fbpx
วิกิพีเดีย

พะเยาว์ พัฒนพงศ์

อาจารย์พะเยาว์ พัฒนพงศ์ (เยาว์)

เป็นนักพูด วิทยากร และผู้บรรยายให้ความรู้การอบรมด้านการพูดที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย

การศึกษา

เกียรติคุณ

 • นักพูดเข็มทองฝังเพชร ผู้มีสาระยอดเยี่ยม จากมติมหาชน
 • นักพูดดีเด่น ของเขตมิสซังกรุงเทพฯ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีผลงานดีเด่นด้านการใช้ภาษาไทย กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • บุคคลผู้สนับสนุนการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมไทย คณะกรรมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
 • สตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมที่ควรยกย่อง โรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน “โรงเรียนประสาทศิลป์”
 • ศิษย์เก่าดีเด่นสาขาอาชีพอิสระ นักพูด โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
 • ผู้ปกครองดีเด่น โรงเรียนสตรีวิทยา 2
 • แม่ดีเด่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2542 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ประสบการณ์

 • นักพูดประจำรายการ "ทีวีวาที" ของ กรรณิกา ธรรมเกษร
 • วิทยากรหลักสูตรนักบริการการแพทย์ และสาธารณสุขระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2529-2542
 • ผู้บรรยายวิชา การพูดในที่สาธารณะ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
 • ผู้บรรยายในการสัมมนา “ประชาคมเมือง” กรุงเทพมหานคร
 • วิทยากรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ศิลปะการพูดที่มีคุณภาพ กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ

ผลงานทางการแสดง

ผู้บรรยายพิเศษ

พะเยาว์ พัฒนพงศ์
พะเยาว, ฒนพงศ, บทความน, ไม, การอ, างอ, งจากแหล, งท, มาใดกร, ณาช, วยปร, บปร, งบทความน, โดยเพ, มการอ, างอ, งแหล, งท, มาท, าเช, อถ, เน, อความท, ไม, แหล, งท, มาอาจถ, กค, ดค, านหร, อลบออก, เร, ยนร, าจะนำสารแม, แบบน, ออกได, อย, างไรและเม, อไร, บทความช, วประว, เข, ยน. bthkhwamniimmikarxangxingcakaehlngthimaidkrunachwyprbprungbthkhwamni odyephimkarxangxingaehlngthimathinaechuxthux enuxkhwamthiimmiaehlngthimaxacthukkhdkhanhruxlbxxk eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir bthkhwamchiwprawtiniekhiynehmuxnprawtismkhrngankrunachwyprbprungodykarprbaekihmilksnaepnklangaelaepnsaranukrmmakkhunxacaryphaeyaw phthnphngs eyaw epnnkphud withyakr aelaphubrryayihkhwamrukarxbrmdankarphudthimichuxesiyngkhxngpraethsithy enuxha 1 karsuksa 2 ekiyrtikhun 3 prasbkarn 4 phlnganthangkaraesdng 5 phubrryayphiesskarsuksa aekikhpriyyaoth silpsastrmhabnthit Thai studies mhawithyalyramkhaaehng priyyatri khrusastrbnthit withyalykhruswnsunntha krmkarfukhdkhru wuthibtr silpakarphudkhnsung smakhmfukkarphudaehngpraethsithyekiyrtikhun aekikhnkphudekhmthxngfngephchr phumisarayxdeyiym cakmtimhachn nkphuddiedn khxngekhtmissngkrungethph phuthrngkhunwuthiphumiphlngandiedndankarichphasaithy krmsamysuksa krathrwngsuksathikar bukhkhlphusnbsnunkarxnurksmrdkthangwthnthrrmithy khnakrrmkarsuksaexkchn krathrwngsuksathikar striphubaephypraoychntxsngkhmthikhwrykyxng orngeriynrbrangwlphrarachthan orngeriynprasathsilp sisyekadiednsakhaxachiphxisra nkphud orngeriynklyanisrithrrmrach phupkkhrxngdiedn orngeriynstriwithya 2 aemdiedn enuxnginwnaemaehngchati 2542 orngeriynstriwithya 2 inphrabrmrachupthmph smedcphrasrinkhrinthrabrmrachchnniprasbkarn aekikhnkphudpracaraykar thiwiwathi khxng krrnika thrrmeksr withyakrhlksutrnkbrikarkaraephthy aelasatharnsukhradbsung krathrwngsatharnsukh ph s 2529 2542 phubrryaywicha karphudinthisatharna sthabnwichakarthhareruxchnsung phubrryayinkarsmmna prachakhmemuxng krungethphmhankhr withyakrkarsmmnaechingptibtikar silpakarphudthimikhunphaph krmsilpakr krathrwngsuksathikarphlnganthangkaraesdng aekikhecnni klangwnkhrb klangkhunkha rbbth xacaryihy khunaembanhxphknksuksahyingphubrryayphiess aekikhkhnamnthnsilp mhawithyalysilpakr khnaxksrsastr culalngkrnmhawithyaly khnasngkhmsastr mhawithyalysrinkhrinthrwiorthprasanmitr lekhathungcak https th wikipedia org w index php title phaeyaw phthnphngs amp oldid 8831811, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม