fbpx
วิกิพีเดีย

ตำบลดอนรวก

ดอนรวก เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

ตำบลดอนรวก
คำขวัญ: 
ชุมชนลาวครั่ง โด่งดังหลวงพ่อแดง แหล่งเกษตรอินทรีย์ ประเพณีแห่ธง ดงลานจักสาน สระใหญ่ของโบราณ ตำนานขึ้นศาลเจ้าพ่อ
อักษรไทยตำบลดอนรวก
อักษรโรมันTambon Don Ruak
จังหวัดนครปฐม
อำเภอดอนตูม
พื้นที่
 • ทั้งหมด12 ตร.กม. (5 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)[1]
 • ทั้งหมด4,025 คน
 • ความหนาแน่น335.42 คน/ตร.กม. (868.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 73150
รหัสภูมิศาสตร์730406
ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่มาของชื่อ

ในอดีตนั้นได้เล่าขานกันว่า ในพื้นที่ที่เป็นตำบลดอนรวกปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่ที่มาอาศัยอยู่มีเชื้อสายจีนโดยอพยพกันมาเพื่อประกอบอาชีพในพื้นที่ เนื่องจากพื้นทีนี้มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มและเต็มไปด้วยป่าไม้รวก ชาวบ้านจึงพากันขนานนามว่า "บ้านดอนรวก" มาจนถึงปัจจุบัน

ที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลดอนรวกตั้งอยู่ห่างจากที่ทำการอำเภอดอนตูมประมาณ 15 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ   ตำบลห้วยด้วน   อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
ทิศใต้      ติดต่อกับ   ตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   ตำบลมาบแค     อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ   ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม
  ตำบลมาบแค   อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ประชากรและครัวเรือน

ตำบลดอนรวกแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ชาย หญิง จำนวนประชากรรวม
1 บ้านดอนรวกเล็ก 210 469 465 934
2 บ้านสวนใหม่ 273 485 507 992
3 บ้านสระสี่เหลี่ยม 264 494 484 978
4 บ้านห้วยกรด 129 247 255 502
5 บ้านดอนรวกใหญ่ 98 189 215 404
รวม 974 1,884 1,926 3,810

ศาสนสถาน

สถาบันและองค์กรทางศาสนา จำนวน 5 แห่ง คือ

1. วัดสระสี่เหลี่ยม

2. วัดสุขวราราม

3. ศาลเจ้าเจ็ดหลัง หมู่ที่ 1

4. ศาลเจ้า หมู่ที่ 2

5. ศาลเจ้า หมู่ที่ 3

สถานศึกษา

การศึกษา ในพื้นที่ตำบลดอนรวกมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 2 แห่ง

ชื่อโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนครู
อนุบาล ป.1-ป.6 รวม
โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม 29 89 118 9
โรงเรียนวัดสุขวราราม 25 65 90 6
รวม 54 154 208 15

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                จำนวน           2        แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนเด็กในศูนย์
บ้านดอนรวก 40
บ้านสระสี่เหลี่ยม 40
รวม 80

- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน      จำนวน           1       แห่ง

ชื่อโรงเรียน จำนวนนักเรียน
ประถมศึกษา ม.1-ม.3 ม.4-ม.6 รวม
กศน.ตำบลดอนรวก 2 37 50 89

คมนาคม

- ทางหลวงแผ่นดิน     จำนวน     1 สาย
- ถนนลาดยาง   จำนวน     20 สาย
- ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้านต่างๆ จำนวน     14 สาย
- ถนนดินเชื่อมหมู่บ้าน     จำนวน     - สาย
- ถนนดินเชื่อมหมู่บ้าน     จำนวน     5 สาย

การเกษตร

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม อาชีพหลักคือทำนา ผลผลิตที่สำคัญคือข้าว อาชีพรองคือการทำสวน, ทำไร่, เลี้ยงสัตว์ และประกอบอาชีพอื่น ๆ ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 49,152.58 บาท/คน/ปี (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2558)

การท่องเที่ยว

  • สระใหญ่โบราณ
  • แปลงดอกไม้ หมู่ที่ 4

ทรัพยากรธรรมชาติ

แหล่งน้ำธรรมชาติ

-ลำน้ำ -ลำห้วย -ลำคลอง จำนวน 1 แห่ง คือ น้ำน้ำสายท่าเรือบางพระ

-บึง.หนอง และอื่นๆ จำนวน-แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

บ่อบาดาล 12 จำนวน จุด ได้แก่

หมู่ที่ 1 จำนวน 4 จุด

หมู่ที่ 2 จำนวน 4 จุด

หมู่ที่ 3 จำนวน 3 จุด

หมู่ที่ 4 จำนวน 3 จุด

หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด

อ้างอิง

  1. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2563 อำเภอดอนตูม". ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง. สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม 2564. Check date values in: |accessdate= (help)

ตำบลดอนรวก
ตำบลดอนรวก, บทความน, ไม, การอ, างอ, งจากแหล, งท, มาใดกร, ณาช, วยปร, บปร, งบทความน, โดยเพ, มการอ, างอ, งแหล, งท, มาท, าเช, อถ, เน, อความท, ไม, แหล, งท, มาอาจถ, กค, ดค, านหร, อลบออก, เร, ยนร, าจะนำสารแม, แบบน, ออกได, อย, างไรและเม, อไร, บทความน, องการการจ, ดหน, . bthkhwamniimmikarxangxingcakaehlngthimaidkrunachwyprbprungbthkhwamni odyephimkarxangxingaehlngthimathinaechuxthux enuxkhwamthiimmiaehlngthimaxacthukkhdkhanhruxlbxxk eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir bthkhwamnitxngkarkarcdhna cdhmwdhmu islingkphayin hruxekbkwadenuxha ihmikhunphaphdikhun khunsamarthprbprungaekikhbthkhwamniid aelanapayxxk phicarnaichpaykhxkhwamxunephuxchichdkhxbkphrxngdxnrwk epntablhnunginxaephxdxntum cnghwdnkhrpthmtabldxnrwktablkhakhwy chumchnlawkhrng odngdnghlwngphxaedng aehlngekstrxinthriy praephniaehthng dnglancksan sraihykhxngobran tanankhunsalecaphxxksrithytabldxnrwkxksrormnTambon Don Ruakcnghwdnkhrpthmxaephxdxntumphunthi thnghmd12 tr km 5 tr iml prachakr 2563 1 thnghmd4 025 khn khwamhnaaenn335 42 khn tr km 868 7 khn tr iml rhsiprsniy 73150rhsphumisastr730406swnhnungkhxngsaranukrmpraethsithy enuxha 1 thimakhxngchux 2 thitngaelaxanaekht 3 prachakraelakhrweruxn 4 sasnsthan 5 sthansuksa 6 khmnakhm 7 karekstr 8 karthxngethiyw 9 thrphyakrthrrmchati 10 xangxingthimakhxngchux aekikhinxditnnidelakhanknwa inphunthithiepntabldxnrwkpccubn prachachnswnihythimaxasyxyumiechuxsaycinodyxphyphknmaephuxprakxbxachiphinphunthi enuxngcakphunthinimilksnaepnthirablumaelaetmipdwypaimrwk chawbancungphaknkhnannamwa bandxnrwk macnthungpccubnthitngaelaxanaekht aekikhtabldxnrwktngxyuhangcakthithakarxaephxdxntumpraman 15 kiolemtr mixanaekhttidtxkbtablkhangekhiyng dngni thisehnux tidtxkb tablhwydwn xaephxdxntum cnghwdnkhrpthmthisit tidtxkb tablthungnxy xaephxemuxngnkhrpthm cnghwdnkhrpthmthistawnxxk tidtxkb tablmabaekh xaephxemuxngnkhrpthm cnghwdnkhrpthmthistawntk tidtxkb tablaehlmbw xaephxnkhrchysri cnghwdnkhrpthm tablmabaekh xaephxemuxngnkhrpthm cnghwdnkhrpthmprachakraelakhrweruxn aekikhtabldxnrwkaebngekhtkarpkkhrxngxxkepn 5 hmuban idaek hmuthi chuxhmuban canwnkhrweruxn chay hying canwnprachakrrwm1 bandxnrwkelk 210 469 465 9342 banswnihm 273 485 507 9923 bansrasiehliym 264 494 484 9784 banhwykrd 129 247 255 5025 bandxnrwkihy 98 189 215 404rwm 974 1 884 1 926 3 810sasnsthan aekikhsthabnaelaxngkhkrthangsasna canwn 5 aehng khux1 wdsrasiehliym2 wdsukhwraram3 salecaecdhlng hmuthi 14 saleca hmuthi 25 saleca hmuthi 3sthansuksa aekikhkarsuksa inphunthitabldxnrwkmiorngeriyninsngkdsankngansankngankhnakrrmkarkarsuksakhnphunthancanwn 2 aehng chuxorngeriyn canwnnkeriyn canwnkhruxnubal p 1 p 6 rwmorngeriynwdsrasiehliym 29 89 118 9orngeriynwdsukhwraram 25 65 90 6rwm 54 154 208 15 sunyphthnaedkelk canwn 2 aehng sunyphthnaedkelk canwnedkinsunybandxnrwk 40bansrasiehliym 40rwm 80 sunykarsuksanxkorngeriyn canwn 1 aehng chuxorngeriyn canwnnkeriynprathmsuksa m 1 m 3 m 4 m 6 rwmksn tabldxnrwk 2 37 50 89khmnakhm aekikh thanghlwngaephndin canwn 1 say thnnladyang canwn 20 say thnnlukrngechuxmrahwanghmubantang canwn 14 say thnndinechuxmhmuban canwn say thnndinechuxmhmuban canwn 5 saykarekstr aekikhprachakrswnihyprakxbxachiphdanekstrkrrm xachiphhlkkhuxthana phlphlitthisakhykhuxkhaw xachiphrxngkhuxkarthaswn thair eliyngstw aelaprakxbxachiphxun prachakrmirayidechliy 49 152 58 bath khn pi khxmul n eduxnphvsphakhm 2558 karthxngethiyw aekikhsraihyobran aeplngdxkim hmuthi 4thrphyakrthrrmchati aekikhaehlngnathrrmchati lana lahwy lakhlxng canwn 1 aehng khux nanasaythaeruxbangphra bung hnxng aelaxun canwn aehngaehlngnathisrangkhunbxbadal 12 canwn cud idaekhmuthi 1 canwn 4 cudhmuthi 2 canwn 4 cudhmuthi 3 canwn 3 cudhmuthi 4 canwn 3 cudhmuthi 5 canwn 2 cudxangxing aekikh rayngansthiticanwnprachakraelaban pracapi ph s 2563 xaephxdxntum rabbsthitithangkarthaebiyn krmkarpkkhrxng subkhnemux 15 mkrakhm 2564 Check date values in accessdate help ekhathungcak https th wikipedia org w index php title tabldxnrwk amp oldid 9212441, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม