fbpx
วิกิพีเดีย

พ.ศ. 2549

พุทธศักราช 2549 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 2006 เป็นปีปกติสุรทินที่วันแรกเป็นวันอาทิตย์ตามปฏิทินเกรกอเรียน และเป็น

2006 ในปฏิทินอื่น
ปฏิทินสุริยคติไทย2549
ปฏิทินเกรกอเรียน2006
MMVI
Ab urbe condita2759
ปฏิทินอาร์มีเนีย1455
ԹՎ ՌՆԾԵ
ปฏิทินอัสซีเรีย6756
ปฏิทินบาไฮ162–163
ปฏิทินเบงกอล1413
ปฏิทินเบอร์เบอร์2956
ปีในรัชกาลอังกฤษ54 Eliz. 2 – 55 Eliz. 2
พุทธศักราช2550
ปฏิทินพม่า1368
ปฏิทินไบแซนไทน์7514–7515
ปฏิทินจีน乙酉(ระกาธาตุไม้)
4702 หรือ 4642
    — ถึง —
丙戌年 (จอธาตุไฟ)
4703 หรือ 4643
ปฏิทินคอปติก1722–1723
ปฏิทินดิสคอร์เดีย3172
ปฏิทินเอธิโอเปีย1998–1999
ปฏิทินฮีบรู5766–5767
ปฏิทินฮินดู
 - วิกรมสมวัต2062–2063
 - ศกสมวัต1928–1929
 - กลียุค5107–5108
ปฏิทินโฮโลซีน12006
ปฏิทินอิกโบ1006–1007
ปฏิทินอิหร่าน1384–1385
ปฏิทินอิสลาม1426–1427
ปฏิทินญี่ปุ่นศักราชเฮเซ 18
(平成18年)
ปฏิทินจูเช95
ปฏิทินจูเลียนเกรกอเรียนลบ 13 วัน
ปฏิทินเกาหลี4339
ปฏิทินหมินกั๋วROC 95
民國95年
เวลายูนิกซ์1136073600–1167609599

ผู้นำประเทศไทย

เหตุการณ์

เดือนมกราคม

 
ยานนิวฮอไรซอนส์ ขึ้นสู่ท้องฟ้าเมื่อวันที่ 19 มกราคม เป็นยานอวกาศลำแรกของโลกที่เดินทางมุ่งหน้าไปยังดาวพลูโต

เดือนกุมภาพันธ์

เดือนมีนาคม

เดือนเมษายน

เดือนพฤษภาคม

เดือนมิถุนายน

เดือนกรกฎาคม

เดือนสิงหาคม

เดือนกันยายน

เดือนตุลาคม

เดือนพฤศจิกายน

เดือนธันวาคม

วันสำคัญทางศาสนาและพิธีกรรม

ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์

วันเกิด

วันถึงแก่กรรม

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

  • 3 ตุลาคม – นำโชค แดงพุด ผู้กำกับละครและภาพยนตร์ชาวไทย

พฤศจิกายน

ธันวาคม

วัฒนธรรมสมัยนิยมที่อ้างอิงถึงปีนี้

ภาพยนตร์

รางวัล

รางวัลโนเบล

ดูเพิ่ม

แหล่งข้อมูลอื่น

2549, ทธศ, กราช, 2549, ตรงก, บป, คร, สต, กราช, 2006, เป, นป, ปกต, รท, นท, นแรกเป, นว, นอาท, ตย, ตามปฏ, นเกรกอเร, ยน, และเป, นป, จอ, ฐศก, ลศ, กราช, 1368, นท, เมษายน, เป, นว, นเถล, งศก, ฉลองส, ราชสมบ, ครบ, ของพระบาทสมเด, จพระปรม, นทรมหาภ, พลอด, ลยเดช, โมทซาร, ฉล. phuththskrach 2549 trngkbpikhristskrach 2006 epnpipktisurthinthiwnaerkepnwnxathitytamptithinekrkxeriyn aelaepnpicx xthsk culskrach 1368 wnthi 16 emsayn epnwnethlingsk pichlxngsirirachsmbtikhrb 60 pi khxngphrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedch piomthsarth chlxng 250 pi chatkalkhxngwxlfkng xmaedxus omthsarth khitkwichawxxsetriy khrbrxb 100 pi chatkal khxngthanphuthththasphikkhu khrb 60 pi karsthapnaphrrkhprachathiptystwrrs 20 21 22pi 2546 2547 2548 2549 2550 2551 25522006 inptithinxunptithinsuriykhtiithy2549ptithinekrkxeriyn2006MMVIAb urbe condita2759ptithinxarmieniy1455ԹՎ ՌՆԾԵptithinxssieriy6756ptithinbaih162 163ptithinebngkxl1413ptithinebxrebxr2956piinrchkalxngkvs54 Eliz 2 55 Eliz 2phuththskrach2550ptithinphma1368ptithinibaesnithn7514 7515ptithincin乙酉年 rakathatuim 4702 hrux 4642 thung 丙戌年 cxthatuif 4703 hrux 4643ptithinkhxptik1722 1723ptithindiskhxrediy3172ptithinexthioxepiy1998 1999ptithinhibru5766 5767ptithinhindu wikrmsmwt2062 2063 sksmwt1928 1929 kliyukh5107 5108ptithinoholsin12006ptithinxikob1006 1007ptithinxihran1384 1385ptithinxislam1426 1427ptithinyipunskrachehes 18 平成18年 ptithincuech95ptithincueliynekrkxeriynlb 13 wnptithinekahli4339ptithinhminkwROC 95民國95年ewlayuniks1136073600 1167609599klxngni dukhuyaek enuxha 1 phunapraethsithy 2 ehtukarn 2 1 eduxnmkrakhm 2 2 eduxnkumphaphnth 2 3 eduxnminakhm 2 4 eduxnemsayn 2 5 eduxnphvsphakhm 2 6 eduxnmithunayn 2 7 eduxnkrkdakhm 2 8 eduxnsinghakhm 2 9 eduxnknyayn 2 10 eduxntulakhm 2 11 eduxnphvscikayn 2 12 eduxnthnwakhm 3 wnsakhythangsasnaaelaphithikrrm 4 praktkarnthangdarasastr 5 wnekid 6 wnthungaekkrrm 6 1 mkrakhm 6 2 kumphaphnth 6 3 minakhm 6 4 emsayn 6 5 phvsphakhm 6 6 mithunayn 6 7 krkdakhm 6 8 singhakhm 6 9 knyayn 6 10 tulakhm 6 11 phvscikayn 6 12 thnwakhm 7 wthnthrrmsmyniymthixangxingthungpini 7 1 phaphyntr 8 rangwl 8 1 rangwlonebl 9 duephim 10 aehlngkhxmulxunphunapraethsithy aekikhphramhakstriy phrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr 9 mithunayn ph s 2489 13 tulakhm ph s 2559 naykrthmntri phntarwcoth thksin chinwtr 9 kumphaphnth ph s 2544 19 knyayn ph s 2549 phlexk snthi buyyrtklin rksakartngaet 19 knyayn 1 tulakhm ph s 2549 phlexk suryuthth culannth 1 tulakhm ph s 2549 28 mkrakhm ph s 2551 ehtukarn aekikheduxnmkrakhm aekikh yanniwhxirsxns khunsuthxngfaemuxwnthi 19 mkrakhm epnyanxwkaslaaerkkhxngolkthiedinthangmunghnaipyngdawphluot 15 mkrakhm yanstardstkhxngxngkhkarnasa naaekhpsulekbtwxyangfundawhangklbmayngolk 19 mkrakhm xngkhkarnasasngyanniwhxirsxns yansarwcdawphluotlaaerk khunsuxwkaseduxnkumphaphnth aekikh 5 kumphaphnth karaekhngkhnxemriknfutbxlraykarsuepxrobwl khrngthi 40 n snamfxrd emuxngdithrxyt rthmichiaekn shrth 10 kumphaphnth thimfutbxlthimchatixiyiptchnaeliskaraekhngkhnfutbxlchingaechmpaehngchatiaexfrika khrngthi 25 n snamkilananachatiikhor krungikhor praethsxiyipt 26 kumphaphnth kilaoxlimpikvduhnaw khrngthi 20 cdkhunthi emuxngturin praethsxitali 12 kumphaphnth thimfutsxlthimchatiyipunaelathimfutsxlthimchatihxngkngchnaeliskaraekhngkhnfutsxlnanachatimaeka n ekhtbriharphiessmaeka odythimchatiyipunchnaelisinradbkhph aelathimchatihxngkngchnaelisinradbephlth 22 kumphaphnth ekidehturaebidthimsyidxl xiskhar inpraethsxirkcnekidifihm khadwaekidcakkhwamkhdaeyngrahwangnikay 24 kumphaphnth prathanathibdiklxeriy xaroroy aehngfilippins prakasphawachukechinthwpraeths aelamikhasngihcbkumecahnathithharaelaphleruxnthimiswnrwminkarwangaephnkxrthprahar 28 kumphaphnth 3 phrrkhfaykhan sungprakxbdwy phrrkhprachathipty phrrkhchatiithy phrrkhmhachn mimtirwmknimlngeluxktnginwnthi 2 emsayneduxnminakhm aekikh 5 minakhm phlkarprakasrangwlxxskarkhrngthi 78 praktwaphaphyntreruxng Crash idrbrangwlphaphyntryxdeyiym xngliidrbrangwlphukakbphaphyntryxdeyiymcakeruxnghubekhaernrk Brokeback Mountain khnathi ris witethxrspun aelafilip siymwr hxffaemn khwarangwlnkaesdngnahyingaelachayyxdeyiym cakphaphyntreruxng Walk the Line aela Capote tamladb 10 minakhm yanmarsrikhxnensesnsxxrbietxr khxngxngkhkarnasa ekhasuwngokhcrrxbdawxngkhar 11 minakhm epidtwkhnakrrmkarphthnakarbriharnganyutithrrmaehngchatixyangepnthangkareduxnemsayn aekikh 2 emsayn kareluxktngsmachiksphaphuaethnrasdrinithy ph s 2549 11 emsayn yanwinsexksephrskhxngxngkhkarxwkasyuorp ekhasuwngokhcrxbdawsukr prathanathibdimahmud xahmadiencad khxngxihran prakaskhwamsaercinkaresrimsmrrthnayuereniym ephuxichepnechuxephlingxawuthniwekhliyreduxnphvsphakhm aekikh 2 7 phvsphakhm karaekhngkhnfutsxlchingaechmpaehngchatixaesiyn 2006 n snamxindxrsetediym hwhmak mithimchatithiekharwmkaraekhngkhnkhrngnithnghmd 7 thim idaek ithy ecaphaph phma bruin xinodniesiy kmphucha maelesiy aelaewiydnam 22 27 phvsphakhm karaekhngkhnfutsxlchingaechmpaehngchatiexechiy 2006 n snamyunusabdspxrthskhxmephlks praethsxusebkisthan mithimchatithiekharwmkaraekhngkhnkhrngni 16 thimdwykn 23 phvsphakhm xakhar 7 ewildethrdesnetxrepidichnganepnkhrngaerk 27 phvsphakhm ekidaephndinihwkhnad 6 2 riketxr briewnekaachwaiklemuxngyxkcakarta thaihmiphuesiychiwitinpraethsxinodniesiyxyangnxy 3 700 khn rthbalphmakhyayewlakarkkbriewnnangxxng san suci phunafaykhanxxkipxik 1 pi hlngcakthikahndkhyayewlakkbriewnnangsucikhrngkxnepnewla 6 eduxnsinsudlngeduxnmithunayn aekikh 5 mithunayn esxrebiyaelamxnetenokrthukyubxyangepnthangkar hlngcaksxngchatiaeykknepnxisra 9 mithunayn 9 krkdakhm futbxlolk 2006 cdkhunthishphnthsatharnrtheyxrmni 8 mithunayn 13 mithunayn mikarcdphrarachphithichlxngsirirachsmbtikhrb 60 pi khxng phrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedch 26 mithunayn otnkrxngnaprakasaeykthangkb Silly Foolseduxnkrkdakhm aekikh 4 krkdakhm xngkhkarnasasngkraswyxwkasdiskhfewxri ethiywbin STS 121 khunsuxwkasephuxipechuxmtxkbsthanixwkasnanachati 9 krkdakhm futbxlthimchatixitalichnaelisfutbxlolk 2006 ekhruxngbinsaykarbinsiebiyrkhxngrsesiy ithlxxknxkrnewy phungchnthaluthiknkhxnkritsung 2 emtr raebidsnnsnambinemuxngxirkhuts thaihmiphuesiychiwitraw 150 khn badecbxikhlaysibkhn 11 krkdakhm ekidehturaebidtxenuxnginrthifrbsngchanemuxngthiemuxngmumib bxmeby sunyklangkarkhakhxngpraethsxinediy miphuesiychiwitxyangnxy 200 ray 12 krkdakhm wikvtkarnxisraexl elbanxn ph s 2549 kxngthharxisraexlbukelbanxn ephuxtxbotehtukarnklumehsbxllah lkphatwthharxisraexl 2 nay 17 krkdakhm ekidaephndinihwkhnad 7 7 riketxrinthaelthangtxnitkhxngekaachwa miphuesiychiwit badecb aelairthixyuxasycanwnmak 30 krkdakhm thimfutbxlhyingthimchaticinchnaeliskaraekhngkhnfutbxlhyingchingaechmpolk khrngthi 15 n snamkilaihndmarch ekhruxrthxxsetreliyeduxnsinghakhm aekikh 10 singhakhm thiprachumihysaldikalngmtikhdeluxkphusmkhwrepnkhnakrrmkarkareluxktngcanwn 10 khn ephuxihwuthisphakhdeluxkihehlux 5 khn tarwcxngkvscbkumklumphukxkarray 21 khn khnaetriymkxwinaskrrmekhruxngbinodysar rahwangthangcaklxndxnipshrthxemrika 14 singhakhm sthankarnwikvtkarnxisraexl elbanxnphxnkhlaylng hlngcakshprachachati mimtiihyutisngkhramrahwangxisraexlkbklumehsbxllahinelbanxn epidthangihkxngkalngrksasntiphaphekhaippracakar 24 singhakhm thiprachumshphnthdarasastrsakl mimtikahndniyamihmkhxngdawekhraah sngphlihdawphluotthukpldxxkcakkarepndawekhraahinrabbsuriya aelamisthanphaphepndawekhraahaekhra 31 singhakhm tarwcnxrewyaethlngwa phbphaphwad The Scream aela Madonna phlnganchinsakhykhxngexdewird mungkh silpinaenwexksephrschnnistchawnxrewy thithukocrplnipcakphiphithphnthmungkh inkrungxxsol emux ph s 2547eduxnknyayn aekikh 1 knyayn elkhhmayothrsphthekhluxnthiinpraethsithy epliyncak 9 hlk epn 10 hlk tamprakaskhnakrrmkarkickarothrkhmnakhmaehngchati 1 19 knyayn ekidrthpraharodykhnaptirupkarpkkhrxnginrabxbprachathipity xnmiphramhakstriythrngepnpramukh naodyphlexk snthi buyyrtklin mikarykelikkarprakassthankarnchukechinkhxng phntarwcoth thksin chinwtr rksakarnaykrthmntri aelwprakaskdxykarsukthwrachxanackr 29 knyayn ecachayhluysaehnglkesmebirk esksmrskb ecahyingethssiaehnglkesmebirkeduxntulakhm aekikh 1 tulakhm phrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedch miphrabrmrachoxngkaroprdekla prakasich rththrrmnuyaehngrachxanackrithy chbbchwkhraw ph s 2549 aelaaetngtng phlexk suryuthth culannth epnnaykrthmntri 8 tulakhm krmthrphyakrthrniraynganwaekidaephndinihwkhnad 5 6 riketxr sunyklangxyuinpraethsphma aelamixafetxrchxktammainchwngewla 07 08 n wdaerngsnsaethuxnid 4 5 riketxr aephndinihwkhrngnirusukidinc pracwbkhirikhnth xyangirktam raynganniimtrngkbrayngankhxngyuexsciexs thirabuwasunyklangxyuinxawithy 9 tulakhm ekahliehnuxprakaswatnprasbkhwamsaerc inkarthdlxngraebidniwekhliyritdin16 tulakhm khnphb thatuxunxunxxkethiymeduxnphvscikayn aekikh 5 phvscikayn salxirkphiphaksapraharchiwitdwykaraekhwnkhx xditprathanathibdi sddm husesninkhxhakxxachyakrrmtxmnusychati 12 phvscikayn thimfutbxlthimchatiekahliehnuxchudeyawchnidrbtaaehnngchnaelisinraykarfutbxleyawchnchingaechmpaehngchatiexechiy 2006 hlngexachnathimchatiyipundwykaryingcudoths 5 pratutx 3 esmxkninewla 1 pratutx 1 30 phvscikayn phayuitfunthueriynphdekhathlmpraethsfilippinseduxnthnwakhm aekikh 9 thnwakhm xngkhkarnasamikahndsngnkbinxwkas 7 khnkhunipkbkraswyxwkasdiskhfewxri odyedinthangipechuxmtxkbsthanixwkasnanachati 31 thnwakhm ekidehturaebidinkrungethphmhankhraelacnghwdnnthburiwnsakhythangsasnaaelaphithikrrm aekikh29 mkrakhm wntruscin 13 kumphaphnth wnmakhbucha 5 emsayn wnechngemng 13 15 emsayn sngkrant 11 phvsphakhm wnphuchmngkhl 12 phvsphakhm wnwisakhbucha 10 krkdakhm wnxasalhbucha 11 krkdakhm wnekhaphrrsa 8 singhakhm wnsarthcin 22 knyayn wnsarthithy 23 knyayn wnaerkkhxngeduxnrxmdxn 6 tulakhm wnihwphracnthr 7 tulakhm wnxxkphrrsa 5 phvscikayn wnlxykrathng 25 thnwakhm khristmaspraktkarnthangdarasastr aekikh29 minakhm suriyuprakhaetmdwng brasil txnklangkhxngmhasmuthraextaelntik turki cxreciy rsesiy khaskhsthan aelamxngokeliy 7 knyayn cnthruprakhabangswn mxngehnidinpraethsithy 22 knyayn suriyuprakhawngaehwn tawnxxkkhxngthwipxemrikait mhasmuthraextaelntik aelatxnitkhxngmhasmuthrxinediy 8 phvscikayn dawphuthphanhnadwngxathity thwipxemrikaehnux thwipxemrikait mhasmuthraepsifik xxsetreliy aelaexechiytawnxxk praethsithymxngehnkhnadwngxathitykhuninechawnthi 9 phvscikayn wnekid aekikhkhxmulephimetim hmwdhmu bukhkhlthiekidinpi ph s 2549 5 krkdakhm hmxmrachwngshyingphrima yukhl khunhyingchaphlu thidakhnaerkinhmxmecanwphrrs yukhlkbhmxmxywida yukhl n xyuthya 6 knyayn ecafachayhisahiotaaehngxakichionaaehngyipun rchthayathladbthi 2 inrachbllngkyipunwnthungaekkrrm aekikhkhxmulephimetim hmwdhmu bukhkhlthiesiychiwitinpi ph s 2549 ospha sthaphr ifl xkhrphl thnawithwilas jpg xkhrphl thnawithwilas pheyaw phunthrtn stif exxrwin sddm husesn mkrakhm aekikh 7 mkrakhm ihnrikh harerxr nkpinekha nksarwc aelankpraphnthchawxxsetriy ekid 6 krkdakhm ph s 2455 kumphaphnth aekikh 13 kumphaphnth knkphngs sngsmphnthu nkpraphnthrangwlsiirtchawithy ekid 9 kumphaphnth ph s 2509 minakhm aekikh 11 minakhm solobdn miolechwich nkkaremuxngchawesxrebiy ekid 20 singhakhm ph s 2484 27 minakhm ospha sthaphr ospha thkhkhsthaphr nkaesdngchawithy ekid 7 singhakhm ph s 2490 emsayn aekikh 5 emsayn xkhrphl thnawithwilas phudaeninraykarwithyu phithikrchawithy 7 emsayn hmxmhlwngthwisnt ldawly xngkhmntri 8 emsayn aekhlw nrpti nkkaremuxngchawithy ekid 1 knyayn ph s 2460 30 emsayn pramudiya xannta tur nkekhiynchawxinodniesiy ekid 6 kumphaphnth ph s 2468 phvsphakhm aekikh 3 phvsphakhm khid suwrrnsr phukakbphaphyntrchawithy 20 phvsphakhm echid thrngsri nkpraphnth phukakbphaphyntrchawithy ekid 20 knyayn ph s 2474 27 phvsphakhm kxbkul nphxmrbdi nkkaremuxngchawithymithunayn aekikh 2 mithunayn aetngxxn thiphyphrhmma silpinnkrxnghmxlaklxnchawithy ekid ph s 2470 27 mithunayn wrtha wthnachyngkur nkthurkicchawithy ekid ph s 2500 krkdakhm aekikh 5 krkdakhm rtnaphrn xinthrkaaehng nkaesdngchawithy ekid 25 knyayn ph s 2473 16 krkdakhm sippnnth ektutht nkwichakarchawithy ekid 23 kumphaphnth ph s 2474 26 krkdakhm thwich klinprathum nkkaremuxngchawithy ekid 9 kumphaphnth ph s 2473 singhakhm aekikh 13 singhakhm pheyaw phulthrtn nkkilaaelankkaremuxngchawithy ekid 15 tulakhm ph s 2499 26 singhakhm lxra aebrniaekn nkrxngchawxemrikn ekid 3 krkdakhm ph s 2500 knyayn aekikh 4 knyayn stiefn orebirth exxrwin stif exxrwin nkthrrmchatiwithya ekid 22 kumphaphnth ph s 2505 10 knyayn smedcphrarachathibdietafaxaeha tuopxuthi 4 phramhakstriytxngnga phrarachsmphph 4 mithunayn ph s 2461 18 knyayn nphdl mngkhlphnth phukakblakhrothrthsnchawithy 20 knyayn sewn nikhwist phukakbphaphchawswiedn ekid 3 thnwakhm ph s 2465 29 knyayn culnph snithwngs n xyuthya xngkhmntri ekid 15 tulakhm ph s 2472 tulakhm aekikh 3 tulakhm naochkh aedngphud phukakblakhraelaphaphyntrchawithy18 tulakhm hlwngphxxuttma phrasngkhchawithy ekid ph s 2453 imthrabwnaelaeduxn phvscikayn aekikh 1 phvscikayn wileliym sitrxn nkekhiynchawxemrika ekid 11 mithunayn ph s 2468 16 phvscikayn xphichati phwphiml nkaesdngchawithy ekid 31 singhakhm ph s 2519 thnwakhm aekikh 1 thnwakhm chay misri phuxanwykarsrangphaphyntrchawithy 24 thnwakhm nayphlobemiya xditphunashphaphaehngchatikaehriyng 25 thnwakhm ecms brawn nkrxngchawxemrika ekid 3 phvsphakhm ph s 2476 26 thnwakhm ecxrld fxrd xditprathanathibdishrthxemrika ekid 14 krkdakhm ph s 2456 30 thnwakhm sddm husesn nkkaremuxngchawxirk ekid 28 emsayn ph s 2480 wthnthrrmsmyniymthixangxingthungpini aekikhphaphyntr aekikh oksthekm la tha phi mienuxeruxnghlkthiekidkhuninpini aekh idkhidthung khngedch caturntrsmi ph s 2558 mienuxeruxngbangswnxangxingthungkarrthpraharodykhnaptirupkarpkkhrxnginrabxbprachathipity xnmiphramhakstriythrngepnpramukh thiekidkhuninpinirangwl aekikhrangwlonebl aekikh sakhaekhmi Roger D Kornberg sakhawrrnkrrm xxrhn pamuk sakhasntiphaph muhmhmd yunus thnakharkramin sakhafisiks cxhn si aemethxr cxrc exf smuth sakhasrirwithyahruxkaraephthy aexndruw esd ifr ekhrk si emlol sakhaesrsthsastr Edmund S Phelpsduephim aekikhkilain ph s 2549aehlngkhxmulxun aekikhekhathungcak https th wikipedia org w index php title ph s 2549 amp oldid 9315840, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม