สนับสนุน
www.wiki3.th-th.nina.az
phrabathsmedcphrabrmchnkathiebsr mhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr 5 thnwakhm ph s 2470 13 tulakhm ph s 2559 epnphramhakstriyithy rchkalthi 9 aehngrachwngsckriaelaepnphramhakstriyrchkalthi 53 tamprawtisastrithy khrxngrachytngaetwnthi 9 mithunayn ph s 2489 dwyphraprmaphiithy phrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedch mhitlathiebsrramathibdi ckrinvbdinthr syaminthrathirach brmnathbphitr cnswrrkht epnpramukhaehngrththikhrxngrachyyawnanmakthisudtlxdkalinpraethsithy exechiytawnxxkechiyngit aelathwipexechiy phraxngkhyngepnpramukhaehngrththidarngtaaehnngnanthisudinolkinkhnathrngphrachnm nbtngaetkarswrrkhtkhxngsmedcphrackrphrrdihiorhiotaaehngyipunin ph s 2532 krathngswrrkhtin ph s 2559 xikthngepnphramhakstriythidarngtaaehnngnanthisudtlxdkalxndbthi 3 khxngolk dwyrayaewlainrachsmbtithngsin 70 pi 126 wnphrabathsmedcphrabrmchnkathiebsr mhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitrphraphthrmharachphrabrmchayalksn phrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitrphramhakstriyithykhrxngrachy9 mithunayn ph s 2489 13 tulakhm ph s 2559 70 pi 126 wn rachaphiesk5 phvsphakhm ph s 2493kxnhnaphrabathsmedcphrapremnthrmhaxannthmhidl phraxthmramathibdinthrthdipphrabathsmedcphrawchireklaecaxyuhwphusaercrachkaraethnphraxngkhdurayphranamaelaraychux phrasuthrrmwinicchy phrayanlrachsuwcn sngwn cuthaetmiy phraecabrmwngsethx krmphrachynathnernthr phrayamanwracheswi phrawrwngsethx krmhmunphithylaphphvthiyakr phrawrwngsethx phraxngkhecaxlngkd xdul xduledchcrs smedcphranangecasirikiti phrabrmrachini smedcphrarachchnnisrisngwalynaykrthmntriduraychux pridi phnmyngkh thwly tharngnawaswsdi khwng xphywngs aeplk phibulsngkhram phcn sarsin thnxm kittikhcr svsdi thnarcht syya thrrmskdi hmxmrachwngsesniy praomch hmxmrachwngskhukvththi praomch thaninthr krywiechiyr ekriyngskdi chmannthn eprm tinsulannth chatichay chunhawn xannth pnyarchun sucinda khraprayur chwn hlikphy brrhar silpxacha chwlit yngicyuthth thksin chinwtr suryuthth culannth smkhr sunthrewch smchay wngsswsdi xphisiththi ewchchachiwa yinglksn chinwtr prayuthth cnthroxchaphrarachsmphph5 thnwakhm ph s 2470 orngphyabalekhmbridc ekhmbridc rthaemssachuests shrthswrrkht13 tulakhm ph s 2559 88 phrrsa orngphyabalsirirach krungethphmhankhr praethsithythwayphraephling26 tulakhm ph s 2560 phraemrumas thxngsnamhlwngbrrcuphrabrmxthiphrawimanthxngklang bnphrathinngckrimhaprasathphraxkhrmehsismedcphranangecasirikiti phrabrmrachininath phrabrmrachchnniphnpihlwng smrs ph s 2493 phrarachbutr raylaexiyddurayphranam thulkrahmxmhyingxublrtnrachkyya siriwthnaphrrnwdi phrabathsmedcphrawchireklaecaxyuhw smedcphraknisthathiracheca krmsmedcphraethphrtnrachsuda syambrmrachkumari smedcphraecanxngnangethx ecafaculaphrnwlylksn xkhrrachkumari krmphrasriswangkhwthn wrkhttiyrachnariwdpracarchkalwdbwrniewswiharrachwngsckrirachskulmhidlphrarachbidasmedcphramhitlathiebsr xdulyedchwikrm phrabrmrachchnkphrarachmardasmedcphrasrinkhrinthrabrmrachchnnisasnaethrwathlayphraxphiithyphrasuresiyngkhxngphrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr source source track track track phraxngkhesdcphrarachsmphphemuxwnthi 5 thnwakhm ph s 2470 thiorngphyabalematxxebirn emuxngekhmbridc rthaemssachuests shrth epnphrarachoxrsphraxngkhelkinsmedcphramhitlathiebsr xdulyedchwikrm phrabrmrachchnk kbsmedcphrasrinkhrinthrabrmrachchnni aelaepnphrarachnddainphrabathsmedcphraculcxmeklaecaxyuhwkbsmedcphrasriswrinthirabrmrachethwi phraphnwssaxyyikaeca phraxngkhepnphramhakstriyphayitrththrrmnuy aelaidthrnghyudyngkarkbt echn kbtemsahawayin ph s 2524 aelakbtthharnxkrachkarin ph s 2528 krann insmykhxngphraxngkhidmikartharthpraharodythharhlaykhna echn cxmphl svsdi thnarcht in ph s 2500 kbphlexk snthi buyyrtklin in ph s 2549 tlxdrayaewla 70 pithithrngkhrxngrachy minaykrthmntridarngtaaehnng 26 khn odyerimtnthipridi phnmyngkh aelasinsudlngthiprayuthth cnthroxcha prachachnchawithyswnihyekharphphraxngkh xnung tamrththrrmnuy phramhakstriythrngxyuinthanaxnepnthiekharphskkara aelaphuidcalaemidmiid swnpramwlkdhmayxayabyytiiwwa karduhmin hminpramath hruxxakhatmadrayphramhakstriyepnkhwamphidxaya khnarthmntrihlaychudthiidrbkareluxktngmakthukkhnathharlmlangipdwykhxklawhawankkaremuxngphuihyhminphrabrmedchanuphaph krann phraxngkhexngidtrsemuxpi ph s 2548 wa satharnchnphungwiphakswicarnphraxngkhid phraxngkhthrngepnthisrresriyinpraethsithyekiywkbphrarachdariineruxngprchyaesrsthkicphxephiyng okhfi aexnnn elkhathikarshprachachati idthwayrangwlkhwamsaercsungsuddankarphthnamnusyaedphraxngkh dansinthrphykhxngphraxngkh nitysar fxbs cdxndbihphraxngkhepnphramhakstriythimiphrarachthrphymakthisudinolktngaet ph s 2551 thung ph s 2556 emuxeduxnphvsphakhm ph s 2557 phraxngkhmiphrarachthrphy 30 000 landxllarshrth duhmayehtudanlang sanknganthrphysinswnphramhakstriyichthrphysinephuxswsdikarsatharna echn ephuxphthnaeyawchn aetidrbkarykewnmitxngcayphasiaelaihepidephykarengintxphraxngkhphuediyw phraxngkhyngthrngxuthisphrarachthrphyinokhrngkarphthnapraethsithyhlayokhrngkar odyechphaainthangekstrkrrm singaewdlxm satharnsukh karsngesrimxachiph thrphyakrna swsdikarthangkhmnakhm aelaswsdikarsatharnaphrachnmchiphchwngtnphrarachsmphph phrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr esdcphrarachsmphphinrachskulmhidlxnepnsayhnunginrachwngsckri n orngphyabalematxxebirn emuxngekhmbridc rthaemssachuests shrth xnepnthisungphrabrmrachchnkaelaphrabrmrachchnnikalngthrngsuksawichakarxyu emuxwncnthr khun 12 kha eduxnxay piethaa nphsk c s 1289 trngkbwnthi 5 thnwakhm ph s 2470 phrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr epnphraoxrsxngkhthisaminsmedcecafamhidlxduledch krmhlwngsngkhlankhrinthr smedcphramhitlathiebsr xdulyedchwikrm phrabrmrachchnk inkaltxma aelahmxmsngwaly mhidl n xyuthya skuledim talaphd smedcphrasrinkhrinthrabrmrachchnni inkaltxma miphranamemuxaerkprasutixnpraktinsutibtrwa ebbi sngkhla xngkvs Baby Songkla txmakhux phrawrwngsethx phraxngkhecaphumiphlxduledch emuxidrbphrarachthannam miphraechsthphkhiniaelasmedcphrabrmechsthathirach 2 phraxngkh khux smedcphraecaphinangethx ecafaklyaniwthna krmhlwngnrathiwasrachnkhrinthr aelaphrabathsmedcphrapremnthrmhaxannthmhidl sungsmedcphrasrinkhrinthrabrmrachchnni thrngxxkphranameriykphraxngkhepnkarlalxngwa elk smedcphraecanxngyaethx ecafaphumiphlxdulyedch inpi ph s 2488 phranamphumiphlxduledchnnphrabrmrachchnniidrbphrarachthanthangothrelkhcakphrabathsmedcphrapkeklaecaxyuhw emuxwnthi 14 thnwakhm ph s 2470 odythrngkakbtwsakdepnxksrormnwa Bhumibala Aduladeja thaihsmedcphrasrinkhrinthrabrmrachchnnithrngekhaphrathywaidrbphrarachthannamphraoxrswa phumibal inrayaaerkphranamkhxngphraxngkhsakdepnphasaithywa phumiphlxduledch txma phrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedchexngthrngekhiynwa phumiphlxdulyedch odythrngekhiynthngsxngaebbslbknip cnmathrngniymichaebbhlngsungmitw y sakd phranamkhxngphraxngkhmikhwamhmaywa phumiphl phumi hmaykhwamwa aephndin aela phl hmaykhwamwa phlng rwmknaelwhmaythung phlngaehngaephndin xdulyedch xduly hmaykhwamwa imxacethiybid aela edch hmaykhwamwa xanac rwmknaelwhmaythung xanacthiimxacethiybid emux ph s 2471 idesdcklbsupraethsithyphrxmphrabrmrachchnk sungthrngsaerckarsuksapriyyaaephthysastrbnthitekiyrtiniymcakmhawithyalyharward shrth phrxmdwysmedcphrabrmrachchnni smedcphraecaphinangethx aelasmedcphraechsthathirach odyprathb n wngsrapthum txmawnthi 24 knyayn ph s 2472 smedcphrabrmrachchnkswrrkht khnathiphrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr miphrachnmayuimthungsxngphrrsa karsuksa ph s 2475 emuxecriyphrachnmayuid 4 phrrsa esdcekhasuksathiorngeriynmaaetredxiwithyalycnthungeduxnphvsphakhm ph s 2476 cungesdcphrarachdaeninipprathb n emuxngolsan praethsswitesxraelnd phrxmdwyphrabrmrachchnniphraechsthphkhiniaelasmedcphrabrmechsthathirachephuxkarsuksaaelaphraphlanamykhxngsmedcphrabrmechsthathirach caknnthrngekhasuksatxchnprathmsuksa n emuxngolsan ineduxnknyayn ph s 2477 thrngsuksawichaphasafrngess phasaeyxrmn aelaphasaxngkvs aelwthrngekhachnmthymsuksa n exkxlnuaewledxlasuxisrxmxngd Ecole Nouvelle de la Suisse Romande emuxng Chailly sur Lausanne smedcphraecanxngyaethx emuxphrawrwngsethx phraxngkhecaxannthmhidl smedcphrabrmechsthathirach esdckhunkhrxngrachsmbtiepnphramhakstriyrchkalthi 8 aehngrachwngsckri phraxngkhkidrbkarsthapnathanndrskdiepn smedcphraecanxngyaethx ecafaphumiphlxduledch emuxwnthi 10 krkdakhm ph s 2478 eduxnphvscikayn ph s 2481 phraxngkhidodyesdc smedcphraecaxyuhwxannthmhidlesdcniwtpraethsithyepnewla 2 eduxn odyprathbthiphratahnkcitrldarohthan phrarachwngdusit caknnesdcklbipsuksatxthiswitesxraelndcnthung ph s 2488 thrngrbprakasniybtrthangxksrsastrcakorngeriynchimnasklasikkxngtxnaledxolsan Gymnase Classique Cantonal de Lausanne aelwthrngekhasuksatx n mhawithyalyolsan aephnkwithyasastr odyesdcniwtpraethsithyepnkhrngthisxng prathb n phrathinngbrmphiman inphrabrmmharachwngphramhakstriyithytnrchkalaelarachaphiesksmrs wikisxrs mingantnchbbekiywkb prakasnaykrthmntri lngwnthi 9 mithunayn 2489 smedcphraecanxngyaethx ecafaphumiphlxdulyedch thrngrachysubrachsnttiwngs wnthi 9 mithunayn ph s 2489 smedcphraecaxyuhwmhaxannthmhidlesdcswrrkhtxyangkrathnhn n phrathinngbrmphiman phayinphrabrmmharachwng inwnediywkn rthsphalngmtiepnexkchnthxyechiysmedcphraecanxngyaethx ecafaphumiphlxdulyedch phraysinkhnann khunthrngrachysubrachsnttiwngstxip caknnesdcphrarachdaeninipsuksatx n mhawithyalyaehngedim aetepliynsakhacakwithyasastr ipepnsakhasngkhmsastr nitisastr aelarthsastr inwnthi 19 singhakhm ph s 2489 sunginchwngewlannphraxngkhyngthrngphraeyawaelaesdcphrarachdaeninsuksatx khnaphusaercrachkaraethnphraxngkhchwkhrawinkhrngaerk sungidaek phrasuthrrmwinicchy chm wnikekiyrti phrayanlrachsuwcn thxngdi nlrachsuwcn aelasngwn cuthaetmiy smachikphvthspha txmaidepliynepnphraecabrmwngsethx krmkhunchynathnernthr aelaphrayamanwracheswi plxd wiechiyr n sngkhla phrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharachthrngelawa rahwangprathbrthphrathinngesdcphrarachdaeninipyngthaxakasyannanachatidxnemuxng ephuxthrngsuksaephimetimthiswitesxraelnd kthrngidyinesiyngrasdrkhnhnungtaoknwa inhlwng xyathingprachachn cungthrngnuktxbinphrarachhvthywa thaprachachnimthingkhaphecaaelw khaphecacathingprachachnxyangirid sungphrabathsmedcphraecaxyuhwidthrngtrahnkinhnathiphramhakstriykhxngphraxngkh dngthiidtrstxbchaykhnedimnninxik 20 pitxma hlngcakthicbkarsuksacakswitesxraelnd phraxngkhesdceyuxnkrungparis thrngphbkbhmxmrachwngssirikiti kitiyakr sungepnthidakhxngexkxkhrrachthutithypracakrungparis praethsfrngess epnkhrngaerk inkhnann thngsxngphraxngkhmiphrachnmayu 21 phrrsaaela 15 phrrsatamladb in ph s 2490 phraxngkhmiphrarachhtthelkhaaesdngkhwamphxphrarachphvthyinrthpraharinpinn sungepnrthpraharkhxngfaykstriyniym 44 emuxwnthi 3 tulakhm ph s 2491 inrahwangesdcprathbyngtangpraeths khnathiphraxngkhthrngkhbrthyntphrathinngefiys thxpxlion cakecniwaipyngolsan thrngprasbxubtiehtuthangrthynt klawkhux rthyntphrathinngchnkbrthbrrthukxyangaerng thaihesskrackkraednekhaphraentrkhwa phraxakarsahs hlngkarthwaykarrksa phraxngkhmiphraxakaraethrksxnbriewnphraentrkhwa aephthycungthwaykarrksaxyangtxenuxnghlaykhrng hakaetphraxakaryngkhngimdikhun krathngwinicchyaelwwaphraxngkhphraentrkhwabxd cungidthwaykaraenanaihphraxngkhthrnginthisud thngni hmxmrachwngssirikitiidmioxkasekhaefaeyiymphraxakarepnpracacnkrathnghaycakxakarprachwr xnepnehtuthithaihthngsxngphraxngkhmikhwamsmphnthknxyangiklchidnbtngaetnnepntnma phrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr thrnghmnkbhmxmrachwngssirikiti kitiyakr emuxwnthi 19 krkdakhm ph s 2492 aelaesdcphrarachdaeninniwtphrankhrinpithdma odyprathb n phrathinngxmphrsthan txmawnthi 28 emsayn ph s 2493 phraxngkhoprdekla ihcdkarphrarachphithirachaphiesksmrskbhmxmrachwngssirikiti kitiyakr n phratahnksmedcphrasriswrinthirabrmrachethwi phraphnwssaxyyikaeca phayinwngsrapthum sunginkarphrarachphithirachaphiesksmrsni miphrabrmrachoxngkaroprdekla ihsthapnahmxmrachwngssirikiti kitiyakr khunepn smedcphrarachinisirikiti wnthi 5 phvsphakhm ph s 2493 thrngphrakrunaoprdeklaoprdkrahmxmihtngkarphrarachphithibrmrachaphiesktamaebbxyangobranrachpraephnikhun n phrathinngiphsalthksin echlimphraprmaphiithytamthicarukinphrasuphrrnbtwa phrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedch mhitlathiebsrramathibdi ckrinvbdinthr syaminthrathirach brmnathbphitr phrarachthanphrapthmbrmrachoxngkarwa eracakhrxngaephndinodythrrm ephuxpraoychnsukhaehngmhachnchawsyam inoxkasniphraxngkhthrngphrarachdariwa tamobranrachpraephni emuxsmedcphramhakstriyathirachecaidesdcethlingthwlyrachsmbtibrmrachaphieskaelw yxmoprdihsthapnaechlimphraekiyrtiyssmedcphraxkhrmehsikhunepnsmedcphrabrmrachini dngnn phraxngkhcungthrngphrakrunaoprdekla ihprakassthapnaechlimphraekiyrtiyssmedcphrarachinisirikiti khunepn smedcphranangecasirikiti phrabrmrachini phnwch phrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharachesdc xxkphnwchepnewla 15 wn rahwangwnthi 22 tulakhm 5 phvscikayn ph s 2499 n wdphrasrirtnsasdaram odymismedcphrawchiryanwngs smedcphrasngkhrach epnphraxupchchay thrngidrbchayawa phumipholphikkhu hlngcaknn phraxngkhesdc ipprathbcaphrrsa n phratahnkpnhya wdbwrniewsrachwrwihar rahwangthiphnwchnn phraxngkhthrngphrakrunaoprdekla ihsmedcphranangecasirikiti phrabrmrachini epnphusaercrachkaraethnphraxngkh dwyehtuni phrabathsmedcphraecaxyuhwcungidoprdekla ihechlimphranamaphiithyepnsmedcphranangecasirikiti phrabrmrachininath inwnechlimphrachnmphrrsa 5 thnwakhm piediywkn rahwangthithrngdarngsmnephs phraphiksuphrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedchthrngptibtiphrarachkic echnediywkbphraphiksuthnghlayxyangekhrngkhrd echn esdclngphraxuobsththrngthawtrecha eyn tlxdcnthrngsdbphrathrrmaelaphrawinynxkcakniyngidesdcphrarachdaeninipthrngptibtiphrarachkrniykicphiessxun echninwnthi 24 tulakhm ph s 2499 idesdcphrarachdaeninipyngwdphrasrirtnsasdaram thrngrwmsngkhkrrminphithiphnwchaelaxupsmbthnakhhlwnginphrabrmrachinupthmph inwnthiwnthi 28 tulakhm ph s 2499 esdc ipthrngrbbinthbat cakphrabrmwngsanuwngsaelakhathullaxxngthuliphrabath n phrathinngxmphrsthan inoxkasniphrabathsmedcphrawchireklaecaxyuhw khrngyngepnsmedcphraecalukyaethx idekhaefathullaxxngthuliphrabathdwy xnung inkarthrngphraphnwchkhrngni emuxwnthi 20 thnwakhm ph s 2499 idmiphrabrmrachoxngkaroprdekla ihsthapnasmedcphrawchiryanwngs smedcphrasngkhrach phrarachxupchchacary khunepnsmedcphrasngkhracheca krmhlwngwchiryanwngs phramhakstriyrachwngsckriphrabathsmedcphraphuththyxdfaculaolkmharachphrabathsmedcphraphuththelishlanphalyphrabathsmedcphranngeklaecaxyuhwphrabathsmedcphracxmeklaecaxyuhwphrabathsmedcphraculcxmeklaecaxyuhwphrabathsmedcphramngkudeklaecaxyuhwphrabathsmedcphrapkeklaecaxyuhwphrabathsmedcphrapremnthrmhaxannthmhidl phraxthmramathibdinthrphrabathsmedcphrabrmchnkathiebsr mhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitrphrabathsmedcphrawchireklaecaxyuhwdkhk khdaeyngkbrthbalcxmphl aeplk phibulsngkhram hlngcakrthpraharineduxnphvscikayn ph s 2494 naodycxmphl aeplk phibulsngkhram tammadwyykelikrththrrmnuychbb ph s 2492 aelaklbipichrththrrmnuychbb ph s 2475 ephuxepnkarldxanacphramhakstriy phraxngkhecathaniniwtthrngbnthukptikiriyakhxngphraxngkhwa thankriwmak thrngtahnihlwngphibulxyangaernghlaykha thanwachnimphxicmakthikhunhlwngthaechnni 48 9 txmathrngphyayamecrcatxrxngkbrthbalkhxihephimetimphrarachxanacbangxyang echn ihthrngeluxksmachikwuthisphaid 49 in ph s 2496 phraxngkhkhdaeyngkbrthbaleruxngphrarachbyyticakdkarthuxkhrxngthidin thrngchalxkarlngphraprmaphiithy aetsudthaykphanepnkdhmay 50 txmainpi ph s 2498 cxmphl aeplk idcdihphraxngkhaelasmedcphrabrmrachini phraxisriyysinkhnann esdceyuxnphakhxisanodythangrthif phlpraktchdwaphraxngkhepn thiniymkhxngprachachncanwn mak dngnn cxmphl aeplk cungidtdngbpramaninkaresdc khrngtxip xyangirkdi ehtukarnthinacaepnfangesnsudthaykhuxkarruxfunkhdiswrrkht r 8 aelaaephnnapridi phnmyngkhklbpraeths 51 tngaeteduxnemsayn 2500 phraxngkhaelaklumkstriyniymekhluxnihwetriymrthprahar mikarxphiprayinsphaphuaethnrasdrwa phraxngkhphrarachthanenginsnbsnunaekphrrkhprachathipty 700 000 bath aelamiraynganwaphraxngkhesdc ipbanphkkhxnghmxmrachwngsesniy praomchinyamwikalxyanglb xyuesmx 52 odyechphaainoxkaschlxngphuththstwrrs ph s 2500 rthbalidkrabbngkhmthulechiyphramhakstriyesdcmathrngepnprathansungkthrngtxbrbepnthieriybrxy aetkhrnthungwnnganthrngphraprachwrpccubnthndwn thaihnaykrthmntritdsinicepnprathanepidphithiexng aelaineduxnsinghakhmpidngklaw cxmphl svsdi thnarcht phubychakarthharbk xxkmaocmtirthbalkhxngcxmphl aeplk walaemidphrarachxanackhxngphrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr sungkhawkarrahxngraaehngknrahwangphrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedchaelarthbaldngklaw thaihsatharnaerimimiwwangicrthbalmakkhun emuxwnthi 16 knyayn ph s 2500 cxmphl aeplk idkhxphrarachthanphrabrmrachworkasefathullaxxngthuliphrabathephuxkhxihthrngsnbsnunrthbal phrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedchthrngetuxncxmphl aeplk wakhxihlaxxkcaktaaehnngesiyephuxmiihekidrthprahar aetcxmphl aeplk ptiesth eynwndngklaw cxmphl svsdi thnarcht yudxanackarpkkhrxngcakrthbalthnthi aelasxngchwomnghlngcakkarprakasyudxanac phrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedchmiphrabrmrachoxngkaroprdekla ihichkdxykarsukthwrachxanackr aelaidmiphrabrmrachoxngkaroprdekla aetngtngihcxmphl svsdi epnphurksaphrankhrfaythharodyimmiphurbsnxngphrabrmrachoxngkar smyrthbalcxmphl svsdi thnarcht smedcphranangecasirikiti phrabrmrachininath kbphrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr inpi ph s 2503 emuxrthbalthharkhxngcxmphl svsdi thnarcht ethlingxanacaelw rthbalidfunfuphrarachxanacphramhakstriy odyxnuyatihphrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedchidesdcxxkprachachnepnxnmak ihesdcpraphasinthinthurkndar aelatngngbpramansnbsnunokhrngkarphthnathiphraxngkhmiphrarachdaririerimdwy odyrthbalcxmphl svsdi thnarcht idprakasihnapraephnihmxbkrabekhaefa sungelikipinsmyphrabathsmedcphraculcxmeklaecaxyuhw klbmaichihm kbthngprakasihsthapnathrrmyutiknikaykhunsadwy nxkcakni nbtngaetkarptiwtisyam 2475 subma praephnikaresdcphrarachdaeninodykrabwnphyuhyatrachlmarkhkidcdkhunepnkhrngaerkephuxthwayphaphrakthin phithikrrmtamobranpraephnihlayxyangkhxngrachwngsckri echnphithikrrmphuchmngkhl kmiprakasihfunfu wnphrarachsmphphkhxngphrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedch 5 thnwakhm kidrbkarprakasihepnwnchatiithy aethnthiwnthi 24 mithunayn xntrngkbwnthikhnarasdridepliynaeplngkarpkkhrxngepnphlsaercdwy emuxcxmphl svsdi thnarcht thungaekxsykrrminwnthi 8 thnwakhm ph s 2506 sankphrarachwngkmiprakasihcdkariwthukkhinphrarachwngepnewlayisibexdwn aelasphcxmphl svsdi thnarcht idrbphrarachthanchtrhachn sungprktiepnekhruxngyskhxngphrabrmwngsanuwngschnsmedcecafa kangkntlxdrayaewlaiwsph thngni phrayasriwisarwaca hun huntrakul xngkhmntri idklawtxmawa imekhyminaykrthmntrikhnidthimikhwamiklchidkbphramhakstriyethakbcxmphl svsdi thnarcht makxnely smyrthbalcxmphl thnxm kittikhcr hlngcakkarthungaekxsykrrmkhxngcxmphl svsdi thnarcht in ph s 2506 cxmphl thnxm kittikhcr kidrbaetngtngihepnnaykrthmntrikhnthdma aelacxmphl thnxm kittikhcr ksubnoybayrachaniymkhxngcxmphl svsditxmaxikkwathswrrs sungeduxntulakhm 2516 inkarprathwngephuxeriykrxngprachathipitycakrthbal aelamiphutayepncanwnmhasalxnenuxngmacakkarprabpramkhxngrthbalnn phraxngkhidmiphrabrmrachanuyatihepidphrathwarphratahnkcitrldarohthanrbphuchumnumthihnitayekhama aelaphrarachthanphrarachoxkasihehlaphuchumnumefa ehtukarn 14 tulaaesdngphaphlksnwaphlpraoychnkhxngnksuksatrngkbphlpraoychnkhxngsthabnphramhakstriy 76 aetphraxngkhyngthrngrusukwakhbwnkarnksuksacatxngthukkhwbkhum aelakaredinkhbwnxyangepidephyepnsingphid 75 yukhprachathipityebngban txma kthrngtng syya thrrmskdi xthikarbdimhawithyalythrrmsastr epnnaykrthmntriaethncxmphl thnxm kittikhcr phuliphyipshrthaelasingkhoprtamladb khrngnn syya thrrmskdi cdtngrthbalphleruxnsaercepnkhrngaerk aetthamklangpccythnginaelanxkpraethsthaihekidkarsmkhbknrthpraharrxbihm thngni sastracary buychna xtthakr elawaineduxnkumphaphnth ph s 2519 phleruxexk sngd chlxxyu nakhwambanemuxngkrabbngkhmthulphrabathsmedcphraecaxyuhwsungkhnannprathbxyuthiphratahnkphuphingkhrachniewsnwaxacmikhwamcaepntxngrthprahar buychnabnthukwasngdidsnthnakbphrabathsmedcphraecaxyuhwdngni sngd xyakidphrcakphraoxsthihthangthhardaeninkaridtamthikhidiw inhlwng ihkhidexaexngwa khwrcathaxyangirtxip sngd thathangthharyudxanackarpkkhrxngidaelw ikhrkhwrcaepnnaykrthmntri inhlwng cathaxairlngipkkhwrpruksankkdhmay khux khunthaninthr krywiechiyr phuphiphaksasaldikaesiydwy 162 karedinthangklbpraethskhxngcxmphl thnxm odybwchepnphiksuthiwdbwrniewswihar kxihekidkarprathwngepnwngkwanginchwngeduxnknyayn wnthi 23 knyayn ph s 2519 hmxmrachwngsesniy praomch naykrthmntri imxaccdkarxairid cungkhxlaxxk aelaemuxewla 21 30 n phrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedchaelasmedcphranangeca phrabrmrachininathesdcipwdbwrniews imnanihhlng ekidehtukarn 6 tula sungkxngkalngtidxawuthsngharhmuphuprathwnglmtaythimhawithyalythrrmsastr phrrkhkhxmmiwnistaehngpraethsithyklawhawasthabnphramhakstriywaxyuebuxnghlng xachyakrrm dngklaw 259 smys phvksaeksmsukh brrnathikaraelankekhluxnihw thukcakhukthanphimphephyaephrbthkhwamtngkhathamthungbthbathkhxngsthabninehtukarn 278 9 xyangirkdi nkwichakartangpraethsxthibaywasthabnphramhakstriymiswnsngesrimehtukarn echn karsnbsnunlukesuxchawbanaelakaresdc eyiymphrathnxm 31 phraxngkhmiphrarachdarsplaypiediywknnnwa prachachnkhnithymikaraesdngxxkchdecnkhun watxngkarxair emuxaesdngxxkmaechnni kthaihruickn aelasamarthchwykntha chwyknsrangsingthitxngkar micamixupsrrkh aemkhwamyaklabakkhdkhwangxyukthaid khxephiyngihrwmmux rwmickncring smyrthbalphlexk eprm tinsulannth inkhwamoklahlkhrngnn faythharkekhayudxanacxikkhrng aelaesnxnambukhkhlsamkhnihphrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedchthrngeluxkephuxaetngtngepnnaykrthmntrikhnihm prakxbdwy prakxb hutasingh prathansaldika thrrmnuy ethiynengin phuwarachkarkrungethphmhankhr aelathaninthr krywiechiyr phuphiphaksasaldika phraxngkhmiphrarachdarsinphithipradbysnaythharchnnayphl emuxwnthi 14 thnwakhm ph s 2519 khwamtxnhnungwa echnhnngsuxphimphtangpraethsekhiyniwaelaecaacngwa nayphlithyyudxanac nayphlithyepnephdckar sungthaepnechnnncringkepnhnathirbphidchxbkhxngthannayphlithyimichnxy ephraawathaephdckarktxngephdcihdi ephraawanayphlithyaelathharithythnghlay imekhyephdckarephuxihepnephdckaraebbfrng phyayamthicathaephuxpraethschati ephraathharithythuxchatiepnsungsud epnihy chann emuxmikarwaklawwanayphlithyepnephdckar erakcatxngphyayamephdckarihdi ihehmaasmkbphuthiepnchaychatithharodyaeth eduxnknyayn 2520 phrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedch smedcphranangecasirikiti phrabrmrachininath smedcphraecalukethx ecafasirinthrethphrtnsuda kitiwthnadulosphakhy aela smedcphraecalukethx ecafaculaphrnwlylksn xkhrrachkumari esdcphrarachdaeninptibtiphrarachkrniykicincnghwdphakhit inwnthi 22 knyayn ph s 2520 ewla 15 15 n khnathiphrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedch smedcphrabrmrachininathaelasmedcphraecalukethxthngsxngphraxngkhprathbbnphlbphlathiprathb sungmiprachachnmaefarbesdc raw 30 000 khn kidmirastrthimaefarbesdc iphyibifaechkhdngklawepnehtuihraebidlukaerkekidraebidkhun rastrtangphaknaetktunaelaehyiybkbraebidlukthisxng thaihraebidlukthisxngekidraebidkhun raebidlukaerkhangcakphlbphlathiprathb 60 15 emtr hangcakladphrabath 5 20 emtr aelaraebidlukthisxnghangcakphlbphlathiprathb 105 15 emtr hangcakladphrabath 6 00 emtr aerngraebidthaihmiphuidrbbadecb 55 khn badecbsahs 11 khn khnathiekidkhwamoklahlnn brrdaecahnathiaelaphubngkhbbychalukesuxchawbanidekharangbkhwbkhumfungchnxyangchbphln mikarichekhruxngkhyayesiyngaebbmuxthuxthietriymiwaelwplxboynprachachnmiihtuntrahnkaelaihxyukbthi khnaediywknkmikarlaeliyngphubadecbipyngorngphyabal inkarniphrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedch smedcphranangeca phrabrmrachininathaelasmedcphraecalukethxthngsxngphraxngkhmiidthrngrbbadecbid khnaekidehtunn phrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedchthrngyunprathbxyukbthiaelathxdphraentrmxngehtukarntang phrxmthngecahnathiyunraylxmthwaykarxarkkha inkhnathiphithikartxnghyudchangkchwkhru thngnikxnhnaehturaebidraw 20 chwomng kidmitarwckhbrthckryanyntfasyyanifcracrphungchnrthyntphrathinngcnekidiflukthwm phayhlngekidehtu phrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedchidthrngprakxbphrarachkrniykictxip odymiidaesdngphraxakarpriwitktxehtukarnthiekidkhun aelamiphrarachdarsihthukkhnmiciticekhmaekhngimtunetntxsthankarn emuxcbkhaphrarachdarskhxngphrabathsmedcphraecaxyuhwaelw smedcecafasirinthrethphrtnsuda aelasmedcecafaculaphrnwlylksn sungprathbxyuinphlbphla thrngnaehlarasdrrxngephlng erasu aelaphayhlngesrcphrarachkrniykic ewla 18 55 n phrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedchesdcphrarachdaenineyiymeyiynphubadecbthiorngphyabalcnghwdyala thaninthr krywiechiyrmiaenwkhidkhwacd thaihehlanksuksahniekhapaiprwmklumkbphwkkhxmmiwnist rthbalkhxngthaninthr krywiechiyr cungthukrthpraharnaodyphlexk ekriyngskdi chmannth in ph s 2523 aelakhnarthpraharktngphlexk eprm tinsulannth epnnaykrthmntrikhnihm khnann kxngkalngthitxtanrthbalidekhayudkrungethphmhankhr phlexk eprm tinsulannth idkrabbngkhmthulechiyphrabathsmedcphraecaxyuhw smedcphranangecasirikiti phrabrmrachininath aelaphrabrmwngsanuwngs esdcphrarachdaeninipprathbthi kxngthphphakhthi 2 khaysurnari cnghwdnkhrrachsima tngkxngbychakartxbot aelaichxanacpldphukxkarxxkcaktaaehnngthangthhar karkxkarkhrngnicungklayepnkbtthiruckinchux kbtemsahaway aelanaipsu kbtthharnxkrachkar inewlatxma phvsphathmil rthpraharkhxngkhnathharemuxwnthi 23 kumphaphnth ph s 2534 napraethsithyklbipsurabxbephdckarthharxikkhrng sunghlngkhnarksakhwamsngberiybrxyaehngchati rsch prakasichrththrrmnuyaehngrachxanackrithy phuththskrach 2534 aelakareluxktngsmachiksphaphuaethnrasdraelw phrrkhkaremuxngthimicanwnphuaethnrasdrmakthisudkhuxphrrkhsamkhkhithrrm canwnecdsibekakhn idepnaeknnacdtngrthbal aelamikaretriymesnx nrngkh wngswrrn hwhnaphrrkhsamkhkhithrrminthanahwhnaphrrkhthimiphuaethnrasdrmakthisudkhunepnnaykrthmntri aetpraktwamarkaert aethtiwelxr okhskkrathrwngkartangpraethsaehngshrth idaethlngwa nrngkhepnphuhnungthiimsamarthkhxhnngsuxedinthangekhashrth id enuxngcakmikhwamiklchidkbnkkhayaesphtid phlexk sucinda khraprayur hwhnakhnarthprahar sungekhytkpakwacaimrbtaaehnngid phayhlngcakeluxktngxikephuxtdkhxkhrhabthbathkhxngthharinrthbalphleruxn klbyxmrbtaaehnngnaykrthmntri aelasrangkhwamimphxicthamklangprachachnepnxnmak naipsukarekhluxnihwkhdkhantang khxngprachachn odymirxytri chlad wrchtr aelaphltri calxng sriemuxng hwhnaphrrkhphlngthrrm epnaeknna sungrthbalkhxngphlexk sucindaidsngihprabpramphuchumnumprathwngoddechiybkhad klayepnehtukarnnxngeluxdinthisud aelamiphukhnesiychiwit emuxfaythharepidkarocmtiphuchumnum ehtukarndingsukhwamrunaerngeruxy emuxkalngthharaelatarwcekhakhwbkhumkrungethphmhankhretmthi aelathamklangehtukarnni phrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedch odymiphrabrmrachoxngkareriykphlexk sucinda khraprayur aelahwhnaklumphuprathwng phltri calxng sriemuxng ephuxeriykrxngprachathipity ihefa aelaphrarachthanphrabrmrachanuyatihthaythxdkarnixxkxakassdid inphaphthangothrthsn phraxngkhthrngkhxihkhukrniyutikhwamrunaerngaelanaphachatibanemuxngipsusntisungthng phlexk sucinda khraprayur aela phltri calxng sriemuxng ehnphxngtxngkninkarthicaihrthbalphleruxnekhamabriharpraethsinsthankarndngklaw n cudsungsudkhxngwikvtikarn praktphaphphlexk sucinda khraprayur aelahwhnaphuprathwng efathullaxxngphrabathodyhmxbkrab aelathisudknaipsukarlaxxkkhxngphlexk sucinda khraprayur aelakareluxktngthwip rthprahar ph s 2549 aela 2557 phrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedch aela smedcphranangeca phrabrmrachininath thrngphrakrunaoprdeklaoprdkrahmxm ihphlexk eprm tinsulannth prathansphaxngkhmntri aelarthburus phlexk snthi buyyrtklin phleruxexk sthirphnthu ekyannth aelaphlxakasexk chlit phukphasukh ekhaefathullaxxngthuliphrabath thwayrayngansthankarn karptirupkarpkkhrxnginrabxbprachathipity xnmiphramhakstriythrngepnpramukh emuxewla 00 19 n wnphuththi 20 knyayn n phratahnkcitrldarohthan phrarachwngdusit phlexk snthi buyyrtklin hwhnakhnaptirupkarpkkhrxnginrabxbprachathipity xnmiphramhakstriythrngepnpramukh idnakhwamkrabbngkhmthulphrakruna thrabfalaxxngthuliphrabath wa karbriharrachkaraephndinkhxngrthbal xnmiphntarwcoth thksin chinwtr epnnaykrthmntri kxihekidpyha khwamkhdaeyngaebngfay slaykhwamrusukrurksamkhkhikhxngkhninchati xyangthiimekhypraktmakxninprawtisastrchatiithy prachachnswnhnungekhluxbaekhlngsngsywa karbriharrachkaraephndin sxipinthangthucritpraphvtimichxbxyangkwangkhwang hnwynganxisra thukkaremuxngkhrxbnga thaihkardaeninkickrrmthangkaremuxng ekidpyhaaelaxupsrrkhhlayprakar aemhlayphakhswnkhxngsngkhmcaidphyayampranipranxm khlikhlaysthankarnmaodytxenuxngaelw kimsamarthrksakhwamsngberiybrxykhxngbanemuxngid nxkcakni inwnthi 22 knyayn othrthsnrwmkarechphaakicaehngpraethsithy odysthaniwithyuothrthsnkxngthphbk aephrphaphphithirbphrabrmrachoxngkar aetngtnghwhnakhnaptirupkarpkkhrxnginrabxbprachathipity xnmiphramhakstriythrngepnpramukh aekphlexk snthi sungmikhxsngektwaprakaschbbdngklaw miphlexk snthiexng inthanaphubychakarthharbk epnphulngnamrbsnxngphrabrmrachoxngkar aelalngwnthi 20 knyayn khnathiphithirbphrabrmrachoxngkarnn cdihmikhuntxmainphayhlng hlngcakphrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedch miphrabrmrachoxngkaroprdeklaoprdkrahmxm prakasichrththrrmnuyaehngrachxanackrithy chbbchwkhraw ph s 2549 inwnthi 1 tulakhm piediywkn khnaptirupkarpkkhrxnginrabxbprachathipity xnmiphramhakstriythrngepnpramukh aeprsphaphepn khnamntrikhwammnkhngaehngchati ody hwhna khpkh darngtaaehnng prathankhnamntrikhwammnkhngaehngchati mixanachnathi epnphurbsnxngphrabrmrachoxngkar aetngtngnaykrthmntri prathansphanitibyyti prathanspharangrththrrmnuy smachiksmchchaaehngchati aelakhnakrrmathikarykrangrththrrmnuy hlngcaknn cungmiphrabrmrachoxngkaraetngtng phlexk suryuthth culannth epnnaykrthmntri smedcphraecalukethx ecafaculaphrnwlylksn xkhrrachkumari idphrarachthansmphasninraykarodyxangwaphrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedchthrngesiyphrathytxehtukarnchumnumthangkaremuxngaelakaresiyphrathycakehtukarnchumnumthangkaremuxngnaipsuphraxakarprachwrepnikh ickhwamtxnhnungwa caelaip khaphecaepnkhnimyungekiywkaremuxng imxyakphudthungikhrwaikhrdiikhrelw imru ephraaimekhykhbnkkaremuxng aetwa ruaetwa ehtukarnpithiaelw thimikarephabanephaemuxngkn xnnnnakhwamthukkhmasuphraecaxyuhw aelasmedc smedcphranangeca phrabrmrachininath ehluxekin phraecaxyuhwni cakthithrnghdedinidna txnnnna thrngthrudely epnikhtxngihnaeklux nxnaebbely smedc kesiyphrathymakehluxekin thanrbsngwa khrawthierathukephaemuxngnn khuxsmyesiykrungtxphma krungsrixyuthya aetkhrawni saethuxnicyingkwa ephraaepnkarthikhnithyephaemuxngithyexng xyangirktamphrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedchmiidthrngtxbrbkhxxangkhxngphrathidatxsatharnchnwaepncringhruxethcnxkcakniphraxngkhktrsthungkaremuxngbangelknxyinbangoxkas inehtukarnrthpraharinpraethsithy ph s 2557 phraxngkhmiphithisnxngphrabrmrachoxngkaroprdekla aetngtng phlexk prayuthth cnthroxcha epnhwhnakhnarksakhwamsngbaehngchati phrabrmrachoxngkardngklawthukmxngwaepnhwicsrangkhwamchxbthrrmaekrthprahar aelathukmxngwaepnkarrbrxngkhxngphraxngkh phraphlanamyplayphrachnm phrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr in ph s 2553 phrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedchmiphraxakarprachwreruxrnginswnkhxngphrahthyetnphidpkti misaehtucakkaridrbechuximokhphlasma rawpi ph s 2530 esdcipeyiymprachachnthixaephxsaeming cnghwdechiyngihm khnaaephthyimxacthwaykarrksaihhaykhadid thaidephiyngthwayphraoxsthprakhxngphraxakarmatlxd cntxngthrngrbkarphatdihymaaelwkhrnghnungemuxpi ph s 2538 nbtngaeteduxnknyayn ph s 2552 phrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedchthrngerimprachwr xnenuxngmacakphraorkhikhhwdaelaphrappphasaxkesb phraxngkhaeprphrarachthancakphratahnkcitrldarohthan iporngphyabalsirirach ephuxihkhnaaephthythwaykarrksa txmacnthungedixnsinghakhm ph s 2556 phraxngkhesdcphrarachdaeninaeprphrarachthanipprathb n phratahnkepiymsukh wngiklkngwl xaephxhwhin cnghwdpracwbkhirikhnth ephuxepliynphraxiriyabth cnkrathngwnthi 3 tulakhm ph s 2557 phrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedch esdc maprathb n orngphyabalsirirach odymiphraxakarikh khnaaephthyidthwaykarrksacnphraxakarthwipdikhuntamladb txmaineduxnphvsphakhm ph s 2558 phraxngkhidesdcphrarachdaeninklbipprathb n phratahnkepiymsukh wngiklkngwl ephuxepliynphraxiriyabthxikkhrng aetesdc ipprathbidimnan kthrngklbmaprathb n orngphyabalsirirach tlxdrayaewlathiprathb n orngphyabalsirirach cnthungeduxnknyayn ph s 2559 phraxakarprachwriddikhunaelathrudlngepnkhrngkhraw odyphrarachkrniykickhrngsudthaykhxngphraxngkhkhuxkarphrarachthanphrabrmrachworkasihphuphiphaksapracasaltang efathullaxxngthuliphrabaththwaystyptiyankxnekharbhnathi emuxwnthi 14 thnwakhm ph s 2558 aelakarpraktphraxngkhkhrngsudthaykhuxkaresdcphrarachdaeninipthxdphraentrsphaphphumithsnbriewnodyrxbswncitrlda phrarachwngdusit emuxwnthi 11 mkrakhm ph s 2559 esdcswrrkht wikisxrs mingantnchbbekiywkb prakasphrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedch swrrkhtsankphrarachwng prakaskaresdcswrrkhtkhxngphrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr emuxwnthi 13 tulakhm ph s 2559 tngaetwnthi 28 knyayn ph s 2559 epntnma phrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach emuxkhrngdarngphrabrmrachxisriyys phrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedch miphraprxthta hayphrathyerw miphraesmha phrapbphasasayxkesb miphraolhitepnkrd aelaphbwaminakhnginchxngeyuxhumphrappphasaelknxy khnaaephthycungthakarrksadwyphraoxsthptichiwna aelaichsayswnekhahlxdphraolhitdaephuxfxkphraolhit aetmiphrakhwamdnphraolhittacungichekhruxngchwyhayphrathy phraxakarimkhngthi kxnthiphraxakarcathrudlngipxik mikartidechuxinkraaesphraolhit cnemuxwnthi 13 tulakhm ph s 2559 phraxakarprachwridthrudhnklngtamladb aelaesdcswrrkhtemuxewla 15 52 n rwmphrachnmayu 88 phrrsa thrngkhrxngrachsmbtiid 70 pi 4 eduxn 4 wn wnsukrthi 14 tulakhm ph s 2559 ewla 16 00 n phrabathsmedcphrawchireklaecaxyuhw khrngyngepnsmedcphrabrmoxrsathirach syammkudrachkumar phrxmdwyphrabrmwngsanuwngsidesdcphrarachdaeniniporngphyabalsirirach ephuxekhluxnphrabrmsphkhxngphrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedchipyngphrabrmmharachwng miphrarachphithithwaysrngnaphrabrmsph n phrathinngphimanrtya mikarechiyphrabrmsphlngsuphrahib pradisthanhlngphraaethnaewnfathxng prakxbphraoksthxngihy phayitnphpdlmhaeswtchtr n phrathinngdusitmhaprasath phayinphrabrmmharachwng phraemrumasphrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr n thxngsnamhlwng rthbalprakasihsthanthirachkar rthwisahkic hnwyngankhxngrthaelasthansuksathukaehng ldthngkhrungesa 30 wn aelaihkharachkar phnknganrthwisahkic ecahnathirthiwthukkh 1 pi tngaetwnthi 14 tulakhm ph s 2559 khnarthmntrimimtikahndihwnthi 13 tulakhmkhxngthukpiepnwnhyudrachkar ephuxihprachachnnxmsanukinphramhakrunathikhun miphrarachphithithwayphraephlingphrabrmsph inwnthi 26 tulakhm ph s 2560 n phraemrumas thxngsnamhlwng txmainwnthi 5 phvsphakhm ph s 2562 phrabathsmedcphrawchireklaecaxyuhwmiphrabrmrachoxngkarihechlimphraprmaphiithyphrabrmxthismedcphrabrmchnknathkhunepn phrabathsmedcphrabrmchnkathiebsr mhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr inphrarachphithibrmrachaphiesk phuththskrach 2562 inwnthi 10 phvsphakhm ph s 2562 rachkiccanuebksaidephyaephrprakas eruxng phraprmaphiithy phranamaphiithy khaxan aelasrrphnam khakhuntn khalngthay inkarkrabbngkhmthul krabthul idrabuphraprmaphiithyxyangyxiwwa phrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr wnthi 21 phvsphakhm ph s 2562 phrabathsmedcphrawchireklaecaxyuhwmiphrabrmrachoxngkarihwnthi 5 thnwakhm epnwnsakhykhxngchatiithy enuxngcakepnwnkhlaywnphrabrmrachsmphphkhxngphrabathsmedcphrabrmchnkathiebsr mhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr wnchatiithy aelawnphxaehngchati aelaepnwnhyudrachkar wnthi 26 knyayn ph s 2566 khnarthmntriidkahndchuxeriykwnkhlaywnswrrkhtkhxngphrabathsmedcphrabrmchnkathiebsr mhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr sungtrngkbwnthi 13 tulakhm wa wnnwminthrmharach thngni idmikarkahndihepnwnhyudrachkarmakxnaelwtammtikhnarthmntriemuxwnthi 11 emsayn ph s 2560sthanaphramhakstriyphrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitrprathbbnphrathinngphudtankaycnsinghasn phayitphranphptlmhaeswtchtr tamrththrrmnuyaehngrachxanackrithy phraxngkhthrngepnpramukhaehngrth cxmthphithy aelaxkhrsasnupthmphk aelaepnphramhakstriyphayitrththrrmnuy edxakarediynraynganemuxwnthi 15 tulakhm ph s 2553 wainrchsmykhxngphraxngkh ekidrthprahar 15 khrng ehtukarnkbt 9 khrng ehtukarnkarkxkarkaeribodyprachachncnnaipsukarepliynaeplngrthbal 2 khrngidaek ehtukarn 14 tula aelaphvsphathmil rththrrmnuy 16 chbb aelakarepliynaeplngnaykrthmntri 27 khn tamrththrrmnuyithy phraxngkhthrng darngxyuinthanaxnepnthiekharphskkara phuidcalaemidmiid phuidcaklawhahruxfxngrxngphramhakstriyinthangid miid pramwlkdhmayxaya matra 112 wa phuidhminpramath duhmin hruxaesdngkhwamxakhatmadrayphramhakstriy phrarachini rchthayath hruxphusaerc rachkaraethnphraxngkh txngrawangothscakhuktngaetsampithungsibhapi aetphraxngkhekhymiphrarachdarsinwnechlimphrachnmphrrsaemuxeduxnthnwakhm pi ph s 2548 wa aetwakhwamcring kcatxngwicarnbangehmuxnkn aelwkimklwthaikhrcawicarnwathaimditrngnn caidru ephraawathabxkwaphraecaxyuhwipwicarnthanimid khmaykhwamwaphraecaxyuhwimepnkhn imwicarnerakklwehmuxnkn thabxkimwicarnaeplwaphraecaxyuhwimdi ruidxyangir thaekhabxkwa imihwicarnphraecaxyuhw ephraaphraecaxyuhwdimak imichxyangnn chann thibxkwakarwicarn eriykwalaemidphramhakstriy ihlaemidid aetthaekhalaemidphid ekhakthukprachachnbxm khux khxihruwaekhawicarnxyangir thaekhawicarnthukkimwa aetthawicarnphid imdi aetemuxbxkimihwicarn laemidimid ephraa rththrrmnuywayngngn lngthay phramhakstriykelylabak aey xyuinthanalabak bthbaththangkaremuxngithy inthangkdhmayphramhakstriyithymiphrarachxanaccakdtamrththrrmnuy xyangirkdi karkrathadngklawimidthalayphrarachxanacodyphvtiny thngthxng cnthrangsuekhiynthungphrarachxanacniwa aemwaphrarachxanacdngklawcamiidbyytiepnlaylksnxksriwinrththrrmnuychbbidktam aetkepnthrrmeniymptibtithiekhaictrngknkhxngthukfaythiekiywkhxngwaepnphrarachxanacthimixyucring aelaxacklawidwaepnphrarachxanacswnthisakhythisudinthangkdhmayrththrrmnuyethathipraktinpccubn 461 mikarsrangphrarachxanacnaekidkhunphankardaeninokhrngkarxnenuxngmacakphrarachdari phraxngkhthrngmibthbathinkaremuxngithyhlaykhrng idthrnghyudyngkarkbt echn kbtyngetirk inpi ph s 2524 aela kbtthharnxkrachkar inpi ph s 2528 krann insmykhxngphraxngkhidmikartharthpraharodythharhlaykhna bthbaththangkaremuxngthisakhykhxngphraxngkh echn smyrthbalcxmphl svsdi thnarcht miphrabrmrachoxngkaroprdekla epnphurksaphrankhrfaythharinehtukarnrthpraharinpraethsithy ph s 2500 aelaemuxrthbalthharkhxng cxmphl svsdi thnarcht ethlingxanac rthbalidfunfuphrarachxanacphramhakstriy odyxnuyatihphrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedchidesdcxxkprachachnepnxnmak ihesdcpraphasinthinthurkndar aelatngngbpramansnbsnunokhrngkarphthnathiphraxngkhmiphrarachdaririerimdwy nxkcakniwnphrarachsmphphkhxngphrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedch 5 thnwakhm kidrbkarprakasihepnwnchatiithy aethnthiwnthi 24 mithunayn xntrngkbwnthikhnarasdridepliynaeplngkarpkkhrxngepnphlsaercdwy thngni phrayasriwisarwaca hun huntrakul xngkhmntri idklawtxmawa imekhyminaykrthmntrikhnidthimikhwamiklchidkbphramhakstriyethakb cxmphl svsdi thnarcht makxnely aelayngepnthithrabknwa phraxngkhthrngmibthbathsakhyinphvsphathmil odymiphrabrmrachoxngkareriykphlexk sucinda khraprayur aelahwhnaklumphuprathwngephuxeriykrxngprachathipity ihefa aelaphrarachthanphrabrmrachanuyatihthaythxdkarnixxkxakassdid inphaphthangothrthsn phraxngkhthrngkhxihkhukrniyutikhwamrunaerngaelanaphachatibanemuxngipsusnti sungthngphlexk sucinda khraprayur aelaphltri calxng sriemuxng ehnphxngtxngkninkarthicaihrthbalphleruxnekhamabriharpraethsinsthankarndngklaw aelathisudknaipsukarlaxxkkhxngphlexk sucinda khraprayur aelakareluxktngthwip inehtukarn rthpraharinpraethsithy ph s 2549 phraxngkhthrngihothrthsnrwmkarechphaakicaehngpraethsithybnthukphaphaelaesiyngrahwangkarekhaefakhxngphlexk snthi buyyrtklin aelakhna nbwathrngihkhwamehnchxbkbkarokhnthksin chinwtraelarbrxngrthbalcakkhnarthprahar hlngcaknnepntnma mikartngkhathamaelakarwicarnbthbathkhxngphraxngkhinwikvtkarnkaremuxngithyephimkhun odyechphaaxyangyingcaksuxnanachati nxkcakni phraxngkhktrsthungkaremuxngbangelknxyinbangoxkas xanactamrththrrmnuy layphrahtththrnglngphraprmaphiithyinrththrrmnuyaehngrachxanackrithy phuththskrach 2475 aekikhephimetim phuththskrach 2495 thrnglngphraprmaphiithykhxngphraxngkhexngiwwa smedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedch syaminthrathirach brmnathbphitr xanactamrththrrmnuykhxngphraxngkhmkepnthithkethiyngkn bangswnephraakhwamepnthiniymxyanglnhlamkhxngphraxngkhaelabangswnepnephraaxanackhxngphraxngkhmkthuktikhwamkhdknaemcaminiyamxyangchdecninrththrrmnuyaelwktam yktwxyangechnkaraetngtngcaruwrrn emnthkaepnphutrwcenginaephndin thwa salrththrrmnuywinicchywakaraetngtngethxkhdtxrththrrmnuy emuxrthsphaeluxkphudarngtaaehnngaethncaruwrrn phrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedchthrngptiesthekha wuthisphaptiesthlngkhaaennykelikkarybyngkhxngphraxngkh sudthayineduxnkumphaphnth ph s 2549 khnakrrmkartrwcenginaephndinihcaruwrrnklbekharbtaaehnng hnngsuxphimphphucdkarxthibaywakrniniepnkhwamphyayamkhxngwuthisphaephuxbibbngkhbihphrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedchthatamkhwamprarthnakhxngphwktn salrththrrmnuywinicchywa enuxngcakrththrrmnuymibthbyytiechphaawaphramhakstriythrngaetngtngphutrwcenginaephndintamkhaaenanakhxngwuthispha karphncaktaaehnngcungtxngmiphrabrmrachoxngkaroprdekla ihphncaktaaehnngethann phrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedchthrngybyngkdhmaynxykhrng phxl aehndliyekhiynin edxakhingenewxrsiml wainpi ph s 2519 emuxrthsphalngkhaaennesiyngehnchxbephuxkhyaykareluxktngaebbprachathipitysuradbxaephx phraxngkhthrngptiesthlngphraprmaphiithykdhmay rthsphaimyxmxxkesiyngykelikkarybyngkhxngphraxngkh inpi ph s 2497 phrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedchthrngybyngkdhmayptirupthidinthirthsphaehnchxbsxngkhrngkxnthrngyinyxmlngphraprmaphiithy bangthiphrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedchimthrngichphrarachxanacniybyngkartrakdhmay echn inrththrrmnuyaehngrachxanackrithy phuththskrach 2517 matra 107 wrrkh 2 sungbyytiwa ihprathanxngkhmntriepnphulngnamrbsnxngphrabrmrachoxngkaraetngtngsmachikwuthispha phraxngkhimthrngehndwy aetkimthrngichphrarachxanacybyngodytrng ephiyngaetmiphrarachkraaesthayrangrththrrmnuychbbniwa imthrngehndwykbmatra 107 wrrkh 2 aehngrangrththrrmnuyniepnxyangying ephraaprathanxngkhmntriepnphuthiphramhakstriythrngeluxkaelaaetngtngtamphrarachxthyasy sungkhdkbhlkthiwa phramhakstriythrngxyuehnuxthangkaremuxnginrabxbprachathipity thngcathaihprathanxngkhmntrixyuinsphaphesmuxnepnxngkhkrthangkaremuxng phrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedchmiphrarachxanactamrththrrmnuyxphyothsxachyakr aemmieknthhlaykhxsahrbkaridrbphrarachthanxphyoths sungrwmxayuaelaothsthiyngehluxxyu karxphyothsphukhmkhunkrathachaeraaelachangphaphepluxyedkchawxxsetreliyphuhnung sungkxihekidkhxotethiyng phaphlksn kharachkarthwaykhwamekharphphrabrmchayalksn phraxngkhthrngidrbkarthwayphrarachsmyyawa smedcphraphthrmharach hmaykhwamwa phramhakstriyphupraesrithying txmainpi ph s 2539 mikarthwayihmwa phrabathsmedcphraecaxyuhwphumiphlxdulyedchmharach aela phraphumiphlmharach xnuolmtamthrrmeniymechnediywkbphrabathsmedcphraculcxmeklaecaxyuhw thithrngidrbphrarachsmyyawa phrapiymharach prachachnthwipniymeriykphraxngkhwa inhlwng sungkhadwayxmacak in phrabrmmharachwng hlwng hruxxacxxkesiyngephiynmacakkhawa nayhlwng sungaeplwa ecanayphuepnihy phaphbntuk xakharkarbinithy aehngnanachati phrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedchthrngepnphuththmamka thrngxxkphnwch thrngoprdihmikarsngkhaynaphraitrpidk thrngsrangphrasmedccitrldadwyphraxngkhexng aelanxkcakniyngepnxkhrsasnupthmphk thrngekuxkul khacunthuksasnaxyangesmxphakh thrngsnbsnunphrarachthrphyswnphraxngkh ephuxichaeplphrakhmphirxlkurxanepnphasaithyemux ph s 2505 phrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedch thrngcdtngokhrngkarxnenuxngmacakphrarachdarikwa 4 741 okhrngkar nxkcakniyngesdceyiymrasdrinthinthurkndar okhrngkarxnenuxngmacakphrarachdarithisakhythisudcnthaihphraxngkhthrngepnthisrresriyinpraethsithy khux prchyaesrsthkicphxephiyng sungphraxngkhidptibtiphraxngkhexngepnaebbxyang oprdihmikarkarplukkhaw kareliyngokhnm karephaaphnthuplanilkhuninswncitrlda thrngepnaebbxyangthidiindankarprahyd twxyangechn thrngichdinsxeduxnla 1 aethng hruxkarichyasiphrathntcdhmdhlxd nxkcaknnyngimthrngoprdswmekhruxngpradbid ely ykewnaetnalikakhxmux phraxngkhthrngepnphuxupthmph orngeriyn xngkhkaraelamulnithitang makkwa 1000 aehng swnkarphkphxnthithrngsnphrarachhvthykhuxkaresdcipprathb n wngiklkngwlaelasunkhthrngeliyng thiepnthiruckmakthisudkhuxkhunthxngaedng sunkhphnthuithysuepxrbaesnci nxkcakni phaphphrarachxiriyabthswnphraxngkhyamphkphxnaelachiwitpracawnswnphraxngkhkmipraktihehnxyuepnkhrngkhraw echn karthiphrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedch smedcphranangeca phrabrmrachininath aelasmedcphraethphrtnrachsuda syambrmrachkumarieswyphrakrayaharrwmkn phaphbntuk xakharthnakharthharithythnchat n thikrungethphmhankhr inpi ph s 2549 khwamniyminphraxngkhpraktihhlngehtuclaclinkrungphnmepy praethskmphucha pi ph s 2546 emuxphuprathwngchawithyhlayrxykhnsungokrthcakkhawluxwaphukxclaclchawkmphuchayaphrabrmchayalksn chumnumnxksthanexkxkhrrachthutkmphuchainkrungethphmhankhr sthankarncblngxyangsntikemuxphltarwcexk snt srutannth bxkfungchnwaekhaidrbothrsphthcakrachelkhanukar xasa sarsin thaythxdwaphrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedchthrngkhxihsngb fungchncungslaychiwitswnphraxngkhkila phrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitrthrngelneruxib phrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitroprdkilaeruxibepnphiess phraxngkhthrngepntwaethnkhxngpraethsithyaekhngeruxibinkilaaehlmthxngkhrngthi 4 rahwangwnthi 9 16 thnwakhm ph s 2510 thipraethsithyepnecaphaph odythrngekhakhayfuksxmtamopraekrmkarfuksxm aelathrngidrbebiyeliynginthanankkila sungphraxngkhthrngchnaelisehriyythxng aelathrngidrbkarthulekla thwayrangwlehriyythxngcaksmedcphranangecasirikiti phrabrmrachininath phrabrmrachchnniphnpihlwng emuxwnthi 16 thnwakhm ph s 2510 nxkcakni phraxngkhyngthrngxxkaebbaelapradistheruxibyamwanghlayrun phraxngkhphrarachthannameruxibpraephthmxth Moth thithrngsrangkhunwa eruxibmd eruxibsuepxrmd aelaeruxibimokhrmd thungaemwaeruxiblasudthaythiphraxngkhthrngtxkhux eruxomkh Moke emux 17 phvscikayn ph s 2510 eruxibsuepxrmdyngthukichaekhngkhninradbnanachatithicdinpraethsithyhlaykhrng khrngsudthay khux emuxpi ph s 2528 inkilasiekmskhrngthi 13 dntri aeskosofnkhxngphrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr cdaesdngthiphiphithphnthsthanaehngchatiphrankhr phraxngkhthrngdntriidhlaychnid echn aeskosofn khrarient thrmept kitar aelaepiyon oprddntriaecsepnxyangmak aelaphraxngkhidpraphnthhlayephlng echn ephlngphrarachniphnthaesngethiyn epnephlngaerk sayfn yameyn iklrung lmhnaw yimsu khaaelw iklkngwl khwamfnxnsungsud aelaerasu hruxphrpiihm epntn phraxngkhthrngekhymikraaesphrarachdarsthiaesdngihehnthungkhwamsakhykhxngdntri xnidaek dntrithukchnidepnsilpathisakhyxyanghnung mnusyekuxbthnghmdchxbaelaruckdntri tngaeteyawwykhnerimruckdntribangaelw khwamrxbruthangdntrixyangkwangkhwangyxmkhunkbechawn aelasamarthinkaraesdngkhxngaetlakhn xasyehtunicungklawidwainrahwangsilpananachnid dntriepnsilpathiaephrhlaykwasilpaxun aelamikhwamsakhyindankarsuksakhxngprachachnthukpraethsdwy kraaesphrarachdarsinphrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedch phayhlngthisthabndntriaelasilpaaehngkrungewiynnathulekla thwayprakasniybtrekiyrtikhunchnsung ihthrngdarngtaaehnngsmachikkittimskdiemuxwnthi 5 tulakhm ph s 2507 odyepnphrarachdarstxbinphasaeyxrmn m l edch snithwngs aeplaelathaythxdepnphasaithy phrarachthrphy phrarachthrphykhxngphrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr swnihyxyuinrupkhxngthidinaelahun odyaebngxxkidepnswn idodysngekhp khuxthrphysinswnphraxngkh phrakhlngkhangthi aelathrphysinswnphramhakstriy sungphraxngkhxuthisphrarachthrphyswnhnungephuxokhrngkarxnenuxngmacakphrarachdaricanwn 4 741 okhrngkar mulnithiinphrabrmrachupthmph ephuxphthnaphayinpraethsindanksikrrm ekstrkrrm thrphyakrthrrmchatiaelasingaewdlxm sukhphaphxnamy karsngesrimxachiph satharnupophkh aelakarsuksa thrphysinswnphramhakstriy thrphysinswnphramhakstriyswnihy idaek thidinaelahun odyinpi 2550 phraxngkhthrngidrbkarcdxndbcaknitysarfxbs ihepnkstriythirarwythisudinolk mithrphysinraw 30 000 landxllarshrth thngni sanknganthrphysinswnphramhakstriy idchiaecngwa bthkhwamdngklawmikhwamkhladekhluxncakkhxethccring enuxngcakwathrphysinthibthkhwamnamapraeminnn inkhwamepncringmiichthrphysinswnphraxngkh aetepnkhxngaephndin sungepnipinthanxngediywknkbphramhakstriyinpraethsxunthibthkhwamdngklawimidcdxndb rthyntphrathinng maybkh 62 sikhrim elkhthaebiyn r y l 1 thrngichepnrthyntphrathinng odyidcdsuxmaich aethnrthyntphrathinng orls rxys aefnthxm siks VI thiichepnrthyntphrathinngthrngmananthung 30 pi maybkh 62 sikhrim elkhthaebiyn 1d 1992 thrngichepnrthyntphrathinngsarxng khadilaelkh dithiexs elkhthaebiyn r y l 960 thrngichinphithithwaystyptiyantnaelaswnsnamkhxngthharrksaphraxngkh maybkh 62 sinaengin tddwysithxng elkhthaebiyn 1d 1991 oflkhswaekn kharaewll T5 TDi elkhthaebiyn 1d 3901 oflkhswaekn kharaewll T5 TDi elkhthaebiyn 1d 4901 oflkhswaekn kharaewll T4 TDi elkhthaebiyn 1d 0968karlngthunintladhlkthrphy thrphysinkhxngsanknganthrphysinswnphramhakstriyaelathrphysinswnphraxngkhthicdthaebiynintladhlkthrphyaehngpraethsithy echphaathithuxkhrxnghunekin 0 5 mulkha n wnthi 30 thnwakhm ph s 2558 bristh thuxkhrxngody canwnhun mulkhachux xksryxpunsiemntithy SCC sanknganthrphysinswnphramhakstriy 360 000 000 165 600 lanbathbristh thunldawly cakd 19 220 000 8 841 lanbathsanknganphrakhlngkhangthi 15 473 000 7 117 lanbaththnakharithyphanichy SCB sanknganthrphysinswnphramhakstriy 722 941 958 86 391 lanbathbristh thunldawly cakd 82 367 800 9 842 lanbathimenxr xinetxrenchnaenl MINT phrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr 87 689 741 3 178 lanbathbristh smmakr SAMCO phrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr 171 219 800 612 lanbathithypraknphy TIC phrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr 5 382 654 150 lanbathsanknganphrakhlngkhangthi 1 139 671 31 lanbathxmrinthrphrinting aexnd phblichching AMARIN phrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr 3 157 895 31 lanbathekhruxorngaermdusitthani DTC sanknganphrakhlngkhangthi 495 000 34 lanbathsingekxrpraethsithy SINGER phrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr 1 383 770 12 lanbathmulkharwm 281 845 lanbathphraphuththruppracaphraxngkh phraphuththptimachywthnpracaphrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitrphraphuththruppracaphrachnmwarphrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr phraphuththptimachywthnpraca phrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr epnphraphuththruppangmarwichy prathbnngkhdsmathiephchr phayitchtr 5 chn hnatkkwang 7 niw khwamsungyxdphrarsmi 9 niw thrngphdaechk hlxdwyengin srangemuxpi ph s 2506 n wdphrasrirtnsasdaram swnphraphuththruppracaphrachnmwar phrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr inphrarachphithimhamngkhlechlimphrachnmphrrsa 5 rxb thrngphrakrunaoprd ihtngkarchlxngsmophchphraphuththruppracaprachnmwar inwnthi 4 thnwakhm ph s 2530 n phraxuobsthwdphrasrirtnsasdaram emuxesrckaraelw thrngphrakrunaoprdeklaoprdkrahmxmihxyechiyphraphuththruppracaphrachnmwar pradisthaniwkbphrachywthnpracarchkal n hxphrasuralyphiman inhmuphramhamnethiyr pccubnxyechiyphraphuththruppracaphrachnmwarphrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedch phrarachphithisngkrant epnphraphuththruppanghamyati sungepnpangpracawncnthrphrarachkrniykicdansilpwthnthrrmaelawrrnkhdi ph s 2503 thrngphrakrunaoprdekla ihfunfuphrarachphithiphuchmngkhlcrdphranngkhlaerknakhwykhunmaihmhlngcakthiidelikrangiptngaet ph s 2479 aelapraephnikaresdcphrarachdaeninodykrabwnphyuhyatrachlmarkhkidrbkarfunfuepnkhrngaerkephuxthwayphaphrakthin thrngsngesrimsilpwthnthrrmithyaekhnngxun imwacaepnphasaithy prawtisastrithy sthaptykrrm citrkrrm natsilp kardntriaelasilpaxun echn oprdekla ihkrmsilpakrcdthaontephlngithytamrabbsaklaelacdphimphkhundwyphrarachthrphyswnphraxngkh oprdekla ihxacaryaelanisitkhnawiswkrrmsastr culalngkrnmhawithyaly wicyharadbechliymatrthankhxngekhruxngdntriithy thrngsnbsnunihmikarcdtngsmakhmdntriaehngpraethsithy danwrrnsilp phrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedchthrngphrarachniphnthbthkhwam aeplhnngsux echn nayxinthrphupidthxnghlngphra tiot phramhachnk aelaphramhachnk chbbkartun eruxng thxngaedng epnphrarachniphnthekiywkbkhunthxngaedng sunkhthrngeliyng epntn dankarphthnachnbth phrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr eyuxnnkhrsrithrrmrach inpi ph s 2502 phrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedchthrngichewlaswnihytlxdrchsmyipkbkaresdc eyiymrasdrinthxngthintang thukphumiphakhkhxngpraeths nbtngaet ph s 2497 odyechphaainaethbthichnbththurkndar ephuxthrngeyiymeyiyn skthameruxngkhwamepnxyuaelasarthukkhsukdibkhxngprachachn nxkcakniphraxngkhcathrngsuksakhnkhwakhxmultang dwyphraxngkhexngdwyaephnthihruxexksartang thaihthrngrbthrabpyhakhwameduxdrxnkhxngprachachn hlngcaknnphraxngkhkcathrngkhidkhnaenwthangphrarachdariephuxphthnaaelaaekikhpyhatang inaetlaphunthi phraxngkhcathrngphthnachnbthinrupokhrngkarxnenuxngmacakphrarachdari micudprasngkh khux karphthnabthephuxihrasdrinchnbthidmikhwamepnxyutlxdcnsamarthprakxbxachiph eliyngkhrxbkhrwihdikhun aenwphrarachdarithisakhyineruxngkarphthnachnbth khuxmiphrarachprasngkhchwyihchawchnbthsamarthchwyehluxphungtnexngid odykarsrangphunthanhlkthicaepntxkarphlitihaekrasdrehlann thrngsngesrimihchawchnbthmikhwamruinkarprakxbxachiphtamaetlathxngthin nxkcakniyngthrnghathangnaexawithyakarsmyihmmaprayuktkbphumipyyachawban dankarekstraelachlprathan ekhuxnphumiphl indanchlprathan phraxngkhthrngihkhwamsakhyepnxyangmak odythrngkhidkhnokhrngkartamphrarachdarikhxngphraxngkh mithngkaraekpyhaphyaelng pyhaxuthkphy rwmipthungkarbabdnaesiy echn ekhuxnpaskchlsiththi phraxngkhidthrngwicyaelarierimokhrngkarfnhlwng ephuxchwybrrethaphyaelngsahrbphunthinxkekhtchlprathan emuxkhrawekhtkrungethphaelaprimnthlthiprasbpyhanathwmemuxpi ph s 2538 phraxngkhmiphrarachdarieruxngaekmling khwbkhumkarrabaynacakaemnaecaphraya aemnathacin lakhlxngtang lngsuxawithy phraxngkhthrngpradisthekhruxngkletimxakas knghnchyphthna inkarprbprungkhunphaphnaodykarephimxxksiecn epnsingpradisthhnungkhxngphraxngkhthiidrbsiththibtrcak krmthrphysinthangpyya krathrwngphanichy indankarekstr cathrngennkarkhnkhwa thdlxng aelawicyhaphnthuphuchihm tlxdcnkarsuksaaemlngstruphuch aelaphnthustwtang thiehmaasmkbsphaphthxngthinnn sungaetlaokhrngkarcaennihsamarthnaipptibtiidcring nxkcakni yngthrngphyayamimihekstrkryudtidkbphuchphlthangkarekstrephiyngxyangediyw aetekstrkrkhwrmirayidcakkickrrmxundwy ephuxcaidphungtnexngidinradbhnung phraxngkhyngthrngkhidkhnkaraekpyhathrphyakrthangkarekstrhlayxyangthisakhy echn karaeklngdin ephuxaekpyhadinepriywhruxdinepnkrd cnkrathngdinmisphaphdiphxthicaichinkarephaaplukid karplukhyaaefkephuxxnurksdinaelana phraxngkhthrngsngesrimkareliyngplanil sungkrathrwngkartangpraeths odykrmkhwamrwmmuxrahwangpraethsidkhyayokhrngkarephaaeliyngaelaephyaephrphnthuplanil ephuxkhwamyngyundanxaharihaekpraethsomsmbik inchwngpithiphanma thrngcdtngokhrngkarswnphraxngkhswncitrlda ephuxwicyphnthukhaw phnthuphuchaelapsustw rwmthungkarkaraeprrupphlphlitthangkarekstr karphlitexthanxl aeksoshxlaelaiboxdiesl dankaraephthy okhrngkarkhxngphrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitrinrayaaerklwnaetepnokhrngkardansatharnsukh inkaresdcphrarachdaeninipthrngeyiymrastrtamthxngthitang cathrngphrakrunaoprdekla ihmikhnaaephthythiprakxbdwyphuechiywchayinaetlasakhacakorngphyabaltang aelalwnepnxasasmkhr odyesdcphrarachdaenin phrxmdwyewchphnthaelaekhruxngmuxaephthyphrxmihkarrksaphyabalrasdrphupwyikh nxkcaknn yngmiokhrngkarthntkrrmphrarachthansungepnphrarachdariihthntaephthyxasasmkhredinthangxxkipchwyehluxbabdorkhekiywkbfn tlxdcnsxnkarrksaxnamykhxngpakaelafnodyimkhidmulkha nxkcaknn hnwyaephthyhlwngyngcdecahnathixxkedinthangiprksarasdrphupwyecb tamhmubanthixyuhangiklxxkipxikdwy dankarsuksa phrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitrkhnakalngthrngngan phraxngkhthrngphrakrunaoprdekla phrarachthanphrarachthrphyswnphraxngkhcdtngmulnithixannthmhidlkhun emuxpi ph s 2502 odymiwtthuprasngkhephuxphrarachthanthunaeknisitnksuksathimiphlkareriyndiednindantang ihnisitnksuksaehlannidmioxkasipsuksahakhwamruwichakarchnsungintangpraeths aelanakhwamrunnklbmaichphthnabanemuxng swninpraethsphraxngkhthrngihkarxupthmphindantang echn phrarachthanphrarachthrphychwyehlux ihkhaaenana rwmthngesdcphrarachdaeninipeyiymeyiynaelaphrarachthanphrabrmraochwathephuxsnbsnunaelaepnkalngicaekkhruaelankeriynkhxngorngeriyn orngeriyninphrabrmrachupthmphmithngorngeriynrthbalaelaorngeriynexkchnthrngphrakrunaoprdekla ihrthbalepnphudaeninkarcdkarbriharthangkarsuksa aebbiheplatngaetradbchnprathmsuksa cnthungradbmthymsuksatxnplay inlksnathngxyupracaaelaipklbaebngepn orngeriynsuksasngekhraah canwn 26 orngeriyn orngeriynrachprachanuekhraah canwn 14 orngeriyn phraxngkhyngidcdsrangokhrngkarsaranukrmithysahrbeyawchnephuxepnhnngsuxthiihkhwamruinwichakarthuksakha idcdthahnngsuxsaranukrmithythibrrcukhwamruin 7 sakhawicha odyaetlaelmidcdaebngenuxhakhxngaetlaeruxngxxkepnsamradb ephuxthicaiheyawchnsamarthsuksakhnkhwahakhwamruidtamphunthankhxngtn nxkcaknitlxdrchsmy phrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedch caesdcphrarachdaeninipyngsthabnxudmsuksakhxngrth ephuxphrarachthanpriyyabtraekphusaerckarsuksa ephuxepnkalngicihaekehlanisitphusaerckarsuksa dankartangpraeths phrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr khnamiphrarachdars n rthsphaaehngshrth 29 mithunayn ph s 2503 inrahwangpi ph s 2502 thung ph s 2510 phrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedch phrxmdwysmedcphranangecasirikiti phrabrmrachininath idesdcphrarachdaenineyuxnpraethstang thnginthwipexechiy yuorp aelaxemrikaehnux rwm 27 praeths ephuxepnkarecriyphrarachimtrikbbrrdamitrpraethsehlannihmikhwamsmphnthaennaefnyingkhunaelaephuxnakhwamprarthnadikhxngprachachnchawithyipmxbihkbprachachninpraethstang odyesdceyuxnpraethsewiydnamit xyangepnthangkarepnpraethsaerk xikhnungpraethssakhythiphraxngkhidesdceyuxninchwngewladngklawkhuxpraethsshrth odyinkaresdcpraethsshrthkhrngnn thrngidrbkartxnrbxyangxbxun khbwnphaehrdkhxngphraxngkhinniwyxrkmiphuefachmphrabarmikwa 750 000 khn nxkcakni phraxngkhyngidmiphrarachdarstxsphakhxngekrsaesdngcudyunwaxemrikaepnmhamitrkhxngithy sunghlngcakkaresdceyuxnpraethsaekhnada emuxpi ph s 2510 phraxngkhkmiidesdceyuxnpraethsihnxikely krathngemuxpi ph s 2537 esdceyuxnpraethslaw sungnbepnkaresdceyuxntangpraethsepnkhrngsudthaykhxngphraxngkh inphayhlngphraxngkhidesdcphrarachdaeninxxkihkartxnrbrachxakhntukacakpraethstang thiedinthangmaeyuxnpraethsithyhlaykhrng thngyngthrngphrakrunaoprdeklaoprdkrahmxmphrarachthanphrabrmrachworkasihbrrdathutanuthutekhaefathullaxxngthuliphrabaththwaysasntratnginkarekhamarbtaaehnnginpraethsithyaelathwaybngkhmthullaemuxkhrbwara rwmthngphraxngkhcamiphrarachsansthungphunapraethstang thngkaraesdngkhwamyindiaelaaesdngkhwamesiyphrarachhvthy okhrngkarxnenuxngmacakphrarachdari okhrngkarxnenuxngmacakphrarachdariepnokhrngkarthicdtngkhuncakphradarikhxngphrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedch ephuxaekikhpyhatang phayinpraethsthngaekikhpyhaechphaahnaaelaaekikhpyharayayawthrngerimdaeninkarmatngaet ph s 2495 tlxdrchsmymiokhrngkarxnenuxngmacakphrarachdarithnghmd 4 741 okhrngkar odymihnwynganrachkarthiprasannganokhrngkar khux sankngankhnakrrmkarphiessephuxprasannganokhrngkarxnenuxngmacakphrarachdari odyaetlaokhrngkarcamiwtthuprasngkhthiaetktangknip okhrngkarephuxkarsngesrimaelawicy echn mulnithichyphthna mulnithiokhrngkarhlwng okhrngkarswnphraxngkhswncitrlda okhrngkarekiywkbna echn okhrngkaraekmling okhrngkarfnhlwng knghnchyphthna okhrngkarekiywkbkarekstr echn okhrngkaraeklngdin okhrngkarxun echn okhrngkarsaranukrmithysahrbeyawchn okhrngkarxnenuxngmacakphrarachdarimibthbathsakhyinkarphthnapraeths odyechphaaaethbchnbth nxkcakniokhrngkarhlwngyngidrbrangwlramxn aemkisis sakha Peace and International Understanding emux ph s 2531 xikdwyphrabrmrachxisriyysaelaphraekiyrtiysthrrmeniymphrayskhxng phrabathsmedcphrabrmchnkathiebsr mhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitrphrarachlyckrthngpracaphraxisriyystrapracaphraxngkhthngpracaphraxngkhkarthulitfalaxxngthuliphrabathkaraethntnkhaphraphuththecakarkhanrbphraphuththecakhakhxrb ephkhaphrabrmrachxisriyys phrawrwngsethx phraxngkhecaphumiphlxduledch 5 thnwakhm ph s 2470 9 krkdakhm ph s 2478 smedcphraecanxngyaethx ecafaphumiphlxdulyedch 10 krkdakhm ph s 2478 9 mithunayn ph s 2489 smedcphraecaxyuhwphumiphlxdulyedch 9 mithunayn ph s 2489 5 phvsphakhm ph s 2493 phrabathsmedcphraprminthrmhaphumiphlxdulyedch mhitlathiebsrramathibdi ckrinvbdinthr syaminthrathirach brmnathbphitr 5 phvsphakhm ph s 2493 13 tulakhm ph s 2559 phayhlngkarswrrkht phrabathsmedcphrabrmchnkathiebsr mhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr 5 phvsphakhm ph s 2562 ekhruxngrachxisriyaphrn ekhruxngrachxisriyaphrnithy phrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr thrngidrbphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn tngaetaephndinkhxng phrabathsmedcphrapremnthrmhaxannthmhidl phraxthmramathibdinthr aelatamrththrrmnuykhxngithyphramhakstriythrngepnprathanaehngekhruxngrachxisriyaphrnthngpwng odyekhruxngrachxisriyaphrnthiphraxngkhidrb midngni ph s 2505 ekhruxngrachxisriyaphrnxnepnmngkhlyingrachmitraphrn r m ph ph s 2481 ekhruxngkhttiyrachxisriyaphrnxnmiekiyrtikhunrungeruxngyingmhackribrmrachwngs m c k fayhna ph s 2489 ekhruxngrachxisriyaphrnxnepnobranmngkhlnphrtnrachwraphrn n r fayhna ph s 2489 ekhruxngrachxisriyaphrnculcxmekla chnthi 1 pthmculcxmeklawiess p c w ph s 2489 ekhruxngrachxisriyaphrnxnmiskdiramathibdi chnthi 1 esnangkhabdi s r ph s 2489 ekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthiechidchuyingchangephuxk chnsungsud mhaprmaphrnchangephuxk m p ch ph s 2489 ekhruxngrachxisriyaphrnxnmiekiyrtiysyingmngkudithy chnsungsud mhawchirmngkud m w m ph s 2534 ekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthisrresriyyingdierkkhunaphrn chnthi 1 pthmdierkkhunaphrn p ph ph s 2530 ekhruxngrachxisriyaphrnxnepnsiriyingramkirti lukesuxsdudichnphiess ph s 2500 ehriyyklahay r k ph s 2489 ehriyydusdimala ekhmsilpwithya r d m s ph s 2512 ehriyyphithksesrichn chnthi 1 s ch ph s 2497 ehriyyrachkarchayaedn ch d ph s 2489 ehriyyckrmala r c m ph s 2507 ehriyylukesuxsdudi chnthi 1 ph s 2481 ehriyyrtnaphrn rchkalthi 8 chnthi 1 x p r 1 ph s 2493 ehriyyrtnaphrn rchkalthi 9 chnthi 1 ph p r 1 ph s 2493 ehriyybrmrachaphiesk rchkalthi 9 r r s 9 ph s 2475 ehriyyechlimphrankhr 150 pi r ch ph ph s 2489 ehriyykachadsmnakhun chnthi 1 ehriyythxng ekhruxngrachxisriyaphrntangpraeths praeths pithiidrb chuxekhruxngrachxisriyaphrn aephraethbyx swiedn 2493 ekhruxngrachxisriyaphrnesrafim kmphucha 2497 ekhruxngrachxisriyaphrnphrarachxanackrkmphucha chnmhaesriwthn ewiydnamit 2502 ekhruxngxisriyaphrnkhimkhanh chnthi 1 phma 2503 ekhruxngxisriyaphrnsirisuthrrma chnxkhrmhasirisuthrrma eyxrmni 2503 ekhruxngxisriyaphrnkittikhunaehngshphnthsatharnrtheyxrmni chnprathmaphrn xarecntina 2503 ekhruxngxisriyaphrnnayphlsanmartinphupldplxy chnprathmaphrn shrth 2503 lieciynxxfemxrit chnhwhnaphubychakar brietnihy 2503 ekhruxngrachxisriyaphrnrxylwiktxeriynechn oprtueks 2503 saysaphayaehngsamekhruxngesnaxisriyaphrn ednmark 2503 ekhruxngrachxisriyaphrnixyra nxrewy 2503 ekhruxngrachxisriyaphrnnkbuyoxlaf chnprathmaphrn xitali 2503 ekhruxngxisriyaphrnkittikhunaehngsatharnrthxitali chnsungsud nkhrrthwatikn 2503 ekhruxngxisriyaphrnpixusthi 9 chnsaysrxy ebleyiym 2503 ekhruxngrachxisriyaphrneloxopld chnprathmaphrn frngess 2503 ekhruxngxisriyaphrnelchiyngdxenxr chnprathmaphrn lkesmebirk 2503 ekhruxngrachxisriyaphrnsingotthxngaehngrachwngsnsesa enethxraelnd 2503 ekhruxngrachxisriyaphrnsingotenethxraelnd chnprathmaphrn sepn 2503 ekhruxngrachxisriyaphrnkittikhunfayphleruxn chnsaysrxy sepn 2503 ekhruxngrachxisriyaphrnxisebllachawkhathxlik chnsaysrxy xinodniesiy 2504 ekhruxngxisriyaphrndaraaehngsatharnrthxinodniesiy chnxthipurna brasil 2504 ekhruxngxisriyaphrndawkangekhnit chnsaysrxy pakisthan 2505 ekhruxngxisriyaphrnaehngpakisthan maelesiy 2505 ekhruxngrachxisriyaphrnmngkudaehngrachxanackr yipun 2506 ekhruxngrachxisriyaphrnxnsungsngyingdxkebycmas chnsngwal ithwn 2506 ekhruxngxisriyaphrnhykecidcrs kris 2506 ekhruxngrachxisriyaphrnphuithbap chnsaysrxy law 2506 ekhruxngrachxisriyaphrnlanchangrmkhaw chnprathmaphrn law 2506 ekhruxngrachxisriyaphrnmngkudkhttiyaphrn chnprathmaphrn filippins 2506 ekhruxngxisriyaphrnsikatuna chnsaysrxy xxsetriy 2507 ekhruxngxisriyaphrnkittikhunaehngsatharnrthxxsetriy chnmhadara ekahliit 2509 ekhruxngxisriyaphrnmukuhwackrwrrdixihran 2510 ekhruxngrachxisriyaphrnrachwngspahlawi exthioxepiy 2511 ekhruxngrachxisriyaphrnrachinichiba filippins 2511 lieciynxxfxxenxr chnhwhnaphubychakar emksiok 2514 ekhruxngxisriyaphrnnkxinthriaexsethk chnsaysrxy yuokslaewiy 2522 ekhruxngxisriyaphrndarayuokslaf ekahliit 2524 ekhruxngxisriyaphrnkittikhunsahrbkarsrangchati chnthi 1 chili 2524 ekhruxngxisriyaphrnkhunthrrm chnsaysrxy enpal 2529 ekhruxngrachxisriyaphrnenpal pratap phaskra sepn 2530 ekhruxngrachxisriyaphrnphraecakarolsthi 3 chnsaysrxy
สูงสุด