fbpx
วิกิพีเดีย

พ.ศ. 2524

พุทธศักราช 2524 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 1981 เป็นปีปกติสุรทินที่วันแรกเป็นวันพฤหัสบดี ตามปฏิทินเกรกอเรียน และเป็น

  • ปีระกา ตรีศก จุลศักราช 1343 (วันที่ 15 เมษายน เป็นวันเถลิงศก)
1981 ในปฏิทินอื่น
ปฏิทินสุริยคติไทย2524
ปฏิทินเกรกอเรียน1981
MCMLXXXI
Ab urbe condita2734
ปฏิทินอาร์มีเนีย1430
ԹՎ ՌՆԼ
ปฏิทินอัสซีเรีย6731
ปฏิทินบาไฮ137–138
ปฏิทินเบงกอล1388
ปฏิทินเบอร์เบอร์2931
ปีในรัชกาลอังกฤษ29 Eliz. 2 – 30 Eliz. 2
พุทธศักราช2525
ปฏิทินพม่า1343
ปฏิทินไบแซนไทน์7489–7490
ปฏิทินจีน庚申(วอกธาตุโลหะ)
4677 หรือ 4617
    — ถึง —
辛酉年 (ระกาธาตุโลหะ)
4678 หรือ 4618
ปฏิทินคอปติก1697–1698
ปฏิทินดิสคอร์เดีย3147
ปฏิทินเอธิโอเปีย1973–1974
ปฏิทินฮีบรู5741–5742
ปฏิทินฮินดู
 - วิกรมสมวัต2037–2038
 - ศกสมวัต1903–1904
 - กลียุค5082–5083
ปฏิทินโฮโลซีน11981
ปฏิทินอิกโบ981–982
ปฏิทินอิหร่าน1359–1360
ปฏิทินอิสลาม1401–1402
ปฏิทินญี่ปุ่นศักราชโชวะ 56
(昭和56年)
ปฏิทินจูเช70
ปฏิทินจูเลียนเกรกอเรียนลบ 13 วัน
ปฏิทินเกาหลี4314
ปฏิทินหมินกั๋วROC 70
民國70年
เวลายูนิกซ์347155200–378691199

ผู้นำประเทศไทย

เหตุการณ์

ไม่ทราบวัน

วันเกิด

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

วันถึงแก่กรรม

รางวัล

รางวัลโนเบล

2524, บทความน, ไม, การอ, างอ, งจากแหล, งท, มาใดกร, ณาช, วยปร, บปร, งบทความน, โดยเพ, มการอ, างอ, งแหล, งท, มาท, าเช, อถ, เน, อความท, ไม, แหล, งท, มาอาจถ, กค, ดค, านหร, อลบออก, เร, ยนร, าจะนำสารแม, แบบน, ออกได, อย, างไรและเม, อไร, ทธศ, กราช, 2524, ตรงก, บป, คร, . bthkhwamniimmikarxangxingcakaehlngthimaidkrunachwyprbprungbthkhwamni odyephimkarxangxingaehlngthimathinaechuxthux enuxkhwamthiimmiaehlngthimaxacthukkhdkhanhruxlbxxk eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir phuththskrach 2524 trngkbpikhristskrach 1981 epnpipktisurthinthiwnaerkepnwnphvhsbdi tamptithinekrkxeriyn aelaepnpiraka trisk culskrach 1343 wnthi 15 emsayn epnwnethlingsk stwrrs 19 20 21pi 2521 2522 2523 2524 2525 2526 25271981 inptithinxunptithinsuriykhtiithy2524ptithinekrkxeriyn1981MCMLXXXIAb urbe condita2734ptithinxarmieniy1430ԹՎ ՌՆԼptithinxssieriy6731ptithinbaih137 138ptithinebngkxl1388ptithinebxrebxr2931piinrchkalxngkvs29 Eliz 2 30 Eliz 2phuththskrach2525ptithinphma1343ptithinibaesnithn7489 7490ptithincin庚申年 wxkthatuolha 4677 hrux 4617 thung 辛酉年 rakathatuolha 4678 hrux 4618ptithinkhxptik1697 1698ptithindiskhxrediy3147ptithinexthioxepiy1973 1974ptithinhibru5741 5742ptithinhindu wikrmsmwt2037 2038 sksmwt1903 1904 kliyukh5082 5083ptithinoholsin11981ptithinxikob981 982ptithinxihran1359 1360ptithinxislam1401 1402ptithinyipunskrachochwa 56 昭和56年 ptithincuech70ptithincueliynekrkxeriynlb 13 wnptithinekahli4314ptithinhminkwROC 70民國70年ewlayuniks347155200 378691199klxngni dukhuyaek enuxha 1 phunapraethsithy 2 ehtukarn 2 1 imthrabwn 3 wnekid 3 1 mkrakhm 3 2 kumphaphnth 3 3 minakhm 3 4 emsayn 3 5 phvsphakhm 3 6 mithunayn 3 7 krkdakhm 3 8 singhakhm 3 9 knyayn 3 10 tulakhm 3 11 phvscikayn 3 12 thnwakhm 4 wnthungaekkrrm 5 rangwl 5 1 rangwloneblphunapraethsithy aekikhphramhakstriy phrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr 9 mithunayn ph s 2489 13 tulakhm ph s 2559 naykrthmntri phlexk eprm tinsulannth 3 minakhm ph s 2523 4 singhakhm ph s 2531 ehtukarn aekikh1 mkrakhm wnkhlaywnphrabrmrachsmphph phrabathsmedcphramngkudeklaecaxyuhw khrb 100 pi 23 mkrakhm wnkhlaywnprasuti phraecabrmwngsethx krmphrakaaephngephchrxkhroythin khrb 100 pi 23 kumphaphnth khnathharnaody phnothxnotniox etecor kxrthpraharinsepn dwykarbukyudrthsphaaelacbsmachiksphaphuaethnrasdr 350 khn epntwprakn 1 emsayn 3 emsayn ekidehtukarnkbtemsahawayhruxkbtyngetirk emuxmikhwamphyayamkxkarrthpraharrthbal phl x eprm tinsulannth ody klumthhar cpr 7 hruxklumyngetirk odymi phl x snh citrptima epnhwhna 12 emsayn kraswyxwkasokhlmebiy kraswyxwkaslaaerk khunsuxwkasinethiywbinexsthiexs 1 13 phvsphakhm emhemt xali aexkkha lxbyingphrasntapapacxhn pxlthi 2 n ctursesntpietxr emuxngwatikn 5 mithunayn sunykhwbkhumaelapxngknorkhraynganwachayrkrwmephs 5 khninlxsaexneclis rthaekhlifxreniy mixakarkhxngorkhpxdxkesbinaebbthiphbidyak sungphbidechphaainphupwythimirabbphumikhumknxxnaex nbepnphupwyorkhexdsklumaerk 7 mithunayn kxngthphxakasxisraexlocmtiaelathalayekhruxngptikrnniwekhliyrinxirk 29 mithunayn wnkhlaywnprasuti smedcphraecabrmwngsethx ecafabriphtrsukhumphnthu krmphrankhrswrrkhwrphinit khrb 100 pi 9 krkdakhm bristhninethnodiderimcdcahnayekmdxngkikhxng 29 krkdakhm idxana sepnesxr xphiesksmrskbecafachaychals ecachayaehngewls 12 singhakhm ixbiexmwangcahnaykhxmphiwetxrswnbukhkhl 31 singhakhm kxngthphaedngyipunwangraebidthanthphxakasshrthineyxrmntawntk 24 singhakhm markh edwid aechpaemn thukcakhuk 20 pi inkhxhakhatkrrm cxhn elnnxn 6 tulakhm xnwar sadt prathanathibdiaehngxiyipt thuklxbsngharkhnarwmedininkhbwnphaehrd n krungikhor inoxkaskhrbrxb 8 pi karedinthangkhamkhlxngsuexskhnaerimtnsngkhramxahrb xisraexl inpi ph s 2516 29 tulakhm thangphiessechlimmhankhr thangphiesssayaerkkhxngpraethsithy saydinaedng thaerux epidihbrikaraekprachachnkhrngaerkimthrabwn aekikh khnphbthatuobheriym bristhethkhnxsecaepniderimtncdcahnaysirisekmkhunioxa wngkharabawidthuxkaenidkhunmawnekid aekikhkhxmulephimetim hmwdhmu bukhkhlthiekidinpi ph s 2524 mkrakhm aekikh 2 mkrakhm wrrna bwaekw nkwxlelybxlhyingthimchatiithy 5 mkrakhm thnrth pinewha nkrxngchawithy 13 mkrakhm dny cira nkaesdngchawithy 20 mkrakhm phngsphthn ohsiri lukchaykhxngpu mnthna 17 mkrakhm dny smuthrokhcr nkaesdngchawithy 31 mkrakhm cstin thimebxrelk nkrxngnkaesdngchawxemrikakumphaphnth aekikh 6 kumphaphnth kuhlabaedng lukphrabath aechmp WBO exechiy 10 kumphaphnth ecncira ekidprasph nkaesdngaelankkilachatiithy 12 kumphaphnth khunphlxyiphlin ecnesn phrathidainthulkrahmxmhyingxublrtnrachkyya siriwthnaphrrnwdi punnrtn klinsukhnth nkfutbxlchawithy 15 kumphaphnth yxddarngkh sisyyxdthng nkmwysaklchawithy 17 kumphaphnth aephris hiltn nangaebbaelankthurkicchawxemrika ocesf kxrdxn elwitt nkaesdngchaychawxemrikn 18 kumphaphnth cirnnth maonaecm nkaesdnghyingchawithy 20 kumphaphnth xthichati chumnannth nkaesdngchaychawithyminakhm aekikh 2 minakhm aelns ekhd nkmwyplaxachiphchawxemrikn thungaekkrrm 13 singhakhm ph s 2553 23 minakhm chuphngs changprung nkaesdngphuechiywchaysilpakartxsupxngkntw 24 minakhm prawti waohrmy nkkilachawithy eprm busrakhmwngs nkthurkic nkaesdng aelanayaebbchawithyemsayn aekikh 1 emsayn wirithipha phkdiprasngkh nkaesdngchawithy 4 emsayn sirikyya tnskul nkkaremuxngchawithy 13 emsayn kvt ecnphanichkar phuprakaskhawchawithy 16 emsayn piyni ethiymxmphr phuprakaskhawchawithy 19 emsayn xrwrrsa thanwiess nkaesdngchawithy ehyedn khrisetnesn nkaesdngchawaekhnada 28 emsayn ecssika xlba nkaesdnghyingchawxemriknphvsphakhm aekikh 9 phvsphakhm kunthira sttbngkch nkaesdngaelaphithikrchawithy 18 phvsphakhm snni suwrrnemthannth nkaesdngchawithy 22 phvsphakhm phichynat sakhakr nkaesdngaelanangaebbchawithy 29 phvsphakhm xngedr xarchawin nkfutbxlchawrsesiymithunayn aekikh 2 mithunayn phimphsiri phimphsri nkaesdngaelanangaebbchawithy 7 mithunayn aexnna khurniokhwa nkethnnischawrsesiy ephthay phlxymikha nkrxngaelankaesdngchawithy 9 mithunayn natali phxrtaemn nkaesdngchawxemrikn priyya ecriyphl nkmwyaelankaesdngchawithy niphnth snthi nkrxngchawithy 13 mithunayn khris xiaewns nkaesdngchawxemrikn 20 mithunayn ebred hngeklnd nkfutbxlchawnxrewy thanhyingphanuma phiphithophkha phrathidaxngkhelkinphraecawrwngsethx phraxngkhecaphanuphnthuyukhlkbhmxmichil yukhl n xyuthya 23 mithunayn pxngkul subsung nkrxngchawithy 28 mithunayn othomonbu chimisu nkmwychawyipun xarya ex harekt nkaesdngchawithykrkdakhm aekikh 1 krkdakhm phiphthn withyapyyannth nkaesdngchawithy 4 krkdakhm sathika suphrrsa nkrxnglukthunghyingchawithy 8 krkdakhm xnastaesiy miskhina nkethnnischawrsesiy 9 krkdakhm xarmn ophthihayrtnkul nkrxngchawithy 20 krkdakhm esrthphr kvdakr n xyuthya ocxi nkdntrichawithy 28 krkdakhm chlathis tntiwuthi nkrxngchawithysinghakhm aekikh 4 singhakhm emaekn dchechsaehngssesks 6 singhakhm culckr ckrphngs nkrxngchawithy 7 singhakhm xif panecriy nkrxnghyingchawithy 8 singhakhm orecxr efedxerxr nkethnnischawswitesxraelnd khaoxri xida nkaesdngchawyipun 10 singhakhm ntsumi xaeba nkaesdnghyingchawyipun 11 singhakhm eprmsini rtnospha nkaesdngchawithy dny xudmochkh nkethnnischawithy 13 singhakhm idxana cngcintnakar nkaesdngchawithy 19 singhakhm lphsrda chwyekux nkaesdngchawithy 24 singhakhm aechd emxrery nkaesdngchawxemrikn 30 singhakhm cxnni xnwa nkaesdngchawithy 31 singhakhm eksrin exkthwchkul nkaesdngaelankkilachawithyknyayn aekikh 4 knyayn biyxnes onws nkrxnghyingchawxemrika 11 knyayn ecni ethiynophthisuwrrn nkaesdngaelanangaebbchawithy 13 knyayn prachy phngsichy epks Zeal nkdntrichawithy 17 knyayn nithichy ysxmrsunthr hywn nkaesdngchawithy 20 knyayn efliesiyon oleps nkethnnischawsepn 26 knyayn eserna wileliyms nkethnnischawxemrikntulakhm aekikh 1 tulakhm ruephirt efrnd nkaesdngchaychawxngkvs pikmi emuxngchyphumi nkmwychawithy 2 tulakhm phasit xphiyyawath phuprakaskhawchawithy cw xithing nkrxnghyingaelankaesdnghyingchawithwn 6 tulakhm xudmphr phlskdi nkyknahnkchawithy 12 tulakhm ochla xemoxbi nkfutbxlchawincieriy 13 tulakhm wchrbul lisuwrrn nkaesdngchawithy suphchcha pitinnth nkrxngchawithy 15 tulakhm exelna diemnethiywa nkethnnischawrsesiy 20 tulakhm phuchissa suphthnphthn nkaesdngchawithy xkhrinthr xkhrnithiemthrth nkaesdngchawithy 22 tulakhm ikchn s wrphin nkmwychawithy 27 tulakhm sririta ecnesn nkaesdnghyingchawithyphvscikayn aekikh 2 phvscikayn phkhphr phuwapcchim nkaesdngchawithy phthnchy phkdisusukh nkrxngchawithy 8 phvscikayn oc okhl nkfutbxlchawxngkvs 9 phvscikayn khunakr prichachnachy nkkaremuxngchawithy 11 phvscikayn natali eklobwa nangaebbchawaekhnada nangngamckrwalpi 2548 ecachaykioym aekrnddyukrchthayathaehnglkesmebirkphrarachoxrsinaekrnddyukxxngriaehnglkesmebirkaelaaekrnddchechsmaeriy etersaaehnglkesmebirk 16 phvscikayn imkh kingophym nkaesdngchawithy 21 phvscikayn piychnitth xnxari nkdntrichawithy esiychiwit 6 tulakhm ph s 2545 22 phvscikayn sng hey koy nkaesdnghyingchawekahliitthnwakhm aekikh 2 thnwakhm brithniy sepiyrs nkrxnghyingchawxemrikn 13 thnwakhm nthkant prasbsayphrkul ephschkraelankaesdngchawithy 15 thnwakhm suphl phwsirirks nkrxngchawithy 16 thnwakhm panisra xaryaskul nkrxngnkaesdngchawithy 22 thnwakhm ckrphngs smburn nkfutbxlchawithy 28 thnwakhm esiynna milelxr nkaesdnghyingchawxemriknwnthungaekkrrm aekikhkhxmulephimetim hmwdhmu bukhkhlthiesiychiwitinpi ph s 2524 9 mkrakhm ex ec okhrnin nkekhiynchawskxtaelnd ekid 19 krkdakhm ph s 2439 26 kumphaphnth tiihy ocrplnkhachuxdng chawcnghwdrachburi ekid ph s 2495 5 minakhm phrarachsngwraphimnth ota xin thsuwn on ekid 27 minakhm ph s 2430 1 emsayn exux sunthrsnan sunthraphrn nkdntrichawithy ekid 21 mkrakhm ph s 2453 28 mithunayn ethxrri fxks nkwingrayaiklchawaekhnada 8 tulakhm aekw xcchriyakul nkdntrichawithy ekid 15 phvsphakhm ph s 2458 16 tulakhm omech dayn aemthphaelankkaremuxngchawxisraexl ekid 20 phvsphakhm ph s 2458 rangwl aekikhrangwlonebl aekikh sakhaekhmi Kenichi Fukui Roald Hoffmann sakhawrrnkrrm exeliys khaentti sakhasntiphaph khahlwngihyphuliphyaehngshprachachati sakhafisiks niokhlas oblmebxrekn xaethxr lioxnard chxwolw sakhasrirwithyahruxkaraephthy orecxr dbebilyu sepxrri edwid exch huebil thxrsethn exn wiesl sakhaesrsthsastr James Tobin bthkhwamniekiywkb pi eduxn wn stwrrs hruxchwngewlatang thikalngrxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimetimkhxmulinswnniiddkhkekhathungcak https th wikipedia org w index php title ph s 2524 amp oldid 9481114, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม