fbpx
วิกิพีเดีย

ประชาธิปไตย

ประชาธิปไตย (อังกฤษ: democracy) เป็นระบอบการปกครองแบบหนึ่งซึ่งพลเมืองเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยและเลือกผู้ปกครองซึ่งทำหน้าที่ออกกฎหมาย โดยพลเมืองอาจใช้อำนาจของตนด้วยตนเองหรือผ่านผู้แทนที่เลือกไปใช้อำนาจแทนก็ได้ การตัดสินว่าผู้ใดเป็นพลเมืองบ้างและการแบ่งปันอำนาจในหมู่พลเมืองเป็นอย่างไรนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาและแต่ละประเทศเปลี่ยนแปลงในอัตราไม่เท่ากัน นอกจากการเลือกตั้งแล้ว ความคิดที่เป็นรากฐานของประชาธิปไตย ได้แก่ เสรีภาพในการชุมนุมและการพูด การไม่แบ่งแยกและความเสมอภาค สิทธิพลเมือง ความยินยอม สิทธิในการมีชีวิตและสิทธิฝ่ายข้างน้อย นอกจากนี้ ประชาธิปไตยยังทำให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงผลประโยชน์ของตนและแบ่งอำนาจจากกลุ่มคนมาเป็นชุดกฎเกณฑ์แทน

นับแต่สงครามโลกครั้งที่สองยุติ ทั่วโลกตื่นตัวกับระบอบประชาธิปไตย แผนที่ดังกล่าวแสดงให้เห็นรัฐที่มองว่าตนปกครองระบอบประชาธิปไตย แผนที่เมื่อ ค.ศ. 2012
  รัฐที่มองว่าตนปกครองระบอบประชาธิปไตย
  รัฐที่มิได้มองว่าตนปกครองระบอบประชาธิปไตย ได้แก่ นครรัฐวาติกัน ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ โอมาน ฟีจี และบรูไน

ประชาธิปไตยแบ่งออกได้เป็นสองประเภทหลัก ประเภทแรกเริ่มปรากฏขึ้นในนครรัฐกรีกโบราณบางแห่งช่วงศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในนครรัฐเอเธนส์ เรียก ประชาธิปไตยทางตรง ซึ่งพลเมืองทุกคนมีสิทธิพิจารณากลั่นกรองและวินิจฉัยกฎหมาย ประเภทที่สองเป็นประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน โดยสาธารณะออกเสียงในการเลือกตั้งและเลือกผู้แทนตนไปทำหน้าที่ในรัฐสภา เช่น ระบบรัฐสภาและระบบประธานาธิบดี สำหรับประชาธิปไตยเสรีนิยมซึ่งเป็นประชาธิปไตยที่พบกันแพร่หลายนั้น การใช้อำนาจของฝ่ายข้างมากจะอยู่ภายใต้กรอบประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน แต่รัฐธรรมนูญมีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายข้างมาก กับทั้งคุ้มครองสิทธิของฝ่ายข้างน้อย ซึ่งพลเมืองทุกคนย่อมมีสิทธิบางประการ เช่น เสรีภาพในการชุมนุมและการพูด การวินิจฉัยสั่งการส่วนใหญ่ใช้การถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่บางอย่างใช้คะแนนเสียงข้างมากพิเศษหรืออาจถึงขั้นเสียงเอกฉันท์ เพื่อให้ประเด็นที่ละเอียดอ่อนมีความชอบธรรมมากขึ้น ถึงแม้ปัจจุบันประเทศส่วนใหญ่ในโลกใช้ประชาธิปไตยทางอ้อม แต่กระบวนการบางอย่างยังเป็นประชาธิปไตยทางตรง เช่น การลงประชามติ การเลือกคณะลูกขุนในศาล การเข้าชื่อเสนอกฎหมายหรือถอดถอนผู้ได้รับเลือกตั้ง เป็นต้น

ประชาธิปไตยถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการในกรีซโบราณ แต่วิธีปฏิบัติแบบประชาธิปไตยปรากฏในสังคมอยู่ก่อนแล้ว รวมทั้งเมโสโปเตเมีย ฟินีเซีย และอินเดีย วัฒนธรรมอื่นหลังกรีซได้มีส่วนสำคัญต่อวิวัฒนาการของประชาธิปไตย เช่น โรมโบราณ ยุโรป และอเมริกาเหนือและใต้ ประชาธิปไตยแบบโบราณซึ่งพลเมืองชายมากน้อยต่างกันมีสิทธิทางการเมืองนั้นค่อย ๆ หมดไปในช่วงปลายสมัยโบราณ มโนทัศน์ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนเกิดขึ้นส่วนใหญ่จากแนวคิดและสถาบันซึ่งได้มีการพัฒนาระหว่างยุคกลางของทวีปยุโรปและยุคภูมิธรรมในการปฏิวัติอเมริกาและการปฏิวัติฝรั่งเศส จนมาถึงช่วงหลังสงครามเย็น ประชาธิปไตยถูกเรียกว่า "ระบอบการปกครองสุดท้าย" และแพร่หลายอย่างมากไปทั่วโลก

ประชาธิปไตยแตกต่างจากระบอบการปกครองที่อำนาจอธิปไตยอยู่กับบุคคลคนเดียว เช่น สมบูรณาญาสิทธิราชย์ หรือที่อำนาจอธิปไตยอยู่กับคณะบุคคลจำนวนน้อย เช่น คณาธิปไตย กระนั้น ระบอบที่ตรงข้ามกับประชาธิปไตยเหล่านี้ยังสืบทอดมาแต่ปรัชญากรีก และปัจจุบันยิ่งดูเคลือบคลุมมากขึ้น เพราะรัฐบาลร่วมสมัยต่างมีส่วนที่เป็นประชาธิปไตย คณาธิปไตยและราชาธิปไตยผสมกัน

ศัพทมูลวิทยา

คำว่า democracy ในภาษาอังกฤษมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกโบราณว่า "ดีมอคระเทีย" (กรีก:   δημοκρατία , dēmokratía) ซึ่งหมายถึง "การปกครองโดยประชาชน" (popular government) อันเป็นคำประสมระหว่างคำว่า "ดีมอส" (กรีก: δῆμος, demos) หมายถึง ประชาชน และ "คราทอส" (กรีก: κράτος, kratos) หมายถึง การปกครอง หรือ พละกำลัง

ส่วนในภาษาไทย คำว่า ประชาธิปไตย ประกอบด้วยคำว่า "ประชา" ซึ่งหมายถึง "ปวงชน" และ "อธิปไตย" ซึ่งหมายถึง "ความเป็นใหญ่" เมื่อรวมกันจึงหมายถึง "ความเป็นใหญ่ของปวงชน" ส่วนพจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายว่า "แบบการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่" แต่ในห้วงการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 คำว่า "ประชาธิปไตย" ถูกใช้ในความหมายว่า สาธารณรัฐ:11–2

ลักษณะ

 
การเลือกตั้งเป็นกลไกสำคัญของประชาธิปไตย แต่ประเทศที่มีการเลือกตั้งไม่จำเป็นต้องปกครองแบบประชาธิปไตย

ไม่มีคำนิยามประชาธิปไตยที่ทุกคนเห็นตรงกันหมด การศึกษาในภาษาอังกฤษครั้งหนึ่งพบว่ามีคำอธิบายประชาธิปไตยอย่างน้อย 2,234 คำอธิบาย แต่มีระบุว่าจะต้องมีลักษณะสำคัญ คือ ความเสมอภาคทางกฎหมาย เสรีภาพทางการเมืองและนิติธรรม ตัวอย่างเช่น ในประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน คะแนนเสียงทุกเสียงมีน้ำหนักเท่ากัน จะต้องไม่วางข้อจำกัดที่ไม่สมเหตุสมผลซึ่งห้ามบุคคลสมัครรับเลือกตั้ง และอิสรภาพของพลเมืองได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายด้วยสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

ทฤษฎีหนึ่งมองว่าประชาธิปไตยประกอบด้วยหลักการพื้นฐานสามประการ ได้แก่ การควบคุมจากล่างขึ้นบน (อำนาจอธิปไตยอยู่ในมือของอำนาจระดับล่างสุด) ความเสมอภาคทางการเมือง และบรรทัดฐานทางสังคมซึ่งสะท้อนหลักการสองข้อแรก แลร์รี ไดมอนด์ นักรัฐศาสตร์ชาวอเมริกัน มองว่ามีสี่องค์ประกอบ ได้แก่ ระบบการเมืองที่เลือกและเปลี่ยนรัฐบาลผ่านการเลือกตั้งที่มีอิสระและเป็นธรรม, การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของราษฎร, การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและนิติธรรม

คำว่า "ประชาธิปไตย" บางทีใช้เป็นคำย่อของประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม ซึ่งเป็นประชาธิปไตยแบบที่รวมความคิด เช่น พหุนิยมทางการเมือง ความเสมอภาคทางกฎหมาย สิทธิในการร้องทุกข์ต่อข้าราชการการเมือง กระบวนการทางกฎหมาย เสรีภาพพลเมือง สิทธิมนุษยชนและภาคประชาสังคมนอกเหนือจากภาครัฐ ทั้งนี้ เนื่องจากโรเจอร์ สครูตันให้เหตุผลว่า ประชาธิปไตยจะมอบเสรีภาพส่วนบุคคลและการเมืองไม่ได้หากปราศจากสถาบันประชาสังคม

ระบอบประชาธิปไตยมีวิธีวินิจฉัยสั่งการหลายวิธี แต่วิธีหลักได้แก่ การถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่จะต้องมีการชดเชยหรือคุ้มครองทางกฎหมายต่อปัจเจกหรือกลุ่ม ฝ่ายข้างน้อย เพื่อป้องกันเหตุการณ์ "ทรราชเสียงข้างมาก" หลายประเทศมีการแยกใช้อำนาจต่างกัน เช่น ในสหราชอาณาจักรใช้ระบบเวสต์มินสเตอร์ซึ่งมีรัฐสภาเป็นใหญ่ (parliamentary sovereignty) และฝ่ายตุลาการเป็นอิสระจากฝ่ายนิติบัญญัติและบริหาร ในสหรัฐ ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการมีอำนาจเท่ากัน ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนจำเป็นต้องมีการเลือกตั้ง ในบางประเทศถือว่าเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง เสรีภาพในการพูด เสรีภาพสื่อ และประชาธิปไตยอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญเพื่อให้ความรู้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อให้เขาออกเสียงเพื่อประโยชน์ของตนเอง นอกจากนี้ยังมีการเสนอว่าลักษณะพื้นฐานอย่างหนึ่งของประชาธิปไตยคือผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถมส่วนร่วมอย่างอิสระและเต็มที่ในสังคม โดยเน้นย้ำเรื่องแนวคิดสัญญาประชาคมและเจตจำนงร่วมของพลเมือง จึงอาจกล่าวว่าประชาธิปไตยเป็นคติรวมหมู่ทางการเมืองแบบหนึ่งเพราะนิยามว่าเป็นระบอบการปกครองที่พลเมืองที่มีสิทธิทุกคนมีเสียงเท่ากันในการออกกฎหมาย

สำหรับคำว่า สาธารณรัฐ (republic) นั้น แม้มักสัมพันธ์กับประชาธิปไตยในเรื่องหลักการปกครองด้วยความยินยอมของผู้ใต้ปกครอง แต่สาธารณรัฐไม่จำเป็นต้องเป็นประชาธิปไตยเสมอไป เพราะสาธารณรัฐนิยมไม่ได้เจาะจงว่าปกครองประชาชนอย่างไร คำว่า "สาธารณรัฐ" แต่เดิมนั้นครอบคลุมทั้งประชาธิปไตยและอภิชนาธิปไตย ในความหมายสมัยใหม่ สาธารณรัฐเป็นระบอบการปกครองที่ไม่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

การวัด

หลายองค์การพิมพ์เผยแพร่ดัชนีเสรีภาพตามบทนิยามต่าง ๆ และอาศัยข้อมูลต่างประเภทกัน ประกอบด้วย

 • เสรีภาพในโลก (Freedom in the World) ซึ่งจัดพิมพ์ทุกปีตั้งแต่ ค.ศ. 1972 โดยองค์การฟรีดอมเฮาส์ในสหรัฐ โดยให้คะแนนจากสิทธิการเมืองและเสรีภาพพลเมืองที่มาจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยแบ่งเป็นมีเสรีภาพ มีเสรีภาพบางส่วน และไม่มีเสรีภาพ
 • ดัชนีเสรีภาพสื่อทั่วโลก (Worldwide Press Freedom Index) จัดพิมพ์ทุกปีตั้งแต่ ค.ศ. 2002 (ยกเว้น ค.ศ. 2011) โดยองค์การผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนในประเทศฝรั่งเศส โดยมีการประเมินประเทศต่าง ๆ แบ่งออกเป็นกลุ่มสถานการณ์ดี สถานการณ์น่าพอใจ มีปัญหาเริ่มสังเกตได้ สถานการณ์ลำบาก และสถานการณ์ร้ายแรงมาก
 • ดัชนีเสรีภาพในโลก (Index of Freedom in the World) เป็นดัชนีวัดเสรีภาพพลเมืองคลาสสิก ซึ่งจัดพิมพ์โดยสถาบันเฟรเซอร์ในแคนาดา สถาบันไลเบราเลสในเยอรมนี และสถาบันคาโตในสหรัฐ
 • โครงการข้อมูลสิทธิมนุษยชน CIRI (CIRI Human Rights Data Project) วัดสิทธิมนุษยชน สิทธิพลเมือง สิทธิสตรีและสิทธิแรงงานหลายด้าน จัดทำโดยมหาวิทยาลัยคอนเน็กติกัต ตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1994
 • ดัชนีประชาธิปไตย (Democracy Index) จัดพิมพ์เผยแพร่โดยอีโคโนมิสต์อินเทลลิเจนซ์ยูนิตในสหราชอาณาจักร ซึ่งจำแนกประเทศออกเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์ ประชาธิปไตยมีข้อบกพร่อง ระบอบผสมหรือระบอบอำนาจนิยม ดัชนีใช้ตัวชี้วัด 60 ตัวใน 5 กลุ่ม
 • ชุดข้อมูลโพลิตี (Polity data series) ในสหรัฐ เป็นชุดข้อมูลที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในการวิจัยทางรัฐศาสตร์ ในชุดข้อมูลมีสานิเทศรายปีเข้ารหัสเกี่ยวกับลักษณะอำนาจหน้าที่ของระบอบและการเปลี่ยนผ่านสำหรับรัฐเอกราชทุกรัฐที่มีประชากรรวมมากกว่า 500,000 คน และครอบคลุมเวลาตั้งแต่ ค.ศ. 1800–2006 ข้อสรุปของ โพลิตี เกี่ยวกับระดับประชาธิปไตยของรัฐอาศัยการประเมินการเลือกตั้งของรัฐนั้น ๆ เพื่อการแข่งขัน การเปิดกว้างและระดับการมีส่วนร่วม งานนี้ได้รับการสนับสนุนจากคณะทำงานเฉพาะกิจความไร้เสถียรภาพทางการเมือง (Political Instability Task Force) ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนจากสำนักข่าวกรองกลาง (CIA) แต่ทัศนะในรายงานเป็นทัศนะของผู้เขียน ไม่ใช่ของรัฐบาลสหรัฐ
 • แม็กซ์เรนจ์ (MaxRange) ชุดข้อมูลนิยามระดับประชาธิปไตยและโครงสร้างเชิงสถาบัน ซึ่งวัดความรับผิดชอบทางการเมือง แม็กซ์เรนจ์นิยามค่าแก่ทุกรัฐและทุกเดือนตั้งแต่ ค.ศ. 1789 และปัจจุบันมีความเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยฮาล์มสตา ประเทศสวีเดน

เนื่องจากประชาธิปไตยเกี่ยวข้องกับสถาบันหลากหลายซึ่งวัดได้ไม่ง่ายด้วย จึงมีข้อจำกัดอยู่มากในการวัดค่าและวัดเชิงเศรษฐมิติซึ่งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของประชาธิปไตยหรือความสัมพันธ์กับปรากฏการณ์อื่น เช่น ความเหลื่อมล้ำ ความยากจนและการศึกษา เป็นต้น เมื่อคำนึงถึงข้อจำกัดในการได้มาซึ่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่ข้อมูบในประเทศเดียวกันมีความแตกต่างกันในแง่มุมต่าง ๆ ของประชาธิปไตย นักวิชาการส่วนใหญ่ศึกษาความแตกต่างระหว่างประเทศต่าง ๆ แต่ความแปรปรวนระหว่างสถาบันประชาธิปไตยประเทศต่าง ๆ มีขนาดใหญ่มากซึ่งขัดขวางการเปรียบเทียบอย่างมีความหมายโดยใช้วิธีการทางสถิติ เนื่องจากตรงแบบประชาธิปไตยวัดรวมกันเป็นตัวแปรมหภาคโดยใช้การสังเกตครั้งเดียวสำหรับ 1 ประเทศต่อปี การศึกษาประชาธิปไตยเผชิญกับข้อจำกัดทางเศรษฐมิติ จึงทำให้การเปรียบเทียบระหว่างประเทศอาจไม่เป็นประโยชน์หรือมีความเคร่งครัดทางระเบียบวิธี ด้าน Dieter Fuchs และ Edeltraud Roller เสนอแนะว่า ในการวัดคุณภาพของประชาธิปไตยที่แท้จริง นอกจากใช้การวัดวัตถุวิสัยแล้วจะต้องใช้ "การวัดเชิงอัตวิสัยโดยอาศัยทัศนคติของพลเมือง" ด้วย ในทำนองเดียวกัน Quinton Mayne และ Brigitte Geißel ยังให้เหตุผลสนับสนุนว่าคุณภาพของประชาธิปไตยไม่ขึ้นอยู่กับสมรรถนะของสถาบันการเมืองอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับความคิดโน้มเอียงและการผูกมัดของพลเมืองด้วย

ประวัติศาสตร์

ยุคโบราณ

ภาพวาดตามจินตนาการของศิลปิน (ก) นักการเมืองชาวเอเธนส์ เพริคลีส กล่าวสุนทรพจน์ไว้อาลัยต่อสมัชชาเอเธนส์ (ข) การประชุมของวุฒิสภาโรมัน ซึ่งกิแกโรกำลังกล่าวปราศรัย ประชาธิปไตยในกรีกโบราณเปิดให้พลเมืองมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองก็จริง แต่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยในนครทุกคนจะเป็นพลเมือง และประชาธิปไตยแบบโรมัน ยังให้คนรวยหรือชนชั้นสูงมีอำนาจเหนือกว่าคนจนหรือชนชั้นล่าง

ก่อนสมัยประวัติศาสตร์ นักมานุษยวิทยาระบุว่าพบระบอบก่อนประชาธิปไตย (proto-democracy) ในหมู่คนเก็บของป่าล่าสัตว์ ซึ่งใช้เสียงเอกฉันท์และบ่อยครั้งไม่มีการกำหนดตัวหัวหน้า ซึ่งเรียกว่าเป็นระบบชนเผ่าหรือประชาธิปไตยดึกดำบรรพ์ (primitive democracy) ระบบนี้มักมีสภาผู้อาวุโสหรือระบบที่มีผู้นำแต่ได้รับการสนับสนุนจากผู้อาวุโสหรือระบอบอื่นที่มีการร่วมมือกัน ตั้งแต่ครั้งอดีต ประชาธิปไตยและสาธารณรัฐเป็นระบอบที่พบน้อย นักทฤษฎีสาธารณรัฐนิยมเชื่อมโยงประชาธิปไตยกับขนาดเล็ก คือ ยิ่งรัฐมีขนาดใหญ่โตขึ้นมากเท่าใด ก็ยิ่งเพิ่มโอกาสที่รัฐนั้นจะกลายเป็นระบบใช้อำนาจเด็ดขาด แต่รัฐขนาดเล็กก็เสี่ยงต่อการถูกพิชิตโดยรัฐอื่น

คำว่า ประชาธิปไตย ปรากฏขึ้นครั้งแรกในแนวคิดทางการเมืองและทางปรัชญาในกรีซโบราณ ปราชญ์เพลโตเปรียบเทียบประชาธิปไตยซึ่งเขาเรียกว่าเป็น "การปกครองโดยผู้ถูกปกครอง" ว่าเป็นรูปแบบทางเลือกสำหรับระบอบราชาธิปไตย คณาธิปไตย และเศรษฐยาธิปไตย ชาวนครเอเธนส์สถาปนาระบอบที่ถือกันว่าเป็นประชาธิปไตยแห่งแรกของโลกเมื่อ 508–507 ปีก่อน ค.ศ. โดยมีไคลสธีนีสเป็นผู้นำ ต่อมาเขาได้ชื่อว่า "บิดาแห่งประชาธิปไตยแบบเอเธนส์" แม้ถือว่าประชาธิปไตยแบบเอเธนส์เป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยทางตรง แต่เดิมประชาธิปไตยแบบเอเธนส์มีลักษณะเด่นอยู่สองประการ คือ มีการคัดเลือกพลเมืองธรรมดาจำนวนมากเข้าสู่ระบบราชการและศาล และสภานิติบัญญัติซึ่งประกอบด้วยพลเมืองทุกคน พลเมืองทุกคนมีสิทธิอภิปรายและลงมติในสภาซึ่งเป็นที่ออกกฎหมายของนครรัฐ ทว่า ความเป็นพลเมืองเอเธนส์นั้นรวมเฉพาะชาย ไม่รวมผู้หญิง ทาส และคนต่างด้าว (กรีก: μετοίκος, metoikos) มีเพียงเหล่าแม่ทัพและเจ้าพนักงานเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มาจากการเลือกตั้ง

ด้วยเหตุนี้ ประชาธิปไตยแบบเอเธนส์จึงเป็นประชาธิปไตยทางตรงอย่างที่สุด ในความหมายที่พลเมืองเป็นผู้วินิจฉัย และมีส่วนร่วมกับกระบวนการทางการเมืองทุกระดับ ตั้งแต่สมัชชา สภา 500 และศาล พลเมืองจำนวนมากยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจการเมือง แม้ว่ารัฐธรรมนูญเอเธนส์ไม่ได้คุ้มครองสิทธิของพลเมืองในความหมายสมัยใหม่ แต่ชาวเอเธนส์มีเสรีภาพอาศัยอยู่ในนครโดยไม่ขึ้นกับอำนาจภายนอกและไม่ขึ้นกับการปกครองของบุคคลอื่น

การออกเสียงนับคะแนน (range voting) ปรากฏในนครรัฐสปาร์ตาตั้งแต่ 700 ปีก่อน ค.ศ. โดยมีสมัชชา Apella ซึ่งจัดขึ้นเดือนละครั้ง ที่สมาชิกเป็นพลเมืองชายทุกคนที่มีอายุเกิน 30 ปี โดยมีการออกเสียงนับคะแนนและตะโกน ซึ่งจะตัดสินจากความดัง สปาร์ตาใช้ระบบนี้เพราะมีความเรียบง่าย และป้องกันการออกเสียงแบบมีอคติ การซื้อเสียงหรือการโกงซึ่งพบได้ดาษดื่นในการเลือกตั้งประชาธิปไตยสมัยแรก ๆ

อ้างว่าเกาะอาร์วัด (ปัจจุบันคือประเทศซีเรีย) ซึ่งชาวฟินิเซียก่อตั้งขึ้นเมื่อสหัสวรรษที่ 2 ก่อนคริสตกาล เป็นตัวอย่างหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยที่พบในโลก ซึ่งที่นั่น ประชาชนถืออำนาจอธิปไตยของตน และอีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าเป็นไปได้ คือ ประชาธิปไตยยุคเริ่มแรกอาจมาจากนครรัฐสุเมเรียน ฝ่ายเวสาลี ซึ่งปัจจุบันอยู่ในรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย มักถูกมองว่าเป็นตัวอย่างแรก ๆ ของระบบสาธารณรัฐในโลก รูปแบบประชาธิปไตยยังปรากฏในระบบชนเผ่าต่าง ๆ เช่น สหพันธ์ไอระควอย (Iroquois Confederacy) อย่างไรก็ตาม เฉพาะสมาชิกเผ่าเพศชายสามารถเป็นผู้นำได้ มีเพียงสตรีที่อาวุโสที่สุดในชนเผ่าเดียวกันเท่านั้นที่สามารถเลือกและถอดถอนหัวหน้าชนเผ่าได้ซึ่งเป็นการกีดกันประชากรจำนวนมาก รายละเอียดที่น่าสนใจกล่าวว่าการตัดสินใจแต่ละครั้งใช้ความคิดเห็นเอกฉันท์ของเหล่าผู้นำ มิใช่การสนับสนุนของเสียงส่วนใหญ่จากการลงคะแนนเสียงของสมาชิกชนเผ่า ในสังคมระดับกลุ่ม อย่างเช่น บุชแมน ซึ่งแต่ละกลุ่มมักประกอบด้วย 20-50 คน ไม่ค่อยมีหัวหน้าเท่าใดนักและการตัดสินใจต่าง ๆ อาศัยความเห็นชอบจากคนส่วนใหญ่มากกว่า ในเมลานีเซีย เดิมชุมชนหมู่บ้านกสิกรรมมีความเท่าเทียมกัน และมีการปกครองแบบเอกาธิปไตยที่แข็งแรงจำนวนน้อย แม้อาจมีคนใดคนหนึ่งมีอิทธิพลเหนือกว่าผู้อื่นซึ่งอิทธิพลดังกล่าวมีผลต่อการแสดงทักษะความเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่อง และความประสงค์ของชุมชน ทุกคนถูกคาดหวังให้แบ่งปันหน้าที่ในชุมชน และให้สิทธิร่วมการตัดสินใจของชุมชน อย่างไรก็ตาม แรงกดดันอย่างหนักของสังคมกระตุ้นให้เกิดความลงรอยกันและลดการตัดสินใจเพียงลำพัง

แม้สาธารณรัฐโรมันมีส่วนส่งเสริมประชาธิปไตยในหลายด้าน แต่คนโรมันเพียงส่วนน้อยเท่านั้นเป็นพลเมืองที่มีเสียงในการเลือกตั้งผู้แทน เสียงของผู้ทรงอำนาจมีน้ำหนักมากกว่าผ่านระบบการแบ่งเขตเลือกตั้งแบบเอาเปรียบ ข้าราชการระดับสูง รวมทั้งสมาชิกวุฒิสภา มาจากตระกูลมั่งมีและชนชั้นสูงเท่านั้น รูปแบบการปกครองของโรมันเป็นแรงบันดาลใจแก่นักคิดการเมืองหลายคนในช่วงหลายศตวรรษ และประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนสมัยใหม่มีความคล้ายคลึงกับแบบของโรมันมากกว่าแบบของกรีก คือ เป็นรัฐที่ประชาชนและผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งเป็นผู้ถืออำนาจสูงสุด และมีผู้นำจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง

ยุคกลาง

แม้ว่าในทวีปยุโรปส่วนใหญ่ในยุคกลางอยู่ภายใต้การปกครองของนักบวชหรือเจ้าขุนมูลนาย แต่ยังมีระบบการเลือกตั้งหรือสมัชชาอยู่หลายระบบ แม้ว่าบ่อยครั้งประชาชนที่มีส่วนร่วมได้จะคิดเป็นส่วนน้อยเช่นเดียวกับยุคโบราณ ในสแกนดิเนเวีย มีสภาที่เรียกว่า ธิง (thing) ซึ่งประกอบด้วยเสรีชน และมีเจ้าพนักงานกฎหมาย (lawspeaker) เป็นหัวหน้า ธิงเป็นสภาปรึกษาหารือซึ่งทำหน้าที่ระงับปัญหาการเมือง และปรากฏรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งอัลธิง (Althing) ในไอซ์แลนด์ และเลอธิง (Løgting) ในหมู่เกาะแฟโร เวเช (veche) ในยุโรปตะวันออก เป็นสภาคล้ายกับธิงแบบสแกนดิเนเวีย ในคริสตจักรโรมันคาทอลิก พระสันตะปาปามาจากการประชุมเลือกของคณะพระคาร์ดินัลตั้งแต่ ค.ศ. 1059

รัฐสภาที่มีบันทึกครั้งแรกในทวีปยุโรป ได้แก่ คอร์เตสเลออน ค.ศ. 1198 ซึ่งมีอำนาจในการกำหนดเก็บภาษีอากร การต่างประเทศและนิติบัญญัติ แม้ว่าสภาพของบทบาทดังกล่าวยังเป็นหัวข้อถกเถียงกันอยู่ สาธารณรัฐรากูซา ซึ่งก่อตั้งใน ค.ศ. 1358 ให้พลเมืองอภิชนชายเท่านั้นมีผู้แทนและสิทธิออกเสียงลงคะแนน นครรัฐและหน่วยการเมืองอิตาลีหลายแห่งมีระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐ ตัวอย่างเช่น สาธารณรัฐฟลอเรนซ์ ซึ่งก่อตั้งใน ค.ศ. 1115 มีซินญอเรีย (Signoria, รัฐบาล) ซึ่งสมาชิกมาจากการจับสลาก ในอาณาจักรเสรีชนฟรีเซีย (Friese Freedom) สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 10–15 ซึ่งเป็นสังคมที่มิใช่เจ้าขุนมูลนายที่โดดเด่นสังคมหนึ่ง สิทธิออกเสียงเลือกตั้งในปัญหาท้องถิ่นและข้าราชการของเคาน์ตีขึ้นอยู่กับขนาดที่ดิน ในจักรวรรดิมาลีแบ่งออกเป็นเผ่าปกครองต่าง ๆ ซึ่งมีผู้แทนในสมัชชาใหญ่ แต่อาจมองว่ารัฐธรรมนูญดังกล่าวคล้ายคลึงกับราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญมากกว่าสาธารณรัฐ

 
มหากฎบัตรของอังกฤษ, ค.ศ. 1215

ฝ่ายรัฐสภาอังกฤษมีรากฐานการจำกัดพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์จากมหากฎบัตร (ค.ศ. 1215) ซึ่งระบุชัดเจนคุ้มครองสิทธิบางประการของผู้ใต้บังคับพระมหากษัตริย์ และโดยนัยยังสนับสนุนสิทธิที่กลายมาเป็นหมายสั่งให้ส่งตัวผู้ถูกคุมขังมาศาลแบบอังกฤษ ซึ่งพิทักษ์เสรีภาพของปัจเจกบุคคลต่อการถูกจำคุกอย่างไม่ชอบด้วยกฎหมายและสิทธิยื่นอุทธรณ์ รัฐสภาซึ่งสมาชิกมาจากการเลือกตั้งครั้งแรก คือ รัฐสภาของเดอ มงฟอร์ต ใน ค.ศ. 1265 การให้สิทธิการร้องทุกข์นับเป็นหลักฐานแรก ๆ ที่รัฐสภาใช้เป็นเวทีสนองต่อความเดือดร้อนของประชาชนสามัญ แต่ยังเกิดปัญหากับรูปแบบการปกครองดังกล่าว ที่เรียกว่า "เขตเลือกตั้งเน่า" (rotten boroughs) โดยอำนาจเรียกประชุมสภานั้นยังขึ้นอยู่กับพระราชอัธยาศัยของพระมหากษัตริย์

การศึกษาเชื่อมโยงการถือกำเนิดของสถาบันรัฐสภาในทวีปยุโรปในยุคกลางกับการรวมกันเป็นกลุ่มของเมืองและการเกิดชนชั้นใหม่ ๆ เช่น ช่างศิลป์ ตลอดจนการมีอภิชนชนชั้นขุนนางและศาสนา นักวิชาการยังเชื่อมโยงการถือกำเนิดของการปกครองแบบมีผู้แทนกับการแตกแยกทางการเมืองโดยสัมพัทธ์ของทวีปยุโรป นักรัฐศาสตร์ เดวิด สตาซาเวจ (David Stasavage) เชื่อมโยงการแตกเป็นส่วนของทวีปยุโรป และการกลายเป็นประชาธิปไตยกับเหตุการณ์การล่มสลายของจักรวรรดิโรมันที่ถูกกลุ่มชนเผ่าเยอรมันกลุ่มเล็ก ๆ รุกราน จนนำไปสู่การตั้งหน่วยการเมืองขนาดเล็กซึ่งผู้ปกครองมีอำนาจค่อนข้างน้อยและจำต้องอาศัยความยินยอมของผู้ถูกปกครองเพื่อปัดป้องภัยคุกคามจากภายนอก

ในโปแลนด์ ประชาธิปไตยขุนนางมีลักษณะที่กิจกรรมของชนชั้นขุนนางกลางเพิ่มขึ้น ซึ่งต้องการเพิ่มอำนาจของพวกตนเมื่อเทียบกับคนมั่งมี คนมั่งมียังครอบงำตำแหน่งสำคัญสงสุดในรัฐ (ทั้งทางโลกและศาสนา) และอยู่ในสภากษัตริย์ซึ่งกลายเป็นวุฒิสภาในเวลาต่อมา ความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของชนชั้นขุนนางกลางมีผลกระทบต่อการสถาปนาสถาบันของแผ่นดิน เซย์มิค (sejmik, สมัชชาท้องถิ่น) ซึ่งต่อมาได้รับสิทธิเพิ่มขึน ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 15 และ 16 เซย์มิคได้รับอำนาจมากขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นสถาบันอำนาจท้องถิ่นที่มีความสำคัญสูงสุด ใน ค.ศ. 1454 พระมหากษัตริย์พระราชอำนาจอำนาจเก็บภาษีและสั่งระดมพลแก่เซย์มิค และพระราชทานคำสัตย์ว่าจะไม่ออกกฎหมายใหม่ถ้าปราศจากความยินยอมของสภา

สมัยใหม่

สมัยใหม่ตอนต้น

 
จอห์น ล็อกเป็นผู้ขยายความทฤษฎีสัญญาประชาคมของทอมัส ฮอบส์ และพัฒนามโนทัศน์สิทธิธรรมชาติ สิทธิในทรัพย์สินเอกชน และหลักความยินยอมของผู้ใต้ปกครอง ความคิดของเขาเป็นรากฐานอุดมการณ์ของประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมปัจจุบัน

ในประเทศอังกฤษคริสต์ศตวรรษที่ 17 มีการรื้อฟื้นความสนใจในมหากฎบัตร รัฐสภาอังกฤษผ่านคำร้องขอสิทธิฟ้องร้องรัฐ (Petition of Right) ใน ค.ศ. 1628 ซึ่งสถาปนาเสรีภาพบางประการแก่คนในบังคับ สงครามกลางเมืองอังกฤษ (ค.ศ. 1642–1651) สู้รบกันระหว่างฝ่ายพระมหากษัตริย์และฝ่ายรัฐสภาที่เป็นคณาธิปไตย ในช่วงนี้เองที่ความคิดพรรคการเมืองก่อตัวขึ้นจากกลุ่มต่าง ๆ ที่ถกเถียงกันเรื่องสิทธิการมีผู้แทนทางการเมืองใน ค.ศ. 1647 ในเวลาต่อมา ยุครัฐในอารักขา (ค.ศ. 1653–59) และการฟื้นฟูราชวงศ์อังกฤษ (ค.ศ. 1660) ฟื้นฟูการปกครองแบบที่เป็นอัตตาธิปไตยมากขึ้น แม้ว่ารัฐสภาผ่านพระราชบัญญัติหมายสั่งให้ส่งตัวผู้ถูกคุมขังมาศาลใน ค.ศ. 1679 ซึ่งเสริมสร้างขนบธรรมเนียมที่ห้ามการกักขังบุคคลโดยไม่มีสาเหตุหรือหลักฐานเพียงพอ หลังการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ ค.ศ. 1688 มีการตราบัญญัติว่าด้วยสิทธิพื้นฐานของพลเมือง ค.ศ. 1689 ซึ่งประมวลสิทธิและเสรีภาพ และยังมีผลใช้บังคับอยู่จนปัจจุบัน บัญญัติฯ มีข้อกำหนดให้จัดการเลือกตั้งอย่างสม่ำเสมอ กฎเสรีภาพในการพูดในรัฐสภา และจำกัดพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ เพื่อประกันว่าสมบูรณาญาสิทธิของพระมหากษัตริย์จะไม่ครอบงำดุจชาติส่วนใหญ่ในทวีปยุโรปเวลานั้น นักประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ ดักลาส นอร์ธ (Douglass North) และแบร์รี ไวน์แกสต์ (Barry Weingast) ระบุลักษณะของสถาบันที่ตั้งขึ้นในการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ว่าประสบความสำเร็จในการจำกัดอำนาจของรัฐบาลและประกันการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน

เหตุที่กล่าวมาข้างต้นล้วนกระตุ้นการเติบโตของปรัชญาการเมืองในหมู่เกาะบริติช ทอมัส ฮอบส์เป็นักปรัชญาคนแรกที่สาธยายทฤษฎีสัญญาประชาคมอย่างละเอียด เขาเขียนในหนังสือ เลวีอาธาน (Leviathan, ค.ศ. 1651) โดยวางทฤษฎีว่าปัจเจกบุคคลที่อาศัยอยู่ในสภาพธรรมชาติใช้ชีวิตแบบ "โดดเดี่ยว ข้นแค้น รุงรัง ป่าเถื่อนและสั้น" และก่อสงครามกับผู้อื่นไม่หยุดหย่อน เพื่อป้องกันการเกิดสภาพธรรมชาติแบบอนาธิปไตย ฮอบส์จึงให้เหตุผลว่าบุคคลควรยกสิทธิของพวกตนให้แก่รัฐบาลที่เข้มแข็งและเป็นเผด็จการ ต่อมา นักปรัชญาและแพทย์ จอห์น ล็อก ตีความทฤษฎีสัญญาประชาคมอีกอย่างหนึ่ง โดยเขียนใน สองศาสตรนิพนธ์การปกครอง (Two Treatises of Government, ค.ศ. 1689) โดยมองว่าปัจเจกบุคคลทุกคนมีสิทธิที่ไม่อาจโอนให้กันได้ในชีวิต เสรีภาพและทรัพย์สิน ล็อกระบุว่าปัจเจกบุคคลมารวมกันตั้งรัฐโดยสมัครใจเพื่อจุดประสงค์ในการพิทักษ์สิทธิของพวกตน ล็อกมองว่าสิทธิในทรัพย์สินมีความสำคัญเป็นพิเศษ และถือเป็นความมุ่งหมายแรกของรัฐบาลทีเดียว ยิ่งไปกว่านั้น ล็อกยืนยันว่ารัฐบาลมีความชอบธรรมต่อเมื่อได้รับความยินยอมของผู้ใต้ปกครอง และพลเมืองย่อมมีสิทธิปฏิวัติต่อรัฐบาลที่ละเมิดผลประโยชน์ของพลเมืองหรือกลายเป็นทรราช งานของล็อกถือว่าเป็นเอกสารก่อตั้งความคิดเสรีนิยมและมีอิทธิพลลึกซึ้งต่อผู้นำการปฏิวัติอเมริกาและการปฏิวัติฝรั่งเศส กรอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเสรีนิยมเป็นรูปแบบประชาธิปไตยส่วนใหญ่ในโลก

ในทวีปอเมริกาเหนือ การปกครองแบบมีผู้แทนเริ่มต้นในเจมส์ทาวน์ อาณานิคมเวอร์จิเนีย ด้วยการเลือกตั้งสภาพลเมืองใน ค.ศ. 1619 พวกพิวริตันชาวอังกฤษที่เข้าเมืองตั้งแต่ ค.ศ. 1620 เป็นต้นไป ตั้งอาณานิคมในนิวอิงแลนด์ซึ่งการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแบบประชาธิปไตย ถึงแม้ว่าสมัชชาท้องถิ่นเหล่านี้มีอำนาจที่ได้รับโอนบ้างก็ตาม แต่อำนาจสูงสุดยังเป็นของพระมหากษัตริย์และรัฐสภาอังกฤษ พวกพิวริตัน แบปติสต์และเควกเกอร์ซึ่งตั้งอาณานิคมเหล่านี้ใช้องค์การประชาธิปไตยในการบริหารราชการแผ่นดินของชุมชนในกิจการทางโลกด้วย

คริสต์ศตวรรษที่ 18–19

 
รูปนูนต่ำผู้เรียกร้องสิทธิเลือกตั้ง ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติเคท เชพเพิร์ต ไครซ์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ ประชาธิปไตยก่อนหน้าคริสต์ศตวรรษที่ 20 ยังเป็นประชาธิปไตยที่ไม่ให้สิทธิเลือกตั้งทั่วไปแก่พลเมืองทุกคน โดยมีการแบ่งแยกด้วยเพศ สีผิว รายได้ จนต่อมาเริ่มขยายสิทธิเลือกตั้ง ขยายความเป็นพลเมือง และเลิกทาสในคริสต์ศตวรรษที่ 19–20

รัฐสภาบริเตนใหญ่ชุดแรกตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1707 หลังการรวมราชอาณาจักรอังกฤษและราชอาณาจักรสกอตแลนด์ พระมหากษัตริย์บริเตนใหญ่ถูกจำกัดพระราชอำนาจจนเหลือเพียงประมุขในพระนามมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่รัฐสภายังคงมาจากการเลือกตั้งของชายที่ถือครองทรัพย์สินเท่านั้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 3 ของประชากรใน ค.ศ. 1780 ระหว่างยุคเสรีภาพในสวีเดน (ค.ศ. 1718–1772) มีการขยายสิทธิพลเมืองและอำนาจเปลี่ยนจากพระมหากษัตริย์มาเป็นรัฐสภา เกษตรกรผู้เสียภาษีมีผู้แทนในรัฐสภาแม้จะยังมีอิทธิพลน้อย แต่สามัญชนที่ไม่มีทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีไม่มีสิทธิเลือกตั้ง

การสถาปนาสาธารณรัฐคอร์ซิกาช่วงสั้น ๆ ใน ค.ศ. 1755 เป็นชาติแรกในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ที่รับรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยที่ชายหญิงอายุเกิน 25 ปีสามารถออกเสียงเลือกตั้งได้ รัฐธรรมนูญดังกล่าวเป็นฉบับแรกที่อาศัยหลักการของยุคภูมิธรรม สำหรับสิทธิออกเสียงเลือกตั้งของหญิงนั้นยังไม่มีในประเทศประชาธิปไตยส่วนใหญ่ของโลกจนกระทั่งคริสต์ศตวรรษที่ 20

ในยุคอาณานิคมอเมริกาก่อน ค.ศ. 1776 และบางช่วงหลังจากนั้น บ่อยครั้งให้ชายเฉพาะที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินเท่านั้นที่สามารถออกเสียงเลือกตั้ง ส่วนชาวแอฟริกันที่ถูกจับเป็นทาส คนผิวดำที่เป็นไทและหญิงส่วนใหญ่ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งนี้ แตกต่างกันไปตามแต่ละรัฐ เริ่มจากรัฐนิวคอนเน็กติกัต ซึ่งต่อมาเรียก เวอร์มอนต์ หลังประกาศเอกราชจากบริเตนใหญ่ใน ค.ศ. 1777 ก็ใช้รัฐธรรมนูญที่ให้พลเมืองและสิทธิเลือกตั้งแก่ชายทั้งที่มีและไม่มีทรัพย์สิน และเลิกทาสด้วย การปฏิวัติอเมริกานำไปสู่การใช้รัฐธรรมนูญสหรัฐใน ค.ศ. 1787 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรที่ยังมีผลใช้บังคับที่มีอายุมากที่สุดในปัจจุบัน รัฐธรรมนูญดังกล่าวกำหนดการปกครองแบบมีผู้แทนและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพลเมืองแก่ประชากรบางส่วน แต่มิได้เลิกทาสหรือขยายสิทธิเลือกตั้งในสหรัฐ แต่ปล่อยให้ปัญหาดังกล่าวขึ้นอยู่กับแต่ละรัฐแทน ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งแรกของประเทศใน ค.ศ. 1789 มีประชากรร้อยละ 6 ที่มีสิทธิเลือกตั้ง รัฐบัญญัติการแปลงสัญชาติ ค.ศ. 1790 จำกัดความเป็นพลเมืองแก่คนผิวขาวเท่านั้น รัฐบัญญัติสิทธิ ค.ศ. 1791 จำกัดอำนาจของรัฐบาลเพื่อคุ้มครองเสรีภาพส่วนบุคคล แต่มีผลกระทบน้อยต่อคำวินิจฉัยของศาลแม้หลังให้สัตยาบันแล้ว 130 ปี

ใน ค.ศ. 1789 ฝรั่งเศสหลังการปฏิวัติรับปฏิญญาสิทธิมนุษยชนและพลเมือง และสภากงว็องซียงแห่งชาติมาจากการเลือกตั้งของชายทุกคนใน ค.ศ. 1792 แม้จะมีอายุสั้น ๆ รัฐธรรมนูญโปแลนด์-ลิทัวเนีย 3 พฤษภาคม ค.ศ. 1791 มุ่งใช้ระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ริเริ่มความเสมอภาคทางการเมืองระหว่างชาวเมืองและชนชั้นขุนนาง และให้เกษตรกรอยู่ภายใต้การคุ้มครองของรัฐบาล ซึ่งลดการละเมิดในระบบข้าติดที่ดิน (serfdom) และถึงแม้จะใช้บังคับได้เพียง 19 เดือนก่อนถูกยกเลิก แต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้เองทำให้ชาวโปแลนด์มีความหวังในการฟื้นฟูเอกราชของชาติในอีกศตวรรษให้หลัง

อย่างไรก็ดี ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 มีประชาธิปไตยทั้งในทางทฤษฎี ปฏิบัติหรือแม้แต่คำว่า "ประชาธิปไตย" เองอยู่น้อยในโลกแอตแลนติกเหนือ ในช่วงนี้ ทาสยังเป็นสถาบันทางเศรษฐกิจและสังคมในหลายพื้นที่ของโลก มีการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายคนผิวดำจากสหรัฐไปที่อื่นเพื่อให้มีเสรีภาพและความเสมอภาคมากขึ้น ในคริสต์ทศวรรษ 1820 ผู้สนับสนุนการเลิกทาสตั้งนิคมไลบีเรีย ต่อมาสหราชอาณาจักรออกพระราชบัญญัติการค้าทาส ค.ศ. 1807 ซึ่งห้ามการค้าทาสทั้งในจักรวรรดิบริติชและประเทศอื่นที่บริเตนเจรจาด้วย ใน ค.ศ. 1833 สหราชอาณาจักรผ่านพระราชบัญญัติเลิกทาส

สิทธิออกเสียงเลือกตั้งค่อย ๆ เพิ่มขึ้นในสหรัฐเป็นลำดับ เริ่มจากในการเลือกตั้งประธานาธิบดี ค.ศ. 1828 ที่ยกเลิกข้อกำหนดห้ามชายผิวขาวที่ไม่ได้ถือครองทรัพย์สินเลือกตั้งในรัฐส่วนใหญ่ ในยุคบูรณะหลังสงครามกลางเมืองอเมริกา มีการผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 3 ครั้ง ประกอบด้วยครั้งที่ 13 (ค.ศ. 1865) เลิกทาส; ครั้งที่ 14 (ค.ศ. 1869) ให้คนผิวดำเป็นพลเมือง; และครั้งที่ 15 (ค.ศ. 1870) ซึ่งให้ชายผิวดำมีสิทธิเลือกตั้งในนาม ส่วนทางด้านสหราชอาณาจักร สิทธิออกเสียงเลือกตั้งมีการขยายขึ้นผ่านการปฏิรูปหลายครั้งเริ่มตั้งแต่พระราชบัญญัติปฏิรูป ค.ศ. 1832 และดำเนินต่อมาจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 20 ทั้งนี้ สิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั่วไปของชายมีอยู่ในฝรั่งเศสในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1848 และในปีเดียวกัน เกิดการปฏิวัติหลายครั้งทั่วยุโรปเมื่อผู้ปกครองเผชิญกับข้อเรียกร้องรัฐธรรมนูญเสรีนิยมและการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นของประชาชน

ใน ค.ศ. 1893 อาณานิคมปกครองตนเองนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่สองในโลกที่ให้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั่วไปที่ยังมีผลอยู่ในปัจจุบันแก่หญิง

คริสต์ศตวรรษที่ 20–21

(ก) แผนภูมิแสดงจำนวนประเทศที่มีคะแนนตามมาตราโพลิตี 4 เกิน 8 คะแนน ซึ่งเป็นมาตราใช้วัดประชาธิปไตยที่ใช้กันแพร่หลายอย่างหนึ่ง สังเกตการเพิ่มจำนวนของประเทศประชาธิปไตยในคริสต์ศตวรรษที่ 20 (ข) คอราซอน อากีโนสาบานตนก่อนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ นับเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกในทวีปเอเชีย (ค) การบุกเข้าอาคารรัฐสภาสหรัฐ ค.ศ. 2021 โดยผู้สนับสนุนดอนัลด์ ทรัมป์ เป็นตัวอย่างของการเสื่อมถอยของประชาธิปไตยซึ่งได้รับอิทธิพลจากแนวคิดประชานิยม

ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 มีการเปลี่ยนผ่านสู่ระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยมมาเป็น "คลื่นประชาธิปไตย" หลายระลอก ซึ่งเป็นผลจากสงคราม การปฏิวัติ การปลดปล่อยอาณานิคม และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและศาสนา ขณะเดียวกันใช่ว่าประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแล้วจะกลับมาเป็นเผด็จการไม่ได้ เพราะมีคลื่น "การถดถอยของประชาธิปไตย" เกิดขึ้นสลับกันด้วย ซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วในคริสต์ทศวรรษ 1920 และ 1930, คริสต์ทศวรรษ 1960 และ 1970 และในสมัยปัจจุบัน คือ คริสต์ทศวรรษ 2010

หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งยุติใน ค.ศ. 1918 และจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการีและจักรวรรดิออตโตมันล่มสลาย ทำให้เกิดรัฐชาติใหม่จำนวนมากในทวีปยุโรปซึ่งส่วนใหญ่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยในนาม จนสุดท้ายมีประเทศประชาธิปไตย 29 ประเทศในโลก อย่างไรก็ดี จุดพลิกผันเริ่มต้นใน ค.ศ. 1922 เมื่อเบนิโต มุสโสลินี ผู้นำลัทธิฟาสซิสต์ เถลิงอำนาจในประเทศอิตาลี ต่อมากระแสเผด็จการคอมมิวนิสต์ (เริ่มต้นจากสหภาพโซเวียตหลังการปฏิวัติ ค.ศ. 1917 ในอดีตจักรวรรดิรัสเซีย) ฟาสซิสต์และแสนยนิยมซึ่งเน้นการขยายอำนาจปฏิเสธประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ แม้ว่าในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1920 ระบอบประชาธิปไตยเจริญขึ้นโดยมีการขยายสิทธิเลือกตั้งของสตรี แต่ผลของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ ค.ศ. 1929 ทำให้ความเจริญดังกล่าวหยุดชะงัก ความยากลำบากทางเศรษฐกิจทำให้ประชาชนขาดส่วนร่วมทางการเมือง และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทำให้หลายประเทศยุโรป ละตินอเมริกา และเอเชียหันไปหาการปกครองแบบผู้นำที่เด็ดขาดหรือเป็นเผด็จการ เช่น พรรคนาซีเถลิงอำนาจในสาธารณรัฐไวมาร์ซึ่งขาดเสถียรภาพทางการเมืองจากการปะทะกันบนท้องถนนระหว่างกลุ่มการเมืองหัวรุนแรงต่าง ๆ และได้รับผลกระทบจากค่าปฏิกรรมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจำนวนมหาศาล, สเปนและโปรตุเกส, รัฐเผด็จการยังเจริญขึ้นในแถบคาบสมุทรบอลติก คาบสมุทรบอลข่าน ประเทศบราซิล คิวบา สาธารณรัฐจีนและญี่ปุ่น เป็นต้น นิวฟันแลนด์เป็นประเทศเดียวในโลกที่ยอมสละประชาธิปไตยโดยสมัครใจ ใน ค.ศ. 1942 มีประเทศประชาธิปไตยเพียง 12 ประเทศในโลก

การสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่สองทำให้คลื่นประชาธิปไตยกลับมาอีกครั้ง ประชาธิปไตยสถาปนาอย่างมั่นคงในยุโรปตะวันตก (แม้ว่าสเปนและโปรตุเกสยังเป็นฟาสซิสต์หรือเผด็จการทหาร) หลังเกิดคลื่นการปลดปล่อยอาณานิคม อิสราเอลเป็นประเทศประชาธิปไตยประเทศแรกในตะวันออกกลาง และอินเดียเป็นประเทศประชาธิปไตยที่มีประชากรมากที่สุดในโลกจนถึงปัจจุบัน ประเทศที่เคยเป็นอดีตอาณานิคมของจักรวรรดิบริติชมักใช้ระบบเวสต์มินสเตอร์ ทั้งนี้ แม้ว่าประเทศยุโรปตะวันออกจะตกเป็นรัฐบริวารของสหภาพโซเวียต และปกครองในรูปแบบรัฐคอมมิวนิสต์ เช่นเดียวกับสาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลีเหนือ เวียดนามเหนือ และคิวบา เป็นต้น

แม้ว่าคลื่นประชาธิปไตยลูกที่สองจะค่อนข้างช้า แต่คลื่นประชาธิปไตยลูกที่สามเริ่มตั้งแต่การปฏิวัติคาร์เนชันในโปรตุเกสใน ค.ศ. 1974 และการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยของสเปนในเวลาไล่เลี่ยกัน และเป็นช่วงเวลาที่เพิ่มจำนวนประเทศประชาธิปไตยมากและเร็วที่สุด ประเทศที่กลายเป็นประชาธิปไตยตามมา ได้แก่ ละตินอเมริกาในคริสต์ทศวรรษ 1980 ประเทศเอเชียแปซิฟิก ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้และไต้หวันระหว่าง ค.ศ. 1986 ถึง 1988 ยุโรปตะวันออกหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต และแอฟริกาใต้สะฮาราเริ่มตั้งแต่ ค.ศ. 1989 ในละตินอเมริกา คลื่นลูกที่สามทำให้ 20 ประเทศกลายเป็นประชาธิปไตย ความพยายามเปลี่ยนแปลงสู่ประชาธิปไตยยังเกิดขึ้นต่อมา เช่น การปฏิวัติอินโดนีเซีย ค.ศ. 1998, การปฏิวัติรถดันดินในยูโกสลาเวีย, การปฏิวัติดอกกุหลาบในประเทศจอร์เจีย, การปฏิวัติส้มในประเทศยูเครน, การปฏิวัติซีดาร์ในประเทศเลบานอน, การปฏิวัติทิวลิปในประเทศคีร์กีซสถาน, และการปฏิวัติดอกมะลิในประเทศตูนิเซีย

ความแพร่หลายของประชาธิปไตยเสรีนิยมทำให้ฟรานซิส ฟุกุยามะเขียนเรียงความใน ค.ศ. 1992 ระบุว่าประชาธิปไตยเสรีนิยมและเศรษฐกิจแบบตลาดจะเป็นจุดสิ้นสุดของประวัติศาสตร์ ใน ค.ศ. 2007 สหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 15 กันยายนเป็นวันประชาธิปไตยสากล ในปีเดียวกัน ฟรีดอมเฮาส์ให้ข้อมูลว่าทั่วโลกมีประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีการเลือกตั้งจำนวน 123 ประเทศ จากข้อมูลของ เวิลด์ฟอรัมออนดีมอคระซี ระบุว่าใน ค.ศ. 2013 โลกมีประชาธิปไตยแบบมีการเลือกตั้ง 120 จาก 192 ประเทศ ซึ่งคิดเป็นประชากรร้อยละ 58.2 ของโลก ขณะเดียวกันประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมที่เคารพสิทธิมนุษยชนและยึดหลักนิติธรรมมีอยู่ 85 ประเทศ และคิดเป็นร้อยละ 38 ของประชากรโลก ประเทศประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งส่วนใหญ่ยังกำหนดอายุเลือกตั้งขั้นต่ำที่ 18 ปี แม้ว่ามีความพยายามลดอายุดังกล่าวในหลายประเทศ เช่น หลายประเทศในทวีปอเมริกาใต้ลดอายุขั้นต่ำเหลือ 16 ปี

ข้อมูลจากแม็กซ์เรนจ์ระบุว่าแม้จำนวนรัฐประชาธิปไตยเพิ่มขึ้นหลัง ค.ศ. 2006 แต่สัดส่วนของประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งที่อ่อนแอก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญด้วย นับเป็นปัจจัยสาเหตุสำคัญที่สุดเบื้องหลังประชาธิปไตยที่เปราะบาง ข้อมูลของฟรีดอมเฮาส์ใน ค.ศ. 2016 พบว่า มีประเทศที่สิทธิการเมืองและเสรีภาพพลเมืองลดลงมากกว่าประเทศที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกติดต่อกันทุกปีนับแต่ ค.ศ. 2005 เมื่อกลุ่มการเมืองประชานิยมและชาตินิยมเถลิงอำนาจในหลายพื้นที่ของโลก ตั้งแต่ประเทศโปแลนด์ถึงฟิลิปปินส์ ปรากฏการณ์อาหรับสปริงในช่วงแรกกลับลงเอยด้วยการกำเนิดอิสลามหัวรุนแรง (Islamic extremism) ลัทธิอำนาจนิยมและสมบูรณาญาสิทธิราชย์มากขึ้น จนถูกเรียกว่าเป็น อาหรับวินเทอร์ นักวิชาการระบุว่าสาเหตุของการเสื่อมถอยของประชาธิปไตยในคริสต์ศตวรรษที่ 21 มีเหตุปัจจัยจากความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะหลังวิกฤตการณ์การเงิน ค.ศ. 2007–2008 การนิยมตัวบุคคลที่เด็ดขาด การรับมือต่อการระบาดทั่วของโควิด-19 การแทรกแซงสื่อและภาคประชาสังคมของรัฐบาล การแตกแยกทางการเมืองและการรณรงค์ข่าวปลอมจากต่างประเทศ คตินิยมเชื้อชาติและการต่อต้านคนเข้าเมือง อำนาจของฝ่ายบริหารที่มากเกิน อำนาจของฝ่ายค้านที่ลดลง และการยอมรับรูปแบบการปกครองและเศรษฐกิจของจีน ในประเทศประชาธิปไตยตะวันตก กลุ่มอนุรักษนิยมทางวัฒนธรรมและทัศนคติทางเศรษฐกิจฝ่ายซ้ายเป็นตัวชี้วัดที่เข้มที่สุดในการสนับสนุนการปกครองแบบเผด็จการ

รูปแบบ

ดูบทความหลักที่: ประเภทของประชาธิปไตย

ประเภทพื้นฐาน

 
ระบอบการปกครองของรัฐต่าง ๆ ในโลก1
     สาธารณรัฐระบบประธานาธิบดีแบบสมบูรณ์2      สาธารณรัฐระบบกึ่งประธานาธิบดี2
     สาธารณรัฐระบบรัฐสภาที่ประธานาธิบดีมีอำนาจบริหารรับผิดชอบต่อสภานิติบัญญัติ      สาธารณรัฐระบบรัฐสภา2
     ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญที่มีรัฐสภา      ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญที่มีหัวหน้ารัฐบาล แต่พระมหากษัตริย์ยังมีอำนาจบริหาร และ/หรือ นิติบัญญัติอย่างสำคัญ
     สมบูรณาญาสิทธิราชย์      รัฐพรรคการเมืองเดียว
     ระบอบปัจจุบันยังไม่มีนิยามไว้ในรัฐธรรมนูญ (เช่น เป็นรัฐบาลเปลี่ยนผ่าน)      ประเทศที่ไม่เข้ากับระบบใด ๆ ข้างต้น
1ข้อมูลตามบทความรายชื่อประเทศตามระบอบการปกครองของวิกิพีเดีย ดูแหล่งอ้างอิงได้ในหน้าดังกล่าว 2แผนที่ดังกล่าวนำเสนอเฉพาะระบอบการปกครองโดยนิตินัย ไม่ใช่ระดับประชาธิปไตยโดยพฤตินัย

ประชาธิปไตยมีอยู่หลายรูปแบบทั้งในทางทฤษฎีและการปฏิบัติ ประชาธิปไตยรูปแบบต่าง ๆ มีการให้ประชาชนมีผู้แทนทางการเมืองและเสรีภาพของพลเมืองต่าง ๆ กัน อย่างไรก็ดี ถ้าประชาธิปไตยประเทศใดไม่ได้จัดโครงสร้างให้ยับยั้งรัฐบาลกีดกันประชาชนจากกระบวนการนิติบัญญัติ หรือป้องกันมิให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของรัฐบาลเปลี่ยนแปลงการแยกใช้อำนาจเพื่อให้ฝ่ายตนได้ประโยชน์แล้ว ฝ่ายนั้นก็จะสะสมอำนาจมากเกินไปจนทำลายประชาธิปไตยได้ในที่สุด

ควรทราบว่าการจำแนกประชาธิปไตยออกเป็นประเภทต่าง ๆ นั้นมิได้หมายความว่าหนึ่งประเทศจะต้องใช้ระบบเดียว โดยรายละเอียดบางแง่มุมอาจอยู่ร่วมกันได้ในระบบเดียว

ประชาธิปไตยทางตรง

ประชาธิปไตยทางตรงในสมัยใหม่
(ก) ลันด์สเกอไมน์เดอ (สมัชชารัฐ) ในรัฐเการุส ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ใน ค.ศ. 2009 ซึ่งสภาดังกล่าวเป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุดทางการเมือง; (ข) การรวบรวมคำร้องทุกข์เพื่อให้มีการเลือกตั้งถอดถอนผู้ได้รับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน ใน ค.ศ. 1910
ดูบทความหลักที่: ประชาธิปไตยทางตรง

ประชาธิปไตยทางตรงเป็นระบบการเมืองที่พลเมืองมีส่วนร่วมในกระบวนการวินิจฉัยสั่งการด้วยตนเอง โดยไม่ต้องอาศัยคนกลางหรือผู้แทน ระบบจับสลากเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นลักษณะเฉพาะของประชาธิปไตยแบบเอเธนส์ ประชาธิปไตยทางตรงให้ประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีอำนาจดังต่อไปนี้

 1. เปลี่ยนแปลงกฎหมายรัฐธรรมนูญ
 2. เสนอการริเริ่มออกกฎหมาย การลงประชามติ และข้อเสนอแนะกฎหมาย
 3. มอบคำสั่งที่มีผลผูกพันต่อข้าราชการที่ได้รับเลือกตั้ง เช่น เพิกถอนบุคคลจากตำแหน่งก่อนครบวาระ หรือริเริ่มฟ้องคดีฐานฝ่าฝืนคำให้สัญญาระหว่างรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง

แม้ในประเทศที่ใช้ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนสมัยใหม่ ยังมีการคงรูปแบบประชาธิปไตยทางตรงอยู่บ้าง เช่น การลงประชามติ การริเริ่มออกกฎหมายของพลเมืองและการเลือกตั้งถอดถอนผู้ได้รับเลือกตั้ง (recall election) ซึ่งเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยทางตรงแบบหนึ่ง แต่ผู้สนับสนุนประชาธิปไตยทางตรงบางส่วนสนับสนุนสมัชชาท้องถิ่นที่มีการอภิปรายกันแบบซึ่งหน้า ประชาธิปไตยทางตรงเป็นระบบการปกครองที่มีอยู่ในบางรัฐของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ คือ รัฐอัพเพินท์เซลล์อินเนอร์โรเดินและรัฐกลารุส, เทศบาลปกครองตนเองซาปาติสตากบฏในประเทศเม็กซิโก ชุมชนที่ถือฝ่าย CIPO-RFM ในประเทศเม็กซิโก สภานคร FEJUVE ในประเทศโบลิเวีย และรัฐโรยาวาของเคิร์ด

ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน

 
ผลการเลือกตั้งสหพันธรัฐเยอรมนี ค.ศ. 2017 ภาพแสดงจำนวนที่นั่งที่ชนะตามเขตเลือกตั้ง และที่นั่งที่ชนะแบบบัญชีรายชื่อของพรรค พรรคการเมืองกลายเป็นสถาบันการเมืองที่สำคัญในประเทศประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนส่วนใหญ่ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสังกัดพรรคการเมือง และรูปแบบการเลือกตั้งก็มีผลต่อการได้รับเลือกตั้งของกลุ่มอุดมการณ์และกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ผลทำให้มีการออกแบบการเลือกตั้งเพื่อให้ฝ่ายตนได้รับประโยชน์ เช่น การแบ่งเขตเลือกตั้งแบบเอาเปรียบ
ดูบทความหลักที่: ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน

ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนมีการเลือกตั้งข้าราชการการเมืองโดยประชาชนเพื่อทำหน้าที่แทนประชาชนที่เลือกเข้าไป ถ้าประมุขแห่งรัฐมาจากการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยด้วย ประเทศนั้นจะเรียก สาธารณรัฐประชาธิปไตย กลไกที่ใช้กันมากที่สุดได้แก่การเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากหรือคะแนนเสียงที่เหนือกว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งคนอื่น ประเทศตะวันตกส่วนใหญ่ใช้ระบบมีผู้แทน หลังการเลือกตั้ง แนวคิดการถ่ายโอนอำนาจอย่างสันติมีความสำคัญต่อรัฐประชาธิปไตยซึ่งสะท้อนถึงเสถียรภาพของรัฐนั้น ๆ

ผู้แทนอาจได้รับเลือกตั้งหรือเป็นผู้แทนการทูตโดยเขตใดเขตหนึ่ง (หรือเขตเลือกตั้งหนึ่ง ๆ) หรือเป็นผู้แทนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดผ่านระบบสัดส่วน และบางประเทศใช้ระบบการเลือกตั้ง ลักษณะของประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนคือแม้ผู้แทนได้รับเลือกตั้งโดยประชาชนเพื่อทำหน้าที่ในผลประโยชน์ของประชาชน การวินิจฉัยสั่งการส่วนใหญ่ใช้การถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ยกเว้นบางเรื่องที่ละเอียดอ่อนจะใช้คะแนนเสียงข้างมากพิเศษหรือมติเอกฉันท์ เช่น ในเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ เป็นต้น

ผู้แทนประชาชนดังกล่าวจะไปประชุมกันในสภานิติบัญญัติ อำนาจของผู้แทนประชาชนถูกจำกัดหรือรักษาสมดุลกับฝ่ายอื่นโดยรัฐธรรมนูญ เช่น บางประเทศใช้ระบบสองสภาโดยมีสภาสูงที่สมาชิกไม่ได้มาจากการเลือกตั้งด้วย ประชาธิปไตยแบบนี้ยังทำให้พรรคการเมืองเป็นศูนย์กลางของกระบวนการทางการเมือง หากระบบเลือกตั้งกำหนดหรือส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกเสียงให้กับพรรคการเมืองหรือผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมือง

ในการแยกใช้อำนาจ นิยมถือหลักความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการ ซึ่งฝ่ายตุลาการค่อนข้างมีอิสระจากอีกสองอำนาจของรัฐบาล แต่ยังคงมีอำนาจตรวจสอบอำนาจอื่นได้อยู่ ผ่านการพิจารณาทบทวนโดยศาล

ระบบรัฐสภา
ดูบทความหลักที่: ระบบรัฐสภา

ประชาธิปไตยระบบรัฐสภาเป็นประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนรูปหนึ่ง ซึ่งรัฐบาลมาจากการแต่งตั้ง หรือสามารถถูกถอดถอนได้โดยผู้แทนราษฎร ภายใต้ระบบดังกล่าว ผู้แทนราษฎรใช้อำนาจบริหารโดยการมอบหมายให้แก่กระทรวงต่าง ๆ โดยต้องอยู่ภายใต้การทบทวน ตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างต่อเนื่องของรัฐสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชน

ระบบรัฐสภามีอำนาจปลดนายกรัฐมนตรีเมื่อใดก็ได้หากสภานิติบัญญัติคาดว่าปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เป็นไปตามคาดหมาย ผ่านมติไม่ไว้วางใจซึ่งสภานิติบัญญัติจะตัดสินว่าจะถอดถอนนายกรัฐมนตรีผู้นั้นหรือไม่หากฝ่ายข้างมากสนับสนุนให้ปลดผู้นั้น ในบางประเทศ นายกรัฐมนตรียังมีอำนาจยุบสภาผู้แทนราษฎรและจัดการเลือกตั้งใหม่เมื่อใดก็ได้ และนายกรัฐมนตรีจะจัดการเลือกตั้งเมื่อผู้นั้นทราบว่าตนได้รับเสียงสนับสนุนจากสาธารณะพอที่จะได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาอีกสมัย ส่วนในบางประเทศ แทบไม่มีการจัดการเลือกตั้งพิเศษ และมักตั้งรัฐบาลฝ่ายข้างน้อยแทนซึ่งดำรงตำแหน่งไปจนกว่าการเลือกตั้งตามปกติครั้งถัดไป ลักษณะของประชาธิปไตยระบบรัฐสภาอย่างหนึ่ง คือ การมีฝ่ายค้าน โดยพรรคการเมือง (หรือกลุ่มการเมือง) ที่มีขนาดใหญ่สุดเป็นอันดับสองจะคัดค้านพรรครัฐบาล (หรือรัฐบาลผสม)

ระบบประธานาธิบดี
ดูบทความหลักที่: ระบบประธานาธิบดี

ประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดีเป็นระบบที่ประชาชนเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงในการเลือกตั้ง ประธานาธิบดีเป็นทั้งประมุขแห่งรัฐและหัวหน้ารัฐบาลผู้ใช้อำนาจบริหาร ประธานาธิบดีมีวาระที่กำหนดไว้ตายตัว การเลือกตั้งตรงแบบมีวันที่ที่กำหนดไว้และแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้โดยง่าย ประธานาธิบดีมีอำนาจควบคุมคณะรัฐมนตรีโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งตั้งสมาชิกคณะรัฐมนตรี

สภานิติบัญญัติไม่มีอำนาจถอดถอนประธานาธิบดีได้โดยง่าย แต่ประธานาธิบดีก็ไม่สามารถถอดถอนสมาชิกสภานิติบัญญัติได้โดยง่ายเช่นเดียวกัน ระบบนี้เป็นมาตรการสำหรับการแยกใช้อำนาจ แต่ผลทำให้ประธานาธิบดีและสภานิติบัญญัติอาจมาจากพรรคการเมืองคนละพรรคกัน และทำให้ฝ่ายหนึ่งขัดขวางอีกฝ่ายหนึ่งได้และแทรกแซงการดำเนินการอย่างเป็นระเบียบของรัฐ จึงอาจเป็นเหตุผลที่ระบบประธานาธิบดีนี้ไม่แพร่หลายนักนอกจากในทวีปอเมริกา แอฟริกา เอเชียกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สำหรับระบบกึ่งประธานาธิบดีเป็นระบบที่มีทั้งประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรี ซึ่งทั้งสองตำแหน่งมีอำนาจต่างกันขึ้นอยู่กับประเทศ นายกรัฐมนตรีบางประเทศรับผิดชอบต่อประธานาธิบดีอย่างเดียว บางประเทศรับผิดชอบต่อสภานิติบัญญัติอย่างเดียว แต่บางประเทศต้องรับผิดชอบต่อทั้งประธานาธิบดีและสภานิติบัญญัติ

แบบผสมหรือกึ่งทางตรง

ประชาธิปไตยสมัยใหม่บางประเทศซึ่งใช้ระบบมีผู้แทนโดยสภาพเป็นส่วนใหญ่ยังอาศัยการปฏิบัติทางการเมืองรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นประชาธิปไตยโดยตรงมากขึ้น ประชาธิปไตยแบบดังกล่าวมีคำเรียกว่า ประชาธิปไตยแบบผสม (hybrid democracy) ประชาธิปไตยกึ่งทางตรงหรือประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ตัวอย่างเช่น ประเทศสวิสเซอร์แลนด์และบางรัฐของสหรัฐ ซึ่งใช้การลงประชามติและการริเริ่มเสนอกฎหมายอยู่บ่อยครั้ง

สำหรับสมาพันธรัฐสวิสในระดับสหพันธรัฐ พลเมืองสามารถเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ หรือขอจัดการลงประชามติในกฎหมายใด ๆ ที่รัฐสภาผ่าน ระหว่างเดือนมกราคม ค.ศ. 1995 ถึงมิถุนายน ค.ศ. 2005 พลเองสวิสลงมติ 31 ครั้ง และตอบปัญหา 103 ปัญหา รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐก็ถือเป็นรัฐที่ใช้วิธีลงประชามติอย่างกว้างขวาง แม้เป็นรัฐที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 20 ล้านคน ในเขตนิวอิงแลนด์ของสหรัฐ การประชุมเมืองมักใช้เพื่อจัดการการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งใช้ระบอบการปกครองแบบผสมซึ่งใช้ประชาธิปไตยทางตรงในระดับท้องถิ่นแต่ใช้ระบบผู้แทนในระดับรัฐ การประชุมเมืองส่วนใหญ่ในรัฐเวอร์มอนต์จัดการประชุมเป็นประจำทุกปีเพื่อเลือกตั้งข้าราชการเมือง งบประมาณ และเปิดโอกาสให้พูดและรับฟังปัญหาการเมือง

รูปแบบ

ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ

หลายประเทศอย่าง สหราชอาณาจักร สเปน เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ประเทศสแกนดิเนเวีย ไทย ญี่ปุ่นและภูฏานเปลี่ยนพระมหากษัตริย์ให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ซึ่งมีบทบาทเชิงสัญลักษณ์เท่านั้น ตัวอย่างเช่น ในรัฐก่อนหน้าสหราชอาณาจักร ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญค่อย ๆ กำเนิดและดำรงอยู่มาอย่างต่อเนื่องนับแต่การปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ ค.ศ. 1688 และการผ่านบัญญัติว่าด้วยสิทธิพื้นฐานของพลเมือง ค.ศ. 1689

ประเทศเหล่านี้มีสภาสูงซึ่งมักมีวาระตลอดชีพหรือสมาชิกภาพสืบทอดทางสายโลหิตพบมากในประเทศเหล่านี้ ซึ่งมีทั้งแบบที่มีอำนาจจำกัด (เช่น สภาขุนนางของสหราชอาณาจักร) และแบบที่สมาชิกมาจากการเลือกตั้งและมีอำนาจมาก (เช่น สมาชิกวุฒิสภาออสเตรเลีย)

สาธารณรัฐ

ดูบทความหลักที่: สาธารณรัฐ

คำว่า "สาธารณรัฐ" มีหลายความหมาย แต่ในปัจจุบันมักหมายความถึงประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนที่ประมุขแห่งรัฐมาจากการเลือกตั้ง เช่น ประธานาธิบดี ที่มีวาระจำกัด ซึ่งตรงข้ามกับพระมหากษัตริย์ที่มาจากการสืบราชสันตติวงศ์ ในหลายประเทศ สาธารณรัฐเกิดจากการล้มล้างพระมหากษัตริย์และชนชั้นอภิชน สาธารณรัฐนิยมเป็นระบบที่เน้นเรื่องเสรีภาพและปฏิเสธการฉ้อราษฎร์บังหลวง

ทั้งนี้ บิดาผู้ก่อตั้งสหรัฐแทบไม่เคยยกย่องซ้ำยังวิจารณ์ประชาธิปไตยอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งในสมัยนั้นมักมีความหมายจำเพาะถึงประชาธิปไตยทางตรง ซึ่งมักปราศจากการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เจมส์ เมดิสันให้เหตุผลว่าสิ่งที่ทำให้ประชาธิปไตยทางตรงแตกต่างจากสาธารณรัฐคือประชาธิปไตยทางตรงจะอ่อนแอลงเมื่อรัฐมีขนาดใหญ่ขึ้น และประสบปัญหารุนแรงจากผลของการแบ่งพรรคแบ่งพวก ส่วนสาธารณรัฐจะมีความเข้มแข็งขึ้นเมื่อมีขนาดใหญ่ขึ้น และด้วยโครงสร้างของมันสามารถรับมือกับการแบ่งฝักฝ่ายได้ ฝ่ายจอห์น แอดัมส์ยืนยันว่าสิ่งที่สำคัญต่อค่านิยมอเมริกันคือรัฐบาล "ถูกผูกมัดด้วยกฎหมายตายตัว ซึ่งประชาชนมีสิทธิ์เสียงในกระบวนการออก และมีสิทธิให้พิทักษ์" การถกเถียงทำนองเดียวกันยังคงมีอยู่ในประเทศที่กลายเป็นประชาธิปไตยใหม่ในหลายประเทศ

(ก) สำเนาดั้งเดิมของรัฐธรรมนูญสหรัฐ หน้าแรก ประชาธิปไตยเสรีนิยมเน้นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของพลเมือง ซึ่งปกติมักบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายลูก (ข) ผู้แทนสภาโซเวียตชุดแรกใน ค.ศ. 1905 ประชาธิปไตยแบบสังคมนิยมเน้นให้เพิ่มการมีส่วนร่วมทางการเมืองของกรรมกรและชนชั้นล่าง และประชาธิปไตยในที่ทำงาน

ประชาธิปไตยเสรีนิยม

ดูบทความหลักที่: ประชาธิปไตยเสรีนิยม

ประชาธิปไตยเสรีนิยมเป็นประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนซึ่งความสามารถของผู้แทนประชาชนจากการเลือกตั้งในการใช้อำนาจวินิจฉัยสั่งการอยู่ภายใต้หลักนิติธรรม รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่เน้นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคล ซึ่งจำกัดขอบเขตของเจตจำนงฝ่ายข้างมากที่สามารถใช้ได้ต่อสิทธิของฝ่ายข้างน้อย ในช่วงหลังคริสต์ศตวรรษที่ 20 ประชาธิปไตยเสรีนิยมเป็นประชาธิปไตยรูปแบบส่วนใหญ่ในโลก

ประชาธิปไตยเสรีนิยมโดยปกติมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั่วไป คือให้พลเมืองผู้ใหญ่ทุกคนมีสิทธิเลือกตั้งโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศ การถือครองทรัพย์สิน เพศสภาพ รายได้ สถานภาพทางสังคมหรือศาสนา อย่างไรก็ดี บางประเทศ เช่น สหราชอาณาจักรยังจำกัดสิทธิเลือกตั้งแก่ผู้ได้รับโทษจำคุกเป็นเวลานาน ซึ่งศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปเคยวินิจฉัยว่าละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาธิปไตยเสรีนิยมสรุปได้แปดข้อ ดังนี้

 1. เสรีภาพในการรวมตัวและเข้าร่วมองค์การ
 2. เสรีภาพในการแสดงออก
 3. สิทธิเลือกตั้ง
 4. สิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งทางการเมือง
 5. สิทธิของผู้นำการเมืองในการหาเสียงสนับสนุน
 6. เสรีภาพในการรับสารสนเทศแหล่งอื่น
 7. การเลือกตั้งอย่างมีอิสระและเป็นธรรม
 8. สิทธิการควบคุมนโยบายรัฐบาลผ่านการออกเสียงและการแสดงออกอย่างอื่น

ประชาธิปไตยสังคมนิยม

ข้อมูลเพิ่มเติม: ประชาธิปไตยในลัทธิมากซ์

ความคิดสังคมนิยมมีทัศนคติต่อประชาธิปไตยแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ประชาธิปไตยสังคมนิยม, สังคมนิยมประชาธิปไตย และลัทธิเผด็จการของชนกรรมาชีพ (ปกติใช้ผ่านประชาธิปไตยแบบโซเวียต) ทั้งหมดส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชนชั้นล่างและกรรมกร รวมทั้งประชาธิปไตยในที่ทำงาน ประชาธิปไตยสังคมนิยมเชื่อมั่นในประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน ที่ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม โดยระบบเศรษฐกิจยังใช้แบบผสมที่โน้มเอียงไปทางทุนนิยม แต่รัฐบาลจะเข้าแทรกแซงทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคม เป็นสังคมนิยมตะวันตกหรือสังคมนิยมสมัยใหม่ที่พบมากที่สุด ส่วนสังคมนิยมประชาธิปไตยส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยโดยมีเศรษฐกิจแบบสังคมเป็นเจ้าของ

ส่วนในทรรศนะดั้งเดิมของลัทธิมากซ์เชื่อว่าสังคมประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นเมื่อชนชั้นกรรมกรทั่วโลกมีสิทธิเลือกตั้ง โดยในแถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์ คาร์ล มากซ์และฟรีดริช เอ็งเงิลส์ ระบุว่าเพื่อให้การปฏิวัติของชนชั้นกรรมาชีพสำเร็จ จะต้องเข้าไปเป็นชนชั้นปกครองให้ได้เสียก่อน และสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั่วไปเป็นเป้าหมายสำคัญอย่างแรก ๆ มากซ์เขียนใน การวิจารณ์โครงการโกทา (Critique of the Gotha Program) ว่าจะมีสมัยการเปลี่ยนผ่านระหว่างสังคมทุนนิยมกับสังคมคอมมิวนิสต์ คือ ลัทธิเผด็จการของชนกรรมาชีพ โดยมีจุดหมายคือ สังคมแบบคอมมูนที่ไร้รัฐ

ประชาธิปไตยที่ไม่เสรี

ดูบทความหลักที่: ประชาธิปไตยที่ไม่เสรี

ประชาธิปไตยที่ไม่เสรี (illiberal democracy) เป็นระบบการปกครองที่ถึงแม้ประชาชนมีสิทธิเลือกตั้ง แต่ขาดเสรีภาพพลเมือง จึงทำให้ไม่เป็นสังคมเปิดและขาดอำนาจทางการเมืองที่แท้จริง ปัจจุบันมีหลายประเทศที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ คือ ก้ำกึ่งระหว่างเป็นประชาธิปไตยกับไม่เป็นประชาธิปไตย ลักษณะอื่นที่พบร่วมกัน เช่น การไม่คุ้มครองฝ่ายข้างน้อย มีการชักใยหรือล็อกผลการเลือกตั้ง ผู้ปกครองมักรวมศูนย์อำนาจและควบคุมสื่อเพื่อให้สนับสนุนรัฐบาล ประเทศที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มนี้ เช่น รัสเซีย สิงคโปร์ ตุรกี สำหรับสหรัฐสมัยประธานาธิบดีดอนัลด์ ทรัมป์ถูกวิจารณ์ว่ามีลักษณะเป็นประชาธิปไตยที่ไม่เสรีมากขึ้น

ส่วนคำว่า "ประชาธิปไตยแบบชี้นำ" (guided democracy) เป็นการใช้อธิบายรัฐที่มีการเลือกตั้ง แต่การเลือกตั้งไม่ได้เปลี่ยนนโยบาย แรงจูงใจและเป้าหมายของรัฐ คำนี้ใช้อธิบายประเทศอินโดนีเซียสมัยประธานาธิบดีซูการ์โน ประเทศรัสเซีย และประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง ค.ศ. 2019

ทฤษฎี

ทัศนะคลาสสิก: แอริสตอเติลและท็อกเกอร์วิลล์

การจำแนกระบอบการปกครองของแอสริสตอเติลในหนังสือ Politics
การปกครองโดย ดี
(เพื่อประโยชน์ส่วนรวม)
เลว
(เพื่อประโยชน์ส่วนตน)
บุคคลเดียว ราชาธิปไตย ทรราช
คณะบุคคล อภิชนาธิปไตย คณาธิปไตย
(เพื่อคนรวย)
บุคคลส่วนใหญ่ โพลีเทีย ประชาธิปไตย
(เพื่อคนจน)

แอริสตอเติลเป็นนักปรัชญาชาวกรีกโบราณ ผู้อธิบายและรวบรวมระบบการเมืองที่ใช้กันในยุคสมัยนั้น เขาจำแนกการปกครองออกเป็นการปกครองโดยบุคคลคนเดียว คณะบุคคลและบุคคลจำนวนมาก และแบ่งต่อไปเป็นการปกครองที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม โดยคำว่า "เหมาะสม" หมายถึง การกระทำเพื่อประโยชน์สาธารณะไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตน:6–7 สำหรับประชาธิปไตย แอริสตอเติลมองว่าเป็นรูปแบบการปกครองที่เลวเพราะโดยสภาพเป็นการปกครองโดยคนจนที่ทำเพื่อชนชั้นตัวเอง อย่างไรก็ดี แม้แอริสตอเติลเชื่อว่าการปกครองของคนดีคนเดียวเป็นระบอบการปกครองในอุดมคติ แต่ส่วนใหญ่มักลงเอยด้วยการกลายเป็นทรราชที่รับใช้ตนเองซึ่งเป็นระบอบการปกครองที่เลวที่สุด เขาจึงคิดมุมกลับและสรุปว่าการปกครองของคนส่วนใหญ่เป็นระบอบที่พอรับได้มากที่สุด (เลวน้อยที่สุด) เพราะอย่างน้อยการรับใช้ตนเองของคนส่วนใหญ่ก็ให้ประโยชน์แก่ส่วนรวมมากที่สุด:7

อเล็กซิส เดอ ท็อกเกอร์วิลล์ นักวิชาการชาวฝรั่งเศส ผู้เขียนหนังสือ ประชาธิปไตยในอเมริกา (ค.ศ. 1835 และ 1840) เข้าใจว่าประชาธิปไตยเป็นการปกครองของประชาชน เขาระบุว่า ประชาธิปไตยแบบอเมริกาเกิดขึ้นได้จากความเสมอภาคของประชาชนในการออกเสียงเลือกตั้ง ดำรงตำแหน่งสาธารณะ ตลอดจนการเข้าถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจและมีวัฒนธรรมทัศนคติแบบต่อต้านอภิชนาธิปไตย เขามองว่าประชาธิปไตยมาจากพัฒนาการในทวีปยุโรป เริ่มจากการเริ่มเปิดให้สามัญชนดำรงตำแหน่งนักบวชได้นอกเหนือจากชนชั้นสูง และการรุกล้ำพระราชอำนาจโดยนักกฎหมายและวาณิชมั่งมี:8 อย่างไรก็ดี เขามองว่า "การปฏิวัติประชาธิปไตย" ในสมัยเขา ซึ่งที่สำคัญที่สุดได้แก่ การปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 ว่าเป็นผลลัพธ์อันหลีกเลี่ยงไม่ได้ของประวัติศาสตร์ของการขยายความเสมอภาคในทวีปยุโรป:8 แม้เขาทำนายว่าสหรัฐอาจกลายเป็นทรราชเสียงข้างมากที่กดขี่ในอนาคต แต่เขายังหวังให้สังคมยุโรปมีความสมภาคมากขึ้นตามตัวอย่างแบบอเมริกา หากเลี่ยงความรุนแรงและปัญหาไม่คาดคิดจากการปฏิวัติสมภาคนิยม:8–9

มุมมองของท็อกเกอร์วิลล์ยังคลุมเครือเกี่ยวกับประชาธิปไตย ทัศนะของเขาอาจเรียกได้ว่าเป็นทัศนะคลาสสิกต่อประชาธิปไตย โดยมุมมองหลักด้านหนึ่งคือประชาธิปไตยเกี่ยวข้องกับการปกครองตนเอง และอีกเสาหนึ่งคือประชาธิปไตยส่งเสริมหรือแสดงออกซึ่งประโยชน์สาธารณะไม่ว่าสาธารณะกลุ่มใดกำลังใช้อำนาจปกครองตนเองอยู่ ซึ่งอาจทำเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อคนส่วนใหญ่ซึ่งยากจนตามความคิดของแอริสตอเติลก็ได้:9

ทฤษฎีร่วมสมัย

ใจความสำคัญของทฤษฎีประชาธิปไตยร่วมสมัย
ประชาธิปไตยแบบรวมเป็นกลุ่ม
ประชาธิปไตยช่วยนำความพึงใจของประชาชนมารวมกันเพื่อใช้ตัดสินวิธีดำเนินการที่ดีที่สุด
ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ
ประชาธิปไตยช่วยให้มีการสนทนา การปรึกษาหารือและมติเอกฉันท์
ประชาธิปไตยแบบมูลวิวัต
การถืออำนาจของประชาชนสามารถบีบบังคับให้รัฐบาลตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้

นักทฤษฎีการเมืองสมัยใหม่เสนอมโนทัศน์ประชาธิปไตยสามมโนทัศน์ ประกอบด้วย ประชาธิปไตยแบบรวมเป็นกลุ่ม (aggregative democracy), ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ (deliberative democracy) และประชาธิปไตยมูลวิวัต (radical democracy)

ประชาธิปไตยแบบรวมเป็นกลุ่ม

ทฤษฎี ประชาธิปไตยแบบรวมเป็นกลุ่ม (aggregative Democracy) อ้างว่า กระบวนการประชาธิปไตยมีเป้าหมายเพื่อร้องขอความพึงใจ (preference) ของพลเมือง และรวมเข้าด้วยกันเพื่อตัดสินนโยบายสังคมที่สังคมควรรับไปปฏิบัติ ดังนั้น ผู้สนับสนุนทัศนะนี้จึงถือว่าการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยควรเน้นการออกเสียงลงคะแนนเป็นหลัก และนำนโยบายที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดไปปฏิบัติ

ในทฤษฎีประชาธิปไตยแบบรวมเป็นกลุ่มยังแบ่งไดอีกเป็นหลายแบบ ในจุลนิยม ประชาธิปไตยเป็นระบบการปกครองที่พลเมืองมอบสิทธิการปกครองแก่คณะผู้นำการเมืองในการเลือกตั้งเป็นคาบ ๆ แต่พลเมืองไม่มีความสามารถและไม่ควรปกครองเอง เพราะในประเด็นส่วนใหญ่และเกือบตลอดเวลา พวกเขาไม่มีทัศนะที่ชัดเจนหรือไม่มีเหตุผล โจเซฟ ชุมปีเตอร์เป็นผู้สาธยายทัศนะนี้ในหนังสือ ทุนนิยม, สังคมนิยม, และประชาธิปไตย ผู้สนับสนุนคนอื่น เช่น วิลเลียม เอช. ไรเกอร์, อดัม ปร์เซวอร์สกี, และริชาร์ด พอสเนอร์

ในทางกลับกัน ตามทฤษฎีประชาธิปไตยทางตรง ถือว่าพลเมืองควรออกเสียงลงคะแนนในข้อเสนอกฎหมายโดยตรงโดยไม่ผ่านผู้แทน ผู้สนับสนุนให้เหตุผลต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการเมืองมีคุณค่าในตัวเองได้ ทำให้พลเมืองเข้าสังคมและมีการศึกษา และการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถตรวจสอบอภิชนที่ทรงอำนาจได้ ข้อสำคัญที่สุด พลเมืองไม่ปกครองด้วยตนเองยกเว้นวินิจฉัยกฎหมายและนโยบายโดยตรง

แอนโทนี ดาวนส์เสนอว่าพรรคการเมืองอุดมการณ์มีความจำเป็นต้องทำหนาที่เป็นนายหน้าไกล่เกลี่ยระหว่างปัจเจกบุคคลกับรัฐบาล รัฐบาลควรมีแนวโน้มออกกฎหมายและนโยบายให้ใกล้เคียงกับทัศนะของผู้ออกเสียงที่อยู่ตรงกลางของสเปกตรัมการเมืองเสมอ แม้ว่าบางทีผลลัพธ์จะเป็นการกระทำของคนเห็นแก่ตัวและบางทีอภิชนที่ไม่ต้องรับผิดชอบทางการเมืองแย่งคะแนนเสียงด้วย

โรเบิร์ต เอ. ดาห์ลให้เหตุผลว่าหลักการหลักมูลของประชาธิปไตยคือ ในการวินิจฉัยร่วมกันที่มีผลผูกพัน แต่ละบุคคลในชุมชนการเมืองมีสิทธิที่ผลประโยชน์ของตนจะได้รับการพิจารณาอย่าเท่า ๆ กัน เขาใช้คำว่า โพลีอาร์คี (polyarchy; poly "มาก" + archy "การปกครอง") เรียกสังคมที่มีชุดสถาบันและวิธีดำเนินการซึ่งรับรู้ว่าจะนำไปสู่ประชาธิปไตยเช่นนั้น ข้อแรกที่สำคัญที่สุด สถาบันเหล่านี้จะต้องมีการเลือกตั้งอย่างมีอิสระและเป็นธรรมอยู่เป็นประจำเพื่อเลือกผู้แทนซึ่งจัดการนโยบายสาธารณะของสังคม แต่วิธีดำเนินการแบบโพลีอาร์คีนี้อาจไม่ก่อให้เกิดประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์หากมีปัญหา เช่น ความยากจน ขัดขวางการมีส่วนร่วมทางการเมือง เช่นเดียวกับโรนัลด์ ดวอร์คิน (Ronald Dworkin) ที่ให้เหตุผลว่า "ประชาธิปไตยเป็นอุดมติในสาระสำคัญ ไม่ใช่แต่เพียงวิธีดำเนินงาน"

ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ

ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ (deliberative democracy) ตั้งอยู่บนความคิดว่าประชาธิปไตยเป็นการปกครองโดยการปรึกษาหารือกัน ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือถือว่าก่อนที่การวินิจฉัยในระบอบประชาธิปไตยจะมีความชอบธรรมได้จะต้องมีการปรึกษาหารืออย่างแท้จริงเสียก่อน ไม่ใช่เพียงการรวมความพึงใจที่เกิดขึ้นในขณะออกเสียงลงคะแนน การปรึกษาหารืออย่างแท้จริงเป็นการปรึกษาหารือในหมู่ผู้วินิจฉัยสั่งการซึ่งปลอดจากการบิดเบือนจากอำนาจทางการเมืองที่ไม่เท่าเทียม เช่น อำนาจของผู้วินิจฉัยสั่งการที่ได้มาจากความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจหรือการสนับสนุนจากกลุ่มผลประโยชน์ ถ้าผู้วินิจฉัยสั่งการไม่สามารถมีมติเอกฉันท์หลังปรึกษาหารืออย่างแท้จริงแล้ว จะออกเสียงลงคะแนนต่อข้อเสนอนั้นโดยใช้การถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ นักวิชาการจำนวนมากถือว่าสมัชชาพลเมืองเป็นตัวอย่างเชิงปฏิบัติของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ และการวิจัยของ OECD ล่าสุดระบุว่าสมัชชาพลเมืองเป็นกลไกที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในการเพิ่มประชาชนในการวินิจฉัยสั่งการของรัฐบาล

ลักษณะของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ
องค์ประกอบที่เสนอโดยเจมส์ ฟิชคิน องค์ประกอบที่เสนอโดยโจชัว โคเฮน

 • สารนิเทศ: ผู้มีส่วนร่วมเข้าถึงสารนิเทศที่มีความแม่นยำอย่างสมเหตุสมผลที่เกี่ยวข้อง
 • ความสมดุลของสาระสำคัญ: การให้เหตุผลของฝ่ายหนึ่งได้รับคำตอบหลังพิจารณาจากผู้มีทัศนะอีกฝ่ายหนึ่ง
 • ความหลากหลาย: ผู้เข้าร่วมการอภิปรายมีจุดยืนสำคัญในสาธารณะ
 • มโนธรรม: ผู้เข้าร่วมชั่งน้ำหนักข้อดีของการให้เหตุผลต่าง ๆ อย่างจริงใจ
 • การพิจาณาอย่างเท่ากัน: ผู้เข้าร่วมพิจารณาการให้เหตุผลต่าง ๆ โดยไม่ขึ้นอยู่กับตัวผู้เสนอเหตุผลนั้น

 • มีการรวมกลุ่มอย่างอิสระต่อไปโดยคาดหมายว่าจะดำรงต่อ
 • พลเมืองวาโครงสร้างสถาบันโดยที่การปรึกษาหารือเป็นปัจจัยชี้ขาดในการตั้งสถาบันและสถาบันนั้นปล่อยให้การปรึกษาหารือดำเนินต่อไป
 • มีข้อผูกมัดต่อความเคารพหุนิยมของค่านิยมและเป้าหมายในหน่วยการเมือง
 • พลเมืองถือว่าวิธีดำเนินงานปรึกษาหรือเป็นบ่อเกิดของความชอบธรรม
 • สมาชิกแต่ละคนรับรู้และเคารพสมรรถนะปรึกษาหารือของสมาชิกอื่น
ประชาธิปไตยแบบมูลวิวัต

ประชาธิปไตยมูลวิวัต (radical democracy) เป็นประชาธิปไตยที่สนับสนุนการขยายความเสมอภาคและเสรีภาพอย่างถึงราก ประชาธิปไตยมูลวิวัตมีแนวคิดว่าประชาธิปไตยเป็นกระบวนการที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ไม่แบ่งแยก ต่อเนื่องและมีผลสะท้อน ประชาธิปไตยแบบมูลวิวัตสายแรกที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คือ ทัศนะทำการ (agonistic perspective) ซึ่งสัมพันธ์กับงานของ Ernesto Laclau และ Chantal Mouffe ในหนังสือ Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics (ค.ศ. 1985) เสนอให้ขยายบทนิยามของประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม โดยอาศัยเสรีภาพและความเสมอภาค ให้รวมถึงความแตกต่าง และโดยการสร้างประชาธิปไตยโดยยึดความแตกต่างและความขัดแย้ง ความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่กดขี่ในสังคมจะปรากฏอยู่เบื้องหน้าให้ท้าทายได้ ประชาธิปไตยแบบมูลวิวัตสายที่สอง ได้แก่ แบบปรึกษาหารือโดย Jürgen Habermas โดยเขาระบุว่าเป็นประชาธิปไตยที่อาศัยมติเอกฉันท์และการมีส่วนร่วมของทุกคนอย่างเท่า ๆ กัน คือมีกระบวนการวิจารณ์แบบสะท้อนในการมาถึงทางออกที่ดีที่สุด สำหรับสายที่สามคือสายนักอัตตาณัติ (autonomist) เป็นแบบที่มุ่งสนใจ "ชุมชน" โดยระบุว่าความเสมอภาคของปัจเจกบุคคลจะพบได้ในภาวะเป็นหนึ่งเดียว (singularity) กับกลุ่มคนจำนวนมาก และความเสมอภาคโดยรวมจะสร้างขึ้นจากกลุ่มคนที่ล้วนไม่แบ่งแยก และเสรีภาพสร้างขึ้นโดยการฟื้นฟูกลุ่มคนในอำนาจประกอบบริสุทธิ์ของชุมชน

การพัฒนาประชาธิปไตย

ดูบทความหลักที่: การทำให้เป็นประชาธิปไตย
 
ภาพการประท้วงในประเทศตูนิเซียเมื่อวันที่ 20 มกราคม ค.ศ. 2011; การปฏิวัติตูนิเซียในปีนั้นโค่นประธานาธิบดีซีน อัลอาบิดีน บิน อะลีจากตำแหน่ง หลังครองอำนาจยาวนานกว่า 20 ปี ข้อมูลของฟรีดอมเฮาส์ระบุว่าการต่อต้านรัฐบาลของพลเมืองโดยไม่ใช้ความรุนแรงมีอิทธิพลอย่างมากต่อการกลายเป็นประชาธิปไตยหลัง ค.ศ. 1972 เป็นต้นมา

นักปรัชญาและนักวิจัยหลายคนได้วางเค้าโครงปัจจัยในอดีตและทางสังคมที่มองว่าสนับสนุนวิวัฒนาการของประชาธิปไตย บางส่วนกล่าวถึงอิทธิพลของการพัฒนาเศรษฐกิจ Ronald Inglehart ให้เหตุผลว่า มาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้นในประเทศพัฒนาแล้วสมัยใหม่ชักจูงประชาชนว่าพวกตนก็สามารถพัฒนาการครองชีพของตนได้เช่นกัน นำไปสู่การเน้นค่านิยมกล้าแสดงออกมากขึ้น ประเทศที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัวสูงมีสหสัมพันธ์กับประชาธิปไตย แม้จะยังมีประเด็นถกเถียงกันยังไม่ได้ข้อสรุปว่า ประชาธิปไตยทำให้เกิดความมั่งคั่ง หรือความมั่งคั่งทำให้เกิดประชาธิปไตย หรือทั้งสองไม่ใช่สาเหตุของกันและกันแน่

หลักฐานที่สอดคล้องกับทฤษฎีดั้งเดิมเรื่องกำเนิดประชาธิปไตยและการธำรงรักษาประชาธิปไตยนั้นหายาก ในอดีตมีการเสนอทฤษฎีการทำให้ทันสมัย (modernization) ใจความว่า ประเทศที่ทันสมัยจะกลายเป็นประชาธิปไตย เช่น Lipset ตั้งข้อสังเกตใน ค.ศ. 1959 ว่า ประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเขาคิดว่า การทำให้เป็นอุตสาหกรรม การกลายเป็นเมือง ความมั่งคั่งและการศึกษาล้วนมีสหสัมพันธ์ใกล้ชิดเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งซึ่งเทียบสัมพันธ์กับประชาธิปไตย Larry Diamond และ Juan Linz ให้เหตุผลว่าสมรรถนะทางเศรษฐกิจมีผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยเนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจมีความสำคัญกว่าระดับการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจเดิม, การพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งอาจเอื้อต่อการกลายเป็นประชาธิปไตย, และการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงด้านอื่น เช่น การเกิดชนชั้นกลาง ซึ่งชักนำไปสู่ประชาธิปไตย:44–6 แต่การวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าไม่มีหลักฐานน่าเชื่อถือว่าประชาธิปไตยมีแนวโน้มเกิดมากขึ้นถ้าประเทศร่ำรวยขึ้น มีการศึกษาดีขึ้นหรือมีความเหลื่อมล้ำลดลง โดยพบว่าในอดีตประเทศส่วนใหญ่ที่เปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยมีระดับการเข้าถึงการศึกษาขั้นประถมสูงอยู่ก่อนแล้ว มิหนำซ้ำระบอบที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยอาจใช้การศึกษาเพื่อปลูกฝังคนในบังคับเพื่อเสริมสร้างอำนาจของพวกตนเสียด้วยซ้ำ

รัฐบาลอำนาจนิยมอาจมอบประชาธิปไตยให้เองในกรณีที่ค่าใช้จ่ายของการปราบปรามประชานสูงกว่าค่าใช้จ่าย การศึกษาใน ค.ศ. 2020 กลายเป็นประชาธิปไตยจากรัฐบาลอำนาจนิยมมีแนวโน้มทำให้เกิดประชาธิปไตยที่ยั่งยืนได้ถ้าความเข้มแข็งของพรรคอำนาจนิยมที่อยู่ในอำนาจสูง ส่วนในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นในสังคม Barrington Moore Jr. ให้เหตุผลว่าการกระจายอำนาจระหว่างชนชั้นในสังคมจะเป็นตัวตัดสินว่าจะเกิดการปฏิวัติประชาธิปไตย อำนาจนิยมหรือคอมมิวนิสต์ David Stasavage ระบุว่าประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนมีแนวโน้มเกิดขึ้นถ้าสังคมแตกออกเป็นกลุ่มการเมืองหลายกลุ่ม

การศึกษาเรื่องการแทรกแซงของต่างประเทศต่อการพัฒนาประชาธิปไตยมีผลลัพธ์หลากหลาย Thomas Risse เขียนใน ค.ศ. 2009 ว่า มีความเห็นพ้องต้องกันในวรรณกรรมยุโรปตะวันออกว่าการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปมีผลต่อประชาธิปไตยเกิดใหม่ Steven Levitsky และ Lucan Way ให้เหตุผลว่าความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชาติตะวันตกเพิ่มโอกาสกลายเป็นประชาธิปไตย แต่การให้เงินอุดหนุนจากต่างประเทศไม่มีผลต่อการกลายเป็นประชาธิปไตย

ข้อมูลของฟรีดอมเฮาส์พบว่าตั้งแต่ ค.ศ. 1972 มี 67 ประเทศที่เปลี่ยนจากเผด็จการมาเป็นประชาธิปไตย พบว่าการขัดขืนของพลเมืองแบบไม่ใช้ความรุนแรงมีอิทธิพลเข้มแข็งร้อยละ 70 เช่น การนัดหยุดงานประท้วง การคว่ำบาตร การดื้อแพ่งและการประท้วงหมู่

ไม่มีหลักฐานชวนให้เชื่อว่าประเทศที่พึ่งพารายได้จากน้ำมันมากขัดขวางการทำให้เป็นประชาธิปไตย แม้มีงานวิจัยทฤษฎีว่ารายได้จากน้ำมันตัดความสัมพันธ์ระหว่างการเก็บภาษีอากรและความรับผิดชอบของรัฐบาลซึ่งมีความสำคัญต่อประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน ทำให้นักวิจัยหันไปค้นหาปัจจัยขัดขวางในสถาบันการเมืองร่วมสมัยต่อไป นักวิชาการบางส่วนมองว่าวัฒนธรรมมีผลต่อการกลายเป็นประชาธิปไตย โดยระบุว่าวัฒนธรรมตะวันตกเหมาะสมที่สุดกับประชาธิปไตย ส่วนวัฒนธรรมอิสลามมักไม่เป็นประชาธิปไตย

ข้อวิจารณ์

ดูบทความหลักที่: ข้อวิจารณ์ประชาธิปไตย
(ก) สมัยประชุมของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ ไม่ทราบปี ระบบการเมืองของสหรัฐมักถูกวิจารณ์ว่าเอื้อประโยชน์แก่อภิชนและกลุ่มผลประโยชน์พิเศษ ทำให้พลเมืองทั่วไปขาดส่วนร่วมในกระบวนการการเมือง (ข) การรายงานข่าวการเมืองของวอยซ์ออฟอเมริกา โดยการส่งผ่านสัญญาณต่อเนื่องสด ใน ค.ศ. 2016 การเข้าถึงสารนิเทศปริมาณมากอย่างรวดเร็วและไม่เสียค่าใช้จ่ายทำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใช้ความพยายามรับรู้ลดลง นำไปสู่การวิจารณ์ว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งขาดความรู้ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ข้อวิจารณ์เรื่องจุดประสงค์

นักวิชาการให้เหตุผลว่าสังคมประชาธิปไตยจะทำให้สังคมที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน (specialized) หมดไป นโยบายของรัฐมักได้รับอิทธิพลจากความเห็นของผู้ที่ไม่มีความรู้และประสบการณ์ ทำให้ประสิทธิภาพเสียไปได้ ขณะที่อีกฝ่ายแย้งว่าข้อนี้เป็นข้อดีของประชาธิปไตยเพราะเป้าหมายของประชาธิปไตยคือการคุ้มครองฝ่ายข้างน้อย

Bernard Manin เสนอว่าประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนแท้จริงแล้วเป็นอภิชนาธิปไตย เช่นเดียวกับนักรัฐศาสตร์ชาวเยอรมัน-อิตาลี Robert Michels ที่พัฒนากฎเหล็กคณาธิปไตยใน ค.ศ. 1911 ซึ่งเขากล่าวว่า มาตรการที่วางไว้เพื่อป้องกันคณาธิปไตยในประวัติศาสตร์ล้วนไร้ผล และเป้าหมายของประชาธิปไตยในการกำจัดอภิชนนั้นเป็นไปไม่ได้ และประชาธิปไตยกลายมาเป็นฉากหน้าเพื่อสร้างความชอบธรรมแก่อภิชนอีกด้วย นักวิจัยวิชาการบางส่วนเสนอว่าอิทธิพลของบริษัท คนมั่งมี และกลุ่มผลประโยชน์พิเศษอื่น ปล่อยให้พลเมืองมีผลกระทบต่อกระบวนการการเมืองน้อยกว่ากลุ่มอภิชน การศึกษาของ Martin Gilens และ Benjamin Page ใน ค.ศ. 2014 เสนอว่าในสหรัฐ ถ้าความพึงใจของพลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศขัดกับอภิชน อภิชนมักเป็นฝ่ายชนะ

ปัญหาเรื่องการให้ความสำคัญกับฝ่ายข้างมากในระบอบประชาธิปไตยเป็นข้อวิจารณ์มาช้านานนับแต่สมัยเพลโตและแอริสตอเติล และโดยเฉพาะบิดาผู้ก่อตั้งสหรัฐ Fierlbeck เขียนว่าชนชั้นกลางซึ่งเป็นเสียงข้างมากในประเทศประชาธิปไตยหลายประเทศอาจตัดสินใจเพิ่มความมั่งคั่งแก่คนบางกลุ่ม และจะยิ่งส่งผลให้ความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจสูงขึ้น

Kenneth Arrow นักเศรษฐศาสตร์เจ้าของรางวัลโนเบล เสนอทฤษฎีบทความเป็นไปไม่ได้ของแอร์โรว์ ซึ่งว่าด้วยความไม่สอดคล้องกันทางตรรกะของประชาธิปไตย โดยมีใจความว่าในระบบเลือกตั้งแบบเรียงลำดับใด ๆ ไม่สามารถถูกออกแบบมาให้เข้ากับเกณฑ์ "ความเป็นธรรม" สามข้อต่อไปนี้

 • ถ้าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนเลือกทางเลือก X มากกว่าทางเลือก Y ดังนั้น กลุ่มนิยม X มากกว่า Y
 • ถ้าความพึงใจของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนระหว่าง X และ Y แล้ว ความพึงใจของกลุ่มระหว่าง X และ Y จะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
 • ไม่มี "ผู้เผด็จการ" คือ ไม่มีผู้เลือกตั้งคนเดียวที่ครองอำนาจที่จะตัดสินความพึงใจของกลุ่มได้ตลอดเวลา

มักมีการสรุปถ้อยแถลงข้างต้นไว้ดังนี้ "ไม่มีวิธีลงคะแนนใดเป็นธรรม", "วิธีเลือกตั้งแบบเรียงลำดับทุกวิธีมีที่ติ" หรือ "วิธีลงคะแนนวิธีเดียวที่ไม่มีที่ติคือเผด็จการ"

ข้อวิจารณ์เรื่องกระบวนการ

ระบอบประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งเป็นประจำนั้นถูกวิจารณ์ว่าลดทอนเสถียรภาพทางการเมือง ทำให้เป็นลักษณะที่ไม่พึงประสงค์สำหรับประเทศกำลังพัฒนาบางประเทศที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลดความยากจน ซึ่งสหประชาชาติก็ระบุว่าการขาดการมีส่วนร่วมแบบประชาธิปไตยในประเทศจีนทำให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างไม่หยุดยั้ง

วิกฤตศรัทธาประชาธิปไตยทั่วโลกเกิดจากรัฐบาลไม่สามารถจัดการกับปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวง เพราะประเทศที่เป็นประชาธิปไตยปานกลางมีอัตราฉ้อราษฎร์บังหลวงสูง โดยเฉพาะกระบวนการการเลือกตั้งที่ฉ้อฉลได้ง่าย การศึกษาพบว่า นักการเมืองในตำแหน่งได้รับประโยชน์มากกว่าจากการโกงเลือกตั้ง เพราะจะอยู่ในตำแหน่งนานกว่านักการเมืองที่ไม่โกงเลือกตั้ง 2.5 เท่า ประเทศประชาธิปไตยรายได้ต่ำยังมีแนวโน้มต่อความรุนแรง

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมักมีการศึกษาไม่เพียงพอต่อการใช้สิทธิตามระบอบประชาธิปไตยของตนอย่างรอบคอบ การศึกษาพบว่าปริมาณสารนิเทศมหาศาลที่ปรากฏตามสื่อต่าง ๆ ทุกวันทำให้คนเบื่อหน่ายต่อการทำความเข้าใจปัญหาการเมืองเชิงลึก อีกทั้งการเข้าถึงสารนิเทศต่าง ๆ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทำให้มีการใช้ความพยายามในการรู้คิดลดลง นักการเมืองมักใช้ประโยชน์จากความไม่มีเหตุผลของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง โดยเน้นการแข่งขันในด้านประชาสัมพันธ์และยุทธวิธีหาเสียงมากกว่าอุดมการณ์ การศึกษาในสหรัฐพบว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตัดสินนักการเมืองจากรูปลักษณ์ภายนอกมากกว่า ในการเลือกตั้งที่ประสบปัญหาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีความรู้น้อยนั้น ยังมักประสบปัญหาที่นักการเมืองคนปัจจุบันที่มีข้อกล่าวหาฉ้อราษฎร์บังหลวงได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาด้วย มีนักการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์พิเศษพยายามชักจูงความเห็นสาธารณะมาช้านาน นักปรัชญากรีกโบราณ โสกราตีส เชื่อว่ามวลชนที่ขาดการศึกษามีแต่จะนำไปสู่ประชานิยม ทำให้ได้ผู้นำที่ขาดความสามารถ

งานวิจัยเชิงประจักษ์ให้ผลว่าระบบประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนมักมีความลำเอียงทำให้ชนชั้นมั่งมีมีผู้แทนมากกว่าประชากรกลุ่มอื่นโดยรวม การให้ผู้แทนยังมีเสรีภาพในการใช้วิจารณญาณของตนในการออกเสียงได้ จึงทำให้ระบบดังกล่าวได้รับคำวิจารณ์ โดยชี้ถึงการขัดแย้งกับกลไกการมีผู้แทนกับประชาธิปไตย รวมทั้งการผิดสัญญาเมื่อคราวหาเสียงเลือกตั้ง จึงมีข้อเสนอให้ใช้อาณัติเด็ดขาด (imperative mandate) ซึ่งกำหนดให้ผู้แทนตรานโยบายตามอาณัติของผู้เลือกตั้ง และสามารถเลือกตั้งถอดถอนได้โดยสมัชชาประชาชน

เชิงอรรถ

 1. ทั้งประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยสูงและเป็นเผด็จการสูงมีอัตราการฉ้อราษฎร์บังหลวงต่ำกว่า

ดูเพิ่ม

อ้างอิง

 1. Przeworski, Adam (1991). Democracy and the Market. Cambridge University Press. pp. 10–14.
 2. Boyd, James Penny (1884). Building and Ruling the Republic (ภาษาอังกฤษ). Bradley, Garretson & Company. pp. 12–13.
 3. Watkins, Frederick (1970). "Democracy". Encyclopædia Britannica (ภาษาอังกฤษ). 7 (Expo '70 hardcover ed.). William Benton. pp. 215–23. ISBN 978-0-85229-135-1.
 4. John Dunn, Democracy: the unfinished journey 508 BC – 1993 AD, Oxford University Press, 1994, ISBN 0198279345
 5. Kurt A. Raaflaub, Josiah Ober, Robert W. Wallace, Origin of Democracy in Ancient Greece, University of California Press, 2007, ISBN 0520245628, Google Books link
 6. Isakhan, B. and Stockwell, S (co-eds) (2011). The Secret History of Democracy. London: Palgrave Macmillan. pp. 19–59. ISBN 978-0-230-24421-4.CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 7. Weatherford, J. McIver (1988). Indian givers: how the Indians of the America transformed the world. New York: Fawcett Columbine. pp. 117–150. ISBN 0-449-90496-2.
 8. "Democracy". Encyclopædia Britannica.
 9. "The Global Trend" chart on Freedom in the World 2007: Freedom Stagnation Amid Pushback Against Democracy published by Freedom House
 10. Demokratia, Henry George Liddell, Robert Scott, "A Greek-English Lexicon", at Perseus
 11. ปรีดี พนมยงค์. “ประชาธิปไตย” เบื้องต้นสำหรับสามัญชน. สถาบันปรีดี พนมยงค์. สืบค้นเมื่อ 22-12-2552.
 12. Patrick Jory. "Republicanism in Thai History". สืบค้นเมื่อ 20 June 2020.
 13. Gagnon, Jean-Paul (2018-06-01). "2,234 Descriptions of Democracy". Democratic Theory. 5 (1): 92–113. doi:10.3167/dt.2018.050107. ISSN 2332-8894.
 14. Staff writer (22 August 2007). "Liberty and justice for some". The Economist. Economist Group.
 15. Diamond, Larry; Morlino, Leonardo (25 November 2005). Assessing the Quality of Democracy. JHU Press. ISBN 978-0-8018-8287-6 – โดยทาง Google Books.
 16. Dahl, Robert A.; Shapiro, Ian; Cheibub, José Antônio (2003). The democracy sourcebook. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. ISBN 978-0-262-54147-3. Details.
 17. Hénaff, Marcel; Strong, Tracy B. (2001). Public space and democracy. Minneapolis: University of Minnesota Press. ISBN 978-0-8166-3388-3.
 18. Kimber, Richard (September 1989). "On democracy". Scandinavian Political Studies. 12 (3): 201, 199–219. doi:10.1111/j.1467-9477.1989.tb00090.x. Full text.
 19. Diamond, L., Lecture at Hilla University for Humanistic Studies 21 January 2004: "What is Democracy"; Diamond, L. and Morlino, L., The quality of democracy (2016). In Diamond, L., In Search of Democracy. London: Routledge. ISBN 978-0-415-78128-2.
 20. Scruton, Roger (9 August 2013). "A Point of View: Is democracy overrated?". BBC News. BBC.
 21. "Parliamentary sovereignty". UK Parliament. สืบค้นเมื่อ 18 August 2014; "Independence". Courts and Tribunals Judiciary. สืบค้นเมื่อ 9 November 2014.
 22. Barak, Aharon (2 November 2006). The Judge in a Democracy. Princeton University Press. ISBN 978-0-691-12017-1 – โดยทาง Google Books.
 23. Kelsen, Hans (October 1955). "Foundations of democracy". Ethics. 66 (1): 1–101. doi:10.1086/291036. JSTOR 2378551. S2CID 144699481.
 24. Nussbaum, Martha (2000). Women and human development: the capabilities approach. Cambridge New York: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-00385-8.
 25. Snyder, Richard; Samuels, David (2006), "Devaluing the vote in Latin America", ใน Diamond, Larry; Plattner, Marc F. (บ.ก.), Electoral systems and democracy, Baltimore: Johns Hopkins University Press, p. 168, ISBN 978-0-8018-8475-7.
 26. R. R. Palmer, The Age of the Democratic Revolution: Political History of Europe and America, 1760–1800 (1959)
 27. Montesquieu, Spirit of the Laws, Bk. II, ch. 2–3.
 28. Everdell, William R. (2000) [1983]. The end of kings: a history of republics and republicans (2nd ed.). Chicago: University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-22482-4.
 29. "Freedom in the World Countries | Freedom House". freedomhouse.org (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 2021-04-02.
 30. List of Electoral Democracies FIW21 (.XLSX), by Freedom House
 31. "2021 World Press Freedom Index". Reporters Without Borders. 2021.
 32. "INSCR Data Page". www.systemicpeace.org. สืบค้นเมื่อ 26 April 2021.
 33. Skaaning, Svend-Erik (2018). "Different Types of Data and the Validity of Democracy Measures". Politics and Governance. 6 (1): 105. doi:10.17645/pag.v6i1.1183.
 34. "Freedom in the World 2021 Methodology". freedomhouse.org. Freedom House. สืบค้นเมื่อ 8 April 2021.
 35. "Press Freedom Index 2014" 14 February 2014 at the Wayback Machine., Reporters Without Borders, 11 May 2014
 36. " World Freedom Index 2013: Canadian Fraser Institute Ranks Countries ", Ryan Craggs, Huffington Post, 14 January 2013
 37. Michael Kirk (10 December 2010). "Annual International Human Rights Ratings Announced". University of Connecticut.
 38. "Democracy index 2012: Democracy at a standstill". Economist Intelligence Unit. 14 March 2013. สืบค้นเมื่อ 24 March 2013.
 39. . คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 17 August 2018. สืบค้นเมื่อ 28 April 2015.
 40. Alexander Krauss, 2016. The scientific limits of understanding the (potential) relationship between complex social phenomena: the case of democracy and inequality. Vol. 23(1). Journal of Economic Methodology.
 41. Fuchs, Dieter; Roller, Edeltraud (2018). "Conceptualizing and Measuring the Quality of Democracy: The Citizens' Perspective". Politics and Governance. 6 (1): 22. doi:10.17645/pag.v6i1.1188.
 42. Mayne, Quinton; Geißel, Brigitte (2018). "Don't Good Democracies Need "Good" Citizens? Citizen Dispositions and the Study of Democratic Quality". Politics and Governance. 6 (1): 33. doi:10.17645/pag.v6i1.1216.
 43. Olson, M. (1993). Dictatorship, Democracy, and Development. American Political Science Review, 87(03), 567-576.
 44. Political System Encyclopædia Britannica Online
 45. Thorhallsson, Baldur; Steinsson, Sverrir (2017), "Small State Foreign Policy", Oxford Research Encyclopedia of Politics (ภาษาอังกฤษ), Oxford University Press, doi:10.1093/acrefore/9780190228637.013.484, ISBN 978-0-19-022863-7
 46. Deudney, Daniel (9 November 2008). Bounding Power (ภาษาอังกฤษ). ISBN 978-0-691-13830-5.
 47. Political Analysis in Plato's Republic at the Stanford Encyclopedia of Philosophy
 48. Aristotle Book 6
 49. Grinin, Leonid E. (2004). The Early State, Its Alternatives and Analogues. Uchitel' Publishing House.
 50. Davies, John K. (1977). "Athenian Citizenship: The Descent Group and the Alternatives". The Classical Journal. 73 (2): 105–121. ISSN 0009-8353. JSTOR 3296866.
 51. Cartledge, Paul (July 2006). . History & Policy. United Kingdom: History & Policy. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 16 April 2010. สืบค้นเมื่อ 9 December 2010.
 52. Raaflaub, Ober & Wallace 2007, p. 5.
 53. Clarke & Foweraker 2001, pp. 194–201.
 54. "Full historical description of the Spartan government". Rangevoting.org. สืบค้นเมื่อ 28 September 2013.
 55. Terrence A. Boring, Literacy in Ancient Sparta, Leiden Netherlands (1979). ISBN 90-04-05971-7
 56. Bernal, p. 359
 57. Jacobsen, T. (July 1943), "Primitive Democracy in Ancient Mesopotamia", Journal of Near Eastern Studies 2 (3) : 159-72
 58. Bindloss, Joe; Sarina Singh (2007). India: Lonely planet Guide. Lonely Planet. p. 556. ISBN 978-1-74104-308-2.
 59. Hoiberg, Dale; Indu Ramchandani (2000). Students' Britannica India, Volumes 1-5. Popular Prakashan. p. 208. ISBN 0-85229-760-2.
 60. Activity Four
 61. Omdirigeringsmeddelande
 62. "Melanesia Historical and Geographical: the Solomon Islands and the New Hebrides", Southern Cross n°1, London: 1950
 63. "Ancient Rome from the earliest times down to 476 A.D". Annourbis.com. สืบค้นเมื่อ 22 August 2010.
 64. Livy & De Sélincourt 2002, p. 34
 65. Watson 2005, p. 271
 66. Dahl, Robert A. (1 October 2008). On Democracy: Second Edition (ภาษาอังกฤษ). Yale University Press. ISBN 978-0-300-23332-2.
 67. Fladmark, J. M.; Heyerdahl, Thor (17 November 2015). Heritage and Identity: Shaping the Nations of the North (ภาษาอังกฤษ). Routledge. ISBN 978-1-317-74224-1.
 68. O'Callaghan, Joseph F. (1989). "The Cortes and Taxation". The Cortes of Castile-Leon, 1188–1350: 130–151. doi:10.9783/9781512819571. ISBN 9781512819571. JSTOR j.ctv513b8x.12.
 69. "Magna Carta: an introduction". The British Library. สืบค้นเมื่อ 28 January 2015. Magna Carta is sometimes regarded as the foundation of democracy in England. ...Revised versions of Magna Carta were issued by King Henry III (in 1216, 1217 and 1225), and the text of the 1225 version was entered onto the statute roll in 1297. ...The 1225 version of Magna Carta had been granted explicitly in return for a payment of tax by the whole kingdom, and this paved the way for the first summons of Parliament in 1265, to approve the granting of taxation.
 70. "Citizen or Subject?". The National Archives. สืบค้นเมื่อ 17 November 2013.
 71. Jobson, Adrian (2012). The First English Revolution: Simon de Montfort, Henry III and the Barons' War. Bloomsbury. pp. 173–74. ISBN 978-1-84725-226-5.
 72. "Simon de Montfort: The turning point for democracy that gets overlooked". BBC. 19 January 2015. สืบค้นเมื่อ 19 January 2015; "The January Parliament and how it defined Britain". The Telegraph. 20 January 2015. สืบค้นเมื่อ 28 January 2015.
 73. "Origins and growth of Parliament". The National Archives. สืบค้นเมื่อ 17 November 2013.
 74. Abramson, Scott F.; Boix, Carles (2019). "Endogenous Parliaments: The Domestic and International Roots of Long-Term Economic Growth and Executive Constraints in Europe". International Organization (ภาษาอังกฤษ). 73 (4): 793–837. doi:10.1017/S0020818319000286. ISSN 0020-8183.
 75. Møller, Jørgen (2014). "Why Europe Avoided Hegemony: A Historical Perspective on the Balance of Power". International Studies Quarterly (ภาษาอังกฤษ). 58 (4): 660–670. doi:10.1111/isqu.12153.
 76. Cox, Gary W. (2017). "Political Institutions, Economic Liberty, and the Great Divergence". The Journal of Economic History (ภาษาอังกฤษ). 77 (3): 724–755. doi:10.1017/S0022050717000729. ISSN 0022-0507.
 77. Stasavage, David (11 May 2016). "Representation and Consent: Why They Arose in Europe and Not Elsewhere". Annual Review of Political Science. 19 (1): 145–162. doi:10.1146/annurev-polisci-043014-105648. ISSN 1094-2939. S2CID 14393625.
 78. Lukowski, Jerzy; Zawadzki, Hubert (January 2019). A Concise History of Poland (3rd ed.). Cambridge University Press. ISBN 9781108333993.
 79. "From legal document to public myth: Magna Carta in the 17th century". The British Library. สืบค้นเมื่อ 16 October 2017; . The Society of Antiquaries of London. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 25 September 2018. สืบค้นเมื่อ 16 October 2017.
 80. "Putney debates". The British Library. สืบค้นเมื่อ 22 December 2016.
 81. "Britain's unwritten constitution". British Library. สืบค้นเมื่อ 27 November 2015. The key landmark is the Bill of Rights (1689), which established the supremacy of Parliament over the Crown.... The Bill of Rights (1689) then settled the primacy of Parliament over the monarch’s prerogatives, providing for the regular meeting of Parliament, free elections to the Commons, free speech in parliamentary debates, and some basic human rights, most famously freedom from ‘cruel or unusual punishment’.
 82. . Bureau of International Information Programs (IIP), U.S. Department of State. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 24 October 2014. สืบค้นเมื่อ 30 October 2014. The earliest, and perhaps greatest, victory for liberalism was achieved in England. The rising commercial class that had supported the Tudor monarchy in the 16th century led the revolutionary battle in the 17th and succeeded in establishing the supremacy of Parliament and, eventually, of the House of Commons. What emerged as the distinctive feature of modern constitutionalism was not the insistence on the idea that the king is subject to law (although this concept is an essential attribute of all constitutionalism). This notion was already well established in the Middle Ages. What was distinctive was the establishment of effective means of political control whereby the rule of law might be enforced. Modern constitutionalism was born with the political requirement that representative government depended upon the consent of citizen subjects... However, as can be seen through provisions in the 1689 Bill of Rights, the English Revolution was fought not just to protect the rights of property (in the narrow sense) but to establish those liberties which liberals believed essential to human dignity and moral worth. The "rights of man" enumerated in the English Bill of Rights gradually were proclaimed beyond the boundaries of England, notably in the American Declaration of Independence of 1776 and in the French Declaration of the Rights of Man in 1789.
 83. North, Douglass C.; Weingast, Barry R. (1989). "Constitutions and Commitment: The Evolution of Institutions Governing Public Choice in Seventeenth-Century England". The Journal of Economic History (ภาษาอังกฤษ). 49 (4): 803–832. doi:10.1017/S0022050700009451. ISSN 1471-6372.
 84. Locke, John (1988) [1689]. Laslett, Peter (บ.ก.). Two Treatises of Government. Cambridge, NY: Cambridge University Press. Sec. 87, 123, 209, 222. ISBN 0-521-35448-X.
 85. Locke, John. Two Treatises on Government: a Translation into Modern English. Quote: "Government has no other end, but the preservation of property. Google Books.
 86. Powell, Jim (1 August 1996). "John Locke: Natural Rights to Life, Liberty, and Property". In The Freemann. Foundation for Economic Education, Irvington, New York, US.
 87. Curte, Merle (1937). "The Great Mr. Locke: America's Philosopher, 1783–1861". The Huntington Library Bulletin (ภาษาอังกฤษ) (11): 107–151. doi:10.2307/3818115. ISSN 1935-0708. JSTOR 3818115.
 88. Tocqueville, Alexis de (2003). Democracy in America. Barnes & Noble. pp. 11, 18–19. ISBN 0-7607-5230-3.
 89. Allen Weinstein and David Rubel (2002), The Story of America: Freedom and Crisis from Settlement to Superpower, DK Publishing, Inc., New York, ISBN 0-7894-8903-1, p. 61
 90. Clifton E. Olmstead (1960), History of Religion in the United States, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, pp. 63–65, 74–75, 102–05, 114–15
 91. Christopher Fennell (1998), Plymouth Colony Legal Structure
 92. "Getting the vote". The National Archives. สืบค้นเมื่อ 22 August 2010.
 93. Gregory, Desmond (1985). The ungovernable rock: a history of the Anglo-Corsican Kingdom and its role in Britain's Mediterranean strategy during the Revolutionary War, 1793–1797. London: Fairleigh Dickinson University Press. p. 31. ISBN 978-0-8386-3225-3.
 94. "Voting in Early America". Colonial Williamsburg. Spring 2007. สืบค้นเมื่อ 21 April 2015.
 95. Dinkin, Robert (1982). Voting in Revolutionary America: A Study of Elections in the Original Thirteen States, 1776–1789. USA: Greenwood Publishing. pp. 37–42. ISBN 978-0-313-23091-2.
 96. Ratcliffe, Donald (Summer 2013). "The Right to Vote and the Rise of Democracy, 1787–1828" (PDF). Journal of the Early Republic. 33 (2): 231. doi:10.1353/jer.2013.0033. S2CID 145135025.
 97. . Online Exhibit: The Charters of Freedom. National Archives. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 6 July 2016. สืบค้นเมื่อ 21 April 2015.
 98. Schultz, Jeffrey D. (2002). Encyclopedia of Minorities in American Politics: African Americans and Asian Americans. p. 284. ISBN 978-1-57356-148-8. สืบค้นเมื่อ October 8, 2015.
 99. "The Bill Of Rights: A Brief History". ACLU. สืบค้นเมื่อ 21 April 2015.
 100. . Mars.wnec.edu. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 27 August 2008. สืบค้นเมื่อ 22 August 2010.
 101. Norman Davies (15 May 1991). (PDF). Minda de Gunzburg Center for European Studies, Harvard University. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 5 September 2019. สืบค้นเมื่อ 5 September 2019.
 102. Jan Ligeza (2017). Preambuła Prawa [The Preamble of Law] (ภาษาโปแลนด์). Polish Scientific Publishers PWN. p. 12. ISBN 978-83-945455-0-5.
 103. Michael Denning (2004). Culture in the Age of Three Worlds. Verso. p. 212. ISBN 978-1-85984-449-6. สืบค้นเมื่อ 10 July 2013.
 104. "Background on conflict in Liberia" 14 February 2007 at the Wayback Machine., Friends Committee on National Legislation, 30 July 2003
 105. Lovejoy, Paul E. (2000). Transformations in slavery: a history of slavery in Africa (2nd ed.). New York: Cambridge University Press. p. 290. ISBN 978-0-521-78012-4.
 106. "1834: The End of Slavery? | Historic England". historicengland.org.uk.
 107. Gillette, William (1986). . Encyclopedia of the American Constitution.  – โดยทาง HighBeam Research (ต้องรับบริการ). คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 10 June 2014. สืบค้นเมื่อ 23 June 2013.
 108. "Black voting rights, 15th Amendment still challenged after 150 years". USA Today. สืบค้นเมื่อ November 18, 2020.
 109. French National Assembly. "1848 " Désormais le bulletin de vote doit remplacer le fusil "". สืบค้นเมื่อ 26 September 2009.
 110. "Movement toward greater democracy in Europe 4 August 2010 at the Wayback Machine.". Indiana University Northwest.
 111. Nohlen, Dieter (2001). Elections in Asia and the Pacific: South East Asia, East Asia, and the South Pacific. Oxford University Press. p. 14.
 112. Diamond, Larry (15 September 2015). "Timeline: Democracy in Recession". The New York Times. สืบค้นเมื่อ 25 January 2016.
 113. Kurlantzick, Joshua (11 May 2017). "Mini-Trumps Are Running for Election All Over the World". Bloomberg.com. สืบค้นเมื่อ 16 May 2017.
 114. Mounk, Yascha (January 2017). "The Signs of Deconsolidation". Journal of Democracy (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 16 May 2017.
 115. . Archived from the original on 7 September 2006. สืบค้นเมื่อ 7 September 2006.CS1 maint: BOT: original-url status unknown (link)
 116. James Overton, "Economic Crisis and the End of Democracy: Politics in Newfoundland During the Great Depression." Labour 1990 (26): 85–124. ISSN 0700-3862
 117. Huntington, Third Wave, pp. 17–18.
 118. For a detailed outline history, see Peter Stearns, Encyclopedia of World History (6th ed. 2001), pp. 413–801. For a narrative history, J. A. S. Grenville, A history of the world in the 20th century (1994) pp. 3–254.
 119. "How the Westminster Parliamentary System was exported around the World". University of Cambridge. 2 December 2013. สืบค้นเมื่อ 16 December 2013.
 120. "What Is Democracy? – Democracy's Third Wave". U.S. State Department. สืบค้นเมื่อ 2007-08-07.
 121. Schenoni, Luis and Scott Mainwaring (2019). "Hegemonic Effects and Regime Change in Latin America". Democratization. 26 (2): 269–287. doi:10.1080/13510347.2018.1516754. S2CID 150297685.
 122. Fukuyama, F. (1989) "The End of History?". The National Interest', p 1.
 123. "General Assembly declares 15 September International Day of Democracy; Also elects 18 Members to Economic and Social Council". Un.org. สืบค้นเมื่อ 22 August 2010.
 124. freedomhouse.org: Tables and Charts
 125. . World Forum on Democracy. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 16 October 2013.
 126. Wall, John (October 2014). "Democratising democracy: the road from women's to children's suffrage" (PDF). The International Journal of Human Rights. 18:6 (6): 646–59. doi:10.1080/13642987.2014.944807. S2CID 144895426 – โดยทาง Rutgers University.
 127. . www.hh.se. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 17 August 2018. สืบค้นเมื่อ 2 May 2015.
 128. "Freedom in the Word 2017". freedomhouse.org (ภาษาอังกฤษ). 2016. สืบค้นเมื่อ 16 May 2017.
 129. Yun Ru Phua. "After Every Winter Comes Spring: Tunisia's Democratic Flowering – Berkeley Political Review". Bpr.berkeley.edu. สืบค้นเมื่อ 11 February 2017.
 130. Walder, D.; Lust, E. (2018). "Unwelcome Change: Coming to Terms with Democratic Backsliding". Annual Review of Political Science. 21 (1): 93–113. doi:10.1146/annurev-polisci-050517-114628.
 131. Huq, Aziz; Ginsburg, Tom (2018). "How to Lose a Constitutional Democracy". UCLA Law Review. 65: 78–169.
 132. Cowen, Tyler (4 April 2017). "Why is authoritarianism on the rise?". marginalrevolution.com. จากแหล่งเดิมเมื่อ 5 October 2018. สืบค้นเมื่อ 4 October 2018.
 133. Rhodes-Purdy, Matthew; Madrid, Raúl L. (27 November 2019). "The perils of personalism". Democratization. 27 (2): 321–339. doi:10.1080/13510347.2019.1696310. ISSN 1351-0347. S2CID 212974380.
 134. "Global overview of COVID-19: Impact on elections". www.idea.int. สืบค้นเมื่อ 28 January 2021.
 135. Repucci, Sarah; Slipowitz, Amy. "Democracy under Lockdown". Freedom House. สืบค้นเมื่อ 28 January 2021.
 136. Democracy Facing Global Challenges: V-Dem Annual Democracy Report 2019 (รายงาน). V-Dem Institute at the University of Gothenburg. May 2019. https://www.v-dem.net/media/filer_public/99/de/99dedd73-f8bc-484c-8b91-44ba601b6e6b/v-dem_democracy_report_2019.pdf. 
 137. Mettler, Suzanne (2020). Four Threats: The Recurring Crises of American Democracy. New York: St. Martin's Press. ISBN 978-1-250-24442-0. OCLC 1155487679.
 138. Farrell, Henry (14 August 2020). "History tells us there are four key threats to U.S. democracy". The Washington Post.
 139. Lieberman, By Suzanne Mettler and Robert C. (10 August 2020). "The Fragile Republic". Foreign Affairs (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 15 August 2020.
 140. Haggard, Stephan; Kaufman, Robert (2021). Backsliding: Democratic Regress in the Contemporary World. Cambridge University Press (ภาษาอังกฤษ). doi:10.1017/9781108957809. ISBN 9781108957809. สืบค้นเมื่อ 21 January 2021.
 141. Cowen, Tyler (April 3, 2017). "China's Success Explains Authoritarianism's Allure". Bloomberg. จากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-08-18. สืบค้นเมื่อ 4 October 2018.
 142. Malka, Ariel; Lelkes, Yphtach; Bakker, Bert N.; Spivack, Eliyahu (2020). "Who Is Open to Authoritarian Governance within Western Democracies?". Perspectives on Politics (ภาษาอังกฤษ): 1–20. doi:10.1017/S1537592720002091. ISSN 1537-5927.
 143. G.F. Gaus, C. Kukathas, Handbook of Political Theory, SAGE, 2004, pp. 143–45, ISBN 0-7619-6787-7, Google Books link
 144. The Judge in a Democracy, Princeton University Press, 2006, p. 26, ISBN 0-691-12017-X, Google Books link
 145. A. Barak, The Judge in a Democracy, Princeton University Press, 2006, p. 40, ISBN 0-691-12017-X, Google Books link
 146. T.R. Williamson, Problems in American Democracy, Kessinger Publishing, 2004, p. 36, ISBN 1-4191-4316-6, Google Books link
 147. U.K. Preuss, "Perspectives of Democracy and the Rule of Law." Journal of Law and Society, 18:3 (1991). pp. 353–64
 148. Beramendi, Virginia, and Jennifer Somalie. Angeyo. Direct Democracy: The International Idea Handbook. Stockholm, Sweden: International IDEA, 2008. Print.
 149. Vincent Golay and Mix et Remix, Swiss political institutions, Éditions loisirs et pédagogie, 2008. ISBN 978-2-606-01295-3.
 150. Niels Barmeyer, Developing Zapatista Autonomy, Chapter Three: Who is Running the Show? The Workings of Zapatista Government.
 151. Denham, Diana (2008). Teaching Rebellion: Stories from the Grassroots Mobilization in Oaxaca.
 152. Zibechi, Raul (2013). Dispersing Power: Social Movements as Anti-State Forces in Latin America.
 153. "A Very Different Ideology in the Middle East". Rudaw.
 154. . Wsu.edu. 6 June 1999. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 3 February 1999. สืบค้นเมื่อ 22 August 2010.
 155. Graham, Emmanuel (July 2017). "The Third Peaceful Transfer of Power and Democratic Consolidation in Ghana" (PDF). Africology: The Journal of Pan African Studies. 10 (5): 99–127. (PDF) จากแหล่งเดิมเมื่อ 9 October 2020. สืบค้นเมื่อ 25 September 2020.
 156. Tamarkin, M. (1979). "From Kenyatta to Moi: The Anatomy of a Peaceful Transition of Power". Africa Today. 26 (3): 21–37. ISSN 0001-9887. จากแหล่งเดิมเมื่อ 9 October 2020. สืบค้นเมื่อ 25 September 2020.
 157. Mangu, Andre Mbata B. (1 June 2004). "DR Congo : the long road from war to peace and challenges for peaceful transition and national reconstruction". Africa Insight (ภาษาอังกฤษ). 34 (2_3): 31–38. ISSN 0256-2804. จากแหล่งเดิมเมื่อ 9 October 2020. สืบค้นเมื่อ 25 September 2020.
 158. Ahmed, Jasem Mohamad (2012). "Democracy and the problem of peaceful transfer of power". Journal of Al-Frahedis Arts (ภาษาอังกฤษ). 04 (10). จากแหล่งเดิมเมื่อ 9 October 2020. สืบค้นเมื่อ 25 September 2020.
 159. "CONSTITUTIONAL DEMOCRACY". www.civiced.org. สืบค้นเมื่อ 2019-11-18.
 160. De Vos et al (2014) South African Constitutional Law – In Context: Oxford University Press.
 161. Keen, Benjamin, A History of Latin America. Boston: Houghton Mifflin, 1980.
 162. Kuykendall, Ralph, Hawaii: A History. New York: Prentice Hall, 1948.
 163. Brown, Charles H., The Correspondents' War. New York: Charles Scribners' Sons, 1967.
 164. Taussig, Capt. J.K., "Experiences during the Boxer Rebellion," in Quarterdeck and Fo'c'sle. Chicago: Rand McNally & Company, 1963
 165. O'Neil, Patrick H. Essentials of Comparative Politics. 3rd ed. New York: W.W. Norton 2010. Print
 166. Garret, Elizabeth (13 October 2005). "The Promise and Perils of Hybrid Democracy" (PDF). The Henry Lecture, University of Oklahoma Law School. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 9 October 2017. สืบค้นเมื่อ 7 August 2012.
 167. . Themercury.co.za. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 17 January 2010. สืบค้นเมื่อ 22 August 2010.
 168. . July 2008. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 5 August 2012. สืบค้นเมื่อ 12 October 2012.
 169. Kopstein, Jeffrey; Lichbach, Mark; Hanson, Stephen E., บ.ก. (2014). Comparative Politics: Interests, Identities, and Institutions in a Changing Global Order (4, revised ed.). Cambridge University Press. pp. 37–39. ISBN 978-1-139-99138-4.
 170. "Republic – Definition from the Merriam-Webster Online Dictionary". M-W.com. 25 April 2007. สืบค้นเมื่อ 22 August 2010.
 171. "Republicanism (Stanford Encyclopedia of Philosophy)". Plato.stanford.edu. สืบค้นเมื่อ 2013-02-03.
 172. Novanglus, no. 7. 6 March 1775
 173. Robert E. Shalhope, "Republicanism and Early American Historiography," William and Mary Quarterly, 39 (Apr. 1982), pp. 334–56
 174. Anna Lührmann, Seraphine F. Maerz, Sandra Grahn, Nazifa Alizada, Lisa Gastaldi, Sebastian Hellmeier, Garry Hindle and Staffan I. Lindberg. 2020. Autocratization Surges – Resistance Grows. Democracy Report 2020. Varieties of Democracy Institute (V-Dem). [1]
 175. Factsheet – Prisoners' right to vote 7 August 2020 at the Wayback Machine. European Court of Human Rights, April 2019.
 176. Dahl, Robert A. (1971). Polyarchy: participation and opposition. New Haven: Yale University Press. ISBN 0-585-38576-9. OCLC 49414698.
 177. (PDF) https://library.fes.de/pdf-files/bueros/ghana/10519.pdf. สืบค้นเมื่อ April 6, 2021. Missing or empty |title= (help)
 178. Wintrop 1983, p. 306; Archer 1995; Jones 2001, p. 737; Ritzer 2004, p. 479.
 179. Eatwell & Wright 1999, pp. 81, 100; Pruitt 2019; Berman 2020.
 180. Sinclair 1918; Busky 2000, p. 7; Abjorensen 2019, p. 115.
 181. How To Read Karl Marx
 182. [The Class Struggles In France Introduction by Frederick Engels https://www.marxists.org/archive/marx/works/1850/class-struggles-france/intro.htm]
 183. Marx, Engels and the vote (June 1983)
 184. "Karl Marx:Critique of the Gotha Programme".
 185. Hal Draper (1970). "The Death of the State in Marx and Engels". Socialist Register.
 186. O'Neil, Patrick. Essentials of Comparative Politics. 3rd ed. New York, New York, W. W Norton & Company, 2010. pp. 162–63. Print.
 187. "Contents", The People vs. Democracy, Harvard University Press, pp. v–vi, 2018-12-31, ISBN 978-0-674-98477-6, สืบค้นเมื่อ 2021-02-08
 188. Nyyssönen, Heino; Metsälä, Jussi (24 September 2020). "Liberal Democracy and its Current Illiberal Critique: The Emperor's New Clothes?". Europe-Asia Studies: 1–18. doi:10.1080/09668136.2020.1815654. Thus, there is a real danger of ‘pseudo-democracy’, especially because elections can be manipulated and often are. In these cases, elections and other democratic institutions are simply adapted patterns of authoritarianism, not democracy in some imperfect form, having the dual purpose of legitimising the incumbent’s rule and guarding it from any danger of democratic change.
 189. "In political theory, an illiberal democracy is defined as one that only pays attention to elections, while it violates, in the years between elections, some core democratic principles, especially freedom of expression": Narendra Modi’s illiberal drift threatens Indian democracy, Financial Times, 18 August 2017.
 190. Illiberal Democracy and Vladimir Putin's Russia. "Collegeboard". July 2004
 191. Sultan or democrat? The many faces of Turkey's Recep Tayyip Erdogan, CBC, 5 June 2013. Retrieved 19 June 2013.
 192. Mutalib, H (2000). "Illiberal democracy and the future of opposition in Singapore". Third World Quarterly. 21 (2): 313–42. doi:10.1080/01436590050004373. S2CID 154321304.
 193. "What in the World: Turkey's transition into an illiberal democracy - CNN Video". cnn.com. สืบค้นเมื่อ 22 October 2017.
 194. Beutler, Brian (2016-12-07). "Sorry, Conservatives, Trump's Illiberalism Is on You". The New Republic. ISSN 0028-6583. สืบค้นเมื่อ 2019-11-23.
 195. Chait, Jonathan (2017-09-10). "The Only Problem in American Politics Is the Republican Party". Intelligencer (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 2019-11-23.
 196. "Commentary: In U.S. and EU, illiberalism in full bloom". Reuters. สืบค้นเมื่อ 2019-11-23.
 197. Wolin, Sheldon S. (2008). Democracy Incorporated: Managed Democracy and the Specter of Inverted Totalitarianism. Princeton: Princeton University Press. ISBN 978-0-691-13566-3. p. 47
 198. Kroef, Van Der; M, Justus (1 August 1957). "Guided Democracy in Indonesia". Far Eastern Survey. 26 (8): 113–124. doi:10.2307/3024455. |access-date= requires |url= (help)
 199. Ten Years After the Soviet Breakup: From Democratization to "Guided Democracy" Journal of Democracy. By Archie Brown. Oct. 2001. Downloaded 28 April 2017.
 200. Montesano, Michael J. (2019). "The Place of the Provinces in Thailand's Twenty-Year National Strategy: Toward Community Democracy in a Commercial Nation?" (PDF). ISEAS Perspective. 2019 (60): 1–11.
 201. Cunningham, Frank. Theories of democracy : a critical introduction. London: Routledge. ISBN 9780415228794. |access-date= requires |url= (help)
 202. Steinmetz, Jay (2019). "Chapter 5: Theories of Democracy". Politics, Power, and Purpose: An Orientation to Political Science (ภาษาอังกฤษ). Fort Hays State University. สืบค้นเมื่อ 26 April 2021.
 203. Springer, Simon (2011). "Public Space as Emancipation: Meditations on Anarchism, Radical Democracy, Neoliberalism and Violence". Antipode. 43 (2): 525–62. doi:10.1111/j.1467-8330.2010.00827.x.
 204. Joseph Schumpeter, (1950). Capitalism, Socialism, and Democracy. Harper Perennial. ISBN 0-06-133008-6.
 205. Anthony Downs, (1957). An Economic Theory of Democracy. Harper Collins College. ISBN 0-06-041750-1.
 206. Dahl, Robert, (1989). Democracy and its Critics. New Haven: Yale University Press. ISBN 0-300-04938-2
 207. Dworkin, Ronald (2006). Is Democracy Possible Here? Princeton: Princeton University Press. ISBN 978-0-691-13872-5, p. 134.
 208. Gutmann, Amy, and Dennis Thompson (2002). Why Deliberative Democracy? Princeton University Press. ISBN 978-0-691-12019-5
 209. Joshua Cohen, "Deliberation and Democratic Legitimacy" in Essays on Reason and Politics: Deliberative Democracy Ed. James Bohman and William Rehg (The MIT Press: Cambridge) 1997, 72–73.
 210. Ethan J. "Can Direct Democracy Be Made Deliberative?", Buffalo Law Review, Vol. 54, 2006
 211. Warren, Mark E.; Pearse, Hilary (2008). Designing Deliberative Democracy: The British Columbia Citizens' Assembly. Cambridge University Press.
 212. Suiter, Jane; Farrell, David M; O’Malley, Eoin (2016-03-01). "When do deliberative citizens change their opinions? Evidence from the Irish Citizens' Assembly". International Political Science Review (ภาษาอังกฤษ). 37 (2): 198–212. doi:10.1177/0192512114544068. ISSN 0192-5121. S2CID 155953192.
 213. Smith, Graham (2009). Democratic Innovations: Designing Institutions for Citizen Participation. Theories of Institutional Design. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-51477-4.
 214. "Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions: Catching the Deliberative Wave | en | OECD". www.oecd.org. สืบค้นเมื่อ 2020-11-20.
 215. Ross, Carne (2011). Chapter 3. Missing or empty |title= (help)CS1 maint: location (link)
 216. Cohen, Joshua (1989). "Deliberation and Democratic Legitimacy". The Good polity : normative analysis of the state. Oxford, UK: B. Blackwell. ISBN 978-0-631-15804-2.
 217. Fishkin, James S. (2009). When the People speak. Oxford: Oxford University Press. pp. 160f. ISBN 978-0-19-957210-6.
 218. Dahlberg, Lincoln; Siapera, Eugenia, บ.ก. (2007). Radical Democracy and the Internet. London: Palgrave Macmillan UK. doi:10.1057/9780230592469. ISBN 9781349283156. Radical democracy can then be defined as the type of democracy that signals an ongoing concern with the radical extension of equality and liberty.
 219. Dahlberg, L. (2012). Radical Democracy: 2.
 220. Olson, Kevin (2011). "Deliberative democracy". ใน Fultner, Barbara (บ.ก.). Jürgen Habermas. Jürgen Habermas: Key Concepts (ภาษาอังกฤษ). pp. 140–155. doi:10.1017/upo9781844654741.008. ISBN 9781844654741.
 221. For example: Lipset, Seymour Martin. (1959). "Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy". American Political Science Review. 53 (1): 69–105. doi:10.2307/1951731. JSTOR 1951731. S2CID 53686238.
 222. Inglehart, Ronald. Welzel, Christian Modernisation, Cultural Change and Democracy: The Human Development Sequence, 2005. Cambridge: Cambridge University Press
 223. Inglehart, Ronald F. (2018). Cultural Evolution: People's Motivations Are Changing, and Reshaping the World. Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108613880. ISBN 978-1-108-61388-0.
 224. Przeworski, Adam; และคณะ (2000). Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the World, 1950-1990. Cambridge: Cambridge University Press.
 225. Traversa, Federico (2014). "Income and the stability of democracy: Pushing beyond the borders of logic to explain a strong correlation?". Constitutional Political Economy. 26 (2): 121–136. doi:10.1007/s10602-014-9175-x. S2CID 154420163.
 226. Przeworski, Adam; Limongi, Fernando (1997). "Modernization: Theories and Facts". World Politics. 49 (2): 155–183. ISSN 0043-8871.
 227. Lipset, Seymour Martin (1963). Political Man. p. 41.
 228. Democracy in developing countries. Latin America (2nd ed.). Boulder: Lynne Rienner Publishers. ISBN 978-1-55587-798-9.
 229. Albertus, Michael; Menaldo, Victor (2012). "Coercive Capacity and the Prospects for Democratisation". Comparative Politics. 44 (2): 151–69. doi:10.5129/001041512798838003. S2CID 153949862.
 230. Paglayan, Agustina S.

ประชาธ, ปไตย, งกฤษ, democracy, เป, นระบอบการปกครองแบบหน, งซ, งพลเม, องเป, นเจ, าของอำนาจอธ, ปไตยและเล, อกผ, ปกครองซ, งทำหน, าท, ออกกฎหมาย, โดยพลเม, องอาจใช, อำนาจของตนด, วยตนเองหร, อผ, านผ, แทนท, เล, อกไปใช, อำนาจแทนก, ได, การต, ดส, นว, าผ, ใดเป, นพลเม, องบ, า. prachathipity xngkvs democracy epnrabxbkarpkkhrxngaebbhnungsungphlemuxngepnecakhxngxanacxthipityaelaeluxkphupkkhrxngsungthahnathixxkkdhmay odyphlemuxngxacichxanackhxngtndwytnexnghruxphanphuaethnthieluxkipichxanacaethnkid kartdsinwaphuidepnphlemuxngbangaelakaraebngpnxanacinhmuphlemuxngepnxyangirnnmikarepliynaeplngtamewlaaelaaetlapraethsepliynaeplnginxtraimethakn nxkcakkareluxktngaelw khwamkhidthiepnrakthankhxngprachathipity idaek esriphaphinkarchumnumaelakarphud karimaebngaeykaelakhwamesmxphakh siththiphlemuxng khwamyinyxm siththiinkarmichiwitaelasiththifaykhangnxy nxkcakni prachathipityyngthaihthukfaytrahnkthungphlpraoychnkhxngtnaelaaebngxanaccakklumkhnmaepnchudkdeknthaethn 1 nbaetsngkhramolkkhrngthisxngyuti thwolktuntwkbrabxbprachathipity aephnthidngklawaesdngihehnrththimxngwatnpkkhrxngrabxbprachathipity aephnthiemux kh s 2012 rththimxngwatnpkkhrxngrabxbprachathipity rththimiidmxngwatnpkkhrxngrabxbprachathipity idaek nkhrrthwatikn saxudixaraebiy shrthxahrbexmierts katar oxman fici aelabruin prachathipityaebngxxkidepnsxngpraephthhlk praephthaerkerimpraktkhuninnkhrrthkrikobranbangaehngchwngstwrrsthi 5 kxnkhristkal odyechphaaxyangyinginnkhrrthexethns eriyk prachathipitythangtrng sungphlemuxngthukkhnmisiththiphicarnaklnkrxngaelawinicchykdhmay praephththisxngepnprachathipityaebbmiphuaethn odysatharnaxxkesiynginkareluxktngaelaeluxkphuaethntnipthahnathiinrthspha echn rabbrthsphaaelarabbprathanathibdi 2 sahrbprachathipityesriniymsungepnprachathipitythiphbknaephrhlaynn karichxanackhxngfaykhangmakcaxyuphayitkrxbprachathipityaebbmiphuaethn aetrththrrmnuymikartrwcsxbaelathwngdulxanackhxngfaykhangmak kbthngkhumkhrxngsiththikhxngfaykhangnxy sungphlemuxngthukkhnyxmmisiththibangprakar echn esriphaphinkarchumnumaelakarphud 3 karwinicchysngkarswnihyichkarthuxesiyngkhangmakepneknth aetbangxyangichkhaaennesiyngkhangmakphiesshruxxacthungkhnesiyngexkchnth ephuxihpraednthilaexiydxxnmikhwamchxbthrrmmakkhun thungaempccubnpraethsswnihyinolkichprachathipitythangxxm aetkrabwnkarbangxyangyngepnprachathipitythangtrng echn karlngprachamti kareluxkkhnalukkhuninsal karekhachuxesnxkdhmayhruxthxdthxnphuidrbeluxktng epntnprachathipitythuxkaenidkhunxyangepnthangkarinkrisobran 4 5 aetwithiptibtiaebbprachathipitypraktinsngkhmxyukxnaelw rwmthngemosopetemiy finiesiy aelaxinediy 6 wthnthrrmxunhlngkrisidmiswnsakhytxwiwthnakarkhxngprachathipity echn ormobran 4 yuorp 4 aelaxemrikaehnuxaelait 7 prachathipityaebbobransungphlemuxngchaymaknxytangknmisiththithangkaremuxngnnkhxy hmdipinchwngplaysmyobran monthsnprachathipityaebbmiphuaethnekidkhunswnihycakaenwkhidaelasthabnsungidmikarphthnarahwangyukhklangkhxngthwipyuorpaelayukhphumithrrminkarptiwtixemrikaaelakarptiwtifrngess 8 cnmathungchwnghlngsngkhrameyn prachathipitythukeriykwa rabxbkarpkkhrxngsudthay aelaaephrhlayxyangmakipthwolk 9 prachathipityaetktangcakrabxbkarpkkhrxngthixanacxthipityxyukbbukhkhlkhnediyw echn smburnayasiththirachy hruxthixanacxthipityxyukbkhnabukhkhlcanwnnxy echn khnathipity krann rabxbthitrngkhamkbprachathipityehlaniyngsubthxdmaaetprchyakrik aelapccubnyingduekhluxbkhlummakkhun ephraarthbalrwmsmytangmiswnthiepnprachathipity khnathipityaelarachathipityphsmkn enuxha 1 sphthmulwithya 2 lksna 2 1 karwd 3 prawtisastr 3 1 yukhobran 3 2 yukhklang 3 3 smyihm 3 3 1 smyihmtxntn 3 3 2 khriststwrrsthi 18 19 3 3 3 khriststwrrsthi 20 21 4 rupaebb 4 1 praephthphunthan 4 1 1 prachathipitythangtrng 4 1 2 prachathipityaebbmiphuaethn 4 1 2 1 rabbrthspha 4 1 2 2 rabbprathanathibdi 4 1 3 aebbphsmhruxkungthangtrng 4 2 rupaebb 4 2 1 rachathipityphayitrththrrmnuy 4 2 2 satharnrth 4 2 3 prachathipityesriniym 4 2 4 prachathipitysngkhmniym 4 2 5 prachathipitythiimesri 5 thvsdi 5 1 thsnakhlassik aexristxetilaelathxkekxrwill 5 2 thvsdirwmsmy 6 karphthnaprachathipity 7 khxwicarn 7 1 khxwicarneruxngcudprasngkh 7 2 khxwicarneruxngkrabwnkar 8 echingxrrth 9 duephim 10 xangxing 11 hnngsuxxanephimetim 12 aehlngkhxmulxunsphthmulwithya aekikhkhawa democracy inphasaxngkvsmiraksphthmacakphasakrikobranwa dimxkhraethiy krik dhmokratia withiich khxmul demokratia sunghmaythung karpkkhrxngodyprachachn popular government 10 xnepnkhaprasmrahwangkhawa dimxs krik dῆmos demos hmaythung prachachn aela khrathxs krik kratos kratos hmaythung karpkkhrxng hrux phlakalngswninphasaithy khawa prachathipity prakxbdwykhawa pracha sunghmaythung pwngchn aela xthipity sunghmaythung khwamepnihy emuxrwmkncunghmaythung khwamepnihykhxngpwngchn swnphcnanukrmkhxngrachbnthitysthan ihkhwamhmaywa aebbkarpkkhrxngthithuxmtipwngchnepnihy 11 aetinhwngkarptiwtisyam ph s 2475 khawa prachathipity thukichinkhwamhmaywa satharnrth 12 11 2lksna aekikh kareluxktngepnkliksakhykhxngprachathipity aetpraethsthimikareluxktngimcaepntxngpkkhrxngaebbprachathipity immikhaniyamprachathipitythithukkhnehntrngknhmd karsuksainphasaxngkvskhrnghnungphbwamikhaxthibayprachathipityxyangnxy 2 234 khaxthibay 13 aetmirabuwacatxngmilksnasakhy khux khwamesmxphakhthangkdhmay esriphaphthangkaremuxngaelanitithrrm 14 15 twxyangechn inprachathipityaebbmiphuaethn khaaennesiyngthukesiyngminahnkethakn catxngimwangkhxcakdthiimsmehtusmphlsunghambukhkhlsmkhrrbeluxktng aelaxisrphaphkhxngphlemuxngidrbkarkhumkhrxngtamkdhmaydwysiththiaelaesriphaphtamrththrrmnuy 16 17 thvsdihnungmxngwaprachathipityprakxbdwyhlkkarphunthansamprakar idaek karkhwbkhumcaklangkhunbn xanacxthipityxyuinmuxkhxngxanacradblangsud khwamesmxphakhthangkaremuxng aelabrrthdthanthangsngkhmsungsathxnhlkkarsxngkhxaerk 18 aelrri idmxnd nkrthsastrchawxemrikn mxngwamisixngkhprakxb idaek rabbkaremuxngthieluxkaelaepliynrthbalphankareluxktngthimixisraaelaepnthrrm karmiswnrwmxyangaekhngkhnkhxngrasdr karkhumkhrxngsiththimnusychnaelanitithrrm 19 khawa prachathipity bangthiichepnkhayxkhxngprachathipityaebbesriniym sungepnprachathipityaebbthirwmkhwamkhid echn phhuniymthangkaremuxng khwamesmxphakhthangkdhmay siththiinkarrxngthukkhtxkharachkarkaremuxng krabwnkarthangkdhmay esriphaphphlemuxng siththimnusychnaelaphakhprachasngkhmnxkehnuxcakphakhrth thngni enuxngcakorecxr skhrutnihehtuphlwa prachathipitycamxbesriphaphswnbukhkhlaelakaremuxngimidhakprascaksthabnprachasngkhm 20 rabxbprachathipitymiwithiwinicchysngkarhlaywithi aetwithihlkidaek karthuxesiyngkhangmakepneknth aetcatxngmikarchdechyhruxkhumkhrxngthangkdhmaytxpceckhruxklum faykhangnxy ephuxpxngknehtukarn thrrachesiyngkhangmak hlaypraethsmikaraeykichxanactangkn echn inshrachxanackrichrabbewstminsetxrsungmirthsphaepnihy parliamentary sovereignty aelafaytulakarepnxisracakfaynitibyytiaelabrihar 21 inshrth thngfaynitibyyti briharaelatulakarmixanacethakn prachathipityaebbmiphuaethncaepntxngmikareluxktng inbangpraethsthuxwaesriphaphinkaraesdngxxkthangkaremuxng esriphaphinkarphud esriphaphsux aelaprachathipityxinethxrentmikhwamsakhyephuxihkhwamruaekphumisiththieluxktng ephuxihekhaxxkesiyngephuxpraoychnkhxngtnexng 22 23 nxkcakniyngmikaresnxwalksnaphunthanxyanghnungkhxngprachathipitykhuxphumisiththieluxktngsamarthmswnrwmxyangxisraaelaetmthiinsngkhm 24 odyennyaeruxngaenwkhidsyyaprachakhmaelaectcanngrwmkhxngphlemuxng cungxacklawwaprachathipityepnkhtirwmhmuthangkaremuxngaebbhnungephraaniyamwaepnrabxbkarpkkhrxngthiphlemuxngthimisiththithukkhnmiesiyngethakninkarxxkkdhmay 25 sahrbkhawa satharnrth republic nn aemmksmphnthkbprachathipityineruxnghlkkarpkkhrxngdwykhwamyinyxmkhxngphuitpkkhrxng aetsatharnrthimcaepntxngepnprachathipityesmxip ephraasatharnrthniymimidecaacngwapkkhrxngprachachnxyangir 26 khawa satharnrth aetedimnnkhrxbkhlumthngprachathipityaelaxphichnathipity 27 28 inkhwamhmaysmyihm satharnrthepnrabxbkarpkkhrxngthiimmiphramhakstriyepnpramukh karwd aekikh karcaaenkpraethstamkarsarwc esriphaphinolk 2021 khxngfridxmehas sungepnkhaaennesriphapholkin kh s 2020 29 miesriphaph miesriphaphbangswn immiesriphaph praethsthikarsarwc esriphaphinolk 2021 rabuwaepnprachathipityaebbeluxktng khxmulin kh s 2020 30 dchniprachathipityodydixiokhonmist in kh s 2020khaaennsungsud tasud dchniesriphaphsux 2021 31 sthankarndi rayaerngmak karcaaenkpraethstamkarsarwcophliti 4 khxmul kh s 2017 32 prachathipitysmburn xttathipityhlayxngkhkarphimphephyaephrdchniesriphaphtambthniyamtang aelaxasykhxmultangpraephthkn prakxbdwy 33 esriphaphinolk Freedom in the World sungcdphimphthukpitngaet kh s 1972 odyxngkhkarfridxmehasinshrth odyihkhaaenncaksiththikaremuxngaelaesriphaphphlemuxngthimacakptiyyasaklwadwysiththimnusychn odyaebngepnmiesriphaph miesriphaphbangswn aelaimmiesriphaph 34 dchniesriphaphsuxthwolk Worldwide Press Freedom Index cdphimphthukpitngaet kh s 2002 ykewn kh s 2011 odyxngkhkarphusuxkhawirphrmaedninpraethsfrngess odymikarpraeminpraethstang aebngxxkepnklumsthankarndi sthankarnnaphxic mipyhaerimsngektid sthankarnlabak aelasthankarnrayaerngmak 35 dchniesriphaphinolk Index of Freedom in the World epndchniwdesriphaphphlemuxngkhlassik sungcdphimphodysthabnefresxrinaekhnada sthabnilebraelsineyxrmni aelasthabnkhaotinshrth 36 okhrngkarkhxmulsiththimnusychn CIRI CIRI Human Rights Data Project wdsiththimnusychn siththiphlemuxng siththistriaelasiththiaerngnganhlaydan cdthaodymhawithyalykhxnenktikt tngkhunin kh s 1994 37 dchniprachathipity Democracy Index cdphimphephyaephrodyxiokhonmistxinethlliecnsyunitinshrachxanackr sungcaaenkpraethsxxkepnprachathipitysmburn prachathipitymikhxbkphrxng rabxbphsmhruxrabxbxanacniym dchniichtwchiwd 60 twin 5 klum 38 chudkhxmulophliti Polity data series inshrth epnchudkhxmulthiichknxyangkwangkhwanginkarwicythangrthsastr inchudkhxmulmisaniethsraypiekharhsekiywkblksnaxanachnathikhxngrabxbaelakarepliynphansahrbrthexkrachthukrththimiprachakrrwmmakkwa 500 000 khn aelakhrxbkhlumewlatngaet kh s 1800 2006 khxsrupkhxng ophliti ekiywkbradbprachathipitykhxngrthxasykarpraeminkareluxktngkhxngrthnn ephuxkaraekhngkhn karepidkwangaelaradbkarmiswnrwm nganniidrbkarsnbsnuncakkhnathanganechphaakickhwamiresthiyrphaphthangkaremuxng Political Instability Task Force sungidrbenginxudhnuncaksankkhawkrxngklang CIA aetthsnainraynganepnthsnakhxngphuekhiyn imichkhxngrthbalshrth aemksernc MaxRange chudkhxmulniyamradbprachathipityaelaokhrngsrangechingsthabn sungwdkhwamrbphidchxbthangkaremuxng aemkserncniyamkhaaekthukrthaelathukeduxntngaet kh s 1789 aelapccubnmikhwamekiywkhxngkbmhawithyalyhalmsta praethsswiedn 39 enuxngcakprachathipityekiywkhxngkbsthabnhlakhlaysungwdidimngaydwy cungmikhxcakdxyumakinkarwdkhaaelawdechingesrsthmitisungphlkrathbthixacekidkhunkhxngprachathipityhruxkhwamsmphnthkbpraktkarnxun echn khwamehluxmla khwamyakcnaelakarsuksa epntn 40 emuxkhanungthungkhxcakdinkaridmasungkhxmulthinaechuxthuxthikhxmubinpraethsediywknmikhwamaetktangkninaengmumtang khxngprachathipity nkwichakarswnihysuksakhwamaetktangrahwangpraethstang aetkhwamaeprprwnrahwangsthabnprachathipitypraethstang mikhnadihymaksungkhdkhwangkarepriybethiybxyangmikhwamhmayodyichwithikarthangsthiti enuxngcaktrngaebbprachathipitywdrwmknepntwaeprmhphakhodyichkarsngektkhrngediywsahrb 1 praethstxpi karsuksaprachathipityephchiykbkhxcakdthangesrsthmiti cungthaihkarepriybethiybrahwangpraethsxacimepnpraoychnhruxmikhwamekhrngkhrdthangraebiybwithi 40 dan Dieter Fuchs aela Edeltraud Roller esnxaenawa inkarwdkhunphaphkhxngprachathipitythiaethcring nxkcakichkarwdwtthuwisyaelwcatxngich karwdechingxtwisyodyxasythsnkhtikhxngphlemuxng dwy 41 inthanxngediywkn Quinton Mayne aela Brigitte Geissel yngihehtuphlsnbsnunwakhunphaphkhxngprachathipityimkhunxyukbsmrrthnakhxngsthabnkaremuxngxyangediyw aetkhunxyukbkhwamkhidonmexiyngaelakarphukmdkhxngphlemuxngdwy 42 prawtisastr aekikhyukhobran aekikh phaphwadtamcintnakarkhxngsilpin k nkkaremuxngchawexethns ephrikhlis klawsunthrphcniwxalytxsmchchaexethns kh karprachumkhxngwuthisphaormn sungkiaekorkalngklawprasry prachathipityinkrikobranepidihphlemuxngmiswnrwminkrabwnkarthangkaremuxngkcring aetimichphuxyuxasyinnkhrthukkhncaepnphlemuxng aelaprachathipityaebbormn yngihkhnrwyhruxchnchnsungmixanacehnuxkwakhncnhruxchnchnlang kxnsmyprawtisastr nkmanusywithyarabuwaphbrabxbkxnprachathipity proto democracy inhmukhnekbkhxngpalastw sungichesiyngexkchnthaelabxykhrngimmikarkahndtwhwhna 43 sungeriykwaepnrabbchnephahruxprachathipitydukdabrrph primitive democracy rabbnimkmisphaphuxawuoshruxrabbthimiphunaaetidrbkarsnbsnuncakphuxawuoshruxrabxbxunthimikarrwmmuxkn 44 tngaetkhrngxdit prachathipityaelasatharnrthepnrabxbthiphbnxy nkthvsdisatharnrthniymechuxmoyngprachathipitykbkhnadelk khux yingrthmikhnadihyotkhunmakethaid kyingephimoxkasthirthnncaklayepnrabbichxanaceddkhad 45 aetrthkhnadelkkesiyngtxkarthukphichitodyrthxun 46 khawa prachathipity praktkhunkhrngaerkinaenwkhidthangkaremuxngaelathangprchyainkrisobran prachyephlotepriybethiybprachathipitysungekhaeriykwaepn karpkkhrxngodyphuthukpkkhrxng waepnrupaebbthangeluxksahrbrabxbrachathipity khnathipity aelaesrsthyathipity 47 chawnkhrexethnssthapnarabxbthithuxknwaepnprachathipityaehngaerkkhxngolkemux 508 507 pikxn kh s odymiikhlsthinisepnphuna txmaekhaidchuxwa bidaaehngprachathipityaebbexethns aemthuxwaprachathipityaebbexethnsepnkarpkkhrxngaebbprachathipitythangtrng aetedimprachathipityaebbexethnsmilksnaednxyusxngprakar khux mikarkhdeluxkphlemuxngthrrmdacanwnmakekhasurabbrachkaraelasal 48 aelasphanitibyytisungprakxbdwyphlemuxngthukkhn 49 phlemuxngthukkhnmisiththixphiprayaelalngmtiinsphasungepnthixxkkdhmaykhxngnkhrrth thwa khwamepnphlemuxngexethnsnnrwmechphaachay imrwmphuhying thas aelakhntangdaw krik metoikos metoikos 50 miephiyngehlaaemthphaelaecaphnknganephiyngswnnxyethannthimacakkareluxktng 51 dwyehtuni prachathipityaebbexethnscungepnprachathipitythangtrngxyangthisud inkhwamhmaythiphlemuxngepnphuwinicchy aelamiswnrwmkbkrabwnkarthangkaremuxngthukradb tngaetsmchcha spha 500 aelasal phlemuxngcanwnmakyngmiswnekiywkhxngkbthurkickaremuxng 52 aemwarththrrmnuyexethnsimidkhumkhrxngsiththikhxngphlemuxnginkhwamhmaysmyihm aetchawexethnsmiesriphaphxasyxyuinnkhrodyimkhunkbxanacphaynxkaelaimkhunkbkarpkkhrxngkhxngbukhkhlxun 53 karxxkesiyngnbkhaaenn range voting praktinnkhrrthspartatngaet 700 pikxn kh s odymismchcha Apella sungcdkhuneduxnlakhrng thismachikepnphlemuxngchaythukkhnthimixayuekin 30 pi odymikarxxkesiyngnbkhaaennaelataokn sungcatdsincakkhwamdng spartaichrabbniephraamikhwameriybngay aelapxngknkarxxkesiyngaebbmixkhti karsuxesiynghruxkarokngsungphbiddasduninkareluxktngprachathipitysmyaerk 54 55 xangwaekaaxarwd pccubnkhuxpraethssieriy sungchawfiniesiykxtngkhunemuxshswrrsthi 2 kxnkhristkal epntwxyanghnungkhxngrabxbprachathipitythiphbinolk 56 sungthinn prachachnthuxxanacxthipitykhxngtn aelaxiktwxyanghnungthinaepnipid khux prachathipityyukherimaerkxacmacaknkhrrthsuemeriyn 57 fayewsali sungpccubnxyuinrthphihar praethsxinediy mkthukmxngwaepntwxyangaerk khxngrabbsatharnrthinolk 58 59 rupaebbprachathipityyngpraktinrabbchnephatang echn shphnthixrakhwxy Iroquois Confederacy xyangirktam echphaasmachikephaephschaysamarthepnphunaid miephiyngstrithixawuosthisudinchnephaediywknethannthisamartheluxkaelathxdthxnhwhnachnephaidsungepnkarkidknprachakrcanwnmak raylaexiydthinasnicklawwakartdsinicaetlakhrngichkhwamkhidehnexkchnthkhxngehlaphuna miichkarsnbsnunkhxngesiyngswnihycakkarlngkhaaennesiyngkhxngsmachikchnepha 60 61 insngkhmradbklum xyangechn buchaemn sungaetlaklummkprakxbdwy 20 50 khn imkhxymihwhnaethaidnkaelakartdsinictang xasykhwamehnchxbcakkhnswnihymakkwa inemlaniesiy edimchumchnhmubanksikrrmmikhwamethaethiymkn aelamikarpkkhrxngaebbexkathipitythiaekhngaerngcanwnnxy aemxacmikhnidkhnhnungmixiththiphlehnuxkwaphuxunsungxiththiphldngklawmiphltxkaraesdngthksakhwamepnphunaxyangtxenuxng aelakhwamprasngkhkhxngchumchn thukkhnthukkhadhwngihaebngpnhnathiinchumchn aelaihsiththirwmkartdsinickhxngchumchn xyangirktam aerngkddnxyanghnkkhxngsngkhmkratunihekidkhwamlngrxyknaelaldkartdsinicephiynglaphng 62 aemsatharnrthormnmiswnsngesrimprachathipityinhlaydan aetkhnormnephiyngswnnxyethannepnphlemuxngthimiesiynginkareluxktngphuaethn esiyngkhxngphuthrngxanacminahnkmakkwaphanrabbkaraebngekhteluxktngaebbexaepriyb kharachkarradbsung rwmthngsmachikwuthispha macaktrakulmngmiaelachnchnsungethann 63 rupaebbkarpkkhrxngkhxngormnepnaerngbndalicaeknkkhidkaremuxnghlaykhninchwnghlaystwrrs 64 aelaprachathipityaebbmiphuaethnsmyihmmikhwamkhlaykhlungkbaebbkhxngormnmakkwaaebbkhxngkrik khux epnrththiprachachnaelaphuaethnthimacakkareluxktngepnphuthuxxanacsungsud aelamiphunacakkareluxktnghruxaetngtng 65 yukhklang aekikh aemwainthwipyuorpswnihyinyukhklangxyuphayitkarpkkhrxngkhxngnkbwchhruxecakhunmulnay aetyngmirabbkareluxktnghruxsmchchaxyuhlayrabb aemwabxykhrngprachachnthimiswnrwmidcakhidepnswnnxyechnediywkbyukhobran insaekndienewiy misphathieriykwa thing thing sungprakxbdwyesrichn aelamiecaphnkngankdhmay lawspeaker epnhwhna thingepnsphapruksaharuxsungthahnathirangbpyhakaremuxng aelapraktrupaebbtang rwmthngxlthing Althing inixsaelnd aelaelxthing Logting inhmuekaaaefor 66 67 ewech veche inyuorptawnxxk epnsphakhlaykbthingaebbsaekndienewiy inkhristckrormnkhathxlik phrasntapapamacakkarprachumeluxkkhxngkhnaphrakhardinltngaet kh s 1059rthsphathimibnthukkhrngaerkinthwipyuorp idaek khxretselxxn kh s 1198 sungmixanacinkarkahndekbphasixakr kartangpraethsaelanitibyyti aemwasphaphkhxngbthbathdngklawyngepnhwkhxthkethiyngknxyu 68 satharnrthrakusa sungkxtngin kh s 1358 ihphlemuxngxphichnchayethannmiphuaethnaelasiththixxkesiynglngkhaaenn nkhrrthaelahnwykaremuxngxitalihlayaehngmirabxbkarpkkhrxngaebbsatharnrth twxyangechn satharnrthflxerns sungkxtngin kh s 1115 misinyxeriy Signoria rthbal sungsmachikmacakkarcbslak inxanackresrichnfriesiy Friese Freedom smykhriststwrrsthi 10 15 sungepnsngkhmthimiichecakhunmulnaythioddednsngkhmhnung siththixxkesiyngeluxktnginpyhathxngthinaelakharachkarkhxngekhantikhunxyukbkhnadthidin inckrwrrdimaliaebngxxkepnephapkkhrxngtang sungmiphuaethninsmchchaihy aetxacmxngwarththrrmnuydngklawkhlaykhlungkbrachathipityphayitrththrrmnuymakkwasatharnrth mhakdbtrkhxngxngkvs kh s 1215 fayrthsphaxngkvsmirakthankarcakdphrarachxanackhxngphramhakstriycakmhakdbtr kh s 1215 sungrabuchdecnkhumkhrxngsiththibangprakarkhxngphuitbngkhbphramhakstriy aelaodynyyngsnbsnunsiththithiklaymaepnhmaysngihsngtwphuthukkhumkhngmasalaebbxngkvs sungphithksesriphaphkhxngpceckbukhkhltxkarthukcakhukxyangimchxbdwykdhmayaelasiththiyunxuththrn 69 70 rthsphasungsmachikmacakkareluxktngkhrngaerk khux rthsphakhxngedx mngfxrt in kh s 1265 71 72 karihsiththikarrxngthukkhnbepnhlkthanaerk thirthsphaichepnewthisnxngtxkhwameduxdrxnkhxngprachachnsamy aetyngekidpyhakbrupaebbkarpkkhrxngdngklaw thieriykwa ekhteluxktngena rotten boroughs odyxanaceriykprachumsphannyngkhunxyukbphrarachxthyasykhxngphramhakstriy 73 karsuksaechuxmoyngkarthuxkaenidkhxngsthabnrthsphainthwipyuorpinyukhklangkbkarrwmknepnklumkhxngemuxngaelakarekidchnchnihm echn changsilp 74 tlxdcnkarmixphichnchnchnkhunnangaelasasna 75 nkwichakaryngechuxmoyngkarthuxkaenidkhxngkarpkkhrxngaebbmiphuaethnkbkaraetkaeykthangkaremuxngodysmphththkhxngthwipyuorp 76 nkrthsastr edwid stasaewc David Stasavage echuxmoyngkaraetkepnswnkhxngthwipyuorp aelakarklayepnprachathipitykbehtukarnkarlmslaykhxngckrwrrdiormnthithukklumchnephaeyxrmnklumelk rukran cnnaipsukartnghnwykaremuxngkhnadelksungphupkkhrxngmixanackhxnkhangnxyaelacatxngxasykhwamyinyxmkhxngphuthukpkkhrxngephuxpdpxngphykhukkhamcakphaynxk 77 inopaelnd prachathipitykhunnangmilksnathikickrrmkhxngchnchnkhunnangklangephimkhun sungtxngkarephimxanackhxngphwktnemuxethiybkbkhnmngmi khnmngmiyngkhrxbngataaehnngsakhysngsudinrth thngthangolkaelasasna aelaxyuinsphakstriysungklayepnwuthisphainewlatxma khwamsakhythiephimkhunkhxngchnchnkhunnangklangmiphlkrathbtxkarsthapnasthabnkhxngaephndin esymikh sejmik smchchathxngthin sungtxmaidrbsiththiephimkhun rahwangkhriststwrrsthi 15 aela 16 esymikhidrbxanacmakkhuneruxy cnklayepnsthabnxanacthxngthinthimikhwamsakhysungsud in kh s 1454 phramhakstriyphrarachxanacxanacekbphasiaelasngradmphlaekesymikh aelaphrarachthankhastywacaimxxkkdhmayihmthaprascakkhwamyinyxmkhxngspha 78 smyihm aekikh smyihmtxntn aekikh cxhn lxkepnphukhyaykhwamthvsdisyyaprachakhmkhxngthxms hxbs aelaphthnamonthsnsiththithrrmchati siththiinthrphysinexkchn aelahlkkhwamyinyxmkhxngphuitpkkhrxng khwamkhidkhxngekhaepnrakthanxudmkarnkhxngprachathipityaebbesriniympccubn inpraethsxngkvskhriststwrrsthi 17 mikarruxfunkhwamsnicinmhakdbtr 79 rthsphaxngkvsphankharxngkhxsiththifxngrxngrth Petition of Right in kh s 1628 sungsthapnaesriphaphbangprakaraekkhninbngkhb sngkhramklangemuxngxngkvs kh s 1642 1651 surbknrahwangfayphramhakstriyaelafayrthsphathiepnkhnathipity inchwngniexngthikhwamkhidphrrkhkaremuxngkxtwkhuncakklumtang thithkethiyngkneruxngsiththikarmiphuaethnthangkaremuxngin kh s 1647 80 inewlatxma yukhrthinxarkkha kh s 1653 59 aelakarfunfurachwngsxngkvs kh s 1660 funfukarpkkhrxngaebbthiepnxttathipitymakkhun aemwarthsphaphanphrarachbyytihmaysngihsngtwphuthukkhumkhngmasalin kh s 1679 sungesrimsrangkhnbthrrmeniymthihamkarkkkhngbukhkhlodyimmisaehtuhruxhlkthanephiyngphx hlngkarptiwtixnrungorcn kh s 1688 mikartrabyytiwadwysiththiphunthankhxngphlemuxng kh s 1689 sungpramwlsiththiaelaesriphaph aelayngmiphlichbngkhbxyucnpccubn byyti mikhxkahndihcdkareluxktngxyangsmaesmx kdesriphaphinkarphudinrthspha aelacakdphrarachxanackhxngphramhakstriy ephuxpraknwasmburnayasiththikhxngphramhakstriycaimkhrxbngaducchatiswnihyinthwipyuorpewlann 81 82 nkprawtisastresrsthkic dklas nxrth Douglass North aelaaebrri iwnaekst Barry Weingast rabulksnakhxngsthabnthitngkhuninkarptiwtixnrungorcnwaprasbkhwamsaercinkarcakdxanackhxngrthbalaelapraknkarkhumkhrxngsiththiinthrphysin 83 ehtuthiklawmakhangtnlwnkratunkaretibotkhxngprchyakaremuxnginhmuekaabritich thxms hxbsepnkprchyakhnaerkthisathyaythvsdisyyaprachakhmxyanglaexiyd ekhaekhiyninhnngsux elwixathan Leviathan kh s 1651 odywangthvsdiwapceckbukhkhlthixasyxyuinsphaphthrrmchatiichchiwitaebb oddediyw khnaekhn rungrng paethuxnaelasn aelakxsngkhramkbphuxunimhyudhyxn ephuxpxngknkarekidsphaphthrrmchatiaebbxnathipity hxbscungihehtuphlwabukhkhlkhwryksiththikhxngphwktnihaekrthbalthiekhmaekhngaelaepnephdckar txma nkprchyaaelaaephthy cxhn lxk tikhwamthvsdisyyaprachakhmxikxyanghnung odyekhiynin sxngsastrniphnthkarpkkhrxng Two Treatises of Government kh s 1689 odymxngwapceckbukhkhlthukkhnmisiththithiimxacoxnihknidinchiwit esriphaphaelathrphysin 84 lxkrabuwapceckbukhkhlmarwmkntngrthodysmkhricephuxcudprasngkhinkarphithkssiththikhxngphwktn lxkmxngwasiththiinthrphysinmikhwamsakhyepnphiess aelathuxepnkhwammunghmayaerkkhxngrthbalthiediyw 85 yingipkwann lxkyunynwarthbalmikhwamchxbthrrmtxemuxidrbkhwamyinyxmkhxngphuitpkkhrxng aelaphlemuxngyxmmisiththiptiwtitxrthbalthilaemidphlpraoychnkhxngphlemuxnghruxklayepnthrrach 86 ngankhxnglxkthuxwaepnexksarkxtngkhwamkhidesriniymaelamixiththiphlluksungtxphunakarptiwtixemrikaaelakarptiwtifrngess 87 krxbkarpkkhrxngaebbprachathipityesriniymepnrupaebbprachathipityswnihyinolkinthwipxemrikaehnux karpkkhrxngaebbmiphuaethnerimtninecmsthawn xananikhmewxrcieniy dwykareluxktngsphaphlemuxngin kh s 1619 phwkphiwritnchawxngkvsthiekhaemuxngtngaet kh s 1620 epntnip tngxananikhminniwxingaelndsungkarpkkhrxngswnthxngthinepnaebbprachathipity 88 thungaemwasmchchathxngthinehlanimixanacthiidrboxnbangktam aetxanacsungsudyngepnkhxngphramhakstriyaelarthsphaxngkvs phwkphiwritn aebptistaelaekhwkekxrsungtngxananikhmehlaniichxngkhkarprachathipityinkarbriharrachkaraephndinkhxngchumchninkickarthangolkdwy 89 90 91 khriststwrrsthi 18 19 aekikh rupnuntaphueriykrxngsiththieluxktng n xnusrnsthanaehngchatiekhth echphephirt ikhrsechirch praethsniwsiaelnd prachathipitykxnhnakhriststwrrsthi 20 yngepnprachathipitythiimihsiththieluxktngthwipaekphlemuxngthukkhn odymikaraebngaeykdwyephs siphiw rayid cntxmaerimkhyaysiththieluxktng khyaykhwamepnphlemuxng aelaelikthasinkhriststwrrsthi 19 20 rthsphabrietnihychudaerktngkhunin kh s 1707 hlngkarrwmrachxanackrxngkvsaelarachxanackrskxtaelnd phramhakstriybrietnihythukcakdphrarachxanaccnehluxephiyngpramukhinphranammakkhuneruxy aetrthsphayngkhngmacakkareluxktngkhxngchaythithuxkhrxngthrphysinethann sungkhidepnrxyla 3 khxngprachakrin kh s 1780 92 rahwangyukhesriphaphinswiedn kh s 1718 1772 mikarkhyaysiththiphlemuxngaelaxanacepliyncakphramhakstriymaepnrthspha ekstrkrphuesiyphasimiphuaethninrthsphaaemcayngmixiththiphlnxy aetsamychnthiimmithrphysinthitxngesiyphasiimmisiththieluxktngkarsthapnasatharnrthkhxrsikachwngsn in kh s 1755 epnchatiaerkinprawtisastrsmyihmthirbrththrrmnuyprachathipitythichayhyingxayuekin 25 pisamarthxxkesiyngeluxktngid 93 rththrrmnuydngklawepnchbbaerkthixasyhlkkarkhxngyukhphumithrrm sahrbsiththixxkesiyngeluxktngkhxnghyingnnyngimmiinpraethsprachathipityswnihykhxngolkcnkrathngkhriststwrrsthi 20inyukhxananikhmxemrikakxn kh s 1776 aelabangchwnghlngcaknn bxykhrngihchayechphaathiepnecakhxngthrphysinethannthisamarthxxkesiyngeluxktng swnchawaexfriknthithukcbepnthas khnphiwdathiepnithaelahyingswnihyimmisiththieluxktng thngni aetktangkniptamaetlarth erimcakrthniwkhxnenktikt sungtxmaeriyk ewxrmxnt hlngprakasexkrachcakbrietnihyin kh s 1777 kichrththrrmnuythiihphlemuxngaelasiththieluxktngaekchaythngthimiaelaimmithrphysin aelaelikthasdwy 94 95 karptiwtixemrikanaipsukarichrththrrmnuyshrthin kh s 1787 sungepnrththrrmnuylaylksnxksrthiyngmiphlichbngkhbthimixayumakthisudinpccubn rththrrmnuydngklawkahndkarpkkhrxngaebbmiphuaethnaelakhumkhrxngsiththiaelaesriphaphphlemuxngaekprachakrbangswn aetmiidelikthashruxkhyaysiththieluxktnginshrth aetplxyihpyhadngklawkhunxyukbaetlarthaethn 96 inkareluxktngprathanathibdikhrngaerkkhxngpraethsin kh s 1789 miprachakrrxyla 6 thimisiththieluxktng 97 rthbyytikaraeplngsychati kh s 1790 cakdkhwamepnphlemuxngaekkhnphiwkhawethann 98 rthbyytisiththi kh s 1791 cakdxanackhxngrthbalephuxkhumkhrxngesriphaphswnbukhkhl aetmiphlkrathbnxytxkhawinicchykhxngsalaemhlngihstyabnaelw 130 pi 99 in kh s 1789 frngesshlngkarptiwtirbptiyyasiththimnusychnaelaphlemuxng aelasphakngwxngsiyngaehngchatimacakkareluxktngkhxngchaythukkhnin kh s 1792 aemcamixayusn 100 rththrrmnuyopaelnd lithweniy 3 phvsphakhm kh s 1791 mungichrabxbrachathipityphayitrththrrmnuythimiprasiththiphaphmakkhun rierimkhwamesmxphakhthangkaremuxngrahwangchawemuxngaelachnchnkhunnang aelaihekstrkrxyuphayitkarkhumkhrxngkhxngrthbal sungldkarlaemidinrabbkhatidthidin serfdom aelathungaemcaichbngkhbidephiyng 19 eduxnkxnthukykelik 101 102 aetrththrrmnuychbbniexngthaihchawopaelndmikhwamhwnginkarfunfuexkrachkhxngchatiinxikstwrrsihhlngxyangirkdi intnkhriststwrrsthi 19 miprachathipitythnginthangthvsdi ptibtihruxaemaetkhawa prachathipity exngxyunxyinolkaextaelntikehnux 103 inchwngni thasyngepnsthabnthangesrsthkicaelasngkhminhlayphunthikhxngolk mikarsnbsnunkarekhluxnyaykhnphiwdacakshrthipthixunephuxihmiesriphaphaelakhwamesmxphakhmakkhun inkhristthswrrs 1820 phusnbsnunkarelikthastngnikhmilbieriy 104 txmashrachxanackrxxkphrarachbyytikarkhathas kh s 1807 sunghamkarkhathasthnginckrwrrdibritichaelapraethsxunthibrietnecrcadwy 105 in kh s 1833 shrachxanackrphanphrarachbyytielikthas 106 siththixxkesiyngeluxktngkhxy ephimkhuninshrthepnladb erimcakinkareluxktngprathanathibdi kh s 1828 thiykelikkhxkahndhamchayphiwkhawthiimidthuxkhrxngthrphysineluxktnginrthswnihy inyukhburnahlngsngkhramklangemuxngxemrika mikarphankaraekikhephimetimrththrrmnuy 3 khrng prakxbdwykhrngthi 13 kh s 1865 elikthas khrngthi 14 kh s 1869 ihkhnphiwdaepnphlemuxng aelakhrngthi 15 kh s 1870 sungihchayphiwdamisiththieluxktnginnam 107 108 swnthangdanshrachxanackr siththixxkesiyngeluxktngmikarkhyaykhunphankarptiruphlaykhrngerimtngaetphrarachbyytiptirup kh s 1832 aeladaenintxmacnthungkhriststwrrsthi 20 thngni siththixxkesiyngeluxktngthwipkhxngchaymixyuinfrngessineduxnminakhm kh s 1848 109 aelainpiediywkn ekidkarptiwtihlaykhrngthwyuorpemuxphupkkhrxngephchiykbkhxeriykrxngrththrrmnuyesriniymaelakarpkkhrxngthiepnprachathipitymakkhunkhxngprachachn 110 in kh s 1893 xananikhmpkkhrxngtnexngniwsiaelndepnpraethsthisxnginolkthiihsiththixxkesiyngeluxktngthwipthiyngmiphlxyuinpccubnaekhying 111 khriststwrrsthi 20 21 aekikh k aephnphumiaesdngcanwnpraethsthimikhaaenntammatraophliti 4 ekin 8 khaaenn sungepnmatraichwdprachathipitythiichknaephrhlayxyanghnung sngektkarephimcanwnkhxngpraethsprachathipityinkhriststwrrsthi 20 kh khxrasxn xakionsabantnkxnekharbtaaehnngprathanathibdifilippins nbepnprathanathibdihyingkhnaerkinthwipexechiy kh karbukekhaxakharrthsphashrth kh s 2021 odyphusnbsnundxnld thrmp epntwxyangkhxngkaresuxmthxykhxngprachathipitysungidrbxiththiphlcakaenwkhidprachaniym inkhriststwrrsthi 20 mikarepliynphansurabxbprachathipityesriniymmaepn khlunprachathipity hlayralxk sungepnphlcaksngkhram karptiwti karpldplxyxananikhm aelasphaphaewdlxmthangesrsthkicaelasasna 112 khnaediywknichwapraethsthiepnprachathipityaelwcaklbmaepnephdckarimid ephraamikhlun karthdthxykhxngprachathipity ekidkhunslbkndwy sungekhyekidkhunmaaelwinkhristthswrrs 1920 aela 1930 khristthswrrs 1960 aela 1970 aelainsmypccubn khux khristthswrrs 2010 113 114 hlngsngkhramolkkhrngthihnungyutiin kh s 1918 aelackrwrrdixxsetriy hngkariaelackrwrrdixxtotmnlmslay thaihekidrthchatiihmcanwnmakinthwipyuorpsungswnihymikarpkkhrxngrabxbprachathipityinnam cnsudthaymipraethsprachathipity 29 praethsinolk xyangirkdi cudphlikphnerimtnin kh s 1922 emuxebniot musoslini phunalththifassist ethlingxanacinpraethsxitali txmakraaesephdckarkhxmmiwnist erimtncakshphaphosewiythlngkarptiwti kh s 1917 inxditckrwrrdirsesiy fassistaelaaesnyniymsungennkarkhyayxanacptiesthprachathipityxyangepnrabb aemwainchwngkhristthswrrs 1920 rabxbprachathipityecriykhunodymikarkhyaysiththieluxktngkhxngstri aetphlkhxngphawaesrsthkictktakhrngihy kh s 1929 thaihkhwamecriydngklawhyudchangk khwamyaklabakthangesrsthkicthaihprachachnkhadswnrwmthangkaremuxng aelasngphlihekidkarepliynaeplngthangkaremuxngthaihhlaypraethsyuorp latinxemrika aelaexechiyhniphakarpkkhrxngaebbphunathieddkhadhruxepnephdckar echn phrrkhnasiethlingxanacinsatharnrthiwmarsungkhadesthiyrphaphthangkaremuxngcakkarpathaknbnthxngthnnrahwangklumkaremuxnghwrunaerngtang aelaidrbphlkrathbcakkhaptikrrmsngkhramolkkhrngthihnungcanwnmhasal sepnaelaoprtueks rthephdckaryngecriykhuninaethbkhabsmuthrbxltik khabsmuthrbxlkhan praethsbrasil khiwba satharnrthcinaelayipun epntn 115 niwfnaelndepnpraethsediywinolkthiyxmslaprachathipityodysmkhric 116 in kh s 1942 mipraethsprachathipityephiyng 12 praethsinolk 117 118 karsinsudkhxngsngkhramolkkhrngthisxngthaihkhlunprachathipityklbmaxikkhrng prachathipitysthapnaxyangmnkhnginyuorptawntk aemwasepnaelaoprtueksyngepnfassisthruxephdckarthhar hlngekidkhlunkarpldplxyxananikhm xisraexlepnpraethsprachathipitypraethsaerkintawnxxkklang aelaxinediyepnpraethsprachathipitythimiprachakrmakthisudinolkcnthungpccubn praethsthiekhyepnxditxananikhmkhxngckrwrrdibritichmkichrabbewstminsetxr 119 thngni aemwapraethsyuorptawnxxkcatkepnrthbriwarkhxngshphaphosewiyt aelapkkhrxnginrupaebbrthkhxmmiwnist echnediywkbsatharnrthprachachncin ekahliehnux ewiydnamehnux aelakhiwba epntnaemwakhlunprachathipitylukthisxngcakhxnkhangcha aetkhlunprachathipitylukthisamerimtngaetkarptiwtikharenchninoprtueksin kh s 1974 aelakarepliynphansuprachathipitykhxngsepninewlaileliykn aelaepnchwngewlathiephimcanwnpraethsprachathipitymakaelaerwthisud 120 praethsthiklayepnprachathipitytamma idaek latinxemrikainkhristthswrrs 1980 praethsexechiyaepsifik filippins ekahliitaelaithwnrahwang kh s 1986 thung 1988 yuorptawnxxkhlngkarlmslaykhxngshphaphosewiyt aelaaexfrikaitsaharaerimtngaet kh s 1989 inlatinxemrika khlunlukthisamthaih 20 praethsklayepnprachathipity 121 khwamphyayamepliynaeplngsuprachathipityyngekidkhuntxma echn karptiwtixinodniesiy kh s 1998 karptiwtirthdndininyuokslaewiy karptiwtidxkkuhlabinpraethscxreciy karptiwtisminpraethsyuekhrn karptiwtisidarinpraethselbanxn karptiwtithiwlipinpraethskhirkissthan aelakarptiwtidxkmaliinpraethstuniesiykhwamaephrhlaykhxngprachathipityesriniymthaihfransis fukuyamaekhiyneriyngkhwamin kh s 1992 rabuwaprachathipityesriniymaelaesrsthkicaebbtladcaepncudsinsudkhxngprawtisastr 122 in kh s 2007 shprachachatikahndihwnthi 15 knyaynepnwnprachathipitysakl 123 inpiediywkn fridxmehasihkhxmulwathwolkmipraethsthipkkhrxngrabxbprachathipityaebbmikareluxktngcanwn 123 praeths 124 cakkhxmulkhxng ewildfxrmxxndimxkhrasi rabuwain kh s 2013 olkmiprachathipityaebbmikareluxktng 120 cak 192 praeths sungkhidepnprachakrrxyla 58 2 khxngolk khnaediywknprachathipityaebbesriniymthiekharphsiththimnusychnaelayudhlknitithrrmmixyu 85 praeths aelakhidepnrxyla 38 khxngprachakrolk 125 praethsprachathipityaebbeluxktngswnihyyngkahndxayueluxktngkhntathi 18 pi 126 aemwamikhwamphyayamldxayudngklawinhlaypraeths echn hlaypraethsinthwipxemrikaitldxayukhntaehlux 16 pikhxmulcakaemkserncrabuwaaemcanwnrthprachathipityephimkhunhlng kh s 2006 aetsdswnkhxngprachathipityaebbeluxktngthixxnaexkephimkhunxyangminysakhydwy nbepnpccysaehtusakhythisudebuxnghlngprachathipitythiepraabang 127 khxmulkhxngfridxmehasin kh s 2016 phbwa mipraethsthisiththikaremuxngaelaesriphaphphlemuxngldlngmakkwapraethsthiephimkhunthwolktidtxknthukpinbaet kh s 2005 128 emuxklumkaremuxngprachaniymaelachatiniymethlingxanacinhlayphunthikhxngolk tngaetpraethsopaelndthungfilippins 128 praktkarnxahrbspringinchwngaerkklblngexydwykarkaenidxislamhwrunaerng Islamic extremism lththixanacniymaelasmburnayasiththirachymakkhun cnthukeriykwaepn xahrbwinethxr 129 nkwichakarrabuwasaehtukhxngkaresuxmthxykhxngprachathipityinkhriststwrrsthi 21 miehtupccycakkhwamimesmxphakhthangesrsthkic 130 131 odyechphaahlngwikvtkarnkarengin kh s 2007 2008 132 karniymtwbukhkhlthieddkhad 133 karrbmuxtxkarrabadthwkhxngokhwid 19 134 135 karaethrkaesngsuxaelaphakhprachasngkhmkhxngrthbal karaetkaeykthangkaremuxngaelakarrnrngkhkhawplxmcaktangpraeths 136 khtiniymechuxchatiaelakartxtankhnekhaemuxng xanackhxngfaybriharthimakekin 137 138 139 xanackhxngfaykhanthildlng 140 aelakaryxmrbrupaebbkarpkkhrxngaelaesrsthkickhxngcin 141 inpraethsprachathipitytawntk klumxnurksniymthangwthnthrrmaelathsnkhtithangesrsthkicfaysayepntwchiwdthiekhmthisudinkarsnbsnunkarpkkhrxngaebbephdckar 142 rupaebb aekikhdubthkhwamhlkthi praephthkhxngprachathipity praephthphunthan aekikh rabxbkarpkkhrxngkhxngrthtang inolk1 satharnrthrabbprathanathibdiaebbsmburn2 satharnrthrabbkungprathanathibdi2 satharnrthrabbrthsphathiprathanathibdimixanacbriharrbphidchxbtxsphanitibyyti satharnrthrabbrthspha2 rachathipityphayitrththrrmnuythimirthspha rachathipityphayitrththrrmnuythimihwhnarthbal aetphramhakstriyyngmixanacbrihar aela hrux nitibyytixyangsakhy smburnayasiththirachy rthphrrkhkaremuxngediyw rabxbpccubnyngimminiyamiwinrththrrmnuy echn epnrthbalepliynphan praethsthiimekhakbrabbid khangtn 1khxmultambthkhwamraychuxpraethstamrabxbkarpkkhrxngkhxngwikiphiediy duaehlngxangxingidinhnadngklaw 2aephnthidngklawnaesnxechphaarabxbkarpkkhrxngodynitiny imichradbprachathipityodyphvtiny prachathipitymixyuhlayrupaebbthnginthangthvsdiaelakarptibti prachathipityrupaebbtang mikarihprachachnmiphuaethnthangkaremuxngaelaesriphaphkhxngphlemuxngtang kn 143 144 xyangirkdi thaprachathipitypraethsidimidcdokhrngsrangihybyngrthbalkidknprachachncakkrabwnkarnitibyyti hruxpxngknmiihfayidfayhnungkhxngrthbalepliynaeplngkaraeykichxanacephuxihfaytnidpraoychnaelw faynnkcasasmxanacmakekinipcnthalayprachathipityidinthisud 145 146 147 khwrthrabwakarcaaenkprachathipityxxkepnpraephthtang nnmiidhmaykhwamwahnungpraethscatxngichrabbediyw odyraylaexiydbangaengmumxacxyurwmknidinrabbediyw prachathipitythangtrng aekikh prachathipitythangtrnginsmyihm k lndsekximnedx smchcharth inrthekarus praethsswisesxraelnd in kh s 2009 sungsphadngklawepnphuichxanacsungsudthangkaremuxng kh karrwbrwmkharxngthukkhephuxihmikareluxktngthxdthxnphuidrbeluxktngnaykethsmntrisiaextethil rthwxchingtn in kh s 1910 dubthkhwamhlkthi prachathipitythangtrng prachathipitythangtrngepnrabbkaremuxngthiphlemuxngmiswnrwminkrabwnkarwinicchysngkardwytnexng odyimtxngxasykhnklanghruxphuaethn rabbcbslakeluxkbukhkhlmadarngtaaehnngthangkaremuxngepnlksnaechphaakhxngprachathipityaebbexethns prachathipitythangtrngihprachakrphumisiththieluxktngmixanacdngtxipni epliynaeplngkdhmayrththrrmnuy esnxkarrierimxxkkdhmay karlngprachamti aelakhxesnxaenakdhmay mxbkhasngthimiphlphukphntxkharachkarthiidrbeluxktng echn ephikthxnbukhkhlcaktaaehnngkxnkhrbwara hruxrierimfxngkhdithanfafunkhaihsyyarahwangrnrngkhhaesiyngeluxktng aeminpraethsthiichprachathipityaebbmiphuaethnsmyihm yngmikarkhngrupaebbprachathipitythangtrngxyubang echn karlngprachamti karrierimxxkkdhmaykhxngphlemuxngaelakareluxktngthxdthxnphuidrbeluxktng recall election sungeriykwaepnprachathipitythangtrngaebbhnung 148 aetphusnbsnunprachathipitythangtrngbangswnsnbsnunsmchchathxngthinthimikarxphiprayknaebbsunghna prachathipitythangtrngepnrabbkarpkkhrxngthimixyuinbangrthkhxngpraethsswisesxraelnd khux rthxphephinthesllxinenxroredinaelarthklarus 149 ethsbalpkkhrxngtnexngsapatistakbtinpraethsemksiok 150 chumchnthithuxfay CIPO RFM inpraethsemksiok 151 sphankhr FEJUVE inpraethsobliewiy 152 aelarthoryawakhxngekhird 153 prachathipityaebbmiphuaethn aekikh phlkareluxktngshphnthrtheyxrmni kh s 2017 phaphaesdngcanwnthinngthichnatamekhteluxktng aelathinngthichnaaebbbychiraychuxkhxngphrrkh phrrkhkaremuxngklayepnsthabnkaremuxngthisakhyinpraethsprachathipityaebbmiphuaethnswnihysungkdhmaykahndihphusmkhrrbeluxktngsngkdphrrkhkaremuxng aelarupaebbkareluxktngkmiphltxkaridrbeluxktngkhxngklumxudmkarnaelaklumphlpraoychntang phlthaihmikarxxkaebbkareluxktngephuxihfaytnidrbpraoychn echn karaebngekhteluxktngaebbexaepriyb dubthkhwamhlkthi prachathipityaebbmiphuaethn prachathipityaebbmiphuaethnmikareluxktngkharachkarkaremuxngodyprachachnephuxthahnathiaethnprachachnthieluxkekhaip thapramukhaehngrthmacakkareluxktngaebbprachathipitydwy praethsnncaeriyk satharnrthprachathipity 154 klikthiichknmakthisudidaekkareluxktngphusmkhrrbeluxktngdwykhaaennesiyngkhangmakhruxkhaaennesiyngthiehnuxkwaphusmkhrrbeluxktngkhnxun praethstawntkswnihyichrabbmiphuaethn 149 hlngkareluxktng aenwkhidkarthayoxnxanacxyangsntimikhwamsakhytxrthprachathipitysungsathxnthungesthiyrphaphkhxngrthnn 155 156 157 158 phuaethnxacidrbeluxktnghruxepnphuaethnkarthutodyekhtidekhthnung hruxekhteluxktnghnung hruxepnphuaethnkhxngphumisiththieluxktngthnghmdphanrabbsdswn aelabangpraethsichrabbkareluxktng lksnakhxngprachathipityaebbmiphuaethnkhuxaemphuaethnidrbeluxktngodyprachachnephuxthahnathiinphlpraoychnkhxngprachachn karwinicchysngkarswnihyichkarthuxesiyngkhangmakepneknth ykewnbangeruxngthilaexiydxxncaichkhaaennesiyngkhangmakphiesshruxmtiexkchnth echn ineruxngthiekiywkbrththrrmnuy epntnphuaethnprachachndngklawcaipprachumkninsphanitibyyti xanackhxngphuaethnprachachnthukcakdhruxrksasmdulkbfayxunodyrththrrmnuy echn bangpraethsichrabbsxngsphaodymisphasungthismachikimidmacakkareluxktngdwy 159 prachathipityaebbniyngthaihphrrkhkaremuxngepnsunyklangkhxngkrabwnkarthangkaremuxng hakrabbeluxktngkahndhruxsngesrimihphumisiththieluxktngxxkesiyngihkbphrrkhkaremuxnghruxphusmkhrthisngkdphrrkhkaremuxng 160 inkaraeykichxanac niymthuxhlkkhwamepnxisrakhxngfaytulakar sungfaytulakarkhxnkhangmixisracakxiksxngxanackhxngrthbal aetyngkhngmixanactrwcsxbxanacxunidxyu phankarphicarnathbthwnodysal rabbrthspha aekikh dubthkhwamhlkthi rabbrthspha prachathipityrabbrthsphaepnprachathipityaebbmiphuaethnruphnung sungrthbalmacakkaraetngtng hruxsamarththukthxdthxnidodyphuaethnrasdr phayitrabbdngklaw phuaethnrasdrichxanacbriharodykarmxbhmayihaekkrathrwngtang odytxngxyuphayitkarthbthwn trwcsxbaelathwngdulxyangtxenuxngkhxngrthsphasungmacakkareluxktngkhxngprachachn 161 162 163 164 rabbrthsphamixanacpldnaykrthmntriemuxidkidhaksphanitibyytikhadwaptibtihnathiidimepniptamkhadhmay phanmtiimiwwangicsungsphanitibyyticatdsinwacathxdthxnnaykrthmntriphunnhruximhakfaykhangmaksnbsnunihpldphunn 165 inbangpraeths naykrthmntriyngmixanacyubsphaphuaethnrasdraelacdkareluxktngihmemuxidkid aelanaykrthmntricacdkareluxktngemuxphunnthrabwatnidrbesiyngsnbsnuncaksatharnaphxthicaidrbeluxktngklbekhamaxiksmy swninbangpraeths aethbimmikarcdkareluxktngphiess aelamktngrthbalfaykhangnxyaethnsungdarngtaaehnngipcnkwakareluxktngtampktikhrngthdip lksnakhxngprachathipityrabbrthsphaxyanghnung khux karmifaykhan odyphrrkhkaremuxng hruxklumkaremuxng thimikhnadihysudepnxndbsxngcakhdkhanphrrkhrthbal hruxrthbalphsm rabbprathanathibdi aekikh dubthkhwamhlkthi rabbprathanathibdi prachathipityrabbprathanathibdiepnrabbthiprachachneluxktngprathanathibdiodytrnginkareluxktng prathanathibdiepnthngpramukhaehngrthaelahwhnarthbalphuichxanacbrihar prathanathibdimiwarathikahndiwtaytw kareluxktngtrngaebbmiwnthithikahndiwaelaaekikhepliynaeplngimidodyngay prathanathibdimixanackhwbkhumkhnarthmntriodytrng odyechphaaxyangyingkaraetngtngsmachikkhnarthmntrisphanitibyytiimmixanacthxdthxnprathanathibdiidodyngay aetprathanathibdikimsamarththxdthxnsmachiksphanitibyytiidodyngayechnediywkn rabbniepnmatrkarsahrbkaraeykichxanac aetphlthaihprathanathibdiaelasphanitibyytixacmacakphrrkhkaremuxngkhnlaphrrkhkn aelathaihfayhnungkhdkhwangxikfayhnungidaelaaethrkaesngkardaeninkarxyangepnraebiybkhxngrth cungxacepnehtuphlthirabbprathanathibdiniimaephrhlaynknxkcakinthwipxemrika aexfrika exechiyklangaelaexechiytawnxxkechiyngitsahrbrabbkungprathanathibdiepnrabbthimithngprathanathibdiaelanaykrthmntri sungthngsxngtaaehnngmixanactangknkhunxyukbpraeths naykrthmntribangpraethsrbphidchxbtxprathanathibdixyangediyw bangpraethsrbphidchxbtxsphanitibyytixyangediyw aetbangpraethstxngrbphidchxbtxthngprathanathibdiaelasphanitibyyti 165 aebbphsmhruxkungthangtrng aekikh prachathipitysmyihmbangpraethssungichrabbmiphuaethnodysphaphepnswnihyyngxasykarptibtithangkaremuxngrupaebbtang thiepnprachathipityodytrngmakkhun prachathipityaebbdngklawmikhaeriykwa prachathipityaebbphsm hybrid democracy 166 prachathipitykungthangtrnghruxprachathipityaebbmiswnrwm twxyangechn praethsswisesxraelndaelabangrthkhxngshrth sungichkarlngprachamtiaelakarrierimesnxkdhmayxyubxykhrngsahrbsmaphnthrthswisinradbshphnthrth phlemuxngsamarthesnxaekikhepliynaeplngrththrrmnuy hruxkhxcdkarlngprachamtiinkdhmayid thirthsphaphan rahwangeduxnmkrakhm kh s 1995 thungmithunayn kh s 2005 phlexngswislngmti 31 khrng aelatxbpyha 103 pyha 149 rthaekhlifxreniykhxngshrthkthuxepnrththiichwithilngprachamtixyangkwangkhwang aemepnrththimiphumisiththieluxktngkwa 20 lankhn 167 inekhtniwxingaelndkhxngshrth karprachumemuxngmkichephuxcdkarkarpkkhrxngswnthxngthin sungichrabxbkarpkkhrxngaebbphsmsungichprachathipitythangtrnginradbthxngthinaetichrabbphuaethninradbrth karprachumemuxngswnihyinrthewxrmxntcdkarprachumepnpracathukpiephuxeluxktngkharachkaremuxng ngbpraman aelaepidoxkasihphudaelarbfngpyhakaremuxng 168 rupaebb aekikh rachathipityphayitrththrrmnuy aekikh dubthkhwamhlkthi rachathipityphayitrththrrmnuy hlaypraethsxyang shrachxanackr sepn enethxraelnd ebleyiym praethssaekndienewiy ithy yipunaelaphutanepliynphramhakstriyihxyuphayitrththrrmnuy sungmibthbathechingsylksnethann twxyangechn inrthkxnhnashrachxanackr rachathipityphayitrththrrmnuykhxy kaenidaeladarngxyumaxyangtxenuxngnbaetkarptiwtixnrungorcn kh s 1688 aelakarphanbyytiwadwysiththiphunthankhxngphlemuxng kh s 1689 169 81 praethsehlanimisphasungsungmkmiwaratlxdchiphhruxsmachikphaphsubthxdthangsayolhitphbmakinpraethsehlani sungmithngaebbthimixanaccakd echn sphakhunnangkhxngshrachxanackr aelaaebbthismachikmacakkareluxktngaelamixanacmak echn smachikwuthisphaxxsetreliy satharnrth aekikh dubthkhwamhlkthi satharnrth khawa satharnrth mihlaykhwamhmay aetinpccubnmkhmaykhwamthungprachathipityaebbmiphuaethnthipramukhaehngrthmacakkareluxktng echn prathanathibdi thimiwaracakd sungtrngkhamkbphramhakstriythimacakkarsubrachsnttiwngs 170 inhlaypraeths satharnrthekidcakkarlmlangphramhakstriyaelachnchnxphichn satharnrthniymepnrabbthienneruxngesriphaphaelaptiesthkarchxrasdrbnghlwng 171 thngni bidaphukxtngshrthaethbimekhyykyxngsayngwicarnprachathipityxyubxykhrng sunginsmynnmkmikhwamhmaycaephaathungprachathipitythangtrng sungmkprascakkarkhumkhrxngsiththikhnphunthanthibyytiiwinrththrrmnuy ecms emdisnihehtuphlwasingthithaihprachathipitythangtrngaetktangcaksatharnrthkhuxprachathipitythangtrngcaxxnaexlngemuxrthmikhnadihykhun aelaprasbpyharunaerngcakphlkhxngkaraebngphrrkhaebngphwk swnsatharnrthcamikhwamekhmaekhngkhunemuxmikhnadihykhun aeladwyokhrngsrangkhxngmnsamarthrbmuxkbkaraebngfkfayid faycxhn aexdmsyunynwasingthisakhytxkhaniymxemriknkhuxrthbal thukphukmddwykdhmaytaytw sungprachachnmisiththiesiynginkrabwnkarxxk aelamisiththiihphithks 172 karthkethiyngthanxngediywknyngkhngmixyuinpraethsthiklayepnprachathipityihminhlaypraeths 173 k saenadngedimkhxngrththrrmnuyshrth hnaaerk prachathipityesriniymennkarkhumkhrxngsiththiaelaesriphaphkhxngphlemuxng sungpktimkbyytiiwinrththrrmnuyaelakdhmayluk kh phuaethnsphaosewiytchudaerkin kh s 1905 prachathipityaebbsngkhmniymennihephimkarmiswnrwmthangkaremuxngkhxngkrrmkraelachnchnlang aelaprachathipityinthithangan prachathipityesriniym aekikh dubthkhwamhlkthi prachathipityesriniym prachathipityesriniymepnprachathipityaebbmiphuaethnsungkhwamsamarthkhxngphuaethnprachachncakkareluxktnginkarichxanacwinicchysngkarxyuphayithlknitithrrm rththrrmnuyhruxkdhmaythiennkarkhumkhrxngsiththiaelaesriphaphkhxngpceckbukhkhl sungcakdkhxbekhtkhxngectcanngfaykhangmakthisamarthichidtxsiththikhxngfaykhangnxy inchwnghlngkhriststwrrsthi 20 prachathipityesriniymepnprachathipityrupaebbswnihyinolk 174 prachathipityesriniymodypktimisiththixxkesiyngeluxktngthwip khuxihphlemuxngphuihythukkhnmisiththieluxktngodyimaebngaeykechuxchati chatiphnthu ephs karthuxkhrxngthrphysin ephssphaph rayid sthanphaphthangsngkhmhruxsasna xyangirkdi bangpraeths echn shrachxanackryngcakdsiththieluxktngaekphuidrbothscakhukepnewlanan sungsalsiththimnusychnyuorpekhywinicchywalaemidsiththimnusychn 175 siththiaelaesriphaphkhnphunthankhxngprachathipityesriniymsrupidaepdkhx dngni 176 esriphaphinkarrwmtwaelaekharwmxngkhkar esriphaphinkaraesdngxxk siththieluxktng siththilngsmkhrrbeluxktngtaaehnngthangkaremuxng siththikhxngphunakaremuxnginkarhaesiyngsnbsnun esriphaphinkarrbsarsnethsaehlngxun kareluxktngxyangmixisraaelaepnthrrm siththikarkhwbkhumnoybayrthbalphankarxxkesiyngaelakaraesdngxxkxyangxun prachathipitysngkhmniym aekikh khxmulephimetim prachathipityinlththimaks khwamkhidsngkhmniymmithsnkhtitxprachathipityaetktangkn twxyangechn prachathipitysngkhmniym sngkhmniymprachathipity aelalththiephdckarkhxngchnkrrmachiph pktiichphanprachathipityaebbosewiyt thnghmdsngesrimkarmiswnrwmkhxngchnchnlangaelakrrmkr rwmthngprachathipityinthithangan prachathipitysngkhmniymechuxmninprachathipityaebbmiphuaethn thiichprchyaesrsthkicaebbsngkhmniym 177 178 odyrabbesrsthkicyngichaebbphsmthionmexiyngipthangthunniym aetrthbalcaekhaaethrkaesngthangesrsthkicaelasngkhmephuxsngesrimkhwamyutithrrmthangsngkhm epnsngkhmniymtawntkhruxsngkhmniymsmyihmthiphbmakthisud 179 swnsngkhmniymprachathipitysngesrimrabxbprachathipityodymiesrsthkicaebbsngkhmepnecakhxng 180 swninthrrsnadngedimkhxnglththimaksechuxwasngkhmprachathipitycaekidkhunemuxchnchnkrrmkrthwolkmisiththieluxktng odyinaethlngkarnphrrkhkhxmmiwnist kharl maksaelafridrich exngengils rabuwaephuxihkarptiwtikhxngchnchnkrrmachiphsaerc catxngekhaipepnchnchnpkkhrxngihidesiykxn aelasiththixxkesiyngeluxktngthwipepnepahmaysakhyxyangaerk 181 182 183 maksekhiynin karwicarnokhrngkaroktha Critique of the Gotha Program wacamismykarepliynphanrahwangsngkhmthunniymkbsngkhmkhxmmiwnist khux lththiephdckarkhxngchnkrrmachiph 184 odymicudhmaykhux sngkhmaebbkhxmmunthiirrth 185 prachathipitythiimesri aekikh dubthkhwamhlkthi prachathipitythiimesri prachathipitythiimesri illiberal democracy epnrabbkarpkkhrxngthithungaemprachachnmisiththieluxktng aetkhadesriphaphphlemuxng cungthaihimepnsngkhmepidaelakhadxanacthangkaremuxngthiaethcring pccubnmihlaypraethsthicdxyuinklumni khux kakungrahwangepnprachathipitykbimepnprachathipity 186 lksnaxunthiphbrwmkn echn karimkhumkhrxngfaykhangnxy 187 mikarchkiyhruxlxkphlkareluxktng 188 phupkkhrxngmkrwmsunyxanacaelakhwbkhumsuxephuxihsnbsnunrthbal 189 praethsthithukcdihxyuinklumni echn rsesiy 190 191 singkhopr 192 turki 193 sahrbshrthsmyprathanathibdidxnld thrmpthukwicarnwamilksnaepnprachathipitythiimesrimakkhun 194 195 196 swnkhawa prachathipityaebbchina guided democracy epnkarichxthibayrththimikareluxktng aetkareluxktngimidepliynnoybay aerngcungicaelaepahmaykhxngrth 197 khaniichxthibaypraethsxinodniesiysmyprathanathibdisukaron 198 praethsrsesiy 199 aelapraethsithyhlngkareluxktng kh s 2019 200 thvsdi aekikhthsnakhlassik aexristxetilaelathxkekxrwill aekikh karcaaenkrabxbkarpkkhrxngkhxngaexsristxetilinhnngsux Politics karpkkhrxngody di ephuxpraoychnswnrwm elw ephuxpraoychnswntn bukhkhlediyw rachathipity thrrachkhnabukhkhl xphichnathipity khnathipity ephuxkhnrwy bukhkhlswnihy ophliethiy prachathipity ephuxkhncn aexristxetilepnnkprchyachawkrikobran phuxthibayaelarwbrwmrabbkaremuxngthiichkninyukhsmynn ekhacaaenkkarpkkhrxngxxkepnkarpkkhrxngodybukhkhlkhnediyw khnabukhkhlaelabukhkhlcanwnmak aelaaebngtxipepnkarpkkhrxngthiehmaasmaelaimehmaasm odykhawa ehmaasm hmaythung karkrathaephuxpraoychnsatharnaimichpraoychnswntn 201 6 7 sahrbprachathipity aexristxetilmxngwaepnrupaebbkarpkkhrxngthielwephraaodysphaphepnkarpkkhrxngodykhncnthithaephuxchnchntwexng xyangirkdi aemaexristxetilechuxwakarpkkhrxngkhxngkhndikhnediywepnrabxbkarpkkhrxnginxudmkhti aetswnihymklngexydwykarklayepnthrrachthirbichtnexngsungepnrabxbkarpkkhrxngthielwthisud ekhacungkhidmumklbaelasrupwakarpkkhrxngkhxngkhnswnihyepnrabxbthiphxrbidmakthisud elwnxythisud ephraaxyangnxykarrbichtnexngkhxngkhnswnihykihpraoychnaekswnrwmmakthisud 201 7xelksis edx thxkekxrwill nkwichakarchawfrngess phuekhiynhnngsux prachathipityinxemrika kh s 1835 aela 1840 ekhaicwaprachathipityepnkarpkkhrxngkhxngprachachn ekharabuwa prachathipityaebbxemrikaekidkhunidcakkhwamesmxphakhkhxngprachachninkarxxkesiyngeluxktng darngtaaehnngsatharna tlxdcnkarekhathungpraoychnthangesrsthkicaelamiwthnthrrmthsnkhtiaebbtxtanxphichnathipity ekhamxngwaprachathipitymacakphthnakarinthwipyuorp erimcakkarerimepidihsamychndarngtaaehnngnkbwchidnxkehnuxcakchnchnsung aelakarruklaphrarachxanacodynkkdhmayaelawanichmngmi 201 8 xyangirkdi ekhamxngwa karptiwtiprachathipity insmyekha sungthisakhythisudidaek karptiwtifrngess kh s 1789 waepnphllphthxnhlikeliyngimidkhxngprawtisastrkhxngkarkhyaykhwamesmxphakhinthwipyuorp 201 8 aemekhathanaywashrthxacklayepnthrrachesiyngkhangmakthikdkhiinxnakht aetekhaynghwngihsngkhmyuorpmikhwamsmphakhmakkhuntamtwxyangaebbxemrika hakeliyngkhwamrunaerngaelapyhaimkhadkhidcakkarptiwtismphakhniym 201 8 9mummxngkhxngthxkekxrwillyngkhlumekhruxekiywkbprachathipity thsnakhxngekhaxaceriykidwaepnthsnakhlassiktxprachathipity odymummxnghlkdanhnungkhuxprachathipityekiywkhxngkbkarpkkhrxngtnexng aelaxikesahnungkhuxprachathipitysngesrimhruxaesdngxxksungpraoychnsatharnaimwasatharnaklumidkalngichxanacpkkhrxngtnexngxyu sungxacthaephuxpraoychnsatharna hruxephuxkhnswnihysungyakcntamkhwamkhidkhxngaexristxetilkid 201 9 thvsdirwmsmy aekikh ickhwamsakhykhxngthvsdiprachathipityrwmsmy 202 prachathipityaebbrwmepnklumprachathipitychwynakhwamphungickhxngprachachnmarwmknephuxichtdsinwithidaeninkarthidithisudprachathipityaebbpruksaharuxprachathipitychwyihmikarsnthna karpruksaharuxaelamtiexkchnthprachathipityaebbmulwiwtkarthuxxanackhxngprachachnsamarthbibbngkhbihrthbaltxbsnxngtxkhwamtxngkarkhxngprachachnidnkthvsdikaremuxngsmyihmesnxmonthsnprachathipitysammonthsn prakxbdwy prachathipityaebbrwmepnklum aggregative democracy prachathipityaebbpruksaharux deliberative democracy aelaprachathipitymulwiwt radical democracy 203 prachathipityaebbrwmepnklumthvsdi prachathipityaebbrwmepnklum aggregative Democracy xangwa krabwnkarprachathipitymiepahmayephuxrxngkhxkhwamphungic preference khxngphlemuxng aelarwmekhadwyknephuxtdsinnoybaysngkhmthisngkhmkhwrrbipptibti dngnn phusnbsnunthsnanicungthuxwakarmiswnrwminrabxbprachathipitykhwrennkarxxkesiynglngkhaaennepnhlk aelananoybaythiidrbkhaaennesiyngmakthisudipptibtiinthvsdiprachathipityaebbrwmepnklumyngaebngidxikepnhlayaebb inculniym prachathipityepnrabbkarpkkhrxngthiphlemuxngmxbsiththikarpkkhrxngaekkhnaphunakaremuxnginkareluxktngepnkhab aetphlemuxngimmikhwamsamarthaelaimkhwrpkkhrxngexng ephraainpraednswnihyaelaekuxbtlxdewla phwkekhaimmithsnathichdecnhruximmiehtuphl ocesf chumpietxrepnphusathyaythsnaniinhnngsux thunniym sngkhmniym aelaprachathipity 204 phusnbsnunkhnxun echn wileliym exch irekxr xdm preswxrski aelarichard phxsenxrinthangklbkn tamthvsdiprachathipitythangtrng thuxwaphlemuxngkhwrxxkesiynglngkhaaenninkhxesnxkdhmayodytrngodyimphanphuaethn phusnbsnunihehtuphltang echn kickrrmkaremuxngmikhunkhaintwexngid thaihphlemuxngekhasngkhmaelamikarsuksa aelakarmiswnrwmkhxngprachachnsamarthtrwcsxbxphichnthithrngxanacid khxsakhythisud phlemuxngimpkkhrxngdwytnexngykewnwinicchykdhmayaelanoybayodytrngaexnothni dawnsesnxwaphrrkhkaremuxngxudmkarnmikhwamcaepntxngthahnathiepnnayhnaiklekliyrahwangpceckbukhkhlkbrthbal 205 rthbalkhwrmiaenwonmxxkkdhmayaelanoybayihiklekhiyngkbthsnakhxngphuxxkesiyngthixyutrngklangkhxngsepktrmkaremuxngesmx aemwabangthiphllphthcaepnkarkrathakhxngkhnehnaektwaelabangthixphichnthiimtxngrbphidchxbthangkaremuxngaeyngkhaaennesiyngdwyorebirt ex dahlihehtuphlwahlkkarhlkmulkhxngprachathipitykhux inkarwinicchyrwmknthimiphlphukphn aetlabukhkhlinchumchnkaremuxngmisiththithiphlpraoychnkhxngtncaidrbkarphicarnaxyaetha kn ekhaichkhawa ophlixarkhi polyarchy poly mak archy karpkkhrxng eriyksngkhmthimichudsthabnaelawithidaeninkarsungrbruwacanaipsuprachathipityechnnn khxaerkthisakhythisud sthabnehlanicatxngmikareluxktngxyangmixisraaelaepnthrrmxyuepnpracaephuxeluxkphuaethnsungcdkarnoybaysatharnakhxngsngkhm aetwithidaeninkaraebbophlixarkhinixacimkxihekidprachathipityxyangsmburnhakmipyha echn khwamyakcn khdkhwangkarmiswnrwmthangkaremuxng 206 echnediywkbornld dwxrkhin Ronald Dworkin thiihehtuphlwa prachathipityepnxudmtiinsarasakhy imichaetephiyngwithidaeninngan 207 prachathipityaebbpruksaharuxprachathipityaebbpruksaharux deliberative democracy tngxyubnkhwamkhidwaprachathipityepnkarpkkhrxngodykarpruksaharuxkn prachathipityaebbpruksaharuxthuxwakxnthikarwinicchyinrabxbprachathipitycamikhwamchxbthrrmidcatxngmikarpruksaharuxxyangaethcringesiykxn imichephiyngkarrwmkhwamphungicthiekidkhuninkhnaxxkesiynglngkhaaenn karpruksaharuxxyangaethcringepnkarpruksaharuxinhmuphuwinicchysngkarsungplxdcakkarbidebuxncakxanacthangkaremuxngthiimethaethiym echn xanackhxngphuwinicchysngkarthiidmacakkhwammngkhngthangesrsthkichruxkarsnbsnuncakklumphlpraoychn 208 209 210 thaphuwinicchysngkarimsamarthmimtiexkchnthhlngpruksaharuxxyangaethcringaelw caxxkesiynglngkhaaenntxkhxesnxnnodyichkarthuxesiyngkhangmakepneknth nkwichakarcanwnmakthuxwasmchchaphlemuxngepntwxyangechingptibtikhxngprachathipityaebbpruksaharux 211 212 213 aelakarwicykhxng OECD lasudrabuwasmchchaphlemuxngepnklikthiidrbkhwamniymmakkhuneruxy inkarephimprachachninkarwinicchysngkarkhxngrthbal 214 lksnakhxngprachathipityaebbpruksaharux xngkhprakxbthiesnxodyecms fichkhin 215 xngkhprakxbthiesnxodyocchw okhehn 216 sarnieths phumiswnrwmekhathungsarniethsthimikhwamaemnyaxyangsmehtusmphlthiekiywkhxng khwamsmdulkhxngsarasakhy karihehtuphlkhxngfayhnungidrbkhatxbhlngphicarnacakphumithsnaxikfayhnung khwamhlakhlay phuekharwmkarxphipraymicudyunsakhyinsatharna monthrrm phuekharwmchngnahnkkhxdikhxngkarihehtuphltang xyangcringic karphicanaxyangethakn phuekharwmphicarnakarihehtuphltang odyimkhunxyukbtwphuesnxehtuphlnn 217 mikarrwmklumxyangxisratxipodykhadhmaywacadarngtx phlemuxngwaokhrngsrangsthabnodythikarpruksaharuxepnpccychikhadinkartngsthabnaelasthabnnnplxyihkarpruksaharuxdaenintxip mikhxphukmdtxkhwamekharphhuniymkhxngkhaniymaelaepahmayinhnwykaremuxng phlemuxngthuxwawithidaeninnganpruksahruxepnbxekidkhxngkhwamchxbthrrm smachikaetlakhnrbruaelaekharphsmrrthnapruksaharuxkhxngsmachikxunprachathipityaebbmulwiwtprachathipitymulwiwt radical democracy epnprachathipitythisnbsnunkarkhyaykhwamesmxphakhaelaesriphaphxyangthungrak prachathipitymulwiwtmiaenwkhidwaprachathipityepnkrabwnkarthiyngimesrcsmburn imaebngaeyk txenuxngaelamiphlsathxn 218 prachathipityaebbmulwiwtsayaerkthimichuxesiyngmakthisud khux thsnathakar agonistic perspective sungsmphnthkbngankhxng Ernesto Laclau aela Chantal Mouffe inhnngsux Hegemony and Socialist Strategy Towards a Radical Democratic Politics kh s 1985 esnxihkhyaybthniyamkhxngprachathipityaebbesriniym odyxasyesriphaphaelakhwamesmxphakh ihrwmthungkhwamaetktang aelaodykarsrangprachathipityodyyudkhwamaetktangaelakhwamkhdaeyng khwamsmphnthechingxanacthikdkhiinsngkhmcapraktxyuebuxnghnaihthathayid 219 prachathipityaebbmulwiwtsaythisxng idaek aebbpruksaharuxody Jurgen Habermas odyekharabuwaepnprachathipitythixasymtiexkchnthaelakarmiswnrwmkhxngthukkhnxyangetha kn khuxmikrabwnkarwicarnaebbsathxninkarmathungthangxxkthidithisud 220 sahrbsaythisamkhuxsaynkxttanti autonomist epnaebbthimungsnic chumchn odyrabuwakhwamesmxphakhkhxngpceckbukhkhlcaphbidinphawaepnhnungediyw singularity kbklumkhncanwnmak aelakhwamesmxphakhodyrwmcasrangkhuncakklumkhnthilwnimaebngaeyk aelaesriphaphsrangkhunodykarfunfuklumkhninxanacprakxbbrisuththikhxngchumchn 218 karphthnaprachathipity aekikhdubthkhwamhlkthi karthaihepnprachathipity phaphkarprathwnginpraethstuniesiyemuxwnthi 20 mkrakhm kh s 2011 karptiwtituniesiyinpinnokhnprathanathibdisin xlxabidin bin xalicaktaaehnng hlngkhrxngxanacyawnankwa 20 pi khxmulkhxngfridxmehasrabuwakartxtanrthbalkhxngphlemuxngodyimichkhwamrunaerngmixiththiphlxyangmaktxkarklayepnprachathipityhlng kh s 1972 epntnma nkprchyaaelankwicyhlaykhnidwangekhaokhrngpccyinxditaelathangsngkhmthimxngwasnbsnunwiwthnakarkhxngprachathipity 221 bangswnklawthungxiththiphlkhxngkarphthnaesrsthkic Ronald Inglehart ihehtuphlwa matrthankarkhrxngchiphthidikhuninpraethsphthnaaelwsmyihmchkcungprachachnwaphwktnksamarthphthnakarkhrxngchiphkhxngtnidechnkn naipsukarennkhaniymklaaesdngxxkmakkhun 222 223 praethsthimiphlitphnthmwlrwmphayinpraethstxhwsungmishsmphnthkbprachathipity 224 aemcayngmipraednthkethiyngknyngimidkhxsrupwa prachathipitythaihekidkhwammngkhng hruxkhwammngkhngthaihekidprachathipity hruxthngsxngimichsaehtukhxngknaelaknaen 225 hlkthanthisxdkhlxngkbthvsdidngedimeruxngkaenidprachathipityaelakartharngrksaprachathipitynnhayak inxditmikaresnxthvsdikarthaihthnsmy modernization ickhwamwa praethsthithnsmycaklayepnprachathipity echn Lipset tngkhxsngektin kh s 1959 wa prachathipitymikhwamsmphnthkbkarphthnaesrsthkic 226 odyekhakhidwa karthaihepnxutsahkrrm karklayepnemuxng khwammngkhngaelakarsuksalwnmishsmphnthiklchidepnpccysakhypccyhnungsungethiybsmphnthkbprachathipity 227 Larry Diamond aela Juan Linz ihehtuphlwasmrrthnathangesrsthkicmiphltxkarphthnaprachathipityenuxngcakkaretibotthangesrsthkicmikhwamsakhykwaradbkarphthnathangsngkhmaelaesrsthkicedim karphthnathangsngkhmaelaesrsthkicthaihekidkarepliynaeplngthangsngkhmsungxacexuxtxkarklayepnprachathipity aelakarphthnathangsngkhmaelaesrsthkicsngesrimkarepliynaeplngdanxun echn karekidchnchnklang sungchknaipsuprachathipity 228 44 6 aetkarwiekhraahthangsthitiphbwaimmihlkthannaechuxthuxwaprachathipitymiaenwonmekidmakkhunthapraethsrarwykhun mikarsuksadikhunhruxmikhwamehluxmlaldlng 229 odyphbwainxditpraethsswnihythiepliynphansuprachathipitymiradbkarekhathungkarsuksakhnprathmsungxyukxnaelw mihnasarabxbthiimichprachathipityxacichkarsuksaephuxplukfngkhninbngkhbephuxesrimsrangxanackhxngphwktnesiydwysa 230 rthbalxanacniymxacmxbprachathipityihexnginkrnithikhaichcaykhxngkarprabpramprachansungkwakhaichcay 231 232 233 karsuksain kh s 2020 klayepnprachathipitycakrthbalxanacniymmiaenwonmthaihekidprachathipitythiyngyunidthakhwamekhmaekhngkhxngphrrkhxanacniymthixyuinxanacsung 234 swnineruxngkhwamsmphnthrahwangchnchninsngkhm Barrington Moore Jr ihehtuphlwakarkracayxanacrahwangchnchninsngkhmcaepntwtdsinwacaekidkarptiwtiprachathipity xanacniymhruxkhxmmiwnist 235 David Stasavage rabuwaprachathipityaebbmiphuaethnmiaenwonmekidkhunthasngkhmaetkxxkepnklumkaremuxnghlayklum 236 karsuksaeruxngkaraethrkaesngkhxngtangpraethstxkarphthnaprachathipitymiphllphthhlakhlay Thomas Risse ekhiynin kh s 2009 wa mikhwamehnphxngtxngkninwrrnkrrmyuorptawnxxkwakarepnsmachikshphaphyuorpmiphltxprachathipityekidihm 237 Steven Levitsky aela Lucan Way ihehtuphlwakhwamsmphnthiklchidkbchatitawntkephimoxkasklayepnprachathipity 238 239 aetkarihenginxudhnuncaktangpraethsimmiphltxkarklayepnprachathipity 240 khxmulkhxngfridxmehasphbwatngaet kh s 1972 mi 67 praethsthiepliyncakephdckarmaepnprachathipity phbwakarkhdkhunkhxngphlemuxngaebbimichkhwamrunaerngmixiththiphlekhmaekhngrxyla 70 echn karndhyudnganprathwng karkhwabatr karduxaephngaelakarprathwnghmu 241 immihlkthanchwnihechuxwapraethsthiphungpharayidcaknamnmakkhdkhwangkarthaihepnprachathipity aemminganwicythvsdiwarayidcaknamntdkhwamsmphnthrahwangkarekbphasixakraelakhwamrbphidchxbkhxngrthbalsungmikhwamsakhytxprachathipityaebbmiphuaethn 242 thaihnkwicyhnipkhnhapccykhdkhwanginsthabnkaremuxngrwmsmytxip 243 244 nkwichakarbangswnmxngwawthnthrrmmiphltxkarklayepnprachathipity odyrabuwawthnthrrmtawntkehmaasmthisudkbprachathipity 245 swnwthnthrrmxislammkimepnprachathipity 246 247 khxwicarn aekikhdubthkhwamhlkthi khxwicarnprachathipity k smyprachumkhxngsphaphuaethnrasdrshrth imthrabpi rabbkaremuxngkhxngshrthmkthukwicarnwaexuxpraoychnaekxphichnaelaklumphlpraoychnphiess thaihphlemuxngthwipkhadswnrwminkrabwnkarkaremuxng kh karrayngankhawkaremuxngkhxngwxysxxfxemrika odykarsngphansyyantxenuxngsd in kh s 2016 karekhathungsarniethsprimanmakxyangrwderwaelaimesiykhaichcaythaihphumisiththieluxktngichkhwamphyayamrbruldlng naipsukarwicarnwaphumisiththieluxktngkhadkhwamruinkarmiswnrwmthangkaremuxng khxwicarneruxngcudprasngkh aekikh nkwichakarihehtuphlwasngkhmprachathipitycathaihsngkhmthimikhwamchanayechphaadan specialized hmdip noybaykhxngrthmkidrbxiththiphlcakkhwamehnkhxngphuthiimmikhwamruaelaprasbkarn thaihprasiththiphaphesiyipid khnathixikfayaeyngwakhxniepnkhxdikhxngprachathipityephraaepahmaykhxngprachathipitykhuxkarkhumkhrxngfaykhangnxy 248 Bernard Manin esnxwaprachathipityaebbmiphuaethnaethcringaelwepnxphichnathipity 249 echnediywkbnkrthsastrchaweyxrmn xitali Robert Michels thiphthnakdehlkkhnathipityin kh s 1911 sungekhaklawwa matrkarthiwangiwephuxpxngknkhnathipityinprawtisastrlwnirphl aelaepahmaykhxngprachathipityinkarkacdxphichnnnepnipimid aelaprachathipityklaymaepnchakhnaephuxsrangkhwamchxbthrrmaekxphichnxikdwy 250 nkwicywichakarbangswnesnxwaxiththiphlkhxngbristh khnmngmi aelaklumphlpraoychnphiessxun plxyihphlemuxngmiphlkrathbtxkrabwnkarkaremuxngnxykwaklumxphichn 251 252 253 254 karsuksakhxng Martin Gilens aela Benjamin Page in kh s 2014 esnxwainshrth thakhwamphungickhxngphlemuxngswnihykhxngpraethskhdkbxphichn xphichnmkepnfaychna 251 pyhaeruxngkarihkhwamsakhykbfaykhangmakinrabxbprachathipityepnkhxwicarnmachanannbaetsmyephlotaelaaexristxetil aelaodyechphaabidaphukxtngshrth Fierlbeck ekhiynwachnchnklangsungepnesiyngkhangmakinpraethsprachathipityhlaypraethsxactdsinicephimkhwammngkhngaekkhnbangklum aelacayingsngphlihkhwamimesmxphakhthangesrsthkicsungkhun 255 256 Kenneth Arrow nkesrsthsastrecakhxngrangwlonebl esnxthvsdibthkhwamepnipimidkhxngaexrorw sungwadwykhwamimsxdkhlxngknthangtrrkakhxngprachathipity odymiickhwamwainrabbeluxktngaebberiyngladbid imsamarththukxxkaebbmaihekhakbeknth khwamepnthrrm samkhxtxipni thaphumisiththieluxktngthukkhneluxkthangeluxk X makkwathangeluxk Y dngnn klumniym X makkwa Y thakhwamphungickhxngphumisiththieluxktngthukkhnrahwang X aela Y aelw khwamphungickhxngklumrahwang X aela Y cayngkhngimepliynaeplng immi phuephdckar khux immiphueluxktngkhnediywthikhrxngxanacthicatdsinkhwamphungickhxngklumidtlxdewla mkmikarsrupthxyaethlngkhangtniwdngni immiwithilngkhaaennidepnthrrm withieluxktngaebberiyngladbthukwithimithiti hrux withilngkhaaennwithiediywthiimmithitikhuxephdckar 257 khxwicarneruxngkrabwnkar aekikh rabxbprachathipitythimikareluxktngepnpracannthukwicarnwaldthxnesthiyrphaphthangkaremuxng thaihepnlksnathiimphungprasngkhsahrbpraethskalngphthnabangpraethsthiihkhwamsakhykbkaretibotthangesrsthkicaelakarldkhwamyakcn 258 sungshprachachatikrabuwakarkhadkarmiswnrwmaebbprachathipityinpraethscinthaihekidkaretibotthangesrsthkicxyangimhyudyng 259 wikvtsrththaprachathipitythwolkekidcakrthbalimsamarthcdkarkbpyhakarchxrasdrbnghlwng 260 ephraapraethsthiepnprachathipitypanklangmixtrachxrasdrbnghlwngsung a odyechphaakrabwnkarkareluxktngthichxchlidngay 262 karsuksaphbwa nkkaremuxngintaaehnngidrbpraoychnmakkwacakkarokngeluxktng ephraacaxyuintaaehnngnankwankkaremuxngthiimokngeluxktng 2 5 etha 263 praethsprachathipityrayidtayngmiaenwonmtxkhwamrunaerng 263 phumisiththieluxktngmkmikarsuksaimephiyngphxtxkarichsiththitamrabxbprachathipitykhxngtnxyangrxbkhxb karsuksaphbwaprimansarniethsmhasalthiprakttamsuxtang thukwnthaihkhnebuxhnaytxkarthakhwamekhaicpyhakaremuxngechingluk xikthngkarekhathungsarniethstang idodyimesiykhaichcaythaihmikarichkhwamphyayaminkarrukhidldlng 264 nkkaremuxngmkichpraoychncakkhwamimmiehtuphlkhxngphumisiththieluxktng odyennkaraekhngkhnindanprachasmphnthaelayuththwithihaesiyngmakkwaxudmkarn karsuksainshrthphbwaphumisiththieluxktngtdsinnkkaremuxngcakruplksnphaynxkmakkwa 265 266 inkareluxktngthiprasbpyhaphumisiththieluxktngmikhwamrunxynn yngmkprasbpyhathinkkaremuxngkhnpccubnthimikhxklawhachxrasdrbnghlwngidrbeluxktngklbekhamadwy 267 minkkaremuxngaelaklumphlpraoychnphiessphyayamchkcungkhwamehnsatharnamachanan 268 269 nkprchyakrikobran oskratis echuxwamwlchnthikhadkarsuksamiaetcanaipsuprachaniym thaihidphunathikhadkhwamsamarth 270 nganwicyechingpracksihphlwarabbprachathipityaebbmiphuaethnmkmikhwamlaexiyngthaihchnchnmngmimiphuaethnmakkwaprachakrklumxunodyrwm 271 272 273 274 275 276 277 278 karihphuaethnyngmiesriphaphinkarichwicarnyankhxngtninkarxxkesiyngid cungthaihrabbdngklawidrbkhawicarn 279 280 odychithungkarkhdaeyngkbklikkarmiphuaethnkbprachathipity 281 282 rwmthngkarphidsyyaemuxkhrawhaesiyngeluxktng cungmikhxesnxihichxantieddkhad imperative mandate sungkahndihphuaethntranoybaytamxantikhxngphueluxktng aelasamartheluxktngthxdthxnidodysmchchaprachachn 283 echingxrrth aekikh thngpraethsthimikhwamepnprachathipitysungaelaepnephdckarsungmixtrakarchxrasdrbnghlwngtakwa 261 duephim aekikhklumphuthrngxanac The Establishment karthaihepnprachathipity dchniprachathipity thvsdiprachathipitythangkhnitsastr thvsdisntiphaphprachathipity thrrmaphibal prachathipitythangesrsthkic prachathipityinthithangan rthbalenga thvsdismkhbkhid shadow government xangxing aekikh Przeworski Adam 1991 Democracy and the Market Cambridge University Press pp 10 14 Boyd James Penny 1884 Building and Ruling the Republic phasaxngkvs Bradley Garretson amp Company pp 12 13 Watkins Frederick 1970 Democracy Encyclopaedia Britannica phasaxngkvs 7 Expo 70 hardcover ed William Benton pp 215 23 ISBN 978 0 85229 135 1 4 0 4 1 4 2 John Dunn Democracy the unfinished journey 508 BC 1993 AD Oxford University Press 1994 ISBN 0198279345 Kurt A Raaflaub Josiah Ober Robert W Wallace Origin of Democracy in Ancient Greece University of California Press 2007 ISBN 0520245628 Google Books link Isakhan B and Stockwell S co eds 2011 The Secret History of Democracy London Palgrave Macmillan pp 19 59 ISBN 978 0 230 24421 4 CS1 maint multiple names authors list link Weatherford J McIver 1988 Indian givers how the Indians of the America transformed the world New York Fawcett Columbine pp 117 150 ISBN 0 449 90496 2 Democracy Encyclopaedia Britannica The Global Trend chart on Freedom in the World 2007 Freedom Stagnation Amid Pushback Against Democracy published by Freedom House Demokratia Henry George Liddell Robert Scott A Greek English Lexicon at Perseus pridi phnmyngkh prachathipity ebuxngtnsahrbsamychn sthabnpridi phnmyngkh subkhnemux 22 12 2552 Patrick Jory Republicanism in Thai History subkhnemux 20 June 2020 Gagnon Jean Paul 2018 06 01 2 234 Descriptions of Democracy Democratic Theory 5 1 92 113 doi 10 3167 dt 2018 050107 ISSN 2332 8894 Staff writer 22 August 2007 Liberty and justice for some The Economist Economist Group Diamond Larry Morlino Leonardo 25 November 2005 Assessing the Quality of Democracy JHU Press ISBN 978 0 8018 8287 6 odythang Google Books Dahl Robert A Shapiro Ian Cheibub Jose Antonio 2003 The democracy sourcebook Cambridge Massachusetts MIT Press ISBN 978 0 262 54147 3 Details Henaff Marcel Strong Tracy B 2001 Public space and democracy Minneapolis University of Minnesota Press ISBN 978 0 8166 3388 3 Kimber Richard September 1989 On democracy Scandinavian Political Studies 12 3 201 199 219 doi 10 1111 j 1467 9477 1989 tb00090 x Full text Diamond L Lecture at Hilla University for Humanistic Studies 21 January 2004 What is Democracy Diamond L and Morlino L The quality of democracy 2016 In Diamond L In Search of Democracy London Routledge ISBN 978 0 415 78128 2 Scruton Roger 9 August 2013 A Point of View Is democracy overrated BBC News BBC Parliamentary sovereignty UK Parliament subkhnemux 18 August 2014 Independence Courts and Tribunals Judiciary subkhnemux 9 November 2014 Barak Aharon 2 November 2006 The Judge in a Democracy Princeton University Press ISBN 978 0 691 12017 1 odythang Google Books Kelsen Hans October 1955 Foundations of democracy Ethics 66 1 1 101 doi 10 1086 291036 JSTOR 2378551 S2CID 144699481 Nussbaum Martha 2000 Women and human development the capabilities approach Cambridge New York Cambridge University Press ISBN 978 0 521 00385 8 Snyder Richard Samuels David 2006 Devaluing the vote in Latin America in Diamond Larry Plattner Marc F b k Electoral systems and democracy Baltimore Johns Hopkins University Press p 168 ISBN 978 0 8018 8475 7 R R Palmer The Age of the Democratic Revolution Political History of Europe and America 1760 1800 1959 Montesquieu Spirit of the Laws Bk II ch 2 3 Everdell William R 2000 1983 The end of kings a history of republics and republicans 2nd ed Chicago University of Chicago Press ISBN 978 0 226 22482 4 Freedom in the World Countries Freedom House freedomhouse org phasaxngkvs subkhnemux 2021 04 02 List of Electoral Democracies FIW21 XLSX by Freedom House 2021 World Press Freedom Index Reporters Without Borders 2021 INSCR Data Page www systemicpeace org subkhnemux 26 April 2021 Skaaning Svend Erik 2018 Different Types of Data and the Validity of Democracy Measures Politics and Governance 6 1 105 doi 10 17645 pag v6i1 1183 Freedom in the World 2021 Methodology freedomhouse org Freedom House subkhnemux 8 April 2021 Press Freedom Index 2014 Archived 14 February 2014 at the Wayback Machine Reporters Without Borders 11 May 2014 World Freedom Index 2013 Canadian Fraser Institute Ranks Countries Ryan Craggs Huffington Post 14 January 2013 Michael Kirk 10 December 2010 Annual International Human Rights Ratings Announced University of Connecticut Democracy index 2012 Democracy at a standstill Economist Intelligence Unit 14 March 2013 subkhnemux 24 March 2013 MaxRange khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 17 August 2018 subkhnemux 28 April 2015 40 0 40 1 Alexander Krauss 2016 The scientific limits of understanding the potential relationship between complex social phenomena the case of democracy and inequality Vol 23 1 Journal of Economic Methodology Fuchs Dieter Roller Edeltraud 2018 Conceptualizing and Measuring the Quality of Democracy The Citizens Perspective Politics and Governance 6 1 22 doi 10 17645 pag v6i1 1188 Mayne Quinton Geissel Brigitte 2018 Don t Good Democracies Need Good Citizens Citizen Dispositions and the Study of Democratic Quality Politics and Governance 6 1 33 doi 10 17645 pag v6i1 1216 Olson M 1993 Dictatorship Democracy and Development American Political Science Review 87 03 567 576 Political System Encyclopaedia Britannica Online Thorhallsson Baldur Steinsson Sverrir 2017 Small State Foreign Policy Oxford Research Encyclopedia of Politics phasaxngkvs Oxford University Press doi 10 1093 acrefore 9780190228637 013 484 ISBN 978 0 19 022863 7 Deudney Daniel 9 November 2008 Bounding Power phasaxngkvs ISBN 978 0 691 13830 5 Political Analysis in Plato s Republic at the Stanford Encyclopedia of Philosophy Aristotle Book 6 Grinin Leonid E 2004 The Early State Its Alternatives and Analogues Uchitel Publishing House Davies John K 1977 Athenian Citizenship The Descent Group and the Alternatives The Classical Journal 73 2 105 121 ISSN 0009 8353 JSTOR 3296866 Cartledge Paul July 2006 Ostracism selection and de selection in ancient Greece History amp Policy United Kingdom History amp Policy khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 16 April 2010 subkhnemux 9 December 2010 Raaflaub Ober amp Wallace 2007 p 5 Clarke amp Foweraker 2001 pp 194 201 Full historical description of the Spartan government Rangevoting org subkhnemux 28 September 2013 Terrence A Boring Literacy in Ancient Sparta Leiden Netherlands 1979 ISBN 90 04 05971 7 Bernal p 359 Jacobsen T July 1943 Primitive Democracy in Ancient Mesopotamia Journal of Near Eastern Studies 2 3 159 72 Bindloss Joe Sarina Singh 2007 India Lonely planet Guide Lonely Planet p 556 ISBN 978 1 74104 308 2 Hoiberg Dale Indu Ramchandani 2000 Students Britannica India Volumes 1 5 Popular Prakashan p 208 ISBN 0 85229 760 2 Activity Four Omdirigeringsmeddelande Melanesia Historical and Geographical the Solomon Islands and the New Hebrides Southern Cross n 1 London 1950 Ancient Rome from the earliest times down to 476 A D Annourbis com subkhnemux 22 August 2010 Livy amp De Selincourt 2002 p 34 Watson 2005 p 271 Dahl Robert A 1 October 2008 On Democracy Second Edition phasaxngkvs Yale University Press ISBN 978 0 300 23332 2 Fladmark J M Heyerdahl Thor 17 November 2015 Heritage and Identity Shaping the Nations of the North phasaxngkvs Routledge ISBN 978 1 317 74224 1 O Callaghan Joseph F 1989 The Cortes and Taxation The Cortes of Castile Leon 1188 1350 130 151 doi 10 9783 9781512819571 ISBN 9781512819571 JSTOR j ctv513b8x 12 Magna Carta an introduction The British Library subkhnemux 28 January 2015 Magna Carta is sometimes regarded as the foundation of democracy in England Revised versions of Magna Carta were issued by King Henry III in 1216 1217 and 1225 and the text of the 1225 version was entered onto the statute roll in 1297 The 1225 version of Magna Carta had been granted explicitly in return for a payment of tax by the whole kingdom and this paved the way for the first summons of Parliament in 1265 to approve the granting of taxation Citizen or Subject The National Archives subkhnemux 17 November 2013 Jobson Adrian 2012 The First English Revolution Simon de Montfort Henry III and the Barons War Bloomsbury pp 173 74 ISBN 978 1 84725 226 5 Simon de Montfort The turning point for democracy that gets overlooked BBC 19 January 2015 subkhnemux 19 January 2015 The January Parliament and how it defined Britain The Telegraph 20 January 2015 subkhnemux 28 January 2015 Origins and growth of Parliament The National Archives subkhnemux 17 November 2013 Abramson Scott F Boix Carles 2019 Endogenous Parliaments The Domestic and International Roots of Long Term Economic Growth and Executive Constraints in Europe International Organization phasaxngkvs 73 4 793 837 doi 10 1017 S0020818319000286 ISSN 0020 8183 Moller Jorgen 2014 Why Europe Avoided Hegemony A Historical Perspective on the Balance of Power International Studies Quarterly phasaxngkvs 58 4 660 670 doi 10 1111 isqu 12153 Cox Gary W 2017 Political Institutions Economic Liberty and the Great Divergence The Journal of Economic History phasaxngkvs 77 3 724 755 doi 10 1017 S0022050717000729 ISSN 0022 0507 Stasavage David 11 May 2016 Representation and Consent Why They Arose in Europe and Not Elsewhere Annual Review of Political Science 19 1 145 162 doi 10 1146 annurev polisci 043014 105648 ISSN 1094 2939 S2CID 14393625 Lukowski Jerzy Zawadzki Hubert January 2019 A Concise History of Poland 3rd ed Cambridge University Press ISBN 9781108333993 From legal document to public myth Magna Carta in the 17th century The British Library subkhnemux 16 October 2017 Magna Carta Magna Carta in the 17th Century The Society of Antiquaries of London khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 25 September 2018 subkhnemux 16 October 2017 Putney debates The British Library subkhnemux 22 December 2016 81 0 81 1 Britain s unwritten constitution British Library subkhnemux 27 November 2015 The key landmark is the Bill of Rights 1689 which established the supremacy of Parliament over the Crown The Bill of Rights 1689 then settled the primacy of Parliament over the monarch s prerogatives providing for the regular meeting of Parliament free elections to the Commons free speech in parliamentary debates and some basic human rights most famously freedom from cruel or unusual punishment Constitutionalism America amp Beyond Bureau of International Information Programs IIP U S Department of State khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 24 October 2014 subkhnemux 30 October 2014 The earliest and perhaps greatest victory for liberalism was achieved in England The rising commercial class that had supported the Tudor monarchy in the 16th century led the revolutionary battle in the 17th and succeeded in establishing the supremacy of Parliament and eventually of the House of Commons What emerged as the distinctive feature of modern constitutionalism was not the insistence on the idea that the king is subject to law although this concept is an essential attribute of all constitutionalism This notion was already well established in the Middle Ages What was distinctive was the establishment of effective means of political control whereby the rule of law might be enforced Modern constitutionalism was born with the political requirement that representative government depended upon the consent of citizen subjects However as can be seen through provisions in the 1689 Bill of Rights the English Revolution was fought not just to protect the rights of property in the narrow sense but to establish those liberties which liberals believed essential to human dignity and moral worth The rights of man enumerated in the English Bill of Rights gradually were proclaimed beyond the boundaries of England notably in the American Declaration of Independence of 1776 and in the French Declaration of the Rights of Man in 1789 North Douglass C Weingast Barry R 1989 Constitutions and Commitment The Evolution of Institutions Governing Public Choice in Seventeenth Century England The Journal of Economic History phasaxngkvs 49 4 803 832 doi 10 1017 S0022050700009451 ISSN 1471 6372 Locke John 1988 1689 Laslett Peter b k Two Treatises of Government Cambridge NY Cambridge University Press Sec 87 123 209 222 ISBN 0 521 35448 X Locke John Two Treatises on Government a Translation into Modern English Quote Government has no other end but the preservation of property Google Books Powell Jim 1 August 1996 John Locke Natural Rights to Life Liberty and Property In The Freemann Foundation for Economic Education Irvington New York US Curte Merle 1937 The Great Mr Locke America s Philosopher 1783 1861 The Huntington Library Bulletin phasaxngkvs 11 107 151 doi 10 2307 3818115 ISSN 1935 0708 JSTOR 3818115 Tocqueville Alexis de 2003 Democracy in America Barnes amp Noble pp 11 18 19 ISBN 0 7607 5230 3 Allen Weinstein and David Rubel 2002 The Story of America Freedom and Crisis from Settlement to Superpower DK Publishing Inc New York ISBN 0 7894 8903 1 p 61 Clifton E Olmstead 1960 History of Religion in the United States Prentice Hall Englewood Cliffs NJ pp 63 65 74 75 102 05 114 15 Christopher Fennell 1998 Plymouth Colony Legal Structure Getting the vote The National Archives subkhnemux 22 August 2010 Gregory Desmond 1985 The ungovernable rock a history of the Anglo Corsican Kingdom and its role in Britain s Mediterranean strategy during the Revolutionary War 1793 1797 London Fairleigh Dickinson University Press p 31 ISBN 978 0 8386 3225 3 Voting in Early America Colonial Williamsburg Spring 2007 subkhnemux 21 April 2015 Dinkin Robert 1982 Voting in Revolutionary America A Study of Elections in the Original Thirteen States 1776 1789 USA Greenwood Publishing pp 37 42 ISBN 978 0 313 23091 2 Ratcliffe Donald Summer 2013 The Right to Vote and the Rise of Democracy 1787 1828 PDF Journal of the Early Republic 33 2 231 doi 10 1353 jer 2013 0033 S2CID 145135025 Expansion of Rights and Liberties The Right of Suffrage Online Exhibit The Charters of Freedom National Archives khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 6 July 2016 subkhnemux 21 April 2015 Schultz Jeffrey D 2002 Encyclopedia of Minorities in American Politics African Americans and Asian Americans p 284 ISBN 978 1 57356 148 8 subkhnemux October 8 2015 The Bill Of Rights A Brief History ACLU subkhnemux 21 April 2015 The French Revolution II Mars wnec edu khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 27 August 2008 subkhnemux 22 August 2010 Norman Davies 15 May 1991 The Third of May 1791 PDF Minda de Gunzburg Center for European Studies Harvard University khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim PDF emux 5 September 2019 subkhnemux 5 September 2019 Jan Ligeza 2017 Preambula Prawa The Preamble of Law phasaopaelnd Polish Scientific Publishers PWN p 12 ISBN 978 83 945455 0 5 Michael Denning 2004 Culture in the Age of Three Worlds Verso p 212 ISBN 978 1 85984 449 6 subkhnemux 10 July 2013 Background on conflict in Liberia Archived 14 February 2007 at the Wayback Machine Friends Committee on National Legislation 30 July 2003 Lovejoy Paul E 2000 Transformations in slavery a history of slavery in Africa 2nd ed New York Cambridge University Press p 290 ISBN 978 0 521 78012 4 1834 The End of Slavery Historic England historicengland org uk Gillette William 1986 Fifteenth Amendment Framing and ratification Encyclopedia of the American Constitution odythang HighBeam Research txngrbbrikar khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 10 June 2014 subkhnemux 23 June 2013 Black voting rights 15th Amendment still challenged after 150 years USA Today subkhnemux November 18 2020 French National Assembly 1848 Desormais le bulletin de vote doit remplacer le fusil subkhnemux 26 September 2009 Movement toward greater democracy in Europe Archived 4 August 2010 at the Wayback Machine Indiana University Northwest Nohlen Dieter 2001 Elections in Asia and the Pacific South East Asia East Asia and the South Pacific Oxford University Press p 14 Diamond Larry 15 September 2015 Timeline Democracy in Recession The New York Times subkhnemux 25 January 2016 Kurlantzick Joshua 11 May 2017 Mini Trumps Are Running for Election All Over the World Bloomberg com subkhnemux 16 May 2017 Mounk Yascha January 2017 The Signs of Deconsolidation Journal of Democracy phasaxngkvs subkhnemux 16 May 2017 Age of Dictators Totalitarianism in the inter war period Archived from the original on 7 September 2006 subkhnemux 7 September 2006 CS1 maint BOT original url status unknown link James Overton Economic Crisis and the End of Democracy Politics in Newfoundland During the Great Depression Labour 1990 26 85 124 ISSN 0700 3862 Huntington Third Wave pp 17 18 For a detailed outline history see Peter Stearns Encyclopedia of World History 6th ed 2001 pp 413 801 For a narrative history J A S Grenville A history of the world in the 20th century 1994 pp 3 254 How the Westminster Parliamentary System was exported around the World University of Cambridge 2 December 2013 subkhnemux 16 December 2013 What Is Democracy Democracy s Third Wave U S State Department subkhnemux 2007 08 07 Schenoni Luis and Scott Mainwaring 2019 Hegemonic Effects and Regime Change in Latin America Democratization 26 2 269 287 doi 10 1080 13510347 2018 1516754 S2CID 150297685 Fukuyama F 1989 The End of History The National Interest p 1 General Assembly declares 15 September International Day of Democracy Also elects 18 Members to Economic and Social Council Un org subkhnemux 22 August 2010 freedomhouse org Tables and Charts List of Electoral Democracies World Forum on Democracy khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 16 October 2013 Wall John October 2014 Democratising democracy the road from women s to children s suffrage PDF The International Journal of Human Rights 18 6 6 646 59 doi 10 1080 13642987 2014 944807 S2CID 144895426 odythang Rutgers University MaxRange www hh se khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 17 August 2018 subkhnemux 2 May 2015 128 0 128 1 Freedom in the Word 2017 freedomhouse org phasaxngkvs 2016 subkhnemux 16 May 2017 Yun Ru Phua After Every Winter Comes Spring Tunisia s Democratic Flowering Berkeley Political Review Bpr berkeley edu subkhnemux 11 February 2017 Walder D Lust E 2018 Unwelcome Change Coming to Terms with Democratic Backsliding Annual Review of Political Science 21 1 93 113 doi 10 1146 annurev polisci 050517 114628 Huq Aziz Ginsburg Tom 2018 How to Lose a Constitutional Democracy UCLA Law Review 65 78 169 Cowen Tyler 4 April 2017 Why is authoritarianism on the rise marginalrevolution com ekb cakaehlngedimemux 5 October 2018 subkhnemux 4 October 2018 Rhodes Purdy Matthew Madrid Raul L 27 November 2019 The perils of personalism Democratization 27 2 321 339 doi 10 1080 13510347 2019 1696310 ISSN 1351 0347 S2CID 212974380 Global overview of COVID 19 Impact on elections www idea int subkhnemux 28 January 2021 Repucci Sarah Slipowitz Amy Democracy under Lockdown Freedom House subkhnemux 28 January 2021 Democracy Facing Global Challenges V Dem Annual Democracy Report 2019 rayngan V Dem Institute at the University of Gothenburg May 2019 https www v dem net media filer public 99 de 99dedd73 f8bc 484c 8b91 44ba601b6e6b v dem democracy report 2019 pdf Mettler Suzanne 2020 Four Threats The Recurring Crises of American Democracy New York St Martin s Press ISBN 978 1 250 24442 0 OCLC 1155487679 Farrell Henry 14 August 2020 History tells us there are four key threats to U S democracy The Washington Post Lieberman By Suzanne Mettler and Robert C 10 August 2020 The Fragile Republic Foreign Affairs phasaxngkvs subkhnemux 15 August 2020 Haggard Stephan Kaufman Robert 2021 Backsliding Democratic Regress in the Contemporary World Cambridge University Press phasaxngkvs doi 10 1017 9781108957809 ISBN 9781108957809 subkhnemux 21 January 2021 Cowen Tyler April 3 2017 China s Success Explains Authoritarianism s Allure Bloomberg ekb cakaehlngedimemux 2018 08 18 subkhnemux 4 October 2018 Malka Ariel Lelkes Yphtach Bakker Bert N Spivack Eliyahu 2020 Who Is Open to Authoritarian Governance within Western Democracies Perspectives on Politics phasaxngkvs 1 20 doi 10 1017 S1537592720002091 ISSN 1537 5927 G F Gaus C Kukathas Handbook of Political Theory SAGE 2004 pp 143 45 ISBN 0 7619 6787 7 Google Books link The Judge in a Democracy Princeton University Press 2006 p 26 ISBN 0 691 12017 X Google Books link A Barak The Judge in a Democracy Princeton University Press 2006 p 40 ISBN 0 691 12017 X Google Books link T R Williamson Problems in American Democracy Kessinger Publishing 2004 p 36 ISBN 1 4191 4316 6 Google Books link U K Preuss Perspectives of Democracy and the Rule of Law Journal of Law and Society 18 3 1991 pp 353 64 Beramendi Virginia and Jennifer Somalie Angeyo Direct Democracy The International Idea Handbook Stockholm Sweden International IDEA 2008 Print 149 0 149 1 149 2 Vincent Golay and Mix et Remix Swiss political institutions Editions loisirs et pedagogie 2008 ISBN 978 2 606 01295 3 Niels Barmeyer Developing Zapatista Autonomy Chapter Three Who is Running the Show The Workings of Zapatista Government Denham Diana 2008 Teaching Rebellion Stories from the Grassroots Mobilization in Oaxaca Zibechi Raul 2013 Dispersing Power Social Movements as Anti State Forces in Latin America A Very Different Ideology in the Middle East Rudaw Radical Revolution The Thermidorean Reaction Wsu edu 6 June 1999 khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 3 February 1999 subkhnemux 22 August 2010 Graham Emmanuel July 2017 The Third Peaceful Transfer of Power and Democratic Consolidation in Ghana PDF Africology The Journal of Pan African Studies 10 5 99 127 ekb PDF cakaehlngedimemux 9 October 2020 subkhnemux 25 September 2020 Tamarkin M 1979 From Kenyatta to Moi The Anatomy of a Peaceful Transition of Power Africa Today 26 3 21 37 ISSN 0001 9887 ekb cakaehlngedimemux 9 October 2020 subkhnemux 25 September 2020 Mangu Andre Mbata B 1 June 2004 DR Congo the long road from war to peace and challenges for peaceful transition and national reconstruction Africa Insight phasaxngkvs 34 2 3 31 38 ISSN 0256 2804 ekb cakaehlngedimemux 9 October 2020 subkhnemux 25 September 2020 Ahmed Jasem Mohamad 2012 Democracy and the problem of peaceful transfer of power Journal of Al Frahedis Arts phasaxngkvs 04 10 ekb cakaehlngedimemux 9 October 2020 subkhnemux 25 September 2020 CONSTITUTIONAL DEMOCRACY www civiced org subkhnemux 2019 11 18 De Vos et al 2014 South African Constitutional Law In Context Oxford University Press Keen Benjamin A History of Latin America Boston Houghton Mifflin 1980 Kuykendall Ralph Hawaii A History New York Prentice Hall 1948 Brown Charles H The Correspondents War New York Charles Scribners Sons 1967 Taussig Capt J K Experiences during the Boxer Rebellion in Quarterdeck and Fo c sle Chicago Rand McNally amp Company 1963 165 0 165 1 O Neil Patrick H Essentials of Comparative Politics 3rd ed New York W W Norton 2010 Print Garret Elizabeth 13 October 2005 The Promise and Perils of Hybrid Democracy PDF The Henry Lecture University of Oklahoma Law School khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim PDF emux 9 October 2017 subkhnemux 7 August 2012 Article on direct democracy by Imraan Buccus Themercury co za khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 17 January 2010 subkhnemux 22 August 2010 A Citizen s Guide To Vermont Town Meeting July 2008 khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 5 August 2012 subkhnemux 12 October 2012 Kopstein Jeffrey Lichbach Mark Hanson Stephen E b k 2014 Comparative Politics Interests Identities and Institutions in a Changing Global Order 4 revised ed Cambridge University Press pp 37 39 ISBN 978 1 139 99138 4 Republic Definition from the Merriam Webster Online Dictionary M W com 25 April 2007 subkhnemux 22 August 2010 Republicanism Stanford Encyclopedia of Philosophy Plato stanford edu subkhnemux 2013 02 03 Novanglus no 7 6 March 1775 Robert E Shalhope Republicanism and Early American Historiography William and Mary Quarterly 39 Apr 1982 pp 334 56 Anna Luhrmann Seraphine F Maerz Sandra Grahn Nazifa Alizada Lisa Gastaldi Sebastian Hellmeier Garry Hindle and Staffan I Lindberg 2020 Autocratization Surges Resistance Grows Democracy Report 2020 Varieties of Democracy Institute V Dem 1 Factsheet Prisoners right to vote Archived 7 August 2020 at the Wayback Machine European Court of Human Rights April 2019 Dahl Robert A 1971 Polyarchy participation and opposition New Haven Yale University Press ISBN 0 585 38576 9 OCLC 49414698 PDF https library fes de pdf files bueros ghana 10519 pdf subkhnemux April 6 2021 Missing or empty title help Wintrop 1983 p 306 Archer 1995 Jones 2001 p 737 Ritzer 2004 p 479 Eatwell amp Wright 1999 pp 81 100 Pruitt 2019 Berman 2020 Sinclair 1918 Busky 2000 p 7 Abjorensen 2019 p 115 How To Read Karl Marx The Class Struggles In France Introduction by Frederick Engels https www marxists org archive marx works 1850 class struggles france intro htm Marx Engels and the vote June 1983 Karl Marx Critique of the Gotha Programme Hal Draper 1970 The Death of the State in Marx and Engels Socialist Register O Neil Patrick Essentials of Comparative Politics 3rd ed New York New York W W Norton amp Company 2010 pp 162 63 Print Contents The People vs Democracy Harvard University Press pp v vi 2018 12 31 ISBN 978 0 674 98477 6 subkhnemux 2021 02 08 Nyyssonen Heino Metsala Jussi 24 September 2020 Liberal Democracy and its Current Illiberal Critique The Emperor s New Clothes Europe Asia Studies 1 18 doi 10 1080 09668136 2020 1815654 Thus there is a real danger of pseudo democracy especially because elections can be manipulated and often are In these cases elections and other democratic institutions are simply adapted patterns of authoritarianism not democracy in some imperfect form having the dual purpose of legitimising the incumbent s rule and guarding it from any danger of democratic change In political theory an illiberal democracy is defined as one that only pays attention to elections while it violates in the years between elections some core democratic principles especially freedom of expression Narendra Modi s illiberal drift threatens Indian democracy Financial Times 18 August 2017 Illiberal Democracy and Vladimir Putin s Russia Collegeboard July 2004 Sultan or democrat The many faces of Turkey s Recep Tayyip Erdogan CBC 5 June 2013 Retrieved 19 June 2013 Mutalib H 2000 Illiberal democracy and the future of opposition in Singapore Third World Quarterly 21 2 313 42 doi 10 1080 01436590050004373 S2CID 154321304 What in the World Turkey s transition into an illiberal democracy CNN Video cnn com subkhnemux 22 October 2017 Beutler Brian 2016 12 07 Sorry Conservatives Trump s Illiberalism Is on You The New Republic ISSN 0028 6583 subkhnemux 2019 11 23 Chait Jonathan 2017 09 10 The Only Problem in American Politics Is the Republican Party Intelligencer phasaxngkvs subkhnemux 2019 11 23 Commentary In U S and EU illiberalism in full bloom Reuters subkhnemux 2019 11 23 Wolin Sheldon S 2008 Democracy Incorporated Managed Democracy and the Specter of Inverted Totalitarianism Princeton Princeton University Press ISBN 978 0 691 13566 3 p 47 Kroef Van Der M Justus 1 August 1957 Guided Democracy in Indonesia Far Eastern Survey 26 8 113 124 doi 10 2307 3024455 access date requires url help Ten Years After the Soviet Breakup From Democratization to Guided Democracy Journal of Democracy By Archie Brown Oct 2001 Downloaded 28 April 2017 Montesano Michael J 2019 The Place of the Provinces in Thailand s Twenty Year National Strategy Toward Community Democracy in a Commercial Nation PDF ISEAS Perspective 2019 60 1 11 201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5 Cunningham Frank Theories of democracy a critical introduction London Routledge ISBN 9780415228794 access date requires url help Steinmetz Jay 2019 Chapter 5 Theories of Democracy Politics Power and Purpose An Orientation to Political Science phasaxngkvs Fort Hays State University subkhnemux 26 April 2021 Springer Simon 2011 Public Space as Emancipation Meditations on Anarchism Radical Democracy Neoliberalism and Violence Antipode 43 2 525 62 doi 10 1111 j 1467 8330 2010 00827 x Joseph Schumpeter 1950 Capitalism Socialism and Democracy Harper Perennial ISBN 0 06 133008 6 Anthony Downs 1957 An Economic Theory of Democracy Harper Collins College ISBN 0 06 041750 1 Dahl Robert 1989 Democracy and its Critics New Haven Yale University Press ISBN 0 300 04938 2 Dworkin Ronald 2006 Is Democracy Possible Here Princeton Princeton University Press ISBN 978 0 691 13872 5 p 134 Gutmann Amy and Dennis Thompson 2002 Why Deliberative Democracy Princeton University Press ISBN 978 0 691 12019 5 Joshua Cohen Deliberation and Democratic Legitimacy in Essays on Reason and Politics Deliberative Democracy Ed James Bohman and William Rehg The MIT Press Cambridge 1997 72 73 Ethan J Can Direct Democracy Be Made Deliberative Buffalo Law Review Vol 54 2006 Warren Mark E Pearse Hilary 2008 Designing Deliberative Democracy The British Columbia Citizens Assembly Cambridge University Press Suiter Jane Farrell David M O Malley Eoin 2016 03 01 When do deliberative citizens change their opinions Evidence from the Irish Citizens Assembly International Political Science Review phasaxngkvs 37 2 198 212 doi 10 1177 0192512114544068 ISSN 0192 5121 S2CID 155953192 Smith Graham 2009 Democratic Innovations Designing Institutions for Citizen Participation Theories of Institutional Design Cambridge Cambridge University Press ISBN 978 0 521 51477 4 Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions Catching the Deliberative Wave en OECD www oecd org subkhnemux 2020 11 20 Ross Carne 2011 Chapter 3 Missing or empty title help CS1 maint location link Cohen Joshua 1989 Deliberation and Democratic Legitimacy The Good polity normative analysis of the state Oxford UK B Blackwell ISBN 978 0 631 15804 2 Fishkin James S 2009 When the People speak Oxford Oxford University Press pp 160f ISBN 978 0 19 957210 6 218 0 218 1 Dahlberg Lincoln Siapera Eugenia b k 2007 Radical Democracy and the Internet London Palgrave Macmillan UK doi 10 1057 9780230592469 ISBN 9781349283156 Radical democracy can then be defined as the type of democracy that signals an ongoing concern with the radical extension of equality and liberty Dahlberg L 2012 Radical Democracy 2 Olson Kevin 2011 Deliberative democracy in Fultner Barbara b k Jurgen Habermas Jurgen Habermas Key Concepts phasaxngkvs pp 140 155 doi 10 1017 upo9781844654741 008 ISBN 9781844654741 For example Lipset Seymour Martin 1959 Some Social Requisites of Democracy Economic Development and Political Legitimacy American Political Science Review 53 1 69 105 doi 10 2307 1951731 JSTOR 1951731 S2CID 53686238 Inglehart Ronald Welzel Christian Modernisation Cultural Change and Democracy The Human Development Sequence 2005 Cambridge Cambridge University Press Inglehart Ronald F 2018 Cultural Evolution People s Motivations Are Changing and Reshaping the World Cambridge University Press doi 10 1017 9781108613880 ISBN 978 1 108 61388 0 Przeworski Adam aelakhna 2000 Democracy and Development Political Institutions and Well Being in the World 1950 1990 Cambridge Cambridge University Press Traversa Federico 2014 Income and the stability of democracy Pushing beyond the borders of logic to explain a strong correlation Constitutional Political Economy 26 2 121 136 doi 10 1007 s10602 014 9175 x S2CID 154420163 Przeworski Adam Limongi Fernando 1997 Modernization Theories and Facts World Politics 49 2 155 183 ISSN 0043 8871 Lipset Seymour Martin 1963 Political Man p 41 Democracy in developing countries Latin America 2nd ed Boulder Lynne Rienner Publishers ISBN 978 1 55587 798 9 Albertus Michael Menaldo Victor 2012 Coercive Capacity and the Prospects for Democratisation Comparative Politics 44 2 151 69 doi 10 5129 001041512798838003 S2CID 153949862 Paglayan Agustina S, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม