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม

ประวัติวัด


รายนามเจ้าอาวาสวัดทุ่งเศรษฐี

ตั้งแต่ พ.ศ. 2502 ถึงปัจจุบัน

ลำดับเจ้าอาวาสวัดทุ่งเศรษฐี เท่าที่มีหลักฐานสืบค้นได้
รายชื่อ ตำแหน่ง ปีที่ดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.)
1. พระอธิการบาง ไม่ทราบฉายา เจ้าอาวาส พ.ศ. 2502 - 2507
2. พระอธิการดิน ยสิโก เจ้าอาวาส พ.ศ. 2508 - 2517
3. หลวงพ่อพีระ ไม่ทราบฉายา เจ้าอาวาส พ.ศ. 2518 - 2519
4. พระอธิการอุทิศ กนฺตสีโล เจ้าอาวาส พ.ศ. 2520 - 2541
5. พระอธิการพยัคเทพ รตนนนฺโท เจ้าอาวาส พ.ศ. 2542 - 2546
6. พระอธิการทองดี ฐิติสมฺปนฺโน เจ้าอาวาส พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน
*หมายเหตุ: พระที่รักษาวัดก่อนหน้านั้นไม่อาจทราบชื่อได้

พระภิกษุสงฆ์จำพรรษา

พระสังฆาธิการ

ชื่อ ตำแหน่ง ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ ปีดำรงตำแหน่ง
พระอธิการทองดี ฐิติสมฺปนฺโน (คืนประคอง) เจ้าอาวาส (จร.) - พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน

จำนวนพระภิกษุสามเณรจำพรรษา

ปัจจุบันวัดทุ่งเศรษฐีมีพระภิกษุจำนวน 3 รูป สามเณร 1 รูป รวม 4 รูป

รายนามพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาปี พ.ศ. ๒๕๕๐

เรียงตามลำดับพรรษา

ชื่อ ฉายา นามสกุล พรรษา วุฒิ หมายเหตุ
พระอธิการทองดี ฐิติสมฺปนฺโน คืนประคอง ๑๑ น.ธ.เอก * เจ้าอาวาสวัดทุ่งเศรษฐี,
* เจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดทุ่งเศรษฐี,
* ครูสอนพระปริยัติธรรม,
* คู่สวดกรรมวาจาจารย์
พระพีรพล อภินนฺโท ประสิทธิคำ น.ธ.เอก * ครูสอนพระปริยัติธรรม,
* คู่สวดกรรมวาจาจารย์
พระสุพจน์ ธมฺมวโร ตุ่นสายบู่ น.ธ.โท * ครูสอนพระปริยัติธรรม
สามเณรบรรหยัด - ตันจ่าง - - -

ไวยาวัจกร

ปัจจุบันวัดคุ้งตะเภามีไวยาวัจกร 2 ท่านคือ

นายแจ้ว บุญมาก แต่งตั้งเมื่อ พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน

ส.อบต.เสน่ห์ ตันจ่าง แต่งตั้งเมื่อ พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน


อาณาเขตที่ตั้งวัด

วัดทุ่งเศรษฐีมีพื้นที่ทั้งหมด 49 ไร่

  • ทิศเหนือ จดสระน้ำสาธารณะบ้านห้วยบง
  • ทิศใต้ จดโรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี
  • ทิศตะวันออก จดป่าชุมชนบ้านห้วยบง
  • ทิศตะวันตก จดบึงทุ่งกะโล่


ศาสนสถาน-ถาวรวัตถุ


ข้อมูลจำเพาะ

ได้รับพระบรมราชานุญาตให้สร้างวัด ตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑

อ้างอิง

  • พระอธิการทองดี ฐิติสมฺปนฺโน . เอกสาร . อุตรดิตถ์ : วัดทุ่งเศรษฐี, ๒๕๕๐. (อัดสำเนา)


วัดทุ่งเศรษฐี (จังหวัดอุตรดิตถ์)
ดท, งเศรษฐ, งหว, ดอ, ตรด, ตถ, ดท, งเศรษฐ, หร, ดห, วยบง, งอย, หม, านห, วยบง, ตำบลป, าเซ, อำเภอเม, อง, งหว, ดอ, ตรด, ตถ, างจากต, วอำเภอ, โลเมตร, อเด, มว, ดห, วยบง, ดท, งเศรษฐ, ฐานะเป, นว, ดท, งไม, ได, บพระราชทานว, งคามส, มา, งไม, โบสถ, งก, ดส, งก, ดการปกครองคณะส. wdthungesrsthi hrux wdhwybng tngxyuthi hmu 7 banhwybng tablpaesa xaephxemuxng cnghwdxutrditth hangcaktwxaephx 12 kiolemtr michuxedimwa wdhwybng wdthungesrsthi mithanaepnwdthiyngimidrbphrarachthanwisungkhamsima yngimmixuobsth sngkdsngkdkarpkkhrxngkhnasngkhmhanikay phakh 4 twwdmikhwamrmrunaelaengiybsngb wdnitngxyurimbungthungkaol aehlngkkekbnatamthrrmchatikhnadihykhxngcnghwdxutrditth caktwwdsamarthmxngehnthsniykhxngbungthungkaolidchdecnwdthungesrsthiemruwdthungesrsthisasnsthanthioddednthisudphayinwdchuxsamywdhwybngthitngtablpaesa xaephxemuxng cnghwdxutrditth 53000praephthwdrasdrnikayethrwath mhanikayecaxawasphraxthikarthxngdi thitism pn onswnhnungkhxngsaranukrmphraphuththsasna enuxha 1 sphaphwd 2 prawtiwd 3 raynamecaxawaswdthungesrsthi 4 phraphiksusngkhcaphrrsa 4 1 phrasngkhathikar 4 2 canwnphraphiksusamenrcaphrrsa 4 2 1 raynamphraphiksusngkhcaphrrsapi ph s 2550 4 3 iwyawckr 5 xanaekhtthitngwd 6 sasnsthan thawrwtthu 7 khxmulcaephaa 8 xangxingsphaphwd aekikh phaphsalakarepriyywdthungesrsthihlngekacakexksarekakhxngwd wdthungesrsthi edimchux wdhwybng mithanaepnwdtamphrarachbyytikhnasngkh phuththskrach 2505 immiwisungkhamsima miphunthi 49 iress misasnsthan thawrwtthuxyuprapraykracayiptampaphayinxanabriewnwd twwdtngxyurimbungthungkaol aehlngkkekbnatamthrrmchatikhnadihykhxngcnghwdxutrditth mibrryakasthiehmaaaekkarptibtithrrmprawtiwd aekikhswnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniidraynamecaxawaswdthungesrsthi aekikhtngaet ph s 2502 thungpccubn ladbecaxawaswdthungesrsthi ethathimihlkthansubkhnidraychux taaehnng pithidarngtaaehnng ph s 1 phraxthikarbang imthrabchaya ecaxawas ph s 2502 25072 phraxthikardin ysiok ecaxawas ph s 2508 25173 hlwngphxphira imthrabchaya ecaxawas ph s 2518 25194 phraxthikarxuthis kn tsiol ecaxawas ph s 2520 25415 phraxthikarphykhethph rtnnn oth ecaxawas ph s 2542 25466 phraxthikarthxngdi thitism pn on ecaxawas ph s 2547 pccubn hmayehtu phrathirksawdkxnhnannimxacthrabchuxidphraphiksusngkhcaphrrsa aekikhphrasngkhathikar aekikh chux taaehnng taaehnngthangkhnasngkh pidarngtaaehnngphraxthikarthxngdi thitism pn on khunprakhxng ecaxawas cr ph s 2547 pccubncanwnphraphiksusamenrcaphrrsa aekikh pccubnwdthungesrsthimiphraphiksucanwn 3 rup samenr 1 rup rwm 4 rup raynamphraphiksusngkhcaphrrsapi ph s 2550 aekikh eriyngtamladbphrrsa chux chaya namskul phrrsa wuthi hmayehtuphraxthikarthxngdi thitism pn on khunprakhxng 11 n th exk ecaxawaswdthungesrsthi ecasanksasnsuksawdthungesrsthi khrusxnphrapriytithrrm khuswdkrrmwacacaryphraphirphl xphinn oth prasiththikha 6 n th exk khrusxnphrapriytithrrm khuswdkrrmwacacaryphrasuphcn thm mwor tunsaybu 3 n th oth khrusxnphrapriytithrrmsamenrbrrhyd tncang iwyawckr aekikh pccubnwdkhungtaephamiiwyawckr 2 thankhuxnayaecw buymak aetngtngemux ph s 2549 pccubns xbt esnh tncang aetngtngemux ph s 2549 pccubnxanaekhtthitngwd aekikhwdthungesrsthimiphunthithnghmd 49 ir thisehnux cdsranasatharnabanhwybng thisit cdorngeriynwdthungesrsthi thistawnxxk cdpachumchnbanhwybng thistawntk cdbungthungkaolsasnsthan thawrwtthu aekikhswnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniidkhxmulcaephaa aekikhidrbphrabrmrachanuyatihsrangwd tamphrarachbyytilksnakarpkkhrxngkhnasngkh r s 121xangxing aekikhphraxthikarthxngdi thitism pn on exksar xutrditth wdthungesrsthi 2550 xdsaena salakarepriyywdthungesrsthi kxngfxnsahrbchapnkicsphaebbobran thithangwdxnurksiw phaphthaythangxakaswdthungesrsthi aesdngthungxanabriewnwdthimikhwamrmrundwyaemkim bthkhwamekiywkbwdniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title wdthungesrsthi cnghwdxutrditth amp oldid 9354644, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม