fbpx
วิกิพีเดีย

พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2517)

พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2517) พรรคการเมืองไทยที่ก่อตั้งขึ้นตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517

ประวัติ

พรรคพลังประชาชน จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พุทธศักราช 2517 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 โดยมีนาย บุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์ เป็นหัวหน้าพรรค

การเลือกตั้ง 26 มกราคม 2518

ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2518 ซึ่งถือได้ว่าเป็นการลงเลือกตั้งครั้งแรกของพรรคปรากฏว่าทางพรรคได้ที่นั่งทั้งสิ้น 2 ที่นั่ง จากทั้งหมด 269 ที่นั่ง คือ นายบุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์ จังหวัดอุดรธานี และนายพีร์ บุนนาค จังหวัดสุพรรณบุรี

ต่อมาทางพรรคพลังประชาชนได้เป็น 1 ใน 12 พรรคที่เข้าร่วมรัฐบาล หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช หัวหน้า พรรคกิจสังคม ที่ขึ้นดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี แทน หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช หัวหน้า พรรคประชาธิปัตย์ ผู้เป็นพี่ชายที่ประกาศลาออกจากตำแหน่งกลางสภาเนื่องจากรวบรวมเสียงได้ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสภาทำให้การแถลงนโยบายไม่ผ่านความเห็นชอบ

ในการเข้าร่วมรัฐบาลครั้งนั้น นายบุญคุ้ม จันทรศรีสุริยวงศ์ หัวหน้าพรรค ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม

การเลือกตั้ง 4 เมษายน 2519

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519 พรรคพลังประชาชน ได้รับเลือกตั้ง จำนวน 3 ที่นั่ง คือ นิสิต เวทย์ศิริยานันท์ และชุมพล อรุณยะเดช จังหวัดศรีสะเกษ และญวง เอี่ยมศิลา จังหวัดอุดรธานี

การยุบพรรค

คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน นำโดย พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ได้มีคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พุทธศักราช 2517 บรรดาพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เป็นอันสิ้นสุดลง และห้ามตั้งพรรคการเมือง แต่ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 ยกเลิกคำสั่งฉบับดังกล่าว

อ้างอิง

  1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งพรรคการเมืองราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอนที่ 193 วันที่ 18 กันยายน 2517
  2. https://library2.parliament.go.th/ebook/content-er/28_2.pdf
  3. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๖ ราย)
  4. คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6
  5. พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524


พรรคพล, งประชาชน, 2517, พรรคการเม, องไทยท, อต, งข, นตาม, ฐธรรมน, ญแห, งราชอาณาจ, กรไทย, ทธศ, กราช, 2517ห, วหน, าบ, ญค, นทรศร, ยวงศ, อต, ง21, พฤศจ, กายน, 2517สภาผ, แทนราษฎร2, 269สภาผ, แทนราษฎร3, 279การเม, องไทยรายช, อพรรคการเม, องการเล, อกต, เน, อหา, ประว, การเ. phrrkhphlngprachachn ph s 2517 phrrkhkaremuxngithythikxtngkhuntam rththrrmnuyaehngrachxanackrithy phuththskrach 2517phrrkhphlngprachachn ph s 2517 hwhnabuykhum cnthrsrisuriywngskxtng21 phvscikayn ph s 2517sphaphuaethnrasdr2 269sphaphuaethnrasdr3 279karemuxngithyraychuxphrrkhkaremuxngkareluxktng enuxha 1 prawti 2 kareluxktng 26 mkrakhm 2518 3 kareluxktng 4 emsayn 2519 4 karyubphrrkh 5 xangxingprawti aekikhphrrkhphlngprachachn cdthaebiynkxtngkhuntam phrarachbyytiphrrkhkaremuxng phuththskrach 2517 emuxwnthi 21 phvscikayn ph s 2517 1 odyminay buykhum cnthrsrisuriywngs epnhwhnaphrrkhkareluxktng 26 mkrakhm 2518 aekikhinkareluxktngemuxwnthi 26 mkrakhm 2518 sungthuxidwaepnkarlngeluxktngkhrngaerkkhxngphrrkhpraktwathangphrrkhidthinngthngsin 2 thinng 2 cakthnghmd 269 thinng khux naybuykhum cnthrsrisuriywngs cnghwdxudrthani aelanayphir bunnakh cnghwdsuphrrnburitxmathangphrrkhphlngprachachnidepn 1 in 12 phrrkhthiekharwmrthbal hmxmrachwngskhukvththi praomch hwhna phrrkhkicsngkhm thikhundarngtaaehnng naykrthmntri aethn hmxmrachwngsesniy praomch hwhna phrrkhprachathipty phuepnphichaythiprakaslaxxkcaktaaehnngklangsphaenuxngcakrwbrwmesiyngidimthungkunghnungkhxngsphathaihkaraethlngnoybayimphankhwamehnchxbinkarekharwmrthbalkhrngnn naybuykhum cnthrsrisuriywngs hwhnaphrrkh idrbaetngtngepnrthmntrichwywakarkrathrwngyutithrrm 3 kareluxktng 4 emsayn 2519 aekikhinkareluxktngsmachiksphaphuaethnrasdrithyepnkarthwip ph s 2519 phrrkhphlngprachachn idrbeluxktng canwn 3 thinng khux nisit ewthysiriyannth aelachumphl xrunyaedch cnghwdsrisaeks aelaywng exiymsila cnghwdxudrthanikaryubphrrkh aekikhswnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniidkhnaptirupkarpkkhrxngaephndin naody phleruxexk sngd chlxxyu idmikhasngkhxngkhnaptirupkarpkkhrxngaephndin chbbthi 6 ihykelikphrarachbyytiphrrkhkaremuxng phuththskrach 2517 brrdaphrrkhkaremuxngthicdtngkhuntamphrarachbyytidngklawihepnxnsinsudlng aelahamtngphrrkhkaremuxng 4 aettxmaidmiphrarachbyytiphrrkhkaremuxng ph s 2524 ykelikkhasngchbbdngklaw 5 xangxing aekikh prakaskrathrwngmhadithy eruxng karcdtngphrrkhkaremuxngrachkiccanuebksa elm 92 txnthi 193 wnthi 18 knyayn 2517 https library2 parliament go th ebook content er 28 2 pdf phrabrmrachoxngkar prakas aetngtngrthmntri canwn 26 ray khasngkhxngkhnaptirupkarpkkhrxngaephndin chbbthi 6 phrarachbyytiphrrkhkaremuxng ph s 2524ekhathungcak https th wikipedia org w index php title phrrkhphlngprachachn ph s 2517 amp oldid 8851045, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม