fbpx
วิกิพีเดีย

ตำบลตะคุ

ตะคุ เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ

ตำบลตะคุ
อักษรไทยตำบลตะคุ
อักษรโรมันTambon Takhu
จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอปักธงชัย
พื้นที่
 • ทั้งหมด106 ตร.กม. (41 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (31 ธันวาคม 2561)
 • ทั้งหมด12,302 คน
 • ความหนาแน่น120 คน/ตร.กม. (300 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 30150
รหัสภูมิศาสตร์301402
ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ
การปกครอง
 • นายกนางกนิษฐา อ่วยสุข
ที่อยู่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ถนนสมเด็จพระธีรญาณมุนี ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
เว็บไซต์www.tambontakhu.go.th
ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติศาสตร์

ตำบลตะคุเป็นตำบลเก่าแก่จากคำบอกเล่าของคนเฒ่าแก่และจากหลักฐานประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งแผ่นดินมหากษัตริย์ศึก ยกทัพไปตีเวียงจันทร์ พ.ศ. 2321-2322 เมื่อได้ชัยชนะแล้วได้ต้อนชาวเมืองเวียงจันทร์ส่วนหนึ่งมากับกองทัพไทย เจ้าพระยานครราชสีมาได้ขอให้ครอบครัวที่ถูกต้อนมาไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ด่านจะโปะ ปัจจุบันเป็นอำเภอปักธงชัย และบางครอบครัวยึดทำเลที่ลำสำลาย บ้านเดื่อ บ้านตูม บ้านห้วย ตะคุ ปัจจุบันเป็นบ้านตะคุ ปัจจุบันเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอปักธงชัย

อาณาเขต

หมู่บ้าน

ตำบลตะคุแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 21 หมู่บ้าน

 • หมู่ 1 บ้านตะคุ
 • หมู่ 2 บ้านครสาร
 • หมู่ 3 บ้านแดง
 • หมู่ 4 บ้านอุโลก-โนนรัง
 • หมู่ 5 บ้านโคกคึม
 • หมู่ 6 บ้านหนองตาอุด
 • หมู่ 7 บ้านหัน
 • หมู่ 8 บ้านหนองนมนาง
 • หมู่ 9 บ้านสุขัง
 • หมู่ 10 บ้านวังหิน
 • หมู่ 11 บ้านใหม่สุขัง
 • หมู่ 12 บ้านหนองตาด
 • หมู่ 13 บ้านแปะ
 • หมู่ 14 บ้านหนองเรือ
 • หมู่ 15 บ้านหันเหนือ
 • หมู่ 16 บ้านสุขังใต้
 • หมู่ 17 บ้านตะคุไทย
 • หมู่ 18 บ้านหันใต้
 • หมู่ 19 บ้านโนนบ้าน
 • หมู่ 20 บ้านดอนลำใย
 • หมู่ 21 บ้านสุขังไทยเจริญ

สถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมศึกษา

 • โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี

โรงเรียนประถมศึกษา

 • โรงเรียนอาจวิทยาคาร
 • โรงเรียนไผ่สีสุก
 • โรงเรียนบ้านหัน (คุรุราษฎร์อุทิศ)
 • โรงเรียนบ้านหนองนมนาง
 • โรงเรียนบ้านสุขัง (ราษฎร์สามัคคี)
 • โรงเรียนบ้านวังหิน
 • โรงเรียนบ้านหนองตาด

สถานที่ท่องเที่ยว

ประกอบด้วยโบสถ์เก่าแก่ ภายในโบสถ์มีภาพเขียนฝาผนังสมัยต้นรัตนโกสินทร์ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งศาสนิกชนชาวพุทธร่วมกันสร้างถวายองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของวัด พระสธูปเจดีย์ใช้บรรจุสารีลิกธาตุ สร้างขึ้นพร้อมวัดไม่ปรากฏแน่ชัดว่าสำหรับบรรจุสาริลิกธาตุของผู้ใด ทางด้านหน้าอุโบสถหลังเก่า มีสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่กลางสระน้ำมีหอไตร 1 หลัง ทรงเตี้ยแบบหอไตรพื้นเมืองอีสาน อยู่ทางทิศตะวันออกของวัด ภายในมีคัมภีร์พระไตรปิฏกเก่าแก่มากมาย มีภาพลายรดน้ำที่บานประตู เป็นลวดลายวิจิตรสวยงามมาก กรมศิลปากรเคยนำไปแสดงที่กรุงเทพฯ

พระอุโบสถโบราณสร้างขึ้นพร้อมวัดเมื่อก่อนหลังคามุงหญ้าแฝก ปัจจุบันมุงด้วยกระเบื้อง ระหว่างหอไตรและอุโบสถหลังเก่า ยังมีพระธาตุเก่าอายุราวต้นรัตนโกสินทร์อีก 1 องค์ สร้างโดยชุมชนอพยพจากนครเวียงจันทน์ เป็นแบบอย่างพื้นบ้าน คือฐานเตี้ย เรือนธาตุสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยอดธาตุเรียวสอบมี 2 ชั้น อันเป็นลักษณะพระธาตุแบบลาวโดยเฉพาะ เช่นเดียวกับพระธาตุศรีสองรักของจังหวัดเลย ภายในมีภาพวาดจิตกรรมฝาผนังอันงดงามแสดงให้เห็นวัฒนธรรมประเพณีเก่าแก่ของชุมชน

อาหาร

 • หมี่ตะคุ

แหล่งข้อมูลอื่น

 • เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ

ตำบลตะคุ
ตำบลตะค, บทความน, ไม, การอ, างอ, งจากแหล, งท, มาใดกร, ณาช, วยปร, บปร, งบทความน, โดยเพ, มการอ, างอ, งแหล, งท, มาท, าเช, อถ, เน, อความท, ไม, แหล, งท, มาอาจถ, กค, ดค, านหร, อลบออก, เร, ยนร, าจะนำสารแม, แบบน, ออกได, อย, างไรและเม, อไร, ตะค, เป, นตำบลหน, งของอำเภอป. bthkhwamniimmikarxangxingcakaehlngthimaidkrunachwyprbprungbthkhwamni odyephimkarxangxingaehlngthimathinaechuxthux enuxkhwamthiimmiaehlngthimaxacthukkhdkhanhruxlbxxk eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir takhu epntablhnungkhxngxaephxpkthngchy cnghwdnkhrrachsima phunthithnghmdxyuinkhwamrbphidchxbkhxngxngkhkarbriharswntabltakhutabltakhutablxksrithytabltakhuxksrormnTambon Takhucnghwdnkhrrachsimaxaephxpkthngchyphunthi thnghmd106 tr km 41 tr iml prachakr 31 thnwakhm 2561 thnghmd12 302 khn khwamhnaaenn120 khn tr km 300 khn tr iml rhsiprsniy 30150rhsphumisastr301402swnhnungkhxngsaranukrmpraethsithyxngkhkarbriharswntabltakhuxngkhkarbriharswntablkarpkkhrxng nayknangknistha xwysukhthixyuthithakarxngkhkarbriharswntabltakhu elkhthi 1 hmuthi 1 thnnsmedcphrathiryanmuni tabltakhu xaephxpkthngchy cnghwdnkhrrachsima 30150ewbistwww wbr tambontakhu wbr go wbr thswnhnungkhxngsaranukrmpraethsithy enuxha 1 prawtisastr 2 xanaekht 3 hmuban 4 sthansuksa 4 1 orngeriynmthymsuksa 4 2 orngeriynprathmsuksa 5 sthanthithxngethiyw 6 xahar 7 aehlngkhxmulxunprawtisastr aekikhtabltakhuepntablekaaekcakkhabxkelakhxngkhnethaaekaelacakhlkthanprawtisastr emuxkhrngaephndinmhakstriysuk ykthphiptiewiyngcnthr ph s 2321 2322 emuxidchychnaaelwidtxnchawemuxngewiyngcnthrswnhnungmakbkxngthphithy ecaphrayankhrrachsimaidkhxihkhrxbkhrwthithuktxnmaiptngthinthanxyuthidancaopa pccubnepnxaephxpkthngchy aelabangkhrxbkhrwyudthaelthilasalay banedux bantum banhwy takhu pccubnepnbantakhu pccubnepntablhnungkhxngxaephxpkthngchyxanaekht aekikhthisehnux tidtxkb tablokhkkrwd xaephxemuxngnkhrrachsima tablhnxngtaik xaephxsungenin aelatablthngchyehnux xaephxpkthngchy thistawnxxk tidtxkb tablemuxngpk aelatablthngchyehnux xaephxpkthngchy thisit tidtxkb tablngiw tabltum aelatablsukheksm xaephxpkthngchy thistawntk tidtxkb tabltakhb xaephxpkthngchy aelatablhnxngtaik xaephxsungeninhmuban aekikhtabltakhuaebngphunthikarpkkhrxngxxkepn 21 hmuban hmu 1 bantakhu hmu 2 bankhrsar hmu 3 banaedng hmu 4 banxuolk onnrng hmu 5 banokhkkhum hmu 6 banhnxngtaxud hmu 7 banhn hmu 8 banhnxngnmnang hmu 9 bansukhng hmu 10 banwnghin hmu 11 banihmsukhng hmu 12 banhnxngtad hmu 13 banaepa hmu 14 banhnxngerux hmu 15 banhnehnux hmu 16 bansukhngit hmu 17 bantakhuithy hmu 18 banhnit hmu 19 banonnban hmu 20 bandxnlaiy hmu 21 bansukhngithyecriysthansuksa aekikhorngeriynmthymsuksa aekikh orngeriynsmedcphrathiryanmuniorngeriynprathmsuksa aekikh orngeriynxacwithyakhar orngeriyniphsisuk orngeriynbanhn khururasdrxuthis orngeriynbanhnxngnmnang orngeriynbansukhng rasdrsamkhkhi orngeriynbanwnghin orngeriynbanhnxngtadsthanthithxngethiyw aekikhwdhnaphrathatu nkhrrachsima prakxbdwyobsthekaaek phayinobsthmiphaphekhiynfaphnngsmytnrtnoksinthr phraphuththrupxngkhihysungsasnikchnchawphuththrwmknsrangthwayxngkhphrabathsmedcphraecaxyuhwphumiphlxdulyedch tngxyuthangthistawntkkhxngwd phrasthupecdiyichbrrcusarilikthatu srangkhunphrxmwdimpraktaenchdwasahrbbrrcusarilikthatukhxngphuid thangdanhnaxuobsthhlngeka misranarupsiehliymphunpha thiklangsranamihxitr 1 hlng thrngetiyaebbhxitrphunemuxngxisan xyuthangthistawnxxkkhxngwd phayinmikhmphirphraitrpitkekaaekmakmay miphaphlayrdnathibanpratu epnlwdlaywicitrswyngammak krmsilpakrekhynaipaesdngthikrungethphphraxuobsthobransrangkhunphrxmwdemuxkxnhlngkhamunghyaaefk pccubnmungdwykraebuxng rahwanghxitraelaxuobsthhlngeka yngmiphrathatuekaxayurawtnrtnoksinthrxik 1 xngkh srangodychumchnxphyphcaknkhrewiyngcnthn epnaebbxyangphunban khuxthanetiy eruxnthatusiehliymcturs yxdthatueriywsxbmi 2 chn xnepnlksnaphrathatuaebblawodyechphaa echnediywkbphrathatusrisxngrkkhxngcnghwdely phayinmiphaphwadcitkrrmfaphnngxnngdngamaesdngihehnwthnthrrmpraephniekaaekkhxngchumchnxahar aekikhhmitakhuaehlngkhxmulxun aekikhewbistxngkhkarbriharswntabltakhuekhathungcak https th wikipedia org w index php title tabltakhu amp oldid 9476793, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม