fbpx
วิกิพีเดีย

จิตวิเคราะห์

จิตวิเคราะห์ (อังกฤษ: psychoanalysis) เป็นชุดทฤษฎีและเทคนิคจิตวิทยาและจิตบำบัดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเดิมแพทย์ชาวออสเตรีย ซิกมุนด์ ฟรอยด์ ทำให้แพร่หลายและบางส่วนกำเนิดจากงานด้านการรักษาของโยเซฟ บรอแยร์ (Josef Breuer) และอื่น ๆ นับแต่นั้น จิตวิเคราะห์ได้ขยายและมีการทบทวน ปฏิรูปและพัฒนาในทิศทางต่าง ๆ เดิมโดยผู้ร่วมงานและศิษย์ของฟรอยด์ เช่น อัลเฟรด อัดแลร์และคาร์ล กุสทัฟ ยุงผู้พัฒนาความคิดของตนเองเป็นเอกเทศจากฟรอยด์ นักจิตวิทยาฟรอยด์ใหม่ (neo-Freudian) สมัยหลังมีเอริช ฟรอมม์, คาเริน ฮอร์ไน, แฮร์รี สแทก ซัลลิแวนและฌัค ลาคา (Jacques Lacan)

หลักพื้นฐานของจิตวิเคราะห์มีดังนี้

  1. นอกเหนือไปจากองค์ประกอบบุคลิกภาพที่รับทอดมาแล้ว พัฒนาการของบุคคลกำหนดโดยเหตุการณ์ในวัยเด็กตอนต้น
  2. เจตคติ จริตนิยม ประสบการณ์และความคิดของมนุษย์ได้รับอิทธิพลจากแรงขับไร้เหตุผลมาก
  3. แรงขับไร้เหตุผลคือจิตไร้สำนึก
  4. ความพยายามนำแรงขับเหล่านี้สู่ความตระหนักเผชิญการต่อต้านทางจิตในรูปกลไกป้องกันตน
  5. ความขัดแย้งระหว่างจิตสำนึกและจิตไร้สำนึกหรือการกดเก็บ ปัจจัยสามารถเกิดในรูปการรบกวนทางจิตหรืออารมณ์ได้ ตัวอย่างเช่น โรคประสาท ลักษณะประสาท ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า เป็นต้น
  6. การปลดปล่อยจากผลแห่งปัจจัยไร้สำนึกบรรลุผ่านการนำปัจจัยเหล่านี้สู่จิตสำนึก (เช่น โดยผ่านการชี้นำอย่างมีทักษะ คือ การรักษา)

ในจิตวิเคราะห์ มีอย่างน้อย 22 ทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการทางจิตของมนุษย์ แนวทางสู่การรักษาหลายแนวทางที่เรียก "จิตวิเคราะห์" ก็มีหลากหลายเช่นเดียวกับทฤษฎี คำนี้ยังหมายถึง วิธีการวิเคราะห์พัฒนาการของเด็กอย่างหนึ่งด้วย

นักจิตวิทยาแบบฟรอยด์หมายความถึงประเภทการรักษาเจาะจงซึ่งผู้ป่วยวิเคราะห์ (analysand) แสดงความคิดของตนออกมาเป็นคำพูด ซึ่งรวมการเชื่อมโยงเสรี (free association) ความเพ้อฝันและฝัน ซึ่งนักวิเคราะห์จะชักนำความขัดแย้งไร้สำนึกที่ก่อให้เกิดอาการของผู้ป่วยและปัญหาบุคลิกออกมา แล้วตีความให้ผู้ป่วยเพื่อสร้างการหยั่งรู้ตนเองเพื่อทุเลาปัญหา นักิวเคราะห์เผชิญและระบุการป้องกัน ความปรารถนาและความรู้สึกผิดพยาธิวิทยาของผู้ป่วยให้ชัด ผ่านการวิเคราะห์ความขัดแย้งซึ่งรวมความขัดแย้งอันมีผลต่อการต่อต้านและที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการถ่ายทอดปฏิกิริยาที่ถูกบิดเบือนให้นักวิเคราะห์ การรักษาจิตวิเคราะห์สามารถสร้างสมมุติฐานว่าผู้ป่วยเป็นศัตรูที่เลวร้ายที่สุดของตนในจิตไร้สำนึกอย่างไร จิตไร้สำนึก ปฏิกิริยาเชิงสัญลักษณ์ซึ่งมีประสบการณ์เป็นตัวกระตุ้นก่ออาการได้อย่างไร

จิตวิเคราะห์ได้รับการวิจารณ์จากแหล่งที่มากว้างขวาง นักวิจารณ์จิตวิเคราะห์สำคัญคนหนึ่งว่า จิตวิเคราะห์เป็นวิทยาศาสตร์เทียม กระนั้น จิตวิเคราะห์มีอิทธิพลแข็งแรงในสาขาจิตเวชศาสตร์ และในบางส่วนของสาขาอื่น

ตว, เคราะห, งกฤษ, psychoanalysis, เป, นช, ดทฤษฎ, และเทคน, คจ, ตว, ทยาและจ, ตบำบ, ดท, เก, ยวข, อง, งเด, มแพทย, ชาวออสเตร, กม, นด, ฟรอยด, ทำให, แพร, หลายและบางส, วนกำเน, ดจากงานด, านการร, กษาของโยเซฟ, บรอแยร, josef, breuer, และอ, บแต, ได, ขยายและม, การทบทวน, ปฏ,. citwiekhraah xngkvs psychoanalysis epnchudthvsdiaelaethkhnikhcitwithyaaelacitbabdthiekiywkhxng sungedimaephthychawxxsetriy sikmund frxyd thaihaephrhlayaelabangswnkaenidcakngandankarrksakhxngoyesf brxaeyr Josef Breuer aelaxun nbaetnn citwiekhraahidkhyayaelamikarthbthwn ptirupaelaphthnainthisthangtang edimodyphurwmnganaelasisykhxngfrxyd echn xlefrd xdaelraelakharl kusthf yungphuphthnakhwamkhidkhxngtnexngepnexkethscakfrxyd nkcitwithyafrxydihm neo Freudian smyhlngmiexrich frxmm khaerin hxrin aehrri saethk slliaewnaelachkh lakha Jacques Lacan hlkphunthankhxngcitwiekhraahmidngni nxkehnuxipcakxngkhprakxbbukhlikphaphthirbthxdmaaelw phthnakarkhxngbukhkhlkahndodyehtukarninwyedktxntn ectkhti critniym prasbkarnaelakhwamkhidkhxngmnusyidrbxiththiphlcakaerngkhbirehtuphlmak aerngkhbirehtuphlkhuxcitirsanuk khwamphyayamnaaerngkhbehlanisukhwamtrahnkephchiykartxtanthangcitinrupklikpxngkntn khwamkhdaeyngrahwangcitsanukaelacitirsanukhruxkarkdekb pccysamarthekidinrupkarrbkwnthangcithruxxarmnid twxyangechn orkhprasath lksnaprasath khwamwitkkngwl phawasumesra epntn karpldplxycakphlaehngpccyirsanukbrrluphankarnapccyehlanisucitsanuk echn odyphankarchinaxyangmithksa khux karrksa incitwiekhraah mixyangnxy 22 thvsdiekiywkbphthnakarthangcitkhxngmnusy aenwthangsukarrksahlayaenwthangthieriyk citwiekhraah kmihlakhlayechnediywkbthvsdi khaniynghmaythung withikarwiekhraahphthnakarkhxngedkxyanghnungdwynkcitwithyaaebbfrxydhmaykhwamthungpraephthkarrksaecaacngsungphupwywiekhraah analysand aesdngkhwamkhidkhxngtnxxkmaepnkhaphud sungrwmkarechuxmoyngesri free association khwamephxfnaelafn sungnkwiekhraahcachknakhwamkhdaeyngirsanukthikxihekidxakarkhxngphupwyaelapyhabukhlikxxkma aelwtikhwamihphupwyephuxsrangkarhyngrutnexngephuxthuelapyha nkiwekhraahephchiyaelarabukarpxngkn khwamprarthnaaelakhwamrusukphidphyathiwithyakhxngphupwyihchd phankarwiekhraahkhwamkhdaeyngsungrwmkhwamkhdaeyngxnmiphltxkartxtanaelathiekiywkhxngkbkrabwnkarthaythxdptikiriyathithukbidebuxnihnkwiekhraah karrksacitwiekhraahsamarthsrangsmmutithanwaphupwyepnstruthielwraythisudkhxngtnincitirsanukxyangir citirsanuk ptikiriyaechingsylksnsungmiprasbkarnepntwkratunkxxakaridxyangircitwiekhraahidrbkarwicarncakaehlngthimakwangkhwang nkwicarncitwiekhraahsakhykhnhnungwa citwiekhraahepnwithyasastrethiym krann citwiekhraahmixiththiphlaekhngaernginsakhacitewchsastr aelainbangswnkhxngsakhaxunekhathungcak https th wikipedia org w index php title citwiekhraah amp oldid 7554577, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม