fbpx
วิกิพีเดีย

จังหวัดของประเทศโปแลนด์

จังหวัด (โปแลนด์: województwo) เป็นหน่วยการปกครองระดับสูงสุดของประเทศโปแลนด์

จังหวัดของประเทศโปแลนด์
  • Województwa Polski
หมวดหมู่จังหวัด
ที่ตั้งโปแลนด์
จำนวน16 จังหวัด
ประชากร984,345 คน (จังหวัดออปอแล) – 5,411,446 คน (จังหวัดมาซอฟแช)
พื้นที่9,413 ตร.กม. (3,634.2 ตร.ไมล์) (จังหวัดออปอแล) – 35,580 ตร.กม. (13,737 ตร.ไมล์) (จังหวัดมาซอฟแช)
การปกครองรัฐบาลจังหวัด, รัฐบาลแห่งชาติ
หน่วยการปกครองอำเภอ

การปฏิรูปรัฐบาลท้องถิ่นของโปแลนด์ใน พ.ศ. 2541 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2542 ได้จัดตั้งจังหวัดใหม่ทั้งหมด 16 จังหวัด จังหวัดเหล่านี้แทนที่จังหวัด 49 จังหวัดที่มีมาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 และมีความคล้ายคลึงกับจังหวัดที่มีอยู่ระหว่าง พ.ศ. 2493–2518 (ใสแง่ดินแดน แต่ไม่ใช่ในแง่ชื่อ)

จังหวัดในปัจจุบันส่วนใหญ่ตั้งชื่อตามภูมิภาคทางประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ ในขณะที่จังหวัดก่อน พ.ศ. 2541 มักตั้งชื่อตามเมืองศูนย์กลางการปกครองของจังหวัด จังหวัดใหม่นี้ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ 10,000 ตารางกิโลเมตร (3,900 ตารางไมล์) (จังหวัดออปอแล) ถึงมากกว่า 35,000 ตารางกิโลเมตร (14,000 ตารางไมล์) (จังหวัดมาซอฟแช) และมีประชากรตั้งแต่เกือบหนึ่งล้านคน (จังหวัดออปอแล) ถึงมากกว่าห้าล้านคน (จังหวัดมาซอฟแช)

รายชื่อจังหวัดตั้งแต่ พ.ศ. 2542

จังหวัดของประเทศโปแลนด์ตั้งแต่ พ.ศ. 2542
ตัวย่อ ธง ตราอาร์ม รหัสดินแดน ป้ายทะเบียน
รถ
ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาโปแลนด์ ชื่อภาษาอังกฤษ เมืองหลัก พื้นที่
(ตร.กม.)
ประชากร
(พ.ศ. 2564)
ประชากร
ต่อ ตร.กม.
DS     02 D ดอลนือชล็อนสก์ Dolny Śląsk Lower Silesia วรอตสวัฟ 19,947 2,891,321 145
KP     04 C กูยาวือ-ปอมอแช Kujawy-Pomorze Kujawy-Pomerania บึดก็อชตช์,1 ตอรุญ2 17,971 2,061,942 115
LU     06 L ลูบลิน Lublin Lublin ลูบลิน 25,123 2,095,258 83
LB     08 F ลูบุช Lubusz Lubusz กอชุฟวีแยลกอปอลสกี,1
แชลอนากูรา2
13,988 1,007,145 72
LD     10 E วุช Łódź Łódź วุช 18,219 2,437,970 134
MA     12 K มาวอปอลสกา Małopolska Lesser Poland กรากุฟ 15,183 3,410,441 225
MZ     14 W มาซอฟแช Mazowsze Masovia วอร์ซอ 35,559 5,425,028 153
OP     16 O ออปอแล Opole Opole ออปอแล 9,412 976,774 104
PK     18 R ปอตการ์ปาแช Podkarpacie Subcarpathia แชชุฟ 17,846 2,121,229 119
PD     20 B ปอดลาแช Podlasie Podlachia เบียวิสตอก 20,187 1,173,286 58
PM     22 G ปอมอแช Pomorze Pomerania กดัญสก์ 18,323 2,346,671 128
SL     24 S ชล็อนสก์ Śląsk Silesia กาตอวิตแซ 12,333 4,492,330 364
SK     26 T ชฟีแยนตือ-กชึช Święty Krzyż Holy Cross กีแยลต์แซ 11,710 1,224,626 105
WN     28 N วาร์เมีย-มาซูรือ Warmia-Mazury Warmia-Masuria ออลชตึน 24,173 1,416,495 59
WP     30 P วีแยลกอปอลสกา Wielkopolska Greater Poland ปอซนัญ 29,826 3,496,450 117
ZP     32 Z ปอมอแชซาคอดแญ Pomorze Zachodnie West Pomerania ชแชชิน 22,905 1,688,047 74
1 ที่ตั้งสำนักงานผู้ว่าการจังหวัด 2 ที่ตั้งสภาจังหวัดและสำนักงานประธานคณะกรรมการบริหารจังหวัด

อ้างอิง

  1. "Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2021 roku". GUS. 2021.

งหว, ดของประเทศโปแลนด, งหว, โปแลนด, województwo, เป, นหน, วยการปกครองระด, บส, งส, ดของประเทศโปแลนด, województwa, polskiปอมอแชซาคอดแญ, ปอมอแช, วาร, เม, มาซ, ปอดลาแช, แยลกอปอลสกา, ยาว, ปอมอแช, ดอลน, อชล, อนสก, ออปอแล, ชล, อนสก, ชฟ, แยนต, กช, มาซอฟแช, บล, มาวอปอล. cnghwd opaelnd wojewodztwo epnhnwykarpkkhrxngradbsungsudkhxngpraethsopaelndcnghwdkhxngpraethsopaelnd Wojewodztwa Polskipxmxaechsakhxdaey pxmxaech waremiy masurux pxdlaaech lubuch wiaeylkxpxlska kuyawux pxmxaech dxlnuxchlxnsk xxpxael chlxnsk chfiaeyntux kchuch wuch masxfaech lublin mawxpxlska pxtkarpaaechhmwdhmucnghwdthitngopaelndcanwn16 cnghwdprachakr984 345 khn cnghwdxxpxael 5 411 446 khn cnghwdmasxfaech phunthi9 413 tr km 3 634 2 tr iml cnghwdxxpxael 35 580 tr km 13 737 tr iml cnghwdmasxfaech karpkkhrxngrthbalcnghwd rthbalaehngchatihnwykarpkkhrxngxaephxkarptiruprthbalthxngthinkhxngopaelndin ph s 2541 sungmiphlbngkhbichinwnthi 1 mkrakhm ph s 2542 idcdtngcnghwdihmthnghmd 16 cnghwd cnghwdehlaniaethnthicnghwd 49 cnghwdthimimatngaetwnthi 1 krkdakhm ph s 2518 aelamikhwamkhlaykhlungkbcnghwdthimixyurahwang ph s 2493 2518 isaengdinaedn aetimichinaengchux cnghwdinpccubnswnihytngchuxtamphumiphakhthangprawtisastraelaphumisastr inkhnathicnghwdkxn ph s 2541 mktngchuxtamemuxngsunyklangkarpkkhrxngkhxngcnghwd cnghwdihmnikhrxbkhlumphunthitngaet 10 000 tarangkiolemtr 3 900 tarangiml cnghwdxxpxael thungmakkwa 35 000 tarangkiolemtr 14 000 tarangiml cnghwdmasxfaech aelamiprachakrtngaetekuxbhnunglankhn cnghwdxxpxael thungmakkwahalankhn cnghwdmasxfaech raychuxcnghwdtngaet ph s 2542 aekikhcnghwdkhxngpraethsopaelndtngaet ph s 2542 twyx thng traxarm rhsdinaedn paythaebiynrth chuxphasaithy chuxphasaopaelnd chuxphasaxngkvs emuxnghlk phunthi tr km 1 prachakr ph s 2564 1 prachakrtx tr km 1 DS 02 D dxlnuxchlxnsk Dolny Slask Lower Silesia wrxtswf 19 947 2 891 321 145KP 04 C kuyawux pxmxaech Kujawy Pomorze Kujawy Pomerania budkxchtch 1 txruy2 17 971 2 061 942 115LU 06 L lublin Lublin Lublin lublin 25 123 2 095 258 83LB 08 F lubuch Lubusz Lubusz kxchufwiaeylkxpxlski 1 aechlxnakura2 13 988 1 007 145 72LD 10 E wuch Lodz Lodz wuch 18 219 2 437 970 134MA 12 K mawxpxlska Malopolska Lesser Poland krakuf 15 183 3 410 441 225MZ 14 W masxfaech Mazowsze Masovia wxrsx 35 559 5 425 028 153OP 16 O xxpxael Opole Opole xxpxael 9 412 976 774 104PK 18 R pxtkarpaaech Podkarpacie Subcarpathia aechchuf 17 846 2 121 229 119PD 20 B pxdlaaech Podlasie Podlachia ebiywistxk 20 187 1 173 286 58PM 22 G pxmxaech Pomorze Pomerania kdysk 18 323 2 346 671 128SL 24 S chlxnsk Slask Silesia katxwitaes 12 333 4 492 330 364SK 26 T chfiaeyntux kchuch Swiety Krzyz Holy Cross kiaeyltaes 11 710 1 224 626 105WN 28 N waremiy masurux Warmia Mazury Warmia Masuria xxlchtun 24 173 1 416 495 59WP 30 P wiaeylkxpxlska Wielkopolska Greater Poland pxsny 29 826 3 496 450 117ZP 32 Z pxmxaechsakhxdaey Pomorze Zachodnie West Pomerania chaechchin 22 905 1 688 047 741 thitngsanknganphuwakarcnghwd 2 thitngsphacnghwdaelasanknganprathankhnakrrmkarbriharcnghwdxangxing aekikh 1 0 1 1 1 2 Powierzchnia i ludnosc w przekroju terytorialnym w 2021 roku GUS 2021 ekhathungcak https th wikipedia org w index php title cnghwdkhxngpraethsopaelnd amp oldid 10001851, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม