fbpx
วิกิพีเดีย

30 เมษายน

<< เมษายน >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30      
พ.ศ. 2562
30 เมษายนเมื่อปีก่อน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

วันที่ 30 เมษายน เป็นวันที่ 120 ของปี (วันที่ 121 ในปีอธิกสุรทิน) ตามปฏิทินสุริยคติแบบเกรกอเรียน เมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก 245 วันในปีนั้น

เหตุการณ์

วันเกิด

วันถึงแก่กรรม

วันสำคัญและวันหยุดเทศกาล

แหล่งข้อมูลอื่น

  • BBC: On This Day
  • NY Times: On This Day
  • Today in History: April 30

เมษายน, เมษายน, อา, พฤ, 1314, 2021, 2728, 2562เม, อป, อนพ, 2563พ, 2562พ, 2561ว, นท, เป, นว, นท, ของป, นท, ในป, อธ, กส, รท, ตามปฏ, นส, ยคต, แบบเกรกอเร, ยน, เม, อถ, งว, นน, จะย, งเหล, อว, นอ, นในป, เน, อหา, เหต, การณ, นเก, นถ, งแก, กรรม, นสำค, ญและว, นหย, ดเทศกา. lt lt emsayn gt gt xa c x ph phv s s 1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 2728 29 30 ph s 256230 emsaynemuxpikxnph s 2563ph s 2562ph s 2561wnthi 30 emsayn epnwnthi 120 khxngpi wnthi 121 inpixthiksurthin tamptithinsuriykhtiaebbekrkxeriyn emuxthungwnnicayngehluxwnxik 245 wninpinn enuxha 1 ehtukarn 2 wnekid 3 wnthungaekkrrm 4 wnsakhyaelawnhyudethskal 5 aehlngkhxmulxunehtukarn aekikhph s 2332 kh s 1789 cxrc wxchingtn epnprathanathibdishrthkhnaerk ph s 2355 kh s 1812 shrthrbrxngluyesiyna epnrththi 18 ph s 2398 kh s 1985 snamfutbxl Bramall Lane epidichnganepnkhrngaerk ph s 2518 kh s 1975 wnepidthakartladhlkthrphyaehngpraethsithy sngkhramewiydnamyutilng emuxthharewiydnamehnuxekhayudemuxngisngxn ph s 2526 kh s 1983 ephlng Beat It khxngimekhil aecksn khunxndb 1 ephlngyxdniymkhxngbillbxrd ph s 2536 kh s 1993 ewildiwdewbthuxkaenidkhunthiesirn sunywicyniwekhliyryuorp omnika esels nkethnnismuxhnungkhxngolk thukaethngkhanghlngodyaefnethnniskhxngsetffi kraf inchwngphkrahwangkaraekhngkhnethnnisraykarhnungthicdkhuninhmbwrkh praethseyxrmni thaihethxtxnghyudelnethnnisipnanthung 2 pi ph s 2538 kh s 1995 wnkxtngrthbalewiydnamxisra ph s 2542 kh s 1999 xngkhkarnaotrbrxngkarekhaepnsmachikkhxngsatharnrthechk hngkari aelaopaelnd praethskmphuchaekhaepnsmachikladbthi 10 khxngsmakhmprachachatiaehngexechiytawnxxkechiyngit xaesiyn ph s 2545 kh s 2002 karlngprachamtiinpakisthanrbrxngihepxrews mucharraf darngtaaehnngprathanathibditxipxik 5 piwnekid aekikhph s 1788 kh s 1245 phraecafilipthi 3 aehngfrngess swrrkht 5 tulakhm ph s 1828 ph s 2076 kh s 1533 hluysaehnglxaern owedmng smedcphrarachiniaehngfrngess swrrkht 29 mkrakhm ph s 2144 ph s 2194 kh s 1651 chxng batist edx la sal mrnkrrm kh s 1709 ph s 2205 kh s 1662 smedcphrarachininathaemrithi 2 aehngxngkvs swrrkht 28 thnwakhm ph s 2237 ph s 2320 kh s 1777 kharl fridrich ekas nkkhnitsastr nkdarasastr aelankfisikschaweyxrmn thungaekkrrm ph s 2398 ph s 2452 kh s 1909 smedcphrarachininathyueliynaaehngenethxraelnd swrrkht 20 minakhm ph s 2547 ph s 2463 kh s 1920 rxyexkthxm mwr thharchawxngkvs thungaekkrrm 2 kumphaphnth ph s 2564 ph s 2467 kh s 1924 hmxmecaewiyngwthna chyangkur ph s 2489 kh s 1946 smedcphrarachathibdikharlthi 16 kustafaehngswiedn ph s 2497 kh s 1954 ecn aekhmepiyn phukakbphaphyntrchawniwsiaelnd ph s 2504 kh s 1961 othms chaf nkfutbxlchaweyxrmn ph s 2508 kh s 1965 exedriyn phasdar nkaesdng phukakbphaphyntrchawxemrikn ph s 2515 kh s 1972 hiorxaki omrichima nkfutbxlchawyipun ph s 2517 kh s 1974 chew yxngsxk nkethkhwnodchawekahli ph s 2524 kh s 1981 cxhn oxech nkfutbxlchawixraelnd ph s 2525 kh s 1982 ekhiyrsetn dnst nkaesdng nkrxng aelanangaebbchawxemrikn ph s 2527 kh s 1984 exl lioh edl aefnaethsma luchadxrchawemksikn ph s 2531 kh s 1988 xna edx xarms nkaesdnghyingchawkhiwba sepn ph s 2532 kh s 1989 cang xuyxng nkrxngchawekahli ph s 2535 kh s 1992 markh xnedr aethr setekin nkfutbxlchaweyxrmn ph s 2536 kh s 1993 fm wn etiyn nkkilafutbxlchawewiydnam ph s 2545 kh s 2002 ethedn emngki nkfutbxlxachiphchawxngkvswnthungaekkrrm aekikhph s 1606 kh s 1063 ckrphrrdisngehyincng phrarachsmphph 30 phvsphakhm ph s 1553 ph s 2479 kh s 1936 phrayaobranrachthaninthr phr edchakhupt ph s 2488 kh s 1945 xdxlf hitelxr aelaexwa ebran ph s 2532 kh s 1989 ecahyingbngca ph s 2545 kh s 2002 swng thrphysarwy nkaesdngtlkaelasilpinaehngchatisakhasilpakaraesdng ekid 1 emsayn ph s 2457 ph s 2549 kh s 2006 praomthya xnnta tur nkekhiynchawxinodniesiy ph s 2558 kh s 2015 ebn xi khing nkrxng ph s 2564 kh s 2021 khxm chwnchun xakhm pridakul nkaesdngchawithy esiychiwitdwyorkh okhwid 19 wnsakhyaelawnhyudethskal aekikhkhristckrormnkhathxlik wnchlxngnkbuysmedcphrasntapapapixusthi 5 praethsithy wnkhumkhrxngphubriophkh ewiydnam wnprakasxisrphaph enethxraelnd wnchatiaehlngkhxmulxun aekikhBBC On This Day NY Times On This Day Today in History April 30ekhathungcak https th wikipedia org w index php title 30 emsayn amp oldid 9498920, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม