fbpx
วิกิพีเดีย

โรงเรียนสาธิต

โรงเรียนสาธิต คือ โรงเรียนประถมและมัธยมในกำกับของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อให้เป็นสถานฝึกปฏิบัติการทางการศึกษาและเป็นสถานที่ฝึกการปฏิบัติงานของนักศึกษาหรือเด็กฝึกงานเพื่อที่จะเป็นคุณครูในอนาคตหรือเพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาวิจัยงานต่างๆ[1][2]

โรงเรียนสาธิตเดิมในมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-โอแคลร์มีกระจกบนชั้นข้างบนเพื่อให้อาจารย์สามารถดูห้องเรียนได้
โรงเรียนสาธิตเดิมในมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-โอแคลร์มีกระจกไว้เพื่อให้อาจารย์สามารถสังเกตการณ์ห้องเรียนได้

สำหรับโรงเรียนสาธิตในประเทศไทยนั้นจะเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การดูแลของคณะศึกษาศาสตร์หรือคณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อให้เป็นสถานฝึกปฏิบัติการทางการศึกษาและเป็นสถานที่ฝึกการปฏิบัติงานของคณะศึกษาศาสตร์หรือคณะครุศาสตร์ก่อนที่นิสิตนักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา

การสังเกตการณ์ในห้องเรียน

การสังเกตการณ์ในห้องเรียนอาจสังเกตการณ์ได้โดยอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเพื่อประเมินคุณครูหรือนักเรียนด้วยกระจกหรือกล้องต่างๆที่ถูกซ่อนไว้โดยที่ไม่ให้นักเรียนรู้ว่าอยู่จุดไหน แต่สำหรับโรงเรียนสาธิตในปัจจุบันเกือบทั้งหมดได้มีการเปลี่ยนจากกระจกมาเป็นกล้องวงจรปิดแล้ว แต่ต่างจากโรงเรียนอื่นโดยกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งนั้นนักเรียนจะไม่สามารถรู้ได้ว่ากล้องวงจรปิดถูกติดตั้งไว้ที่จุดไหนบ้าง

ดูเพิ่ม

โรงเรียนสาธิต (Demonstration School) เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การดูแลของคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อให้เป็นสถานฝึกปฏิบัติการทางการศึกษา และเป็นสถานที่ฝึกการปฏิบัติงานของคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ก่อนที่นิสิตนักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา

สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ

โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ มีทั้งหมด 4 แห่ง ดังนี้

โรงเรียน สังกัด หมายเหตุ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยนครพนม DSNPU
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร NUSDS
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม MSUDSE
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) MSUDSS
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง RUDSE
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) DSRU

สังกัดมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มีทั้งหมด 24 แห่ง ดังนี้

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฝ่ายนานาชาติ)]]
โรงเรียน สังกัด หมายเหตุ
โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KHEK
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา KULS
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา KLSKS
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฝ่ายอนุบาล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น KDSKKU
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) MDSKKUE
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) MDSKKUS
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) DSKKUE
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) DSKKUS
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) DSKKUSE
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย DSKKUNK
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CUDES
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) CUDSS
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMUDS
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี DSIL
โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ TGS
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี SSSUT
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TUSS
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา PDS
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา DSUP
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย DSMBU
โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล MUIDS
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ PDSSWU
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) SWUPDSE
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) SWUPDSS
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ERDISWU
โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แม่แจ่ม SWUPCDS
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร DSSU
โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ KDSPSU
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ DSPSU
โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ISDSPSU
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ PSUWS
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี PSUWSS
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต LDSSDU
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต LDSSDUNY
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต LDSSDULP
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต LDSSDUSB
โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง KMIDS

โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีทั้งหมด 32 แห่ง ดังนี้

โรงเรียน สังกัด หมายเหตุ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฝ่ายปฐมวัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝ่ายปฐมวัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝ่ายประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เว็บไซต์ รร. DSRRU

โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ปัจจุบัน โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีทั้งหมด 3 แห่ง ดังนี้

  1. โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  2. โรงเรียนอนุบาลสาธิตราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  3. โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยเอกชน

ปัจจุบัน โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยเอกชน มีทั้งหมด 4 แห่ง ดังนี้

  1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  2. โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
  3. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
  4. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เชียงใหม่

อ้างอิง

ลิงก์จากภายนอก

  • สมาคมโรงเรียนสาธิตนานาชาติ

โรงเรียนสาธิต
โรงเร, ยนสาธ, โรงเร, ยนประถมและม, ธยมในกำก, บของมหาว, ทยาล, ยต, าง, เพ, อให, เป, นสถานฝ, กปฏ, การทางการศ, กษาและเป, นสถานท, กการปฏ, งานของน, กศ, กษาหร, อเด, กฝ, กงานเพ, อท, จะเป, นค, ณคร, ในอนาคตหร, อเพ, อใช, เป, นสถานท, กษาว, ยงานต, างๆ, เด, มในมหาว, ทยาล, ยว. orngeriynsathit khux orngeriynprathmaelamthyminkakbkhxngmhawithyalytang ephuxihepnsthanfukptibtikarthangkarsuksaaelaepnsthanthifukkarptibtingankhxngnksuksahruxedkfuknganephuxthicaepnkhunkhruinxnakhthruxephuxichepnsthanthisuksawicyngantang 1 2 orngeriynsathitediminmhawithyalywiskhxnsin oxaekhlrmikrackbnchnkhangbnephuxihxacarysamarthduhxngeriynid orngeriynsathitediminmhawithyalywiskhxnsin oxaekhlrmikrackiwephuxihxacarysamarthsngektkarnhxngeriynid sahrborngeriynsathitinpraethsithynncaepnorngeriynthicdtngkhunphayitkarduaelkhxngkhnasuksasastrhruxkhnakhrusastrkhxngmhawithyalytang ephuxihepnsthanfukptibtikarthangkarsuksaaelaepnsthanthifukkarptibtingankhxngkhnasuksasastrhruxkhnakhrusastrkxnthinisitnksuksacasaerckarsuksa enuxha 1 karsngektkarninhxngeriyn 2 duephim 3 sngkdmhawithyalykhxngrth 4 sngkdmhawithyalyinkakbkhxngrth 5 orngeriynsathitinsngkdmhawithyalyrachpht 6 orngeriynsathitinsngkdmhawithyalyethkhonolyirachmngkhl 7 orngeriynsathitinsngkdmhawithyalyexkchn 8 xangxing 9 lingkcakphaynxkkarsngektkarninhxngeriyn aekikhkarsngektkarninhxngeriynxacsngektkarnidodyxacaryinmhawithyalyephuxpraeminkhunkhruhruxnkeriyndwykrackhruxklxngtangthithuksxniwodythiimihnkeriynruwaxyucudihn aetsahrborngeriynsathitinpccubnekuxbthnghmdidmikarepliyncakkrackmaepnklxngwngcrpidaelw aettangcakorngeriynxunodyklxngwngcrpidthitidtngnnnkeriyncaimsamarthruidwaklxngwngcrpidthuktidtngiwthicudihnbangduephim aekikhorngeriynsathit Demonstration School epnorngeriynthicdtngkhunphayitkarduaelkhxngkhnasuksasastr khrusastrkhxngmhawithyalytang ephuxihepnsthanfukptibtikarthangkarsuksa aelaepnsthanthifukkarptibtingankhxngkhnasuksasastr khrusastrkxnthinisitnksuksacasaerckarsuksasngkdmhawithyalykhxngrth aekikhorngeriynsathitinsngkdmhawithyalykhxngrth mithnghmd 4 aehng dngni orngeriyn sngkd hmayehtuorngeriynsathitaehngmhawithyalynkhrphnm phnmphithyphthn mhawithyalynkhrphnm DSNPUorngeriynmthymsathitmhawithyalynerswr mhawithyalynerswr NUSDSorngeriynsathitmhawithyalymhasarkham fayprathm mhawithyalymhasarkham MSUDSEorngeriynsathitmhawithyalymhasarkham faymthym MSUDSSorngeriynsathitmhawithyalyramkhaaehng fayprathm mhawithyalyramkhaaehng RUDSEorngeriynsathitmhawithyalyramkhaaehng faymthym DSRUsngkdmhawithyalyinkakbkhxngrth aekikhorngeriynsathitinsngkdmhawithyalyinkakbkhxngrth mithnghmd 24 aehng dngni orngeriynsathitmhawithyalykhxnaekn faynanachati orngeriyn sngkd hmayehtuorngeriynxnubalkhhkrrmsastrekstr phakhwichakhhkrrmsastr khnaekstr mhawithyalyekstrsastr mhawithyalyekstrsastr KHEKorngeriynsathitaehngmhawithyalyekstrsastr sunywicyaelaphthnakarsuksa KULSorngeriynsathitaehngmhawithyalyekstrsastr withyaekhtkaaephngaesn sunywicyaelaphthnakarsuksa KLSKSorngeriynsathitmhawithyalykhxnaekn fayxnubal mhawithyalykhxnaekn KDSKKUorngeriynsathitmhawithyalykhxnaekn fayprathmsuksa mxdinaedng MDSKKUEorngeriynsathitmhawithyalykhxnaekn faymthymsuksa mxdinaedng MDSKKUSorngeriynsathitmhawithyalykhxnaekn fayprathmsuksa suksasastr DSKKUEorngeriynsathitmhawithyalykhxnaekn faymthymsuksa suksasastr DSKKUSorngeriynsathitmhawithyalykhxnaekn faykarsuksaphiess sunywicyxxthistik DSKKUSEorngeriynsathitmhawithyalykhxnaekn withyaekhthnxngkhay DSKKUNKorngeriynsathitculalngkrnmhawithyaly fayprathm culalngkrnmhawithyaly CUDESorngeriynsathitculalngkrnmhawithyaly faymthym CUDSSorngeriynsathitmhawithyalyechiyngihm mhawithyalyechiyngihm CMUDSorngeriyndrunsikkhaly mhawithyalyethkhonolyiphracxmeklathnburi mhawithyalyethkhonolyiphracxmeklathnburi DSILorngeriynetriymwiswkrrmsastr ithy eyxrmn mhawithyalyethkhonolyiphracxmekla phrankhrehnux mhawithyalyethkhonolyiphracxmekla phrankhrehnux TGSorngeriynsurwiwthn mhawithyalyethkhonolyisurnari mhawithyalyethkhonolyisurnari SSSUTorngeriynsathitaehngmhawithyalythrrmsastr mhawithyalythrrmsastr TUSSorngeriynsathit phibulbaephy mhawithyalyburpha mhawithyalyburpha PDSorngeriynsathitmhawithyalyphaeya mhawithyalyphaeya DSUPorngeriynsathitmhawithyalymhamkutrachwithyaly mhawithyalymhamkutrachwithyaly DSMBUorngeriynsathitnanachati mhawithyalymhidl mhawithyalymhidl MUIDSorngeriynsathitmhawithyalysrinkhrinthrwiorth pthumwn mhawithyalysrinkhrinthrwiorth PDSSWUorngeriynsathitmhawithyalysrinkhrinthrwiorth prasanmitr fayprathm SWUPDSEorngeriynsathitmhawithyalysrinkhrinthrwiorth prasanmitr faymthym SWUPDSSorngeriynsathitmhawithyalysrinkhrinthrwiorth xngkhrks ERDISWUorngeriynsathitchumchnkareriynrusmedcya withyalyophthiwichchaly mhawithyalysrinkhrinthrwiorth aemaecm SWUPCDSorngeriynsathitmhawithyalysilpakr mhawithyalysilpakr DSSUorngeriynxnubalsathit khnasuksasastr mhawithyalysngkhlankhrinthr mhawithyalysngkhlankhrinthr KDSPSUorngeriynsathitmhawithyalysngkhlankhrinthr DSPSUorngeriynsathitxislamsuksa mhawithyalysngkhlankhrinthr ISDSPSUorngeriyn mx withyanusrn PSUWSorngeriyn mx withyanusrn surasdrthani PSUWSSorngeriynsathitlaxxxuthis mhawithyalyswndusit mhawithyalyswndusit LDSSDUorngeriynsathitlaxxxuthis nkhrnayk mhawithyalyswndusit LDSSDUNYorngeriynsathitlaxxxuthis lapang mhawithyalyswndusit LDSSDULPorngeriynsathitlaxxxuthis suphrrnburi mhawithyalyswndusit LDSSDUSBorngeriynsathitnanachatiphracxmekla sthabnethkhonolyiphracxmeklaecakhunthharladkrabng sthabnethkhonolyiphracxmeklaecakhunthharladkrabng KMIDSorngeriynsathitinsngkdmhawithyalyrachpht aekikhorngeriynsathitinsngkdmhawithyalyrachpht mithnghmd 32 aehng dngni orngeriyn sngkd hmayehtuorngeriynsathitmhawithyalyrachphtkaycnburi mhawithyalyrachphtkaycnburiorngeriynsathitmhawithyalyrachphtcnthreksm mhawithyalyrachphtcnthreksmorngeriynsathitmhawithyalyrachphtchyphumi mhawithyalyrachphtchyphumiorngeriynsathitmhawithyalyrachphtechiyngray mhawithyalyrachphtechiyngrayorngeriynsathitmhawithyalyrachphtechiyngihm mhawithyalyrachphtechiyngihmorngeriynsathitmhawithyalyrachphtethphstri mhawithyalyrachphtethphstriorngeriynsathitmhawithyalyrachphtethphstri wdphraphuththbath mhawithyalyrachphtethphstriorngeriynsathitmhawithyalyrachphtthnburi smuthrprakar mhawithyalyrachphtthnburiorngeriynsathitmhawithyalyrachphtnkhrpthm mhawithyalyrachphtnkhrpthmorngeriynsathitmhawithyalyrachphtnkhrrachsima mhawithyalyrachphtnkhrrachsimaorngeriynsathitmhawithyalyrachphtnkhrsrithrrmrach mhawithyalyrachphtnkhrsrithrrmrachorngeriynsathitmhawithyalyrachphtnkhrswrrkh mhawithyalyrachphtnkhrswrrkhorngeriynsathitmhawithyalyrachphtbansmedcecaphraya faypthmwy mhawithyalyrachphtbansmedcecaphrayaorngeriynprathmsathit mhawithyalyrachphtbansmedcecaphraya mhawithyalyrachphtbansmedcecaphrayaorngeriynmthymsathit mhawithyalyrachphtbansmedcecaphraya mhawithyalyrachphtbansmedcecaphrayaorngeriynsathitmhawithyalyrachphtburirmy mhawithyalyrachphtburirmyorngeriynmthymsathitwdphrasrimhathatu mhawithyalyrachphtphrankhr mhawithyalyrachphtphrankhrorngeriynsathitpthmwy mhawithyalyrachphtphrankhrsrixyuthya mhawithyalyrachphtphrankhrsrixyuthyaorngeriynsathitmthym mhawithyalyrachphtphrankhrsrixyuthya mhawithyalyrachphtphrankhrsrixyuthyaorngeriynsathitpthmwy mhawithyalyrachphtphibulsngkhram mhawithyalyrachphtphibulsngkhramorngeriynsathitmhawithyalyrachphtphibulsngkhram mhawithyalyrachphtphibulsngkhramorngeriynsathitmhawithyalyrachphtephchrburi mhawithyalyrachphtephchrburiorngeriynsathitmhawithyalyrachphtephchrburn mhawithyalyrachphtephchrburnorngeriynsathitmhawithyalyrachphtphuekt faypthmwy mhawithyalyrachphtphuektorngeriynsathitmhawithyalyrachphtphuekt fayprathmsuksa mhawithyalyrachphtphuektorngeriynsathitmhawithyalyrachphtphuekt mhawithyalyrachphtphuektorngeriynsathitmhawithyalyrachphtmhasarkham mhawithyalyrachphtmhasarkhamorngeriynsathitmhawithyalyrachphtyala mhawithyalyrachphtyalaorngeriynsathitmhawithyalyrachphtrxyexd mhawithyalyrachphtrxyexdorngeriynsathitmhawithyalyrachphtraiphphrrni mhawithyalyrachphtraiphphrrniorngeriynsathitmhawithyalyrachphtlapang mhawithyalyrachphtlapangorngeriynsathitmhawithyalyrachphtely mhawithyalyrachphtelyorngeriynsathitmhawithyalyrachphtwilyxlngkrn inphrabrmrachupthmph mhawithyalyrachphtwilyxlngkrn inphrabrmrachupthmphorngeriynsathitmhawithyalyrachphtsrisaeks mhawithyalyrachphtsrisaeksorngeriynwithithrrmaehngmhawithyalyrachphtsklnkhr mhawithyalyrachphtsklnkhrorngeriynsathitmhawithyalyrachphtsngkhla mhawithyalyrachphtsngkhlaorngeriynsathitmhawithyalyrachphtswnsunntha mhawithyalyrachphtswnsunnthaorngeriynsathitmhawithyalyrachphtsurinthr mhawithyalyrachphtsurinthrorngeriynsathitaehngmhawithyalyrachphthmubancxmbung mhawithyalyrachphthmubancxmbungorngeriynsathitmhawithyalyrachphtxutrditth mhawithyalyrachphtxutrditthorngeriynsathitmhawithyalyrachphtxudrthani mhawithyalyrachphtxudrthaniorngeriynsathitmhawithyalyrachphtxublrachthani mhawithyalyrachphtxublrachthaniorngeriynsathitmhawithyalyrachphtrachnkhrinthr mhawithyalyrachphtrachnkhrinthr ewbist rr DSRRUorngeriynsathitinsngkdmhawithyalyethkhonolyirachmngkhl aekikhpccubn orngeriynsathitinsngkdmhawithyalyethkhonolyirachmngkhl mithnghmd 3 aehng dngni orngeriynsathitnwtkrrm mhawithyalyethkhonolyirachmngkhlthyburi orngeriynxnubalsathitrachmngkhl mhawithyalyethkhonolyirachmngkhlthyburi orngeriynsathitetriymwiswkrrmaelaethkhonolyi mhawithyalyethkhonolyirachmngkhlxisanorngeriynsathitinsngkdmhawithyalyexkchn aekikhpccubn orngeriynsathitinsngkdmhawithyalyexkchn mithnghmd 4 aehng dngni orngeriynsathitmhawithyalykrungethphthnburi orngeriynsathitsthabnkarcdkarpyyaphiwthn orngeriynsathitaehngmhawithyalyrngsit orngeriynsathitaehngmhawithyalyrngsit echiyngihmxangxing aekikh http www nals net about 20nals mission html http www privateschoolreview com articles 159lingkcakphaynxk aekikhsmakhmorngeriynsathitnanachatiekhathungcak https th wikipedia org w index php title orngeriynsathit amp oldid 9108211, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม