fbpx
ศาสตราจารย, เก, ยรต, เจตนา, นาคว, ชระ, เก, กรกฎาคม, 2480, เป, นน, กว, ชาการและอาจารย, มหาว, ทยาล, ยชาวไทย, จจ, นเป, นศาสตราจารย, เก, ยรต, ณสาขาภาษาเยอรม, ผลงานสำค, ญด, านภาษาและวรรณคด, เยอรม, วรรณคด, เปร, ยบเท, ยบ, การว, จารณ, ลปะ, และการอ, ดมศ, กษา, เขาได, บป. sastracaryekiyrtikhun ectna nakhwchra ekid 19 krkdakhm ph s 2480 epnnkwichakaraelaxacarymhawithyalychawithy pccubnepnsastracaryekiyrtikhunsakhaphasaeyxrmn miphlngansakhydanphasaaelawrrnkhdieyxrmn wrrnkhdiepriybethiyb karwicarnsilpa aelakarxudmsuksa ekhaidrbpriyyadustibnthitkittimskdcakmhawithyalyithyrwm 5 aehngaelamhawithyalythuxbingenginineyxrmni aelayngidrbrangwlthisakhyidaek ehriyyekxeth rangwlkarwicymulnithihumoblth thunemthiwicyxawuos skw aelarangwlnrathip ectnaekidinkhrxbkhrwthimibidamardaepnkhru ekhaepnbutrkhnsudthxngkhxngkhrxbkhrw emuxcbchnmthymsuksasxbidxndbhnunginaephnkxksrsastrkhxngpraethsithy txmaidrbthunrthbalithyipsuksatxinyuorptngaetpriyyatricnsaercpriyyexk ekhamioxkasidepnnkwichakaraelkepliyninshrthxemrikaaelashphnthsatharnrtheyxrmnihlaykhrngdwythunsnbsnuncaktangpraeths ectnacungepnphumibthbathsakhyinkarepntwechuxmolkwichakartawntkekhakbpraethsithy inthanankwichakar ngankhxngectnainrayaaerkprakxbdwywrrnkhdiepriybethiybaelawrrnkhdieyxrmn nxkcakniectnaekhiynhnngsux bthkhwamsahrbphuxanthwip aelaphuxanthangwichakarodyichphasaithyxnepnphasaaem rwmthungphasaxngkvs phasaeyxrmn aelaphasafrngess ekhaidepnthiruckinpraethsithyinchwnghlngphannganekhiynaelakarbrryaycakphlngankarwicarnsilpa rwmthungkarxasaepnphunathangkhwamkhidinwichakardanmnusysastr xantx bthkhwamkhdsrrkxnhnani karbrrelngsimofnihmayelkh 7 khxngchxstokwichrxbpthmthsnthielninkrad wiaekhnduxit karxnuyaottulakarewiynnakhrngthisxng thiekbthawr bthkhwamkhdsrrxun, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม