fbpx
วิกิพีเดีย

พิเชษฐ์ วิสัยจร

พลเอก พิเชษฐ์ วิสัยจร (ชื่อเล่น: แป๊ะ) อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก, อดีตแม่ทัพภาคที่ 4 อดีตราชองครักษ์พิเศษ[1] เกิดเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2493 ที่จังหวัดชุมพร

พิเชษฐ์ วิสัยจร
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 30 กันยายน พ.ศ. 2554
ก่อนหน้า พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ถัดไป พลเอก ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน
แม่ทัพภาคที่ 4
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 – 30 กันยายน พ.ศ. 2553
ก่อนหน้า พลโท วิโรจน์ บัวจรูญ
ถัดไป พลโท อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 13 ตุลาคม พ.ศ. 2493 (70 ปี)
ชุมพร
คู่สมรส ผศ.ดร.ภัทรียา วิสัยจร
ศาสนา พุทธ
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด กองทัพบกไทย
ประจำการ พ.ศ. 2514 - พ.ศ. 2554
ยศ พลเอก

การศึกษา

พล.อ.พิเชษฐ์ จบการศึกษาจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย, โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 11 (ตท.11-ร่วมรุ่นเดียวกับ พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์, พล.อ.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน, พล.อ.เสถียร เพิ่มทองอินทร์, โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่ 22 (จปร.22-ร่วมรุ่นเดียวกับ พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล), โรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรประจำ ชุดที่ 61, วิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 44, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 47 (วปรอ.47) และได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนบูรณาการศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การทำงาน

พล.อ.พิเชษฐ์ เป็นทหารราบ เริ่มรับราชการจากการเป็นผู้หมวดปืนเล็กกองร้อยอาวุธเบาที่ 23 กองพันทหารราบที่ 3 (ร.23 พัน3) ในพื้นที่ภาคอีสาน จากนั้นได้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่ได้รับเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศขึ้นมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งเป็นรองแม่ทัพภาคที่ 4 ในปี พ.ศ. 2548, รองแม่ทัพภาคที่ 2 ในปี พ.ศ. 2549 และในปี พ.ศ. 2551 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพภาคที่ 4 นอกจากนั้นยังเคยเป็นผู้บังคับบัญชา 972 ไทย-ติมอร์ตะวันออก ผลัดที่ 2 รักษาการสันติภาพที่ติมอร์ตามมติของสหประชาชาติอีกด้วย [2]

ได้ชื่อว่าเป็นนายทหารพัฒนา โดยเฉพาะด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชน[3] เคยเป็นหัวหน้าพัฒนาโครงการเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ป่าดงนาทาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับรางวัลจากการทำงานด้านนี้จากหลายหน่วยงาน

ผลงานด้านการทหารที่สำคัญ

เมื่อปี 2530 ขณะนั้นเป็นรองผู้บังคับกองพันได้นำกำลังเข้าโจมตีทหารเวียดนามบริเวณเนิน 382 ซึ่งรุกล้ำอธิปไตยเข้ามาในประเทศไทยบริเวณพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี จนเวียดนาม สูญเสียจำนวนมากและถอนตัวออกไป ฝ่ายเราบาดเจ็บสูญเสียเช่นกันและที่สำคัญ พ.ต.พิเชษฐ์ วิสัยจร ยศในขณะนั้นถูกสะเก็ดลูกกระสุนปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังของเวียดนามได้รับบาดเจ็บสาหัส

หลังจากที่ภัยคอมมิวนิสต์และเวียดนามยุติลง พลเอกพิเชษฐ์ วิสัยจร ได้เห็นว่าภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นใหม่และความไม่มั่นคงตามแนวชายแดน คือภัยคุกคามจาก ความยากจนความไม่มีจะกิน ภัยจากการทำลายทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ และยุทธศาสตร์ของทหารคือยุทธศาสตร์การต่อสู้แบบเบ็ดเสร็จ จึงได้ริเริ่มฝึกจัดตั้งราษฎรให้ช่วยกันรักษาป่าตามแนวชายแดนอีสานใต้ ซึ่งเป็นต้นน้ำลำธารเรียกว่า ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า โดยเน้นเรื่อง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การรักษาป่า การปลูกต้นไม้เป็นสมบัติของโลก เมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ นอกจากนั้นยังเคยเป็นผู้บังคับบัญชา 972 ไทย-ติมอร์ตะวันออก ผลัดที่ 2 รักษาการสันติภาพที่ติมอร์ตามมติของสหประชาชาติอีกด้วย [4]

ปี พ.ศ. 2547 เมื่อครั้งมาดำรง ตำแหน่งเป็นรองแม่ทัพภาคที่ 4 ใน ได้ดำเนินการต่างๆ ไว้มากมาย อาทิโครงการเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ,โครงการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม,โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง, โครงการตาสับปะรด,โครงการคอมพิวเตอร์สู่ตาดีกา,โครงการแตงโมสมานฉันท์

ปี พ.ศ. 2551 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็น แม่ทัพภาคที่ 4 ทำให้โครงการต่าง ๆที่ดำเนินการไว้ โดยเฉพาะในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี และพื้นที่ บ.บอเกาะ ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ที่เป็นพื้นที่นำร่องและเห็นเป็นรูปธรรม จะได้ขยายสู่ทั่วทุกพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมกันนี้ได้กำหนดยุทธศาสตร์ 4 ด้านดังนี้ 1. การเมืองนำการทหาร 2. การแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี 3. ยึดหลักกฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน 4. การพัฒนาสมดุลยั่งยืนดังนั้นภายใต้อุดมการณ์ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ การแก้ปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ปี พ.ศ. 2553 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก[5] ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

การรับราชการ

 • ผู้หมวดปืนเล็ก ร.23 พัน 3
 • ผู้บังคับกองร้อย ปืนเล็ก ร.6 พัน 3
 • ผู้พัน ร.6 พัน 2
 • ผู้พัน ร.6 พัน 3
 • ผู้บัญชาการศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.ที่ 22
 • หัวหน้าพัฒนาโครงการเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ป่าดงนาทาม อันนื่องมาจากพระรราชดำริ
 • ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 6
 • ผู้บัญชาการ 972 ไทย-ติมอร์ตะวันออก ผลัดที่ 2 รักษาการสันติภาพที่ "ติมอร์" ตามมติของยูเอ็น
 • รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 กองทัพภาคที่ 2
 • 1 เมษายน 2547 ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6
 • 10 มิถุนายน 2548 รองแม่ทัพภาคที่ 4
 • 1 ตุลาคม 2549 รองแม่ทัพภาคที่ 2
 • 1 ตุลาคม 2551 แม่ทัพภาคที่ 4
 • 1 ตุลาคม 2553 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

รางวัล

 • ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาสังคมชนบท จากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจากคุณมีชัย วีระไวทยะ ในการแก้ไขปัญหาปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ [6]
 • ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาการทหาร พ.ศ. 2553[7]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

อ้างอิง

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/092/T_0001.PDF
 2. ประวัติจากไทยรัฐ
 3. พันเอก (พิเศษ) พิเชษฐ์ วิสัยจร นายทหารนักพัฒนา
 4. ประวัติจากไทยรัฐ
 5. โปรดเกล้าฯ โยกย้ายทหารแล้วประยุทธ์ขึ้น ผบ.ทบ. ดาวพงษ์นั่งเสธ.ทบ
 6. มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำความดี สาขาพัฒนาสังคมชนบท
 7. งานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2553
 8. http://agdept.rta.mi.th/kkp/FILE/insig/ssp54.pdf
 9. http://103.28.101.10/hrsearch/default.aspx

แหล่งข้อมูลอื่น

พิเชษฐ์ วิสัยจร
เชษฐ, ยจร, พลเอก, อเล, แป, อด, ตผ, วยผ, ญชาการทหารบก, อด, ตแม, พภาคท, อด, ตราชองคร, กษ, เศษ, เก, ดเม, อว, นท, ลาคม, 2493, งหว, ดช, มพรผ, วยผ, ญชาการทหารบกดำรงตำแหน, ลาคม, 2553, นยายน, 2554ก, อนหน, พลเอก, ชญ, เทพห, สด, อย, ธยาถ, ดไป, พลเอก, ทนงศ, กด, อภ, กษ, โย. phlexk phiechsth wisycr chuxeln aepa xditphuchwyphubychakarthharbk xditaemthphphakhthi 4 xditrachxngkhrksphiess 1 ekidemuxwnthi 13 tulakhm ph s 2493 thicnghwdchumphrphiechsth wisycrphuchwyphubychakarthharbkdarngtaaehnng 1 tulakhm ph s 2553 30 knyayn ph s 2554kxnhna phlexk wichy ethphhsdin n xyuthyathdip phlexk thnngskdi xphirksoythinaemthphphakhthi 4darngtaaehnng 1 tulakhm ph s 2551 30 knyayn ph s 2553kxnhna phloth wiorcn bwcruythdip phloth xudmchy thrrmsaorrchtkhxmulswnbukhkhlekid 13 tulakhm ph s 2493 70 pi chumphrkhusmrs phs dr phthriya wisycrsasna phuththkarekhaepnthharsngkd kxngthphbkithypracakar ph s 2514 ph s 2554ys phlexk enuxha 1 karsuksa 2 karthangan 3 phlngandankarthharthisakhy 4 karrbrachkar 5 rangwl 6 ekhruxngrachxisriyaphrn 7 xangxing 8 aehlngkhxmulxunkarsuksa aekikhphl x phiechsth cbkarsuksacakorngeriynsamesnwithyaly orngeriynetriymthharrunthi 11 tth 11 rwmrunediywkb phl x x xiththphr suphwngs phl x thnngskdi xphirksoythin phl x esthiyr ephimthxngxinthr orngeriynnayrxyphraculcxmeklarunthi 22 cpr 22 rwmrunediywkb phl x wichy ethphhsdin n xyuthya phl t khttiya swsdiphl orngeriynesnathikarthharbkhlksutrpraca chudthi 61 withyalyesnathikarthhar runthi 44 withyalypxngknrachxanackr runthi 47 wprx 47 aelaidrbpriyyadusdibnthitkittimskdi sakhaphthnburnakarsastr cakmhawithyalyxublrachthanikarthangan aekikhphl x phiechsth epnthharrab erimrbrachkarcakkarepnphuhmwdpunelkkxngrxyxawuthebathi 23 kxngphnthharrabthi 3 r 23 phn3 inphunthiphakhxisan caknnidecriykawhnainhnathiidrbeluxntaaehnngaelaeluxnyskhunmaeruxy cnkrathngepnrxngaemthphphakhthi 4 inpi ph s 2548 rxngaemthphphakhthi 2 inpi ph s 2549 aelainpi ph s 2551 idrbaetngtngihepnaemthphphakhthi 4 nxkcaknnyngekhyepnphubngkhbbycha 972 ithy timxrtawnxxk phldthi 2 rksakarsntiphaphthitimxrtammtikhxngshprachachatixikdwy 2 idchuxwaepnnaythharphthna odyechphaadankarduaelsingaewdlxmaelakarphthnachumchn 3 ekhyepnhwhnaphthnaokhrngkarephuxkhwammnkhngechphaaphunthipadngnatham xnenuxngmacakphrarachdari idrbrangwlcakkarthangandannicakhlayhnwynganphlngandankarthharthisakhy aekikhemuxpi 2530 khnannepnrxngphubngkhbkxngphnidnakalngekhaocmtithharewiydnambriewnenin 382 sungruklaxthipityekhamainpraethsithybriewnphunthichxngbkxaephxnayun cnghwdxublrachthani cnewiydnam suyesiycanwnmakaelathxntwxxkip fayerabadecbsuyesiyechnknaelathisakhy ph t phiechsth wisycr ysinkhnannthuksaekdlukkrasunpuniraerngsathxnthxyhlngkhxngewiydnamidrbbadecbsahshlngcakthiphykhxmmiwnistaelaewiydnamyutilng phlexkphiechsth wisycr idehnwaphykhukkhamthicaekidkhunihmaelakhwamimmnkhngtamaenwchayaedn khuxphykhukkhamcak khwamyakcnkhwamimmicakin phycakkarthalaythrphyakrthrrmchatipaim aelayuththsastrkhxngthharkhuxyuththsastrkartxsuaebbebdesrc cungidrierimfukcdtngrasdrihchwyknrksapatamaenwchayaednxisanit sungepntnnalathareriykwa rasdrxasasmkhrphithkspa odyenneruxng chati sasna phramhakstriy karrksapa karpluktnimepnsmbtikhxngolk emuxekidwikvtiesrsthkic nxkcaknnyngekhyepnphubngkhbbycha 972 ithy timxrtawnxxk phldthi 2 rksakarsntiphaphthitimxrtammtikhxngshprachachatixikdwy 4 pi ph s 2547 emuxkhrngmadarng taaehnngepnrxngaemthphphakhthi 4 in iddaeninkartang iwmakmay xathiokhrngkarekhruxkhayphakhprachachnephuxsntiphaphcnghwdchayaednphakhit okhrngkardaeninngansngesrimphthnawisahkickhnadklangaelakhnadyxm okhrngkarsunykareriynruesrsthkicphxephiyng okhrngkartasbpard okhrngkarkhxmphiwetxrsutadika okhrngkaraetngomsmanchnthpi ph s 2551 idmiphrabrmrachoxngkaroprdeklaoprdkrahmxmepn aemthphphakhthi 4 thaihokhrngkartang thidaeninkariw odyechphaainphunthi cnghwdpttani aelaphunthi b bxekaa t sakx x suihngpadi cnghwdnrathiwas thiepnphunthinarxngaelaehnepnrupthrrm caidkhyaysuthwthukphunthiincnghwdchayaednphakhit phrxmknniidkahndyuththsastr 4 dandngni 1 karemuxngnakarthhar 2 karaekikhpyhadwysntiwithi 3 yudhlkkdhmayxyangesmxphakhaelaepnthrrmbnhlksiththimnusychn 4 karphthnasmdulyngyundngnnphayitxudmkarn wisythsn aelayuththsastr karaekpyhakhwamrunaerngincnghwdchayaednphakhitpi ph s 2553 idmiphrabrmrachoxngkaroprdeklaoprdkrahmxmepnphuchwyphubychakarthharbk 5 rahwangwnthi 5 tulakhm ph s 2553 thungwnthi 30 knyayn ph s 2554karrbrachkar aekikhphuhmwdpunelk r 23 phn 3 phubngkhbkxngrxy punelk r 6 phn 3 phuphn r 6 phn 2 phuphn r 6 phn 3 phubychakarsunyfuknksuksawichathhar mthb thi 22 hwhnaphthnaokhrngkarephuxkhwammnkhngechphaaphunthipadngnatham xnnuxngmacakphrarrachdari phubngkhbkarkrmthharrabthi 6 phubychakar 972 ithy timxrtawnxxk phldthi 2 rksakarsntiphaphthi timxr tammtikhxngyuexn rxngphubychakarkxngphlthharrabthi 6 kxngthphphakhthi 2 1 emsayn 2547 phubychakarkxngphlthharrabthi 6 10 mithunayn 2548 rxngaemthphphakhthi 4 1 tulakhm 2549 rxngaemthphphakhthi 2 1 tulakhm 2551 aemthphphakhthi 4 1 tulakhm 2553 phuchwyphubychakarthharbkrangwl aekikhidrbrangwlbukhkhldiedndankarphthnasngkhmchnbth cakmulnithitladhlkthrphyaehngpraethsithycakkhunmichy wiraiwthya inkaraekikhpyhapyhacnghwdchayaednphakhit 6 idrbrangwlekiyrtiysckrdaw sakhakarthhar ph s 2553 7 ekhruxngrachxisriyaphrn aekikh ekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthiechidchuyingchangephuxk chnmhaprmaphrnchangephuxk m p ch 8 ekhruxngrachxisriyaphrnxnmiekiyrtiysyingmngkudithy chnmhawchirmngkut m w m ehriyyphithksesrichn chnthi 2 praephththi 1 ehriyyrachkarchayaedn ch d 9 ehriyyckrmala r c m xangxing aekikh http www ratchakitcha soc go th DATA PDF 2562 E 092 T 0001 PDF prawticakithyrth phnexk phiess phiechsth wisycr naythharnkphthna prawticakithyrth oprdekla oykyaythharaelwprayuththkhun phb thb dawphngsnngesth thb mulnithitladhlkthrphy mxbrangwlechidchuekiyrtiphuthakhwamdi sakhaphthnasngkhmchnbth nganekiyrtiysckrdaw pracapi 2553 http agdept rta mi th kkp FILE insig ssp54 pdf http 103 28 101 10 hrsearch default aspxaehlngkhxmulxun aekikhbthsmphasncaknitysarsarkhdiekhathungcak https th wikipedia org w index php title phiechsth wisycr amp oldid 9494728, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม