fbpx
วิกิพีเดีย

หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์

ศาสตราจารย์พิเศษ หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ (เกิด 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2486) ศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชากฎหมายอาญา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ เช่น ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ รองประธานศาลฎีกา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อนุญาโตตุลาการ และราชบัณฑิต

ประวัติ

หม่อมหลวงไกรฤกษ์เกิดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2486 เป็นบุตรของหม่อมราชวงศ์นิธิเกษม เกษมสันต์ และคุณวรรณี เกษมสันต์ ณ อยุธยา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.2) รุ่น 17 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (พ.ศ. 2538) หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงสถาบันพระปกเกล้า รัฐสภา รุ่น 1 (พ.ศ. 2540) ปริญญาบัตรหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรรุ่น 4010 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (พ.ศ. 2541)

ประสบการณ์การทำงาน เริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สะเรียง และศาลจังหวัดลำปาง เป็นอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา เป็นผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 6 ผู้พิพากษาศาลฎีกา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เคยเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) รองประธานศาลฎีกา และตุลาการรัฐธรรมนูญ (ต่อมาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 300) และผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์

หม่อมหลวงไกรฤกษ์เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานิติศาสตร์ ขณะดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาและผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม ได้ชื่อว่าใจซื่อมือสะอาด ทรงไว้ซึ่งคุณธรรม รวมทั้งมีความกล้าหาญในการพิจารณาพิพากษาตัดสินคดีต่างๆ ด้วยความรอบคอบ ลึกซึ้ง ผลงานด้านการพิพากษาจึงถือเป็นบรรทัดฐานในลำดับถัดมา ในขณะที่เป็นผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม ได้เพียรพยายามสร้างเสริมความก้าวหน้าให้แก่งานในหน้าที่รับผิดชอบเสมอมานอกจากนี้ ยังได้อุทิศตนให้เป็นประโยชน์แก่วงวิชาการนิติศาสตร์และกิจสาธารณะประโยชน์อื่นๆ อาทิ ดำรงตำแหน่งกรรมการเนติบัณฑิตยสภาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา  และกรรมการมูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด กรมควบคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม เป็นต้น จนได้รับการยกย่องให้เป็น“บุคคลตัวอย่าง” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๓ จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย และได้รับการเชิดชูให้เป็น “นักบริหารดีเด่นด้านสาขาการปกครอง” บำพ็ญประโยชน์ต่อสังคมไทยจากมูลนิธิเพื่อสังคมไทยและหนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ ในด้านวิชาการ หม่อมหลวงไกรฤกษ์ มีผลงานทางวิชาการจำนวนมาก กล่าวจำเพาะที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับและเป็นเอกสารอ้างอิงสำคัญแก่ผู้สนใจทั่วไปได้แก่ คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญาภาคความผิด มาตรา 288 ถึงมาตารา 366

ภายหลังการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 ได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการรัฐธรรมนูญ (ทำหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2549)

คำพิพากษาส่วนตัวในคดียุบพรรค หม่อมหลวงไกรฤกษ์ ตัดสินให้ยุบพรรคไทยรักไทย และตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด 111 คน เป็นเวลา 5 ปี หลังจากนี้ หม่อมหลวงไกรฤกษ์ ได้ออกมาเปิดเผยว่า ระหว่างพิจารณาคดียุบพรรคมีผู้มาให้สินบนเป็นเงินจำนวนหลายล้านบาท เพื่อไม่ให้ยุบพรรคไทยรักไทยด้วย

ในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยรังสิตมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ การเมือง แก่ หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ พร้อมกับ หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล และ นายสนธิ ลิ้มทองกุล และมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งหม่อมหลวงไกรฤกษ์เป็นศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชากฎหมายอาญา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2554

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1, กฎหมายเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง) ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 ถึงปัจจุบัน

ราชการพิเศษ

 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการศึกษาวิจัยปัญหาสังคมของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • อนุกรรมการกองทุนบังคับและปราบปรามยาเสพติด
 • อนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการประพฤติมิชอบในวงราชการของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
 • กรรมการประสานงานกระบวนการยุติธรรม
 • ประธานโครงการพัฒนาระบบการนั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง
 • กรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)
 • กรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)
 • กรรมการวิทยาการศาลยุติธรรม
 • ประธานคณะกรรมการประเมินการทำงานของผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา

งานด้านวิชาการ

 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และกรรมการพัฒนาหลักสูตรโครงการจัดตั้งคณะธรรมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
 • กรรมการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • กรรมการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รางวัลที่ได้รับ

 • ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง ประจำปีการศึกษา 2550 จากมหาวิทยาลัยรังสิต
 • ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2551 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 • ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2552 จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559 จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

อ้างอิง

 1. พลิกประวัติ-ผลงาน ‘9 ตุลาการรัฐธรรมนูญ’ ผู้ตัดสินคดีประวัติศาสตร์ จากผู้จัดการออนไลน์
 2. เผย 17 พระประยูรญาติ อัญเชิญเครื่องราชฯ
 3. เปิดบันทึกสินบนยุบพรรค “พ-ช” นักวิ่งเต้น!
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ (หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์)
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งกรรมการกฤษฎีกา
 6. โปรดเกล้าฯ กก.กฤษฎีกาใหม่ 139 ราย
 7. ประวัติศาสตราจารย์พิเศษ หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา
 8. ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 9. พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2559
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๒๒ ข หน้า ๕, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๕๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๓, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๕
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๒๕ ข หน้า ๔๑๘, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๙


หม, อมหลวงไกรฤกษ, เกษมส, นต, ศาสตราจารย, เศษ, เก, พฤศจ, กายน, 2486, ศาสตราจารย, เศษ, สาขาว, ชากฎหมายอาญา, คณะน, ศาสตร, มหาว, ทยาล, ยธรรมศาสตร, เคยดำรงตำแหน, งสำค, เช, พากษาอาว, โสในศาลอ, ทธรณ, รองประธานศาลฎ, กา, ลาการศาลร, ฐธรรมน, อน, ญาโตต, ลาการ, และราชบ, ณฑ. sastracaryphiess hmxmhlwngikrvks eksmsnt ekid 1 phvscikayn ph s 2486 sastracaryphiess sakhawichakdhmayxaya khnanitisastr mhawithyalythrrmsastr ekhydarngtaaehnngsakhy echn phuphiphaksaxawuosinsalxuththrn rxngprathansaldika tulakarsalrththrrmnuy xnuyaottulakar aelarachbnthit 1 enuxha 1 prawti 2 rachkarphiess 3 ngandanwichakar 4 rangwlthiidrb 5 ekhruxngrachxisriyaphrn 6 xangxingprawti aekikhhmxmhlwngikrvksekidemuxwnthi 1 phvscikayn ph s 2486 epnbutrkhxnghmxmrachwngsnithieksm eksmsnt aelakhunwrrni eksmsnt n xyuthya 2 saerckarsuksaradbpriyyatrinitisastrbnthit ekiyrtiniym cakkhnanitisastr mhawithyalythrrmsastr aelaentibnthitithy sankxbrmsuksakdhmayaehngentibnthityspha hlksutrnkbriharradbsung nbs 2 run 17 sthabnphthnakharachkarphleruxn ph s 2538 hlksutrkaremuxngkarpkkhrxnginrabxbprachathipitysahrbnkbriharradbsungsthabnphrapkekla rthspha run 1 ph s 2540 priyyabtrhlksutrpxngknrachxanackrrun 4010 withyalypxngknrachxanackr ph s 2541 prasbkarnkarthangan erimrbrachkarintaaehnngxacarykhnanitisastr mhawithyalythrrmsastr epnphuphiphaksahwhnasalcnghwdaemsaeriyng aelasalcnghwdlapang epnxthibdikrmkhumpraphvti epnrxngxthibdiphuphiphaksasalxaya epnphuphiphaksasalxuththrn prathansalxuththrnphakh 6 phuphiphaksasaldika phuphiphaksahwhnakhnainsaldika ekhyepnkrrmkartulakarsalyutithrrm k t rxngprathansaldika aelatulakarrththrrmnuy txmaepntulakarsalrththrrmnuy tamrththrrmnuyaehngrachxanackrithy ph s 2550 matra 300 aelaphuphiphaksaxawuosinsalxuththrnhmxmhlwngikrvksepnphumikhwamrukhwamechiywchayinsakhawichanitisastr khnadarngtaaehnngepnphuphiphaksaaelaphubriharkrabwnkaryutithrrm idchuxwaicsuxmuxsaxad thrngiwsungkhunthrrm rwmthngmikhwamklahayinkarphicarnaphiphaksatdsinkhditang dwykhwamrxbkhxb luksung phlngandankarphiphaksacungthuxepnbrrthdthaninladbthdma inkhnathiepnphubriharkrabwnkaryutithrrm idephiyrphyayamsrangesrimkhwamkawhnaihaeknganinhnathirbphidchxbesmxmanxkcakni yngidxuthistnihepnpraoychnaekwngwichakarnitisastraelakicsatharnapraoychnxun xathi darngtaaehnngkrrmkarentibnthitysphatulakarsalrththrrmnuy elkhathikarentibnthityspha aelakrrmkarmulnithiaekikhfunfuaelasngekhraahphukrathaphid krmkhwbkhumpraphvtikrathrwngyutithrrm epntn cnidrbkarykyxngihepn bukhkhltwxyang pracapiphuththskrach 2543 cakmulnithiephuxsngkhmithy aelaidrbkarechidchuihepn nkbrihardiedndansakhakarpkkhrxng baphypraoychntxsngkhmithycakmulnithiephuxsngkhmithyaelahnngsuxphimphesnthangesrsthkic indanwichakar hmxmhlwngikrvks miphlnganthangwichakarcanwnmak klawcaephaathioddednepnthiyxmrbaelaepnexksarxangxingsakhyaekphusnicthwipidaek khaxthibaypramwlkdhmayxayaphakhkhwamphid matra 288 thungmatara 366phayhlngkarrthpraharinpraethsithy ph s 2549 idrbaetngtngepntulakarrththrrmnuy thahnathisalrththrrmnuy tamrththrrmnuyaehngrachxanackrithy chbbchwkhraw phuththskrach 2549 khaphiphaksaswntwinkhdiyubphrrkh hmxmhlwngikrvks tdsinihyubphrrkhithyrkithy aelatdsiththikrrmkarbriharphrrkhthnghmd 111 khn epnewla 5 pi hlngcakni hmxmhlwngikrvks idxxkmaepidephywa rahwangphicarnakhdiyubphrrkhmiphumaihsinbnepnengincanwnhlaylanbath ephuximihyubphrrkhithyrkithydwy 3 inwnthi 16 thnwakhm ph s 2550 mhawithyalyrngsitmxbpriyyadusdibnthitkittimskdi sakhawichaphunathangsngkhm thurkic karemuxng aek hmxmhlwngikrvks eksmsnt phrxmkb hmxmecachatriechlim yukhl aela naysnthi limthxngkul aelamiphrabrmrachoxngkaraetngtnghmxmhlwngikrvksepnsastracaryphiess sakhawichakdhmayxaya khnanitisastr mhawithyalythrrmsastr tngaetwnthi 25 emsayn 2554 4 wnthi 25 thnwakhm 2561 idrboprdekla aetngtngepnkrrmkarkvsdika khnathi 1 kdhmayekiywkbkaremuxngkarpkkhrxng tngaet ph s 2561 thungpccubn 5 6 rachkarphiess aekikhthipruksakhnakrrmkarsuksawicypyhasngkhmkhxngsphasngkhmsngekhraahaehngpraethsithyinphrabrmrachupthmph 7 xnukrrmkarkxngthunbngkhbaelaprabpramyaesphtid xnukrrmkarpxngknaelaprabpramkarpraphvtimichxbinwngrachkarkhxngkhnakrrmkar p p ch krrmkarprasanngankrabwnkaryutithrrm prathanokhrngkarphthnarabbkarnngphicarnakhdikhrbxngkhkhnaaelatxenuxng krrmkarbriharsalyutithrrm k b s krrmkartulakarsalyutithrrm k t krrmkarwithyakarsalyutithrrm prathankhnakrrmkarpraeminkarthangankhxngphubriharkhnanitisastr mhawithyalythrrmsastr elkhathikarentibnthitysphangandanwichakar aekikhthipruksakittimskdiaelakrrmkarphthnahlksutrokhrngkarcdtngkhnathrrmnitisastr mhawithyalysrinkhrinthrwiorth krrmkarcdthaphcnanukrmsphthkdhmayithysanknganrachbnthityspha krrmkarphthnahlksutrnitisastrmhabnthitsakhawichanitisastr mhawithyalysuokhthythrrmathirach krrmkarphthnahlksutrnitisastrdusdibnthitsakhawichanitisastr mhawithyalysuokhthythrrmathirachrangwlthiidrb aekikhpriyyasilpsastrdusdibnthitkittimskdisakhawichaphunathangsngkhm thurkic aelakaremuxng pracapikarsuksa 2550 cakmhawithyalyrngsit 7 priyyanitisastrdusdibnthitkittimskdi pracapikarsuksa 2551 cakmhawithyalyrachphtthnburi 7 priyyanitisastrdusdibnthitkittimskdi pracapikarsuksa 2552 cakmhawithyalyeksmbnthit 7 priyyaprchyadusdibnthitkittimskdi sakhawichanitisastr pracapikarsuksa 2558 cakmhawithyalyaemfahlwng 8 priyyanitisastrdusdibnthitkittimskdi pracapikarsuksa 2559 cakmhawithyalysuokhthythrrmathirach 9 ekhruxngrachxisriyaphrn aekikhph s 2539 ekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthiechidchuyingchangephuxk chnsungsud mhaprmaphrnchangephuxk m p ch 10 ph s 2535 ekhruxngrachxisriyaphrnxnmiekiyrtiysyingmngkudithy chnsungsud mhawchirmngkud m w m 11 ph s 2539 ehriyyckrphrrdimala r c ph 12 xangxing aekikh phlikprawti phlngan 9 tulakarrththrrmnuy phutdsinkhdiprawtisastr cakphucdkarxxniln ephy 17 phraprayuryati xyechiyekhruxngrach epidbnthuksinbnyubphrrkh ph ch nkwingetn prakassanknaykrthmntri eruxng aetngtngsastracaryphiess hmxmhlwngikrvks eksmsnt prakassanknaykrthmntri eruxngaetngtngkrrmkarkvsdika oprdekla kk kvsdikaihm 139 ray 7 0 7 1 7 2 7 3 prawtisastracaryphiess hmxmhlwngikrvks eksmsntphuphiphaksaxawuosinsaldika elkhathikarentibnthityspha thankhxmulcdhmayehtu mhawithyalyaemfahlwng phithiphrarachthanpriyyabtraek phusaerckarsuksacakmhawithyalysuokhthy thrrmathirach pracapikarsuksa 2559 rachkiccanuebksa prakassanknaykrthmntri eruxng phrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn elm 113 txnthi 22 kh hna 5 4 thnwakhm 2539 rachkiccanuebksa prakassanknaykrthmntri eruxng phrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn elm 109 txnthi 154 ng chbbphiess hna 13 4 thnwakhm 2535 rachkiccanuebksa prakassanknaykrthmntri eruxng phrarachthanehriyyckrmalaaelaehriyyckrphrrdimala elm 113 txnthi 25 kh hna 418 25 thnwakhm 2539ekhathungcak https th wikipedia org w index php title hmxmhlwngikrvks eksmsnt amp oldid 9523624, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม