fbpx
วิกิพีเดีย

วิธีใช้:การนำแม่แบบบำรุงรักษาออก

หน้าวิกิพีเดียหลายหน้ามีแม่แบบบำรุงรักษาที่ระบุปัญหาของหน้านั้น ๆ คุณอาจเข้ามายังหน้าวิธีใช้นี้หลังจากคลิกข้อความบนแม่แบบที่ระบุว่า "เรียนรู้ว่าจะนำสารแม่แบบนี้ออกได้อย่างไรและเมื่อไร"

อาสาสมัครเป็นผู้เพิ่มและลบแม่แบบบำรุงรักษาเหล่านี้ หน้าวิธีใช้นี้อธิบายกระบวนการสำหรับตรวจสอบและลบแม่แบบดังกล่าว

ภาพรวม

แม่แบบบำรุงรักษา (หรือ "ป้ายระบุ") จะไม่ถูกลบออกอัตโนมัติ แม้ว่าปัญหาที่บรรยายในแม่แบบบบำรุงรักษานั้นจะหมดไปแล้วก็ตาม ป้ายระบุดังกล่าวจะยังคงอยู่ในบทความจนมีผู้ใช้ไปลบออกด้วยมือ การลบแม่แบบออกใช้วิธีลบโค้ดแบบเดียวกับการแก้ไขทั่ว ๆ ไป เขียนความย่อการแก้ไข แล้วบันทึกหน้า

การลบแม่แบบบำรุงรักษาออกทั้งที่ยังไม่ได้แก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ในป้ายนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม ให้ลบออกเฉพาะเมื่อได้แก้ไขปัญหาแล้วเท่านั้น

วิกิพีเดียเกิดขึ้นได้เพราะความพยายามของอาสาสมัครไม่ต่างจากคุณ มีความกล้าแก้ไขเพื่อช่วยสร้างสารานุกรมแห่งนี้ อาสาสมัครที่ประสบปัญหาอาจไม่มีเวลาหรือความรู้ความสามารถแก้ไขด้วยตนเอง และติดป้ายเพื่อให้ผู้อื่นมาแก้ไขต่อไป การแก้ไขของคุณมีความสำคัญในความพยายามดังนี้

ลบป้ายออกได้เมื่อไร

แม่แบบบำรุงรักษาไม่ได้ตั้งใจให้อยู่ในบทความเป็นการถาวร ผู้ใช้ที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนอาจลบแม่แบบบำรุงรักษาออกได้ในกรณีต่อไปนี้

  1. เมื่อแก้ไขปัญหาตามที่ระบุไว้ในป้ายแล้ว
  2. เมื่อพิจารณาเห็นแล้วว่าปัญหาที่ระบุหมดไป (อาจมีผู้อื่นแก้ไขไว้แล้ว)
  3. เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่าใช้แม่แบบผิดที่ผิดทาง หรือเป็นข้อผิดพลาด ให้ลองพิจารณาอภิปรายประเด็นกับผู้ใช้ที่ติดแม่แบบก่อน; แต่ถ้าดูแล้วน่าจะเกิดข้อพิพาท ให้มองหาความเห็นพ้องในหน้าคุยเสียก่อน
  4. เมื่อมีความเห็นพ้องในหน้าคุย (หรือที่อื่น) เกี่ยวกับวิธีการจัดการกับปัญหา และได้นำมาปรับใช้อย่างสมเหตุสมผลแล้ว (และควรใส่ลิงก์ไปยังความเห็นพ้องซึ่งเป็นที่มาในความย่อการแก้ไขด้วย)
  5. เมื่อได้ข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลแล้วว่าป้ายนั้นไม่สัมพันธ์อีกต่อไป เช่น แม่แบบ {{ปัจจุบัน}} ในเหตุการณ์ที่ยุติไปแล้ว
  6. ในกรณีสุดท้าย หากเห็นว่าป้ายนั้นไม่ช่วยแก้ไขปัญหาได้ ตัวอย่างเช่น หากบทความหนึ่งถูกขึ้นป้ายว่าต้องการอ้างอิง แต่คุณได้มองหาแหล่งอ้างอิงแล้วปรากฏว่าไม่พบเลย เช่นนั้นบทความดังกล่าวควรถูกแจ้งลบตามนโยบายการลบ ไม่ใช่แค่ขึ้นป้ายต้องการอ้างอิง เพราะบทความนั้นไม่สมควรอยู่ในวิกิพีเดียตั้งแต่ต้น

อย่าลบป้ายในกรณีต่อไปนี้

คุณไม่ควรลบแม่แบบบำรุงรักษาหากเข้าเกณฑ์ต่อไปนี้

  1. คุณไม่เข้าใจปัญหาที่ป้ายต้องการสื่อ
  2. ปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข
  3. ยังมีกิจกรรมหรือการอภิปรายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นในป้าย
  4. คุณมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือได้รับการจ้างวานให้แก้ไขบทความ

ถ้ายังต้องการความช่วยเหลือ

ถ้าคุณอ่านทั้งหน้าแล้วยังสับสนเกี่ยวกับการลบแม่แบบบำรุงรักษา ลองถามที่ แผนกช่วยเหลือ หรือแชตเวลาจริงได้ที่ วิกิพีเดีย:ดิสคอร์ด

ใช, การนำแม, แบบบำร, งร, กษาออก, หน, าคำอธ, บายน, เป, นค, อบอกว, งบอกรายละเอ, ยดกระบวนการหร, อกระบวนว, ของบางส, วนของบรรท, ดฐานและว, ตรของว, เด, ไม, ใช, วนหน, งของนโยบายและแนวปฏ, ของว, เด, ยสร, ปหน, าน, หากค, ณสามารถเพ, ยงพอ, กร, ณาให, กล, าช, วยเหล, อว, เด, ย. hnakhaxthibayniepnkhumuxbxkwithi sungbxkraylaexiydkrabwnkarhruxkrabwnwithikhxngbangswnkhxngbrrthdthanaelawtrkhxngwikiphiediy imichswnhnungkhxngnoybayaelaaenwptibtikhxngwikiphiediysruphnani hakkhunsamarthephiyngphx krunaihklachwyehluxwikiphiediyodyaekikhpyhatamthirabuinpaybarungrksapyhathukxyanginwikiphiediycaepntxngxasyxasasmkhrechnediywkbkhun thakhunekhaicpyhaaelaaekikhpyhannaelw samarthlbpayiddwytnexng aetthayngimidaekpyha khxihkhngpayiwhnawikiphiediyhlayhnamiaemaebbbarungrksathirabupyhakhxnghnann khunxacekhamaynghnawithiichnihlngcakkhlikkhxkhwambnaemaebbthirabuwa eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir xasasmkhrepnphuephimaelalbaemaebbbarungrksaehlani hnawithiichnixthibaykrabwnkarsahrbtrwcsxbaelalbaemaebbdngklaw enuxha 1 phaphrwm 2 lbpayxxkidemuxir 3 xyalbpayinkrnitxipni 4 thayngtxngkarkhwamchwyehluxphaphrwmaemaebbbarungrksa hrux payrabu caimthuklbxxkxtonmti aemwapyhathibrryayinaemaebbbbarungrksanncahmdipaelwktam payrabudngklawcayngkhngxyuinbthkhwamcnmiphuichiplbxxkdwymux karlbaemaebbxxkichwithilbokhdaebbediywkbkaraekikhthw ip ekhiynkhwamyxkaraekikh aelwbnthukhnakarlbaemaebbbarungrksaxxkthngthiyngimidaekikhpyhathirabuiwinpaynnepnsingthiimehmaasm ihlbxxkechphaaemuxidaekikhpyhaaelwethannwikiphiediyekidkhunidephraakhwamphyayamkhxngxasasmkhrimtangcakkhun mikhwamklaaekikhephuxchwysrangsaranukrmaehngni xasasmkhrthiprasbpyhaxacimmiewlahruxkhwamrukhwamsamarthaekikhdwytnexng aelatidpayephuxihphuxunmaaekikhtxip karaekikhkhxngkhunmikhwamsakhyinkhwamphyayamdngnilbpayxxkidemuxiraemaebbbarungrksaimidtngicihxyuinbthkhwamepnkarthawr phuichthiimmiphlpraoychnthbsxnxaclbaemaebbbarungrksaxxkidinkrnitxipni emuxaekikhpyhatamthirabuiwinpayaelw emuxphicarnaehnaelwwapyhathirabuhmdip xacmiphuxunaekikhiwaelw emuxmiehtuxnkhwrechuxwaichaemaebbphidthiphidthang hruxepnkhxphidphlad ihlxngphicarnaxphipraypraednkbphuichthitidaemaebbkxn aetthaduaelwnacaekidkhxphiphath ihmxnghakhwamehnphxnginhnakhuyesiykxn emuxmikhwamehnphxnginhnakhuy hruxthixun ekiywkbwithikarcdkarkbpyha aelaidnamaprbichxyangsmehtusmphlaelw aelakhwrislingkipyngkhwamehnphxngsungepnthimainkhwamyxkaraekikhdwy emuxidkhxsrupxyangsmehtusmphlaelwwapaynnimsmphnthxiktxip echn aemaebb pccubn inehtukarnthiyutiipaelw inkrnisudthay hakehnwapaynnimchwyaekikhpyhaid twxyangechn hakbthkhwamhnungthukkhunpaywatxngkarxangxing aetkhunidmxnghaaehlngxangxingaelwpraktwaimphbely echnnnbthkhwamdngklawkhwrthukaecnglbtamnoybaykarlb imichaekhkhunpaytxngkarxangxing ephraabthkhwamnnimsmkhwrxyuinwikiphiediytngaettnxyalbpayinkrnitxipnikhunimkhwrlbaemaebbbarungrksahakekhaeknthtxipni khunimekhaicpyhathipaytxngkarsux pyhayngimidrbkaraekikh yngmikickrrmhruxkarxphipraythiekiywkhxngkbpraedninpay khunmiphlpraoychnthbsxn hruxidrbkarcangwanihaekikhbthkhwamthayngtxngkarkhwamchwyehluxthakhunxanthnghnaaelwyngsbsnekiywkbkarlbaemaebbbarungrksa lxngthamthi aephnkchwyehlux hruxaechtewlacringidthi wikiphiediy diskhxrd ekhathungcak https th wikipedia org w index php title withiich karnaaemaebbbarungrksaxxk amp oldid 9445256, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม