สนับสนุน
www.wiki3.th-th.nina.az
51 N 9 E 51 N 9 E 51 9 shphnthsatharnrtheyxrmni Bundesrepublik Deutschland eyxrmn thngchati traaephndinephlngchati dslithaedrdxythechin aeplwa ephlngaehngeyxrmn source source track track track track track track track track track track track track aesdnglukolkaesdngaephnthiyuorpthitngkhxng praethseyxrmni ekhiywekhm inthwipyuorp ekhiywxxn amp ethaekhm inshphaphyuorp ekhiywxxn emuxnghlwng aelaemuxngihysudebxrlin 52 31 N 13 23 E 52 517 N 13 383 E 52 517 13 383phasathangkareyxrmnedmanimchaweyxrmnkarpkkhrxngshphnthsatharnrthrabbrthspha prathanathibdifrngkh wlethxr chitnimexxr naykrthmntrioxlf chxlthssphanitibyytibunedisthakh bunedisrath rwmchati18 mkrakhm kh s 1871 karlmelik sthabnkstriy9 phvscikayn kh s 1918 nasieyxrmn23 minakhm kh s 1933 karaebng tawntk tawnxxk23 phvsphakhm kh s 1949 rwmpraeths3 tulakhm kh s 1990phunthi rwm357 022 tarangkiolemtr 137 847 tarangiml xndb 63 aehlngna 1 27 in kh s 2015 prachakr 2022 praman84 270 625 xndbthi 19 khwamhnaaenn232 txtarangkiolemtr 600 9 txtarangiml xndbthi 58 cidiphi xanacsux kh s 2023 praman rwm5 545 lanlandxllarshrth xndbthi 5 txhw66 132 dxllarshrth cidiphi rakhatlad kh s 2023 praman rwm4 308 lanlandxllarshrth xndbthi 4 txhw51 383 dxllarshrth cini kh s 2020 30 5 panklangexchdiix kh s 2019 0 942 sungmak xndbthi 9skulenginyuor EUR ekhtewlaUTC 1 ewlayuorpklang vdurxn ewlaxxmaesng UTC 2 ewlaxxmaesngyuorpklang khbrthdankhwarhsothrsphthrhs ISO 3166odemnbnsud de eyxrmni xngkvs Germany eyxrmn Deutschland xxkesiyng ˈdɔʏtʃlant fngesiyng hruxchuxxyangepnthangkarkhux shphnthsatharnrtheyxrmni epnshphnthrthinrupaebbsatharnrthaebbrthsphainphumiphakhyuorpklang mirthxngkhprakxbthnghmd 16 rth miphunthi 357 021 tarangkiolemtr aelamiprachakrpraman 85 lankhn sungthuxepnpraethsthimiprachakrmakthisudinshphaphyuorp aelamakthisudepnxndbsxnginthwipyuorprxngcakrsesiy miemuxnghlwngaelamhankhrthiihythisudkhuxkrungebxrlin aelayngepnemuxngthimiprachakrmakthisudinpraeths misunyklangthangesrsthkicxyuthiaefrngkefirt aelaphumiphakhthimikhnadihythisudkhux rwr eyxrmnimirabxbkarpkkhrxngaebbprachathipityechingesriphaphaelarthswsdikar miphrmaednthangthisehnuxtidthaelehnux ednmark aelathaelbxltik thistawnxxktidopaelndaelaechkekiy thisittidxxsetriy aelaswitesxraelnd thistawntktidfrngess lkesmebirk ebleyiym aelaenethxraelnd chnephadngedimrwmthungklumchnecxraemnikekhamatngrkrakthangtxnehnuxkhxngeyxrmnitngaetsmykhlassik phumiphakhthichuxecxrmaeniyidrbkarkhnphbkxn kh s 100 aelainstwrrsthi 10 dinaednkhxngeyxrmniklayepnsunyklangkhxngckrwrrdiormnxnskdisiththi inchwngstwrrsthi 16 phumiphakhthangehnuxklayepnsunyklangkhxngkarptirupsasnafayopretsaetnt hlngcaksngkhramnopeliynaelakarlmslaykhxngckrwrrdiormnxnskdisiththiin kh s 1806 smaphnthrtheyxrmnidthukkxtngkhunin kh s 1815 txmain kh s 1871 karrwmchatikxihekidckrwrrdieyxrmnsungpkkhrxngodyprsesiy aelaphayhlngsinsudsngkhramolkkhrngthihnungaelakarptiwtieyxrmnin kh s 1918 ckrwrrdiidklaysphaphepnsatharnrthiwmaraelapkkhrxngaebbkungprathanathibdi karethlingxanackhxngxdxlf hitelxr naipsukarkxtngnasieyxrmnisungepnchnwnipsusngkhramolkkhrngthisxng aelaphnthukhatinehtukarnhxolkhxst hlngsngkhramsinsud eyxrmnitkxyuphayitkaryudkhrxngkhxngfaysmphnthmitr kxncathukaebngaeykepnshphnthsatharnrtheyxrmni eyxrmnitawntk aelasatharnrthprachathipityeyxrmni eyxrmnitawnxxk shphnthsatharnrtheyxrmniepnsmachikphukxtngprachakhmesrsthkicyuorpaelashphaphyuorp inkhnathisatharnrthprachathipityeyxrmnimisthanaepnrthkhxmmiwnist aelaepnsmachikkhxngklumtawnxxkrwmthungktikasyyawxrsx karptiwtiengiybsngbnaipsukarlmslaykhxnglththikhxmmiwnist karrwmpraethsthaiheyxrmnitawnxxkekharwmshphnthsatharnrtheyxrmniemuxwnthi 3 tulakhm kh s 1990 kxihekidrthihmkhxngeyxrmni sungidklaysphaphepnsatharnrththimirthbalklangaelaxyuphayitkarbriharodynaykrthmntri eyxrmniepnpraethsphthnaaelwaelathuxepnmhaxanac aelaepnsmachikkhxngshphaphyuorp yuorosn shprachachati xngkhkarephuxkhwamrwmmuxaelakarphthnathangesrsthkic sphayuorp enoth klum 7 aelaklum 20 eyxrmnimikhwamsamarthinkaraekhngkhnradbolk epnhnunginphunathangwithyasastraelaethkhonolyi aelamikhwammnkhngthangesrsthkicsung odyhakwdcakphlitphnthmwlrwmphayinpraeths eyxrmnimikhnadesrsthkicthiihythisudinyuorpaelaihyepnxndb 4 khxngolk aelaepnpraethsthimikarnaekhaaelasngxxkmakthisudepnxndb 3 khxngolk rwmthngmidchnikarphthnamnusyinradbsung aelayngmiaehlngmrdkolkmakthisudepnxndb 3 khxngolk rwmthngmiswsdikarsngkhmthimikhunphaph rabbsatharnsukhthikhrbwngcr kdhmaysingaewdlxmthiekhmngwd aelarabbkarsuksaodyimesiykhaelaeriynniruktisastrmihlkthanmatngaetyukhobranwa chuxpraeths Germany inphasaxngkvs macakkhawa Germania inphasalatin odymithimacaksmykhxng cueliys sisar sungnakhanimaichineriykklumkhnthitngrkrakaelaxasyxyuaethbbriewntawnxxkkhxngaemnairn odyinxdit phumiphakhthiepnaephndinkhxngeyxrmnirwmthungbriewniklekhiyngthukeriykwa ecxrmaeniy inswnkhxngchuxpraeths Deutschland inphasaeyxrmn aephlngmacakkhawa Diutisciu land sungmikhwamhmaywa dinaednkhxngchaweyxrmn The German lands sungmacakphasaeyxrmnyukhobranprawtisastrkarkhnphbokhrngkradukfnkramemaexxr 1 Mauer 1 idchiihehnwa mnusymikartngrkrakinbriewnthiepnpraethseyxrmniinpccubnmatngaet 600 000 pithiaelw ekhruxngimekhruxngmuxinkarlastwthiekaaekthisudinolkthukkhnphbinehmuxngthanhinbriewnemuxngechinningengin sungidkhnphbthwnimobransamelmthifngxyuitphundinmaepnewlakwa 380 000 pi nxkcakni yngmikarkhnphbfxssilmnusykxnprawtisastr niaexnedxrthal epnkhrngaerkkhxngolk sungkhadwamixayukwa 40 000 pi nxkcakniyngmikarkhnphbhlkthankhxngmnusythimichiwitxyuinchwngewlaileliykninthakhxngethuxkekhaaexlpchwaebiniklkbemuxngxulm aelayngmikarkhnphbekhruxngepathithacakngachangaemmmxthaelakradukkhxngnkxayukwa 42 000 pi thuxepnekhruxngdntrithiekaaekthisudinolkthimikarkhnphb nxkcakni yngmikarkhnphbrupslk ilxxnaemn thitwepnkhnhwepnsingotcakyukhnaaekhngemux 40 000 pikxn thuxepnngansilpaxupmaeliynaebbkaymnusythiekaaekthisudthiekhymikarkhnphb klumchnecxraemnikaelaxanackraefrngk yukhsmvththi kh s 843 khadkarnwaklumchnecxraemniktngaetyukhsmvththiipcnthungyukhehlkkxnkarkxtngkrungormnn edimxyuxasybriewnthangitkhxngsaekndienewiyipcnthungtxnehnuxkhxngeyxrmni phwkekhakhyayxanaekhtipthangit tawntkaelatawnxxk cnidruckaelatidtxkbchawekhltindinaednkxl rwmipthungklumchnxihran chawbxltik chawslaf sungxasyxyuinyuorpklangaelayuorptawnxxk txma krungormphayitckrphrrdiexakustus erimkarrukrandinaednthiepnpraethseyxrmniinpccubn aelaaephkhyaydinaednkhrxbkhlumthwlumaemnairnaelaethuxkekhayurl in kh s 9 kxngthharormnsamkxngnaodywarixusidphayaephihkbxarminixusaehngchnephaekhruskh txmain kh s 100 inchwngthitakitusekhiynhnngsux Germania klumchnephaeyxrmnktangidtngthinthantlxdaemnairnaelaaemnadanub aelaekhakhrxbkhrxngdinaednekuxbthnghmdinswnthiepnpraethseyxrmniinpccubn instwrrsthi 3 idmikarekidkhunkhxngephaeyxrmnkhnadihyhlayephadwykn imwacaepnchnxlamnn Alemanni chawaefrngk Franks chawchtt Chatti chawaesksxn Saxons chawsikm Sicambri aelachawethuxring Thuringii raw kh s 260 phwkchnephaeyxrmnehlanikrukekhaipindinaedninkhwamkhwbkhumkhxngormn phayhlngkarrukrankhxngchawhnin kh s 375 aelakaresuxmxanackhxngormntngaet kh s 395 epntnip phwkchnephaeyxrmnkyingrukipthangtawntkechiyngit chnephaeyxrmnkhnadihyehlaniekhakhrxbngachnephaeyxrmnkhnadelktang ekidepndinaednkhxngchnephaeyxrmninbriewnthiepnpraethseyxrmniinpccubn xanackraefrngktawnxxkaelackrwrrdiormnxnskdisiththi kh s 843 1815 xanackraefrngkaelakarkhyaydinaedn aelathukaebngxxkepnsamxanackrinpi 843 in kh s 800 charelxmay kstriyaehngchawaefrngk idprabdaphiesktnexngkhunepnckrphrrdiaehngchawormn aelasthapnackrwrrdikarxaelngechiyng txmain kh s 840 idekidsngkhramklangemuxngkhuncakkaraeyngchingbllngkinhmuphraoxrskhxngckrphrrdihluysphusrththa sngkhramklangemuxngkhrngnicblnginpi 843 odykaraebngckrwrrdikarxaelngechiyngxxkepnsamxanackrxnidaek briewnenethxraelnd ebleyiym lkesmebirk tawnxxkkhxngfrngess switesxraelnd aelaphakhehnuxkhxngxitali xanackraefrngktawnxxk briewneyxrmni xxsetriy echkekiy solwaekiy hngkari solwieniy okhrexechiy aelabangswnkhxngbxseniy xanackraefrngktawntk briewntxnklangaelatawntkkhxngfrngess xanackraefrngktawnxxkaephkhyaydinaednxyangmakmaykhrxbkhlumthungxitaliinrchsmyphraecaxxthoththi 1 inkh s 962 phraxngkhkprabdatnkhunepnckrphrrdiaehngchawormntamaebbxyangcharelxmay aelasthapnarachwngsxxthoth thuxepncuderimtnxyangepnthangkarkhxngckrwrrdiormnxnskdisiththi sunginstwrrsthi 18 ckrwrrdiormnxnskdisiththiphayitrachwngshaphsbwrkhmidinaedninxantikwa 1 800 aehngthwyuorp xanaekhtkhxngckrwrrdiormnxnskdisiththikarphngadkhxngprsesiy edimthi rachxanackrprsesiyepndinaednhnunginckrwrrdiormnxnskdisiththiaelayxmrbnbthuxckrphrrdiinkrungewiynnaepnecaehnuxhw xyangirktam prsesiyerimaetkhkkbrachwngshaphsbwrkhemuxckrphrrdikharlthi 6 esdcswrrkhtinpi 1740 thayathkhxngckrphrrdikharlmiephiyngphrarachthidaethann phraecafridrichthi 2 aehngprsesiy thrngkhdkhankarihstrikhrxngbllngkckrwrrdimatlxd phraecafridrichthi 2 thrngepidchakrukrandinaednisliechiykhxngrachwngshaphsbwrkh ekidepnsngkhramisliechiykhrngthihnung aelabanplayepnsngkhramsubrachbllngkxxsetriythimixngkvsaelasepnekhamarwmxyufayediywkbprsesiy sngkhramkhrngnicblngdwykhwamesiyepriybkhxnghaphsbwrkh rachsankkrungewiynnatxngsuyesiydinaedncanwnmakaekprsesiyaelaphnthmitr rachsankkrungebxrlinaehngprsesiyidphngadbarmikhunmaepnkhwxanacihminckrwrrdiethiybekhiyngrachsankkrungewiynna aemwaodynitinyaelw prsesiycayngkhngthuxepndinaednhnunginckrwrrdiphayitrachwngshaphsbwrkhktam smaphnthrtheyxrmnaelackrwrrdieyxrmn kh s 1815 1918 phraecawilehlmaehngprsesiyprakastnkhunepnckrphrrdieyxrmn n phrarachwngaewrsayinkrungparis hlngmichyinsngkhramfrngess prsesiy ckrwrrdiormnxnskdisiththitxngsuyesiydinaednmakmayaekfrngessinchwngsngkhramnopeliyn thaihinpi 1806 ckrphrrdifrnsthi 2 thrngprakasyubckrwrrdiormnxnskdisiththi aelasthapnackrwrrdixxsetriykhunmaaethn emuxnopeliynthukokhnlmaelathukenrethsipekaaexlbainpi 1814 idmikarcdkarprachumihyaehngewiynnakhunephuxcdraebiybthwipyuorpesiyihm rachxanackrprsesiyaelackrwrrdixxsetriyidrwmmuxknihmikarrwmklumxyanghlwm khxngrtheyxrmnthnghlay cdtngkhunepn smaphnthrtheyxrmn ephuxrwmkhwamepnrthchatiaelakhwamepnxnhnungxnediywknkhxngchaweyxrmnxikkhrng aemprsesiycaphyayamphlkdnihphraecafridrich wilehlmthi 3 aehngprsesiy darngtaaehnngxngkhprathansmaphnthrtheyxrmnaetkimepnphl rthsmachik 39 aehngklblngmtiyxmrbnbthuxckrphrrdifrnsthi 1 aehngxxsetriy epnxngkhprathansmaphnthrtheyxrmn inpi 1864 khwamkhdaeyngrahwangxxsetriykbprsesiykhunxikkhrng aelabanplayepnsngkhramxxsetriy prsesiy hruxthieriykwa sngkhramphinxng sngkhramkhrngnicblngdwychychnaxyangngdngamkhxngprsesiy xxsetriysuyesiyxiththiphlehnuxrtheyxrmntxnitthnghmdaelacayxmyubsmaphnthrtheyxrmninwnthi 23 singhakhm 1866 aelanaipsukarsthapna smaphnthrtheyxrmnehnux thimikstriyaehngprsesiyepnxngkhprathan aelaphayhlngprsesiymichyinsngkhramfrngess prsesiyinpi 1871 rthsphaaehngsmaphnthrtheyxrmnehnuxidmimtiihepliynchuxsmaphnthrthepnckrwrrdi aelamimtiihphraecawilehlmthi 1 aehngprsesiy darngtaaehnngepnckrphrrdieyxrmn thuxepnkarsthapnackrwrrdieyxrmnxyangepnthangkar ckrwrrdieyxrmnmiphthnakardanxutsahkrrmxyangkawkraodd mikxngthphbkthithrngaesnyanuphaphthisudinolk aelamikxngthpheruxthithrngaesnyanuphaphepnladbsxngrxngcakrachnawixngkvs xyangirktam khwamprachyinsngkhramolkkhrngthihnungthaihekidyukhkhawyakhmakaephngcnckrphrrdiwilehlmthi 2 slarachsmbtiaelaliphykaremuxnginpi 1918 eyxrmniepliynipichrabxbrabxbprachathipityaebbsatharnrthphayitprathanathibdi satharnrthiwmaraelairchthisam kh s 1919 1945 xdxlf hitelxr phunaphayuorpekhasusngkhramolkkhrngthisxng emuxrabxbckrphrrdilmslay idmikarcdprachumsmchchaaehngchatikhunthiemuxngiwmaraelamikarrangrththrrmnuykhunihm epnthimakhxngchuxlalxngwa satharnrthiwmar sungtlxdchwngewla 14 pikhxngeyxrmniyukhsatharnrthiwmar txngephchiykbpyhamakmay thngesrsthkictkta xphimhaenginefx xtrakarwangngansunglib ephchiyhnakbkaraephrkhyaykhxnglththikhxmmiwnistcakrsesiy thukcakdcanwnthharaelahammixawuthyuthothpkrnsmrrthnasungcakphlkhxngsnthisyyaaewrsay khwamlmcmkhxngpraethsechnnithaihekidkhbwnkarchatiniymkhunmakmay hnunginnnkhuxphrrkhkrrmkreyxrmn DAP sungmixudmkarnaebbsudotng sibtrixdxlf hitelxr sungekhamasxdaenminphrrkhaehngniprathbickbxudmkarnkhxngphrrkhaelatdsinicekharwmphrrkh hitelxrichphrswrrkhdanwathsilpkhxngtnexngcnsamarthkawkhunepnphunaphrrkh inpi 1920 hitelxrepliynchuxphrrkhaehngniepn phrrkhkrrmkrchatisngkhmniymeyxrmn hruxthiruckkninchux phrrkhnasi phawaesrsthkictktakhrngihyinpi 1929 nnsngphlkrathbrayaerngtxeyxrmnimak phukhnnblanineyxrmntkngan hitelxridichoxkasnihaesiyngaelakwadkhaaennniym inkareluxktngthwipeduxnphvscikayn 1932 phrrkhnasiklayepnphrrkhkaremuxngthiihythisudinsphairchsthakh khrxngthinng 230 thinngcakthnghmd 584 thinng caehnidwaaemnasicaepnphrrkhihysudaetkyngimidkhrxngesiyngkhangmak cnkrathngemuxekidehtuephlingihmirchsthakhkhunineduxnkumphaphnth 1933 odyklawhawaepnfimuxkhxngphwkkhxmmiwnist naykrthmntrihitelxrkddnihprathanathibdihinedinbwrkhlngnaminkvsdikaephlingihmirchsthakhephuxcakdsiththiesriphaphkhxngprachachn aelahwanlxmihsphalngmtixnumtirthbyytimxbxanac sungthaihhitelxrklayepn fuxerxr phumixanacebdesrcineyxrmniipodypriyay emuxhitelxrkhunepnphunasungsud ekhaidchiksnthisyyaaewrsaythingaelaerngfunfuaesnyanuphaphkhxngeyxrmnepnkarihy hitelxrprakasldphasirthyntepnsunyaelaerngrdihmikarsrangthanghlwngexaothbanthwpraeths sngphlihxutsahkrrmyanyntkhxngeyxrmnetibotxyangmohlar ephiyngchwngewlasn eyxrmniidphngadkhunepnmhaxanacxikkhrngaelaklayepnchatithimiethkhonolyikawhnathisudinolkinthukdan thngdanwiswkrrm xutsahkrrm karaephthy aelakarthhar ethkhonolyihlayxyangkhxngolkkthuxkaenidkhuncakeyxrmniinyukhni xyangirktamkhwamrungeruxngehlani swnhnungepnphlmacakkarkhudridaerngnganinkhaykkknthimixyumakmay sngkhramolkkhrngthisxng aephnthisngkhraminthwipyuorp kh s 1942 dinaedninyudkhrxngkhxngeyxrmn ekhtxiththiphl rthhunechidkhxngeyxrmn shphaphosewiyt shrachxanackraelaxananikhm inpi 1938 hlngeyxrmniphnwkbanphiemuxngnxngxyangxxsetriyekhaepnswnhnungkhxngtn inthisud hitelxrsngkxngthphekhayudpraethsxxsetriyaelapraethsechoksolwaekiyodyimsnkhakhrha klinkhxngsngkhramekhapkkhlumthngthwipyuorp shrachxanackraelafrngesstxngkareliyngsngkhramcungidcdkarprachummiwnikkbeyxrmniineduxnknyayn ephuxepnhlkpraknwaeyxrmnicaimrukrandinaednidipmakkwaniaelacaimkxsngkhram aetkhnaediywkn tangfayktangsngsmkalngephuxetriymekhasusngkhram inpi 1939 karbukyudopaelndkhxngeyxrmniidcudchnwnsngkhramolkkhrngthisxngkhun tamdwykarbukkhrxngpraethsxun inyuorpaelayngthaktikasyyaitrphakhiepnphnthmitrkbxitaliaelayipun ekhtxiththiphlkhxngnasieyxrmnidaephiphsalthisudinprawtisastrchatieyxrmninpi 1942 khrxbkhlumswnihykhxngyuorpphakhphunthwip inpi 1943 hitelxrepliynchuxeriykxyangepnthangkarkhxngeyxrmnicak ircheyxrmn Deutsches Reich epn ircheyxrmnihy Grossdeutsches Reich hlngkhwamlmehlwinptibtikarbarbarxssathishphaphosewiyt eyxrmnkthukrukklbxyangrwderwcakthngsxngdan emuxkxngthphaedngbukthungkrungebxrlinineduxnemsayn 1945 hitelxrptiesththicahnixxkcakkrungebxrlinaelatdsinicyingtwtay hnungspdahtxma eyxrmnikyxmcanntxfaysmphnthmitr eyxrmnitawnxxkaelatawntk kh s 1945 1990 hlngeyxrmniyxmcannaelw faysmphnthmitrkidaebngkrungebxrlinaelapraethseyxrmnixxkepn 4 ekhtinyudkhrxngthangthhar ekhtfngtawntksungkhwbkhumodyfrngess shrachxanackr aelashrth idrwmknaelacdtngkhunepnpraethsthichuxwa shphnthsatharnrtheyxrmni emuxwnthi 23 phvsphakhm kh s 1949 swnekhtthangtawnxxksungxyuinkhwbkhumkhxngshphaphosewiytidcdtngkhunepnpraethsthichuxwa satharnrthprachathipityeyxrmni emuxwnthi 7 tulakhm 1949 thngsxngpraethsnithukeriykxyangimepnthangkarwa praethseyxrmnitawntk miemuxnghlwngxyuthikrungbxn aela praethseyxrmnitawnxxk miemuxnghlwngxyuthikrungebxrlintawnxxk eyxrmnitawntkmikarpkkhrxnginrabxbsatharnrthphayitrthsphaklang aelaichrabbesrsthkickartladephuxsngkhm Social Market Economy eyxrmnitawntkrbkhwamchwyehluxthangesrsthkiccanwnmaktamaephnmaraechllephuxfunfuxutsahkrrmkhxngtn esrsthkickhxngeyxrmnitawntkfunfuxyangrwderwcnthukeriykwa patihariythangesrsthkic Economic miracle eyxrmnitawntkekharwmxngkhkarsnthisyyaaextaelntikehnux NATO inpi 1955 aelaepnsmachikphukxtngprachakhmesrsthkicyuorp EEC inpi 1957 eyxrmnitawnxxkepnrthinklumtawnxxk Eastern Bloc sungtkxyuphayitxiththiphlthangkaremuxngaelathangthharkhxngshphaphosewiyt aelayngepnrthrwmphakhiinktikasyyawxrsx aelaaemwaeyxrmnitawnxxkcaxangwatnexngpkkhrxnginrabxbprachathipity aetxanacthangkaremuxngkarpkkhrxngthnghmdxyuphayitkarkhwbkhumkhxngoplitbuoraehngphrrkhexkphaphsngkhmniymeyxrmni SED sungmihwaebbkhxmmiwnist nxkcakni phrrkhyngmikarhnunhlngcak krathrwngkhwammnkhngaehngrth hruxthieriykwa chtasi Stasi xnepnhnwynganrthkhnadihythikhwbkhumekuxbthukaengmumkhxngsngkhm eyxrmnitawnxxkichrabxbesrsthkicaebbrwmsuny xnepnrabbesrsthkicthithukxyangthukwangaephnodyrth thihnapratubrnedinbwrkh phukhnxxkmachumnumyinditxkarphngthlaylngkhxngkaaephngebxrlininpi 1989 chaweyxrmntawnxxkcanwnmakphyayamkhamipyngeyxrmnitawntkephuxxisrphaphaelachiwitthidikwa thaiheyxrmnitawnxxktdsinicsrangkaaephngebxrlinkhunmaephuxpxngknkarlklxbkhamaedn kaaephngebxrlinthuksrangkhunxyangrwderwinpi 1961 kaaephngaehngniidklayepnsylksnkhxngsngkhrameynrahwangfayesrikbfaykhxmmiwnist karphngthlaylngkhxngkaaephngebxrlininpi 1989 idklayepnsylksnkhxngkarlmslaykhxngrabxbkhxmmiwnist namasungkarrwmpraethseyxrmniinpithdma kxnthicatammadwykarlmslaykhxngshphaphosewiytinpiihhlng yukhhlngkarrwmpraeths kh s 1990 pccubn ebxrlinklayepnemuxnghlwngediywkhxngpraethsxikkhrng inkhnathixditemuxnghlwngxyangbxn idrbsthanathieriykwa bunedischtth nkhrshphnth sungcakhngthithakarihykhxngbanghnwynganexaiw karyaythithakarrthbalaelwesrcinpi 1999 aelaesrsthkickhxngeyxrmniidetibotxyangtxenuxng nbtngaetkarrwmpraeths eyxrmnimibthbathxyangaekhngkhninshphaphyuorp lngnaminsnthisyyamasthrichthinpi 1992 aelasnthisyyalisbxninpi 2007 aelarwmkxtngyuorosn eyxrmnisngkxngkalngrksasntiphaphephuxrksaesthiyrphaphinkhabsmuthrbxlkhan aelasngthharipyngxfkanisthansungepnswnhnungkhxngnoybayenothinkarkhbilklumtxliban inkareluxktngpi 2005 xngekla aemrekhil srangprawtisastrepnnaykrthmntrihyingkhnaerk txma inpi 2009 rthbaleyxrmnixnumtiaephnkratunesrsthkicmulkha 5 hmunlanyuor noybaythangkaremuxngthisakhykhxngeyxrmniinchwngtnstwrrsthi 21 idaek khwamkawhnakhxngkarburnakarinyuorp aelakarepliynaeplngipichphlngnganthdaethn Energiewende matrkarephimxtrakarecriyphnthu pronatalism aelaklyuththsahrbkarepliynaeplngkhxngesrsthkicephuxkawsuxutsahrrm 4 0 eyxrmniidrbphlkrathbcakwikvtkarnphuyaythinyuorpinpi 2015 odytlxdhlaypithiphanma praethsrbphuxphyphkwalankhn aelaphthnarabbokhwtathiaeckcayphuxphyphipthwrthphumisastrkayphaphthitng aephnthiaesdngkhwamsungtakhxngpraeths eyxrmniepnpraethsthixyutrngyuorpklangthaiheriykidwaepnpraethsthiepnsunyklangkhxngthwipyuorpmiphrmaednthangthisehnuxtidthaelehnux ednmark aelathaelbxltik thistawnxxktidopaelndaelaechkekiy thisittidxxsetriy aelaswitesxraelnd thistawntktidfrngess lkesmebirk ebleyiym aelaenethxraelnd aelayngmiphrmaedntidkbthaelsabobedinthiepnthaelsabthiihyepnxndb3inthwipyuorp praethseyxrmnimikhnad 357 021 tarangkiolemtrodyaebngepnphundin 349 223 tarangkiolemtr aelaphunna 7 798 tarangkiolemtr epnpraethsthiihyepnxndb 7 inthwipyuorpaelaihyepnxndb 62 khxngolkaeladwyphrmaednmikhwamyawthnghmdrwm 3 757 kiolemtrmipraethsephuxnbanthung 9 praeths thaiheyxrmniepnpraethsthimipraethsephuxnbanmakthisudinthwipyuorp eyxrmnimisphaphthangphumisastrthiaetktangknipcakthangtxnehnuxthungthangtxnit odymithngthirabthangtxnehnuxaelaethuxkekhathangtxnit eyxrmniyngmithrphyakrthrrmchatithisakhy idaek aerehlk thanhin ophaethch im likint yuereniym thxngaedng kasthrrmchati eklux nikekil phunthiephaaplukaelana phumixakas praethseyxrmniswnihymisphaphxakasthixbxun vduhnawmixakastngaetxakashnawinethuxkekhaaexlptxnitipthungsphaphxakasxbxunaelakhxnkhangeyn odythwipmiemkhmakaelamiprimanfncakd inkhnathivdurxnxacaetktangkniptngaetrxnthwipaelaaehngipcnthungxakaseynaelamifntk phakhehnuxmilmtawntkphdpkkhlumsungnaxakaschuncakthaelehnuxthaihxunhphumildlngaelamifnephimkhun inthangklbkn phunthithangtawnxxkechiyngitmixunhphumisungkwapkti tngaeteduxnkumphaphnth 2019 2020 xunhphumiechliyrayeduxnineyxrmnixyuinchwngtasudthi 3 3 C 37 9 F ineduxnmkrakhm 2020 cnthungsungsud 19 8 C 67 6 F ineduxnmithunayn 2019 primannafnrayeduxnechliyxyurahwang 30 litrtxtarangemtrineduxnkumphaphnthaelaemsayn 2019 thung 125 litrtxtarangemtrineduxnkumphaphnth 2020 chwomngaesngaeddechliyrayeduxnxyurahwang 45 ineduxnphvscikayn 2019 thung 300 ineduxnmithunayn 2019 xunhphumisungsudthiekhybnthukiwineyxrmnikhux 42 6 C emuxwnthi 25 krkdakhm 2019 inemuxnglinekn aelaxunhphumitasudkhux 37 8 C emuxwnthi 12 kumphaphnth 1929 inemuxngowhnsakh khwamhlakhlaythangchiwphaph inpi 2008 xanaekhtkhxngpraethseyxrmnisamarthaebngsphaphphundinidodyaebngepnphunthithakin 34 paim 30 1 thunghyathawr 11 8 phuchaelastwineyxrmniswnihyepnphuchaelastwinyuorpklangodytnimswnihykcaepn ebirch oxk aelatnimphldibxun thiphbtamphunkcaepn mxss efirn khxrnflawewxr ehdra stwpakcaepn kwang hmupa hmacingcxkaedng aebdecxryuorp krataypaaelaxacmibiewxrbriewnchayaednpraethsopaelnddwy sungkhxrnflawewxrsifaekhyepndxkimpracachatidwy eyxrmnimixuthyanaehngchati 16 aehng rwmthungekhtsngwnchiwmnthl 17 aehng aelaswnstwmakthung 400 aehng swnstwebxrlin Zoologischer Garten Berlin epnswnstwthiekaaekaelamichuxesiyngthisudineyxrmni epidbrikarmatngaet kh s 1844 aelaidrbkaryxmrbihepnswnstwthimikhwamhlakhlaykhxngsingmichiwitmakthisudinolkkaremuxngkarpkkhrxngkarrwmpraethsinpi 1990 nn esmuxnepnkarphnwkpraethseyxrmnitawnxxkekhaepnswnhnungkhxngpraethseyxrmnitawntk dngnnrabbraebiybkarpkkhrxngthnghmdinpraethseyxrmniihmni cungyudexarabbraebiybedimkhxngeyxrmnitawntkmathnghmd kdhmaysungsudhruxrththrrmnuykhxngpraethseyxrmnieriykwa krundekesthth Grundgesetz hruxaeplxyangtrngtwidwa kdhmayphunthan thukbyytikhuninpi 1949 ephuxichepnrththrrmnuykhxngpraethseyxrmnitawntk karaekikhkdhmaychbbnicaepntxngidrbesiyngxyangnxysxnginsamcakthiprachumrwmsxngsphaaela xyangirktam bthbyytiekiywkbsiththikhnphunthan karaeykichxanac okhrngsrangshphnth aelasiththiinkartxtankhwamphyayamlmlangmixacthukaekikhid rthsmachiktamrththrrmnuy praethseyxrmniprakxbdwysibhk rth eyxrmn Bundesland bunedslnd incanwnni ebxrlinaelahmbwrkh misthanaepnnkhrrth eyxrmn Stadtstaaten chtdthchtaethin inkhnathi ebremin epnrththiprakxbdwysxngnkhrrthkhuxebreminaelaebremxrhaefin inkhnathixiksibsamrththiehlux misthanaepnthrarth eyxrmn Flachenlander aeflechinaelnedxr thukrthmirthbalthxngthinepnkhxngtnexng samarthtrakdhmayaelacdekbphasiexngtamkrxbkhxngrththrrmnuyaehngshphnth niedxrskhesin ebremin hmbwrkh emkhelinbwrkh fxrphxmemirn skhesin xnhlth skhesin brnedinbwrkh ebxrlin thuxringengin ehsesin nxrthirn ewsthfaelin irnlnth flths ibexirn baedin ewuxrthethimaebrkh sarlnth chelswich hxlchitn rth emuxnghlwng phunthi km2 prachakr 2015 GDP pi 2015 phnlanyuor GDP txhwpi 2015baedin ewuxrthethimaebrkh chtuththkarth 35 752 10 879 618 461 42 800ibexirn miwnik 70 549 12 843 514 550 43 100ebxrlin ebxrlin 892 3 520 031 125 35 700brnedinbwrkh phxthsdm 29 477 2 484 826 66 26 500ebremin ebremin 404 671 489 32 47 600hmbwrkh hmbwrkh 755 1 787 408 110 61 800ehsesin wisbaedin 21 115 6 176 172 264 43 100emkhelinbwrkh fxrphxmemirn chewrin 23 174 1 612 362 40 25 000niedxrskhesin hnonefxr 47 618 7 926 599 259 32 900nxrthirn ewsthfaelin dusesildxrf 34 043 17 865 516 646 36 500irnlnth flths imnths 19 847 4 052 803 132 32 800sarlnth sarbrukhekhin 2 569 995 597 35 35 400skhesin edrsedin 18 416 4 084 851 113 27 800skhesin xnhlth mkhedxbwrkh 20 445 2 245 470 57 25 200chelswich hxlchitn khil 15 763 2 858 714 86 31 200thuxringengin aexrfwrth 16 172 2 170 714 57 26 400praethseyxrmni ebxrlin 357 376 82 175 684 3025 37 100 faybrihar frngkh wlethxr chitnimexxr prathanathibdikhnpccubn oxlf chxlths naykrthmntrikhnpccubn prathanathibdishphnth Bundesprasident epntaaehnngpramukhaehngrth idrbeluxkcakthiprachumihyshphnth Bundesversammlung sungprakxbdwysmachiksphashphnth Bundestag aelasmachikkhnamntrishphnth Bundesrat prathanathibdithahnathiepntwaethnkhxngshphnth prathanathibdikhnpccubnkhuxfrngok wxletxr sitnimexxr taaehnngnaykrthmntrishphnth eyxrmn Bundeskanzler epntaaehnnghwhnarthbal epnphuichxanacbrihar hwhnarthbalkhnpccubnkhux oxlf chxlths krathrwngaehngrthbalshphnth rthbalshphnthkhxngpraethseyxrmniprakxbdwy 14 krathrwng aelasanknaykrthmntrishphnth faynitibyyti xakharirchsthakhinkrungebxrlin epnthiprachumrthsphakhxngeyxrmni xanacnitibyytiepnkhxngrthsphasungprakxbipdwy sphaphuaethnrasdr Bundestag thahnathiepnsphalang smachiksphamacakkareluxktngodytrng aelakhnamntrishphnth Bundesrat epnsphaphuaethnrththngsibhkkhxngshphnth thahnathiepnsphasung rabbphrrkhkaremuxngkhxngeyxrmnimiephiyngsxngphrrkhkaremuxnghlkkhuxphrrkhshphaphprachathipitykhrisetiyn CDU aelaphrrkhprachathipitysngkhmaehngeyxrmni SPD odycnthungpccubnnaykrthmntrimacakephiyngsxngphrrkhni xyangirktam kmiphrrkhthielkkwasungmibthbathsakhyxyang FDP aelaklum Bundnis 90 Die Grunen sungmkekhaepnphrrkhrwmrthbalinrthbalphsm faytulakar eyxrmnimirabbkdhmayaephngthixingkdhmayormnaelakdhmayecxraemnikbangswnphayitsalrththrrmnuyshphnth Bundesverfassungsgericht rabbsalsungsudaebngxxkepnhasalsungmimikhwamechiywchayechphaadanthnginkhdiaephngaelakhdixaya idaek khuxsalasalyutithrrmshphnth aelasalpkkhrxngshphnth eyxrmnimixtrakarkhatkrrmta odymikarkhatkrrm 1 18 khrngtx 100 000 khn n pi 2016 aelainpi 2018 xtrakarekidxachyakrrmodyrwmldlngsuradbtasudnbtngaetpi 1992khwamsmphnthkbtangpraethsphaphrwm eyxrmnimiekhruxkhaykhnathut 227 aehngintangpraeths aelarksakhwamsmphnthkbpraethstang makkwa 190 praeths eyxrmniepnsmachikkhxng enoth xngkhkarephuxkhwamrwmmuxaelakarphthnathangesrsthkic klum 8 klum 20 thnakharolk aela kxngthunkarenginrahwangpraeths eyxrmnimibthbaththithrngxiththiphlinshphaphyuorptngaeterimkxtng aelayngkhngepnphnthmitrthiekhmaekhngkbfrngessaelapraethsephuxnbanthnghmdmatngaetpi 1990 eyxrmnisngesrimkarsrangekhruxngmuxthangkaremuxng esrsthkic aelakhwammnkhngkhxngyuorpthiepnxnhnungxnediywknmakkhun rthbalkhxngeyxrmniaelashrthxemrikaepnphnthmitrthangkaremuxngthiiklchid khwamsmphnththangwthnthrrmaelaphlpraoychnthangesrsthkicidsrangkhwamphukphnrahwangsxngpraeths noybaykarphthnakhxngeyxrmniepnekhtxisrakhxngnoybaytangpraeths cdthaodykrathrwngkhwamrwmmuxthangesrsthkicaelakarphthnaaehngshphnthrthaeladaeninkarodyxngkhkrthidaeninkar rthbaleyxrmnimxngwanoybaykarphthnaepnkhwamrbphidchxbrwmknkhxngprachakhmrahwangpraeths eyxrmniyngepnchatiphubricakhenginchwyehluxpraethsxun rayihyepnxndbsxngkhxngolkinpi 2019 rxngcakshrthxemrika khwamsmphnthkbshphaphyuorp swnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniid praethseyxrmnikbpraethsfrngess mibthbathepnphunakhxngshphaphyuorp aelakalngmunghnasukarrwmkaremuxngkarpkkhrxngkhxngaetlapraethssmachik makhunkbshphaphyuorpmakkhun hlngcakaephsngkhramolkkhrngthi 2inyukhnasieyxrmni eyxrmniphyayamimyungekiywkbkhwamkhdaeyngthangkarthharkhxngpraethsxunmaknk phvtikrrmnierimepliynaeplnginpi 1999 emuxeyxrmnitdsinicsngthharekharwmsngkhramkhxsxwx eyxrmniaelafrngessyngepnpraethshlkthikhdkhankarrukranpraethsxirkkhxngshrthinpi 2003 pccubn eyxrmnikalngphyayamekhaepnsmachikthawrkhxngkhnamntrikhwammnkhngaehngshprachachati echnediywkb yipun aela brasil khwamsmphnthkbpraethsithy khwamsmphntheyxrmni ithy eyxrmni ithykarthut insmythieyxrmniyngkhngaeykepnrthesrihlayrth idmirthsakhyxyangprsesiythicdtngcdtngkhnathutsnthwimtriaehngprsesiymayngsyam odymihwhnakhnathutkhux phrxmkhna sungprakxbdwynkwithyasastrkbchaweyxrmnphuechiywchaysakhatang odyedinthangmathungsyam n wnthi 22 phvscikayn ph s 2405 sungtrngkbrchsmykhxngphrabathsmedcphracxmeklaecaxyuhw karecrcakarkhaphrarachimtri dankarkhaaelakaredineruxrahwangsxngpraethserimkhuninwnthi 6 mkrakhm ph s 2406 odymiecafakrmhlwngwngsathirachsnith epnhwhnakhnaecrcafayithy sungthangprsesiyimminoybaylaxananikhminaethbexechiyxakheny karecrcaesrcsinaelalngnamsyya n wnthi 7 kumphaphnth ph s 2406 odysyyarabuthungkarptibtiimtritxkn txmainpi ph s 2422 idmikartngsthanthutithy n krungebxrlin aela ph s 2431 idmikareluxnradbsthankngsuleyxrmnikhunepnsthanxkhrrachthuteyxrmni n krungethphmhankhr karemuxngswnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniidesrsthkicaelakarkhaswnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniidkarthxngethiywswnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniidkxngthphekhruxngbinyuoriftetxr EF 2000 khxngkxngthphxakaseyxrmni bunedisaewr Bundeswehr khuxchuxeriykkxngthphpccubnkhxngeyxrmni aebngxxkepnsamehlakhux kxngthphbk Heer kxngthpherux Marine aelakxngthphxakas Luftwaffe kxngthpheyxrmnmingbpramanmakepnxndbekakhxngolk inpi 2015 ngbpramanthharkhxngeyxrmnixyuthi 32 9 phnlanyuorsungkhidepn 1 2 khxngcidiphikhxngpraeths sungtakwaepahmaykhxngnaot 2 inpi 2015 bunedisaewrmikxngkalngthharthung 178 000 nayaelamithharxasaxik 9 500 nay aelainpi 2001 eyxrmniyngmikarsngthharxxkipptibtipharkicnxkpraethsdwysungepnthharthngphuhyingaelaphuchay odythharphuhyingnnmipraman 19 000 naythipracakarxyuinkxngthph aelainpi 2014 idmikarxangxingcak SIPRI wapraethseyxrmnimikarsngthharipptibtipharkicintangpraethsmakepnxndb4khxngolk aetthahakimmisngkhramhruxkarkxkarray bunedisaewrcaidrbkhasngcakrthmntriwakarkrathrwngklaohmihpkpxngnaykrthmytrihruxbukhkhlsakhy eruxfriektchnbrnedinbwrkh bthbathkhxngbunedisaewridmikarrabuiwinrththrrmnuyeyxrmniwamiephuxpkpxngaelapxngknpraethsethann xyangirktam salrththrrmnuyshphnthidwinicchybthbyytidngklawiwinpi 1994 wakarpkpxnginthiniimidhmaythungaekhkarpkpxngxanaekhtaeladinaednkhxngpraethseyxrmniethann aetyngrwmipthungptikiriyahruxwikvtikhwamkhdaeyngcaktangpraethshruxthixun bnolkthixackwangkhuncnxacmiphltxkhwammnkhngkhxngpraethseyxrmniid ineduxnmkrakhmpi 2015 kxngthpheyxrmnmikxngkalngpracakarxyuintangpraethspraman 2 370 nay sungepnswnhnungkhxngkxngkalngrksakhwamsngbrahwangpraethsrwmthungkxngkalngkhxngbunedisaewrechn inkxngthphnaotthiptibtipharkicinpraethsxirk praethsxfkanisthanaelapraethsxusebkisthancanwn 850 nay aelathhareyxrmninpraethskhxsxwx 670 nay aelakxngkalngrwmdwy UNIFIL inpraethselbanxn 120 nay cninpi 2011 karrbrachkarthharepnsingcaepnsahrbphuchaythimixayu 18 pi aelamihnathirbrachkarthharepnewla 6 eduxn swnphuthiimxyakepnthharsamartheluxkepn Zivildienst karbrikarprachachn epnewla 6 eduxnid hruxxacepnthharxasa 6 pi hruxkarbrikarchukechinechnaephnkdbephlinghruxkachadesrsthkicrthyntemxreseds ebnskhxngpraethseyxrmni praethseyxrmnimiphlitphnthmwlrwminpraeths cidiphi epnxndbsikhxngolkthdcakshrth cin aelayipun eyxrmniyngepnpraethsthimikarsngxxkepnxndbsamkhxngolk rxngcakshrth aelapraethscin pyhathangesrsthkicthisakhykhuxxtrakarcangngan bristhineyxrmnthimithurkicipthwolk xyangechn emxreseds ebns biexmdbebilyu pxrech oflkswaekn exadi maybkh siemns xlixns epntn mitladhlkthrphyinpraeths 8 aehngodymitladhlkthrphyaefrngkhefirtepntladhlkthrphythiihythisudkhxngpraeths aelaepnhnungintladhlkthrphythiihythisudinolk eyxrmniepnphusngxxkthiihythisudkhxngolkinpi 2002 thung 2008 aelaidthakarkhatladrwmkbcininpi 2009 aelapccubnphusngxxkihyepnxndbsxngaelasrangdulkarkhaihy phakhbrikarinrxb 70 khxngcidiphi rwmxutsahkrrm 29 1 0 9 aelaphakhkarekstr phlitphnthkhxngpraethseyxrmniswnihyxyuindanwiswkrrmodyechphaainxutsahkrrmrthynt sinkhasngxxk 10 xndbaerkkhxngeyxrmni idaek yanphahna ekhruxngckr sinkhaekhmi phlitphnthxielkthrxniks xupkrniffa ya xupkrnkhnsng olhaphunthan phlitphnthxahar yangaelaphlastik eyxrmniepnswnhnungkhxngtladediywinyuorpsungmiphubriophkhmakkwa 450 lankhn inpi 2017 esrsthkicpraethskhidepn 28 khxngesrsthkicyuorosntamkxngthunkarenginrahwangpraeths eyxrmniichskulenginthwipkhxngyuorpnnkhuxyuor noybaykarenginkhxngpraethsthukkahndodythnakharklangyuorpsungmisanknganihyinaefrngkhefirt karwicyaelaphthnaepnswnsakhykhxngesrsthkiceyxrmni inpi 2018 eyxrmnixyuinxndb 4 khxngolkinaengkhxngcanwnphlnganwicythangwithyasastraelawiswkrrmthiidrbkartiphimph aelaeyxrmnixyuinxndbthi 9 indchninwtkrrmradbolkinpi 2019 aela 2020 karthxngethiyw prasathnxychwanchitn inrthbawaeriy eyxrmniepnpraethsthimiphuthxngethiywekhamamakepnxndbekakhxngolk n pi 2017 odymikaredinthangekhapraethsthung 37 4 lankhrng ebxrlinklayepnemuxngplaythangthiminkthxngethiywmakthisudepnxndbsamkhxngyuorp karthxngethiywsrangrayidihkbeyxrmnimakkwa 105 3 phnlanyuortxcidiphirwmkhxngeyxrmni aelayngsngphlinechingbwkinkarkratunihmikarcangnganephimthung 4 2 lantaaehnng sthanthiyxdniymkhxngeyxrmni idaekmhawiharokholy pratuemuxngbrnednburk phrarachwng Reichstag Dresden Frauenkirche prasathnxychwanchitn prasathihedilaebrkh aelaswnsnukaelarisxrth Europa Park iklemuxngifrbwrkhximibrseka epnrisxrthswnsnukthiidrbkhwamniymmakepnxndbsxngkhxngyuorpokhrngsrangphunthankarkhmnakhm aelaothrkhmnakhm thnn 650 000 kiolemtr rang 41 315 kiolemtr lanaaelachayfng 7 500 kiolemtr thaxakasyan 58 tha thangrthifkhnadrang 1 435 emtr rayathang 41 315 kiolemtr tidrabbrthiffa 19 857 kiolemtr phuodysar 19 500 lanethiyw sinkha 415 4 lantntxpi rthckr 7 734 khn rth DMU dieslrang aela EMU rthiffarang 15 762 khn rthifkhwamerwsungxinetxrsiti exksephrsekhruxngbinaexrbs ex380 khxngsaykarbinlufthnsa eyxrmniepnsunyklangkarkhmnakhmkarkhnsnginthwipyuorpenuxngcaktngxyutrngklangkhxngthwipechnediywkbpraethsephuxnbaninyuorptawntkesnthangaelaekhruxkhaythnnkhxngeyxrmninneriykidwaepnpraethsinklumthimiesnthangkhmnakhmthihnaaennthisudinolk mimxetxrewyxxotbahnthimikhnadihyepnxndbsamkhxngolkaelaepnthithrabkndiwathnnesnniimmikarcakdkhwamerw eyxrmniidmikarcdtngekhruxkhayrthifkhwamerwsungthichuxxinetxrsiti exksephrssungcawingphanemuxngsakhy ineyxrmnaelainpraethsephuxnbanxun dwykhwamerwpraman 300 kiolemtrtxchwomng thangrthifkhxngeyxrmnidrbenginsnbsnuncakrthbalsungmienginsnbsnunmakthung 17 phnlanyuorinpi 2014 thaxakasyanthiihythisud idaek thaxakasyannanachatiaefrngkefirt aelathaxakasyannanachatimiwnikaelamisaykarbinthiihythisudkhuxlufthnsaaelayngmisnambinxun xikdwyechnthaxakasyanebxrlinechxenxeflth aelathaxakasyanhmbwrkh aelayngmithiepnthaeruxthikhxnethnenxrthiihythisudkhxngeyxrmniaelaihyepnxndb 17 khxngolk phlngngan inpi 2015 eyxrmniepnpraethsthiichphlngnganmakepnxndb 7 khxngolk rthbaltklngthicayutiorngiffaniwekhliyrthnghmdphayinpi 2021 txbsnxngkhwamtxngkarphlngngankhxngpraethsodyichaehlngphlngnganhmunewiyn 40 eyxrmniyudmninkhwamtklngparisaelasnthisyyaxun xikhlaychbbthisngesrimkhwamhlakhlaythangchiwphaph odyennkarplxymlphista aelakarcdkarnathidi xtrakarriisekhilinkhrweruxnkhxngpraethsxyuinklumthisungthisudinolkpraman 65 karplxyaekseruxnkracktxhwkhxngpraethsnnsungepnxndb 9 inshphaphyuorpinpi 2018 hlaypithiphanma noybaykarepliynaeplngdanphlngngankhxngeyxrmni Energiewende epnkarekhluxnihwthiidrbkaryxmrbsuesrsthkicthiyngyunodyichwithikarprahydphlngnganaelaphlngnganhmunewiyn withyasastr aelaethkhonolyi xlebirt ixnsitn in kh s 1921 eyxrmniminkwicythioddedninsakhawithyasastrtang thiidrbrangwloneblthung 103 rangwl echn phlngankhxngxlebirt ixnsitn aelamks phlngkh thuxepnrakthansakhykhxngfisiksyukhihm aelaidthukphthnatxmaodyphlngankhxngaewrenxr ihesinaebrkh aehrmn fxn ehlmhxlths oyesf fxn efranohefxr aelawilehlm khxnrad erintekn phukhnphbrngsiexks khwamsaercnithaihekhaidrbrangwloneblsakhafisiksinpi 1901 nkwiswkrrmkarbinxwkaschux aewrnaehr fxn ebran phuphthnacrwdinyukhaerkaelatxmaepnsmachiksakhykhxngnasaaelaphthnacrwd Saturn V Moon sungputhangsahrbkhwamsaerckhxngokhrngkarxaphxlol ngankhxng ihnrich aehths indanrngsiaemehlkiffaepnkhwamruthisakhyinkarphthnaothrkhmnakhmsmyihm phankarkxsranghxngptibtikaraerkthimhawithyalysikin 1879 khxngekha Wilhelm Wundt epnekhrditkbsthanprakxbkarkhxngcitwithyaepnxisraechingpracks withyasastr xelkhsnedxr fxn humbxlth inthanankwithyasastrthrrmchatiaela explorer epnphunthanephuxchiwphumisastr karnaekhaaelasngxxkkhxngeyxrmniinpi 2010 cdwaxyuinthisthangthidi mikarkhyaytwephimkhunxyangtxenuxng odykarnaekha mimulkharwmmakkwa 800 000 lanyuor swnkarsngxxkkhyaytwephimkhunpraman 18 khidepnmulkharwmpraman 950 000 lanyuor odyincanwnni 95 sngxxkipyngtladyuorp aelakwa 11 sngxxkipyngtladexechiy odyechphaacin sungmisdswnephimkhunepn 5 5 khxngkarsngxxkthnghmd nxkcakni inchwngpi 2009 10 xutsahkrrmyanyntkhxngeyxrmniprbtwdikhunmak enuxngcakkarsngsuxcaktangpraethsephimsungkhun odyechphaacakcin odyinpi 2010 eyxrmnisngxxkrthephimkhun 24 aelakarphlitrthyntinpraethsephimkhun 12 karsuksa mhawithyalyekxethxaehngaefrngkefirt karsuksaphakhbngkhberimtngaetxayu 6 18 pi rwmthnghmd 12 pi sungnkeriyncaepntxngeriynhlksutrphakhbngkhbxyangnxy 9 pi inbangrth 10 pi hlngcaknnnkeriynsamartheluxkeriynhlksutrsayxachiphhruxfukngansungepnkareriynaebbimetmewlaid orngeriynexkchnineyxrmnimiimkiaehngthidaeninkarodynksxnsasna orngeriynswnihyepnorngeriynrthbal eriynfriimtxngesiykhaelaeriyn hnngsuxaelataraeriynmkmiihnkeriynyumimtxngsux aetthacaepntxngichkhxngswntwkcaihphupkkhrxngbricakhengintamkalngthrphythimi emuxnkeriynmixayu 6 pi caekhaeriynchnprathmsuksaepnewla 4 pi hlngcakcbprathmsuksaaelwcungsuksatxinradbmthymsuksa aebngepn 4 praephthidaek Secondary General School Houptschule epnorngeriynmthymsuksathiihkarsuksawichaphunthanthwip aelawichaaenanawichachiph hlngcbnkeriyncaidrbibprakasniybtrephuxepnpratusukarsuksasaywichachiph Intermediate School Realschule epnorngeriynthixyurahwangorngeriynmthymsuksathiihkarsuksawichaphunthanthwip Secondary General School kborngeriynmthymsuksathiennwichakar Grammar School hlksutrswnihycaenn wichaphunthanthwip hlngcbhlksutr 6 pi aelwcaidprakasniybtrephuxsuksatxipinradbthisungkhun echn orngeriynxachiwathitxngeriynetmewla Grammar School Gymnasium epnkarsuksaradbmthymsuksa 9 pi epnkareriynkarsxnthiennwichakar aelaemuxeriyninradb ekrd 11 13 withikareriyncaaebngepnkareluxkklumwicha Course thithndephuxennbangsakhawichaodyechphaa ephuxetriymtwekhaeriynmhawithyaly aelasudthay Comprehensive School Gesamtshule epnkarphsmphsankareriynkarsxnkhxngorngeriynmthymthng 3 praephthekhadwykn nkeriynerimeriyntngaetekrd 5 10 aelacaerimeriynwichaechphaathang inradbekrd 7 radbxudmsuksahruxmhawithyalykhxngeyxrmnicaaebngsthabnxxkepn 3 praephthhlk caaenktamsakhawicha idaek 1 mhawithyalythwip Universitaten epnkareriynkarsxnhlksutrthwipechnediywkbpraephthxun odymisakhawichathihlakhlayechn sngkhmsastr karsuxsar phasa 2 mhawithyalythangdanwithyasastrprayukt Fachhochschulen caennipthangkarptibtiaelaprayuktichrupaebbkareriynkarsxnthimikarmxbhmaynganihlngmuxthacringinsthanthicringthngphayinmhawithyalyhruxbrisththiekiywkhxng mungennipthisakhawichasarsneths wiswkrrmsastr ethkhonolyi thurkic sngkhmsastr karxxkaebb suksasastr phyabalsastr aelawithyasastr 3 mhawithyalythangdansilpsastr dntri aelaphaphyntr Kunst und Musikhochschulen mhawithyalythangdansilpsastr dntri aelaphaphyntridcdsrrrupaebbkareriynkarsxnthimikhwamepnxisrathisudihkbnkeriynnksuksa sungkrabwnkareriynthimhawithyalywangiwkcasamarthsngesrimkhwamkhidsrangsrrkhkhxngphueriyn kxnekhasuksaphusmkhrxaccatxngthaaebbthdsxbkhwamthndephuxphisucnkhwamsamarththangsilpakhxngtwexnginsakhathieluxkeriynkxn wichathiepidsxncakhxnkhangmikhwamhlakhlay imwacaepnwicitrsilp karxxkaebbechingaefchn phaphyntr dntri ipcnthungkarxxkaebbechingkrafik satharnsukh rabborngphyabalkhxngeyxrmnithieriykwa Krankenhauser mimatngaetyukhklang aelainpccubn eyxrmnimirabbkarduaelsukhphaphaebbxngkhrwmthiekaaekthisudinolk subenuxngmacakkdhmaythangsngkhmkhxng Bismarck inyukh 1880 nbtngaetthswrrs 1880 karptirupaelakhxkahndtang idthaihrabbkarduaelsukhphaphmikhwamsmdul prachakridrbkarkhumkhrxngodyaephnpraknsukhphaphthikahndodykdeknth odymieknththixnuyatihbangklumeluxkthasyyapraknsukhphaphswnbukhkhlid cakkhxmulkhxngxngkhkarxnamyolk rabbkarduaelsukhphaphkhxngeyxrmniidrbenginsnbsnuncakrthbal 77 aelathunexkchn 23 inpi 2013 aela inpi 2014 eyxrmnimikhaichcaykwa 11 3 khxngcidiphithnghmdinkarduaelsukhphaphprachachn eyxrmnixyuinxndbthi 20 khxngolkinpi 2013 indanxayukhyodyrwm odyephschaythi 77 pi aelaephshyingthi 82 pi aelamixtrakaresiychiwitkhxngtharkaerkekidtamak 4 tx 1 000 khn inpi 2019 saehtuhlkkhxngkaresiychiwitkhuxorkhhwicaelahlxdeluxd xyuthi 37 aetorkhxwnineyxrmniyngepnpyhadansukhphaphthisakhy karsuksainpi 2014 phbwarxyla 52 khxngprachakrchaweyxrmnthiepnphuihyminahnkekinhruxepnorkhxwn swsdikar karpraknsngkhminpraethseyxrmni thuxepnaeknsakhykhxngrabbsngkhmsngekhraah kh s 1883 mikartrakdhmayekiywkbkarpraknphykhwamecbpwyid kh s 1884 mikdhmaypraknxubtiehtu kh s 1889 mikdhmaypraknthuphphlphaphaelapraknphuchra thukwnnilukcangcaidrbkarkhumkhrxngtamkdhmay inkrnikarcayenginpraknbanayidmacakkarbarungkhxngnaycang lukcangaelarthchwyxxksasmswnhnung xtraenginbanaykhunxyukbenginrayidhruxkhunxyukbebiypraknthicharaip kharachkarrwmthngphuphiphaksaaelathharmuxxachiphrbenginbanay tamthikdhmaykharthkarkhxnghnwyngantnkahnd inkrnithimikarecbpwy lukcangthukkhnmisiththiidrbkhaaerngnganetmxtraepnewla 6 spdah hlngcaknnbristhpraknecbpwycacayenginkhapwyikhihxikthng 72 spdah bristhpraknecbpwynitxngrbpharakharksaorkhthwip kharksaorkhfn khayaaelakhaorngphyabal inkrnithimixubtiehtuenuxngcakkarthangan lukcangcaidrbenginpraknxubtiehtu aelabanaythicaycaidrbkarcayihepnraypi nbtngaetwnthi 1 emsayn 1971 karpraknxubtiehtutamkdhmayidkhyayrwmthungnksuksa aelankeriyn eyxrmniepnpraethsaerkthiprasbkhwamsaercinkarcdhlkprakndansngkhmaelasukhphaphihaekprachachndwyrabbpraknsngkhmphakhbngkhb hlkkarphunthankhxngrabbkaremuxngeyxrmnkhux khwamepnxnhnungxnediywkn Solidarity karkracayxanacaelabthbathhnathirahwanghnwynganrth swnklang phumiphakh aelaexkchn Subsidiarity aela karmixngkhkrrwm Corporatist organization rabbsukhphaphexngktngxyubnphunthandngklaw rabbbrikarsukhphaphkhxngeyxrmninn phakhrthmibthbathhlkinkarsrangkrxbkdhmayinkarkhwbkhum inkhnathikardaeninngannnkracayihxngkhkrexkchnepnphudaeninkar karptirupineyxrmninnmungennkarihpraoychnkbprachachnaelasngkhm karkahndihmikdhmaypraknsukhphaphthaihprachachnklumtang idrbprakndansukhphaphaebbthwhna karptirupchwnghlngthimungennkarkhwbkhumraycaynnkepnkhwamphyayaminkarkhwbkhumphvtikrrmkhxngphuihbrikaraelaorngphyabalepnhlk ephuxkhwbkhumimihraycaydansukhphaphnnephimmakkwarayidkhxngprachachnprachakrprachakrineyxrmnikracaytwxyuaetktangknmakinaetlaphumiphakhnnkhuxpramanhnunginsamkhxngprachakridaekpraman 25 lankhn ichchiwitxyuin 82 emuxngihy swnxik 50 5 lankhnxyuinchumchnaelaemuxngthimiprachakrrahwang 2 000 thung 100 000 khn nxkcaknnxikpraman 6 4 lankhnxasyxyuinyanthimiprachakrimekin 2 000 khn briewnphuxphyphekhainebxrlin sungkhyaytwxyangrwderwtngaetkarrwmpraethseyxrmni miprachakrmakkwa 4 3 lankhn inekhtxutsahkrrmrimaemnairn aelarwr thisungemuxngtang mkehluxmlaekhahakn ephraaimmiesnkhidkhnxyangchdecnnnmiprachakrmakwa 11 lankhn klawkhux 1 100 khntxtarangkiolemtr phumiphakhxnmiprachakrhnaaenndngklawniaetktangcakxanabriewnthimiprachakrebabangmak xathiechn briewnxnkwangihykhxngrthmarkh brnednbwrk aelaemkhekhlnbwrk fxrphxmefirn eyxrmnimiprachakrhnaaennthung 230 khntxtarangkiolemtr epnpraethsthimikhwamhnaaennmakaehnghnunginyuorp aetkmikhwamaetktangxyangmakrahwangbriewnshphnthdngedim kbbriewnxditsatharnrthprachathipityeyxrmn klawkhuxinrthihmkhxngshphnth aelaebxrlintawnxxkmiprachakrhnaaennthung 140 khntxtarangkiolemtr inkhnathirthkhxngshphnth edim miprachakrhnaaennthung 267 khntxtarangkiolemtr eyxrmniepnplaythangkaryaythinthanthiidrbkhwamniymmakepnxndbsxngkhxngolkrxngcakshrth phuxphyphswnihyxasyxyuineyxrmnitawntkodyechphaainekhtemuxng cakcanwnphuxyuxasyinpraeths 18 6 lankhn 22 5 epnphuxphyphhruxphuyaythinthanbangswninpi 2016 nxkcakni inpi 2015 kxngprachakrkhxngkrmesrsthkicaelasngkhmaehngshprachachatirabuwaeyxrmniepnplaythangkhxngphuxphyphrahwangpraethsthimicanwnsungsudepnxndbsxngkhxngolk praman 5 hrux 12 lankhncakthnghmd 244 lankhn n pi 2018 eyxrmnixyuinxndbthi 5 inshphaphyuorpinaengkhxngepxresntkhxngphuxphyphinprachakrkhxngpraethsthi 12 9 echuxchati eyxrmn 91 5 turki 2 4 xun 6 1 prakxbipdwychawkrik xitali opaelnd rsesiy esirbaelaokhraext epnklumihy swnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniidphasa phasaeyxrmnepnphasapracachatikhxngeyxrmni aelayngepnhnungin 24 phasathangkarkhxngshphaphyuorp aelaepnhnunginsamphasakhxngkhxngkhnakrrmathikaryuorp phasaeyxrmnepnphasaaerk thierimphudknxyangaephrhlayinshphaphyuorp odymiecakhxngphasapraman 100 lankhn phasaxun thiichknineyxrmni idaek phasaednmark phasaernnich phasaesxrebiyn phasaormani phasafriesiynehnux aelaphasaaesethxrlndfriesiyn phasaehlaniidrbkarkhumkhrxngodykdbtryuorpsahrbphasainphumiphakhhruxchnklumnxyihsamarthichidinthwipyuorp nxkcakniyngmiphasacakklumphuxphyphthiichmakthisud idaek turki xahrb ekhird opaelnd phasabxlkhan aelarsesiy odythwipaelw chaweyxrmnsamarthphudidhlayphasa 67 khxngphlemuxngeyxrmnxangwasamarthsuxsardwyphasatangpraethsxyangnxyhnungphasa aela 27 samarthsuxsaridxyangnxysxngphasa sasna xasnwiharokholy obsthkhathxlikthimichuxesiyng idrbkarykyxngihepnmrdkolk karsarwcsamaonprachakrkhxngeyxrmninpi 2011 aesdngihehnwasasnakhristepnsasnathiihythisudineyxrmni ody 66 8 rabuwatnexngepnkhrisetiyn 31 7 prakaswatnexngepnopretsaetnt rwmthngsmachikkhxngkhristckrxiaewneclikhlineyxrmni sungrwmthungshphaphluethxrn aelakhristckrxisra eyxrmn Evangelische Freikirchen 31 2 prakaswatnexngepnchawormnkhathxlik aelaphunbthuxxxrothdxkskhidepn 1 3 tamkhxmulcakpi 2016 khristckrkhathxlikaelakhristckrxiaewneclikhlxangwamismachik 28 5 aela 27 5 tamladb sasnaxislamepnsasnathiihyepnxndbsxngkhxngpraeths inkarsarwcsamaonprachakrpi 2011 1 9 khxngprachakrsamaon 1 52 lankhn nbthuxxislam chawmuslimswnihyepnchawsunniaelaxaelwicakturki aetmichawchixah xamadiyas aelanikayxun canwnnxy sasnaxunmiprachakrnxykwahnungepxresntkhxngprachakreyxrmnithnghmdwthnthrrmwthnthrrmineyxrmnithukkahndodykraaesthangpyyaaelakraaesniyminyuorp inxdit eyxrmniidrbkarkhnannamwa Das Land der Dichter und Denker dinaednaehngkwiaelankkhid enuxngcakbthbathhlkthinkekhiynaelankprchyakhxngeyxrmniinkarphthnakhwamkhidaebbtawntk phlsarwckhwamkhidehnthwolkkhxng BBC epidephywawthnthrrmkhxngeyxrmnimixiththiphlechingbwkmakthisudinolkinpi 2013 aela 2014 eyxrmniepnthiruckkndiineruxngpraephniethskalphunban echn ethskalxxkothebxrefstaelaethskalkhristmas sungrwmthungkarprakwdkaraetngkaykhristmas tnkhristmas ekhkstxleln aelanganruneringxun inpi 2016 yuensok idkhunthaebiynsthanthirwmthungsingthicbtxngimid 41 raykarihepnmrdkolk wnhyudnkkhtvksineyxrmniodymakcakahndodyaetlarth aelathukwnthi 3 tulakhmcathuxepnwnchatimatngaetpi 1990 odymikarechlimchlxngepn Tag der Deutschen Einheit German Unity Day wrrnkrrm nganekhiynkhxngchaweyxrmnmicuderimtnmatngaetyukhklang odyminkekhiynthimikhwamsamarthaelasrangphlnganxxkmamakmay nganwrrnkrrmmkekhiyndwyphasaeyxrmnepnphasahlk aelahlayeruxngkthukekhiynkhunodynkekhiyncakpraethsephuxnbanthimiechuxsayeyxrmnidaek xxsetriy aela switesxraelnd inpccubnwrrnkrrmeyxrmniyngkhngyudkarichphasaeyxrmnepnhlk aetkmikarichphasathxngthinbang nganekhiynmksathxnthungprawtisastrpraeths karthasngkhram khwambxbchahlngkarphayaephsngkhramolk aelakhwamrkwyrun niyayaenwesiydsisngkhmmiihehnbanginpccubnaetimmaknk nkekhiynphumixiththiphlkhxngstwrrsthi 20 idaek aekrharth ehaphthmn othms mnn aehrmn ehsesx ihnrich ebil aela kunethxr krs tladhnngsuxineyxrmniihyepnxndbsamkhxngolk rxngcakshrthxemrikaaelacin spdahhnngsuxaehngchatithiaefrngkefirtmikhwamsakhythisudinolkinaengkarkharahwangpraeths odymipraephnithiyawnankwa 500 pi spdahhnngsuxilphsikkidrbkhwamniymechnkn sthaptykrrm obsthaemphraedrsedin obsthopretsaetntkhxngnikayluethxaern epnsthaptykrrmormaensk sthaptykrrmkhxngeyxrmniidrbxiththiphlcakwthnthrrmhlaychatitngaetyukhobran phsmphsanepnsingpluksrangthiepnexklksnkhxngtnexng instwrrsthi 13 silpasitlokthikh aelasthaptykrrmormaensk mibthbathhlkinngankxsrang aethlngcakkarptirupnikayopretsaetnt praethskerimidrbxiththiphlkhxngsilpasitlyukherenssxngs instwrrsthi 17 eyxrmnierimmikarfunfurupaebbsthaptykrrminpraeths odymikarpradbtkaetngxakhartang makkhun echn wihar obsth txma instwrrsthi 18 silpasingpluksrangkhxngxitaliaelafrngessinsitlorokhokhmibthbathhlkineyxrmnikxncaldlngtamladbinstwrrsthi 19 emuxlththinioxkhlassikhmibthbathinyuorp inpccubn rupaebbsthaptykrrmineyxrmniaetktangknipinaetlaphumiphakh rahwangkarphthnaxutsahkrrminstwrrsthi 19 aela 20 emuxngihy echn miwnikhruxebxrlin idphthnacakekhtethsbalkhnadelkmakipcnthungemuxngihyradbolk dngnnwthnthrrmthangsthaptykrrmemuxngkhxngeyxrmnicungimichaekhinemuxngethann aetyngthuksrangodyemuxngkhnadklang emuxngelkinchnbth aelahmubankhnadihyxikdwy dntri luthwich fn ebthohefin khitkwiphumichuxesiyng eyxrmniminkdntri khitkwi aelankpraphnththimichuxesiyngradbsaklmakmay imwacaepnluthwich fn ebthohefin oyhn esbsthixn bkh oyhnenis brams richcharth wakenxr cxrc fridrik aehnedil oraebrth chumn eflikhs emnedilsosn kharl xxrf epntn pccubneyxrmniepntladdntrithiihythisudxndb 2 khxngyuorp aelaxndb 4 khxngolk dntrieyxrmnerimidrbkhwamniymmakkhuninchwng stwrrsthi 20 21 xathiechn wngskxrepiyns kb wngrmsitn wngehlaniepnthiruckkndimakthisudinradbolk othkhioxohethl epnwngpxprxkthimichuxesiyngwnghnungineyxrmn epntn xahar xahareyxrmnaetktangcakphunthisuphunthi echn inphakhitkhxngbawaeriy aela chwaebin rwmknsrangwthnthrrmkarprungxahartamaebbswitesxraelndaelaxxsetriy hmuaelaikepnenuxstwthiniymbriophkh odyhmuepnthiniymmakthisud aelaenuxwwkidrbkhwamniymechnkn eyxrmniyngkhunchuxindankaraeprrupenuxstwinrupkhxngiskrxk aelaaehm iskrxkeyxrmnepnhnunginxaharpracachatithimichuxesiyngodngdngipthwolk odyeyxrmniphlitiskrxkmakkwa 1500 chnidxaharxinthriyidrbswnaebngtladpraman 3 0 aelakhadwacaephimkhunxikSchwarzwalder Kirschtorte ekhkaeblkhfxerstepnxaharwangthikhunchuxkhxngeyxrmniiskrxkeyxrmn hnunginxaharthikhunchuxthisudkhxngpraethseyxrmni chaweyxrmnmikhaphudtidpakthisathxnthungwthnthrrminkarrbprathanxaharwa rbprathanxaharechaechnckrphrrdi klangwnechnkstriy aelaxahareynehmuxnkhxthan xaharechamkprakxbdwykhnmpngkxnelk Brotchen thaaeymhruxnaphung hruxthankbenuxeynaelachis bangkhrngmiikhtm thyphuchhrux Muesli kbnmhruxoyekirt kwa 300 chnidkhxngkhnmpngmicahnayinranebekxrithwpraeths phuxphyphcakhlaypraethsidnaxaharnanachatimaephyaephrcnthaihekidkhwamniymxahartangchati echnxaharxitaeliynphissaaelaphasta xaharturkiaelaxahrbidaek Doner aela Falafel odyechphaainemuxngihynxkcakranxaharphunemuxngaelw yngmiranxaharnanachatiaephrhlayimwacaepnranxaharcin krik xinediy ithy yipunaelaxun aemwaiwncaepnthiniyminhlaypraeths aetpraethseyxrmniekhruxngdumaexlkxhxlpracachatikhuxebiyr aemkhneyxrmncabriophkhebiyrtxkhncaldlng aetprimankarbriophkhebiyr 127 litrtxpitxkhnineyxrmnikyngkhngepntwelkhsungthisudinolk chnidkhxngebiyrineyxrmniidaek Alt Bock Dunkel Kolsch elekxr Malzbier Pils aela Weizenbier nxkcakni naaerxdlm aela Schorle phsmkbnaphlim kepnthiniymechnkn ethskalsakhy strichaweyxrmnaetngkayinchud Dirndl chudstridngedimkhxngrthbawaeriykhnanaebiyr Hacker Pschorr Brewery maesrifinethskal xxkothebxrefst ethskalpracapithimichuxesiyngipthwolkidaek xxkothebxrefst Oktoberfest n emuxngmiwnik odycdkhunepnpracainchwngplayeduxnknyaynthungeduxntulakhmkhxngthukpi odychaweyxrmnaelankthxngethiywcakthwthukmumolkcamarwmechlimchlxngdwykardumebiyraelaxaharemnuchnna echn khahmu hmuyang aelaiskrxk aelamikaretnradwykhwamsnuksnan ethskalxun thimichuxesiyngechn ethskalkharniwal krungebxrlin odycapidthnnklangemuxngephuxepidoxkasihkhbwnphaehrdthichux Karneval der Kulturen idxwdkhwamswyngamkhxngkaraetngkayaefnsisisnchudchadedinkhbwntamthxngthnn aelaepidoxkasihpraethstang thwolkcdkhbwnphaehrdmarwmkhbwndwy aelayngmiethskalwnphxkhxngeyxrmni cdkhuninchwngeduxnphvsphakhm caehnphuchayinaetlaemuxngaetngtwaeplk naebiyripdumchlxngkninswnsatharnaaelamkcadumkncnemaimidsti nxkcakcaepnwnphxaelw inphasaeyxrmnkhawa Mannertag hrux Herrentag yngmikhwamhmaywa wnkhxngphuchay xikdwy ethskalnicungepnoxkasihchaychaweyxrmnaesdngxxkthungsychatiyanintwexngaelapldplxykhwamekhriydcakkarthanganxyangetmthi wnhyud swnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniidsuxaelawngkarbnething studiox Babelsberg in phxthsdm thuxepnstudioxphaphyntrkhnadihyaehngaerkinolk tladothrthsnkhxngeyxrmniepntladthiihythisudinyuorp odymikarrbchmothrthsnpraman 38 lankhrweruxn khrweruxnineyxrmnipraman 90 miekhebilthiwihruxthiwidawethiymphrxmchxngsatharnaaelachxngechingphanichythiepidihchmfrimakmay misthaniwithyukhxngrthaelaexkchnmakkwa 300 aehng ekhruxkhaywithyuaehngchatikhux Deutschlandradio aela Deutsche Welle tladhnngsuxphimphaelanitysarkhxngeyxrmniihythisudinyuorp nitysarthiihythisud idaek ADAC Motorwelt aela Der Spiegel eyxrmnimitladwidioxekmkhnadihy miphuelnmakkwa 34 lankhnthwpraeths thayxdkhayrwmthwpraethsidmakkwa 8 5 lanyuorinpi 2020 wngkarphaphyntrkhxngeyxrmnimixiththiphltxwngkarphaphyntryuorp echnediywkbfrngessaelaxitali phlnganaerkkhxngphinxng Skladanowsky thukaesdnginpi 1895 studiox Babelsberg thimichuxesiyngin phxthsdm kxtngkhuninpi 1912 epnstudioxphaphyntrkhnadihyaehngaerkinolk phukakb Fritz Lang s idkakbphaphyntreruxng Metropolis 1927 idrbkarkhnannamwaepnphukakbphaphyntraenwisiferuxngihyeruxngaerk phaphyntrthimichuxesiyngthiidrbrangwlsakhyidaek dieblchthrxmemil The Tin Drum Die Blechtrommel idrangwlxxskarsakhaphaphyntrphasatangpraethsyxdeyiyminpi 1979 phaphyntreruxngxunthiidrangwlinsakhaniidaek Nowhere in Africa Nirgendwo in Afrika inpi 2002 aela The Lives of Others Das Leben der Anderen inpi 2007 phithimxbrangwl European Film Awards pracapicdkhunthuk piinkrungebxrlin sungepnthitngkhxng European Film Academy ethskalphaphyntrnanachatiebxrlin hruxthiruckinchux Berlinale sungmxbrangwl hmithxngkha ihaekphaphyntryxdeyiym aelacdkhunthukpitngaetpi 1951 epnhnunginethskalphaphyntrchnnakhxngolk kila futbxlthimchatieyxrmnichnaelisfutbxlolk 2014 futbxlepnkilathikhneyxrmnniymmakthisudsmakhmfutbxleyxrmnthuxepnxngkhkrdankilathimikhnadihythisudinolk eyxrmnimilikkaraekhngkhnbunedislikathiidrbkhwamniymsung odymiyxdphuchmsungthisudepnxndbsxngkhxngolk thimchatichudihykhxngeyxrmni Deutsche Fussballnationalmannschaft prasbkhwamsaercsunginkaraekhngkhnnanachati odychnaelisfutbxlolk 4 smy futbxlchingaechmpaehngchatiyuorp 3 smy aelafifakhxnefedxerchnskhph 1 smy eyxrmniyngepnchatiediywinolkthichnaelisfutbxlolkthnginpraephththimchayaelathimhying eyxrmniyngepnhnunginpraethsphunadankilathakhwamerwchnnakhxngolk phuphlitchuxdngxyangbiexmdbebilyu aela emxreseds ebns epnphuphlitthioddedninwngkarmxetxrspxrt aelayngmirthaekhngcakphxrechxsungepntwaethnrthinkarchnakaraekhngkhn 24 chwomng elxmxng 19 khrng aelarthkhxngxawdi chnaxik 13 khrng michchaexl chumkhekhxr nkaekhngrthxachiphidsrangsthitimxetxrspxrtmakmayinxachiphkhxngekha odychnakaraekhngkhn Formula One World Drivers Championships thung 7 smy nxkcakniyngmi esbsthixn efthethil sungepnhnunginhaxndbaerkkhxngnkaekhngfxrmulawnthiprasbkhwamsaercmakthisudtlxdkal kilaxun thiepnthiniymidaek khima pnckryan pinekha kxlf ski aela ethnnis odyminkethnnisradbolkmakmay echn setffi kraf ecakhxngtaaehnngchnaelisaekrndsaelm 22 smy aelathasthitikhrxngtaaehnngxndb 1 khxngolkyawnanthisud bxris ebkekhxr phuchnaelisaekrndsaelm 6 smy filipp okhhlchirebxr thxmmi aehs aelamisxngnkethnnisthimichuxesiynginpccubnidaek xneclikh aekhrebxr aela xelkhsnedxr seferf eyxrmniepnhnunginchatithiprasbkhwamsaercinkilaoxlimpik odymicanwnehriyyrangwlrwmmakthisudepnxndbsamtlxdkal nbrwmthngeyxrmnitawnxxkaelaeyxrmnitawntk eyxrmniyngepnpraethslasudthiidepnecaphaphkilaoxlimpikvdurxnaelaoxlimpikvduhnawphayinpiediywkn 1936 aelaepnecaphaphoxlimpikvdurxnkhrnglasudinpi1972 cdkhunthinkhrmiwnikduephimshphaphyuorp ckrwrrdieyxrmn karptiwtieyxrmn karrwmchatieyxrmn chaweyxrmn phasaeyxrmn futbxlthimchatieyxrmnihmayehtutngaet kh s 1952 thung 1990 dslithaedrdxythechin thnghmdekhyepnephlngchati aetcarxngbththi 3 inoxkasphiess tngaet kh s 1991 echphaabththi 3 ethannthiepnephlngchati ebxrlinepnemuxnghlwngephiyngaehngediywtamrththrrmnuyaelaepnthitngrthbal odynitiny aetedimemuxnghlwngchwkhrawkhxngshphnthsatharnrtheyxrmnikhuxbxn sungmisthanaphiessepn emuxngshphnth Bundesstadt aelaepnthitnghlkkhxngkrathrwnghkaehng krathrwngthukaehngmisanknganxyuinemuxngthngsxngaehng phasaednmark eyxrmnta ormani aelafriechiythuxepn The Bundesrat is sometimes referred to as a upper chamber of the German legislature This is technically incorrect since the German Constitution defines the Bundestag and Bundesrat as two separate legislative institutions Hence the federal legislature of Germany consists of two unicameral legislative institutions not one bicameral parliament shphnthsatharnrtheyxrmnithukrwmipinekhtkhrxbkhrxngkhxngxngkvs xemrika aelafrngessinwnthi 23 phvsphakhm kh s 1949 swnsatharnrthprachathipityeyxrmnithukkxtngininwnthi 7 tulakhm kh s 1949 xngkvs Federal Republic of Germany eyxrmn Bundesrepublik Deutschland ˈbʊndesʁepuˌbliːk ˈdɔʏtʃlant fngesiyng xangxing Reprasentation und Integration phasaeyxrmn cakaehlngedimemux 7 March 2016 subkhnemux 8 March 2016 The German Federal Government deutschland de 23 January 2018 cakaehlngedimemux 30 April 2020 Gesley Jenny 26 September 2018 The Protection of Minority and Regional Languages in Germany Library of Congress cakaehlngedimemux 25 May 2020 CIA World Factbook Central Intelligence Agency khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 2016 02 11 subkhnemux 30 August 2014 a href wiki E0 B9 81 E0 B8 A1 E0 B9 88 E0 B9 81 E0 B8 9A E0 B8 9A Cite web title aemaebb Cite web cite web a rabu archivedate aela archive date makkwahnungraykar help rabu archiveurl aela archive url makkwahnungraykar help Surface water and surface water change Organisation for Economic Co operation and Development OECD cakaehlngedimemux 24 March 2021 subkhnemux 11 October 2020 Bevolkerung nach Geschlecht und Staatsangehorigkeit Destatis cakaehlngedimemux 23 August 2019 subkhnemux 15 July 2018 World Economic Outlook database April 2021 International Monetary Fund April 2021 cakaehlngedimemux 12 April 2021 subkhnemux 12 April 2021 Gini coefficient of equivalised disposable income cakaehlngedimemux 9 October 2020 subkhnemux 21 June 2022 Human Development Report 2020 United Nations Development Programme 15 December 2020 cakaehlngedimemux 15 December 2020 subkhnemux 15 December 2020 Mangold Max b k 2005 Duden Ausspracheworterbuch phasaeyxrmn 6th ed Dudenverlag pp 271 53f ISBN 978 3 411 04066 7 Germany Population 2021 Worldometer www worldometers info phasaxngkvs Total population of the EU member states in 2019 and 2050 Statista phasaxngkvs Population of Europe 2021 by country Statista phasaxngkvs Population of Cities in Germany 2021 worldpopulationreview com www gcb de phasaxngkvs khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 2021 09 10 subkhnemux 2021 09 10 a href wiki E0 B9 81 E0 B8 A1 E0 B9 88 E0 B9 81 E0 B8 9A E0 B8 9A Cite web title aemaebb Cite web cite web a rabu accessdate aela access date makkwahnungraykar help rabu archivedate aela archive date makkwahnungraykar help rabu archiveurl aela archive url makkwahnungraykar help History of Germany Encyclopedia Britannica phasaxngkvs German History History of Germany German Culture germanculture com ua History of Germany www german way com Short History of Germany Nations Online Project www nationsonline org giz Germany s role in the world www giz de phasaxngkvs Germany and the New Global Order The Country s Power Resources Reassessed E International Relations phasaxngkvsaebbxemrikn 2019 09 22 Entwicklungspolitik Deutsches Institut fur The implementation of the G7 and G20 gender equality goals in Germany www die gdi de phasaeyxrmn giz Shaping multilateral development policy and positioning German development policy concerns in the G7 and G20 www giz de phasaxngkvs Germany country profile BBC News phasaxngkvsaebbbritich 2018 09 17 subkhnemux 2021 06 25 GDP current US Germany Data data worldbank org https wits worldbank org CountryProfile en Country WLD Year 2012 TradeFlow Export Team Study eu Study in Germany for free What you need to know www study eu phasaxngkvs Schulze Hagen 1998 Germany a new history Internet Archive Cambridge Mass Harvard University Press ISBN 978 0 674 80688 7 Wagner G A Krbetschek M Degering D Bahain J J Shao Q Falgueres C Voinchet P Dolo J M Garcia T Rightmire G P 27 August 2010 107 46 19726 19730 Bibcode 2010PNAS 10719726W doi 10 1073 pnas 1012722107 khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 1 January 2015 subkhnemux 27 August 2010 archive archaeology org 3 May 1997 khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 8 February 2013 subkhnemux 27 August 2010 BBC 25 May 2012 khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 3 September 2017 subkhnemux 25 May 2012 31 January 2013 khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 15 February 2015 subkhnemux 31 January 2013 Claster Jill N 1982 Medieval Experience 300 1400 New York University Press p 35 ISBN 0 8147 1381 5 Bowman Alan K Garnsey Peter Cameron Averil 2005 The crisis of empire A D 193 337 The Cambridge Ancient History Vol 12 Cambridge University Press p 442 ISBN 0 521 30199 8 Fulbrook 1991 p 11 Nazi Germany Sky HISTORY TV channel phasaxngkvs Nazism Definition Leaders Ideology amp History Encyclopedia Britannica phasaxngkvs maw dpa 11 March 2008 khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 19 November 2012 subkhnemux 30 October 2011 U S Department of State 10 November 2010 khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 24 March 2011 subkhnemux 26 March 2011 khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 26 February 2017 subkhnemux 8 February 2017 Lemke Christiane 2010 Germany s EU Policy The Domestic Discourse German Studies Review 33 3 503 516 JSTOR 20787989 Research CNN Editorial Eurozone Fast Facts CNN Dempsey Judy 2006 10 31 Germany is planning a Bosnia withdrawal Europe International Herald Tribune The New York Times phasaxngkvsaebbxemrikn ISSN 0362 4331 subkhnemux 2021 10 11 web archive org 2011 05 13 khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 2011 05 13 subkhnemux 2021 10 11 a href wiki E0 B9 81 E0 B8 A1 E0 B9 88 E0 B9 81 E0 B8 9A E0 B8 9A Cite web title aemaebb Cite web cite web a CS1 maint bot original URL status unknown lingk web archive org 2015 01 01 khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 2015 01 01 subkhnemux 2021 10 11 a href wiki E0 B9 81 E0 B8 A1 E0 B9 88 E0 B9 81 E0 B8 9A E0 B8 9A Cite web title aemaebb Cite web cite web a CS1 maint bot original URL status unknown lingk Image 432 Flying Camera Satellite Images 1999 2015 10 15 thi ewyaebkaemchchin Lloyd Reeds Map Collection McMaster University Library 0eo ogrnjvo hko Average monthly temperature 2020 2021 Germany Statista phasaxngkvs Statista phasaxngkvs khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 2020 03 23 subkhnemux 2021 09 26 Wetterrekorde Deutschland Wetterdienst de phasaeyxrmn Wetterrekorde Deutschland Wetterdienst de phasaeyxrmn Strohm Kathrin May 2010 Arable farming in Germany PDF Agri benchmark subkhnemux 14 April 2011 Bekker Henk 2005 Adventure Guide Germany Hunter p 14 ISBN 978 1 58843 503 3 Marcel Cleene Marie Claire Lejeune 2002 Compendium of Symbolic and Ritual Plants in Europe Herbs Man amp Culture The Cornflower was once the floral emblem of Germany hence the German common name Kaiserblume BfN Biosphere Reserves www bfn de phasaxngkvs web archive org 2003 10 07 khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 2003 10 07 subkhnemux 2021 10 17 a href wiki E0 B9 81 E0 B8 A1 E0 B9 88 E0 B9 81 E0 B8 9A E0 B8 9A Cite web title aemaebb Cite web cite web a rabu accessdate aela access date makkwahnungraykar help rabu archivedate aela archive date makkwahnungraykar help rabu archiveurl aela archive url makkwahnungraykar help khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 2015 01 01 subkhnemux 2021 10 17 a href wiki E0 B9 81 E0 B8 A1 E0 B9 88 E0 B9 81 E0 B8 9A E0 B8 9A Cite web title aemaebb Cite web cite web a rabu accessdate aela access date makkwahnungraykar help rabu archivedate aela archive date makkwahnungraykar help rabu archiveurl aela archive url makkwahnungraykar help phasaeyxrmn und statistische Landesamter December 2015 khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 6 July 2017 subkhnemux 3 August 2017 phasaxngkvs Statistische Amter des Bundes und der Lander 5 November 2016 khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 5 November 2016 subkhnemux 6 July 2016 Bundesverfassungsgericht Homepage www bundesverfassungsgericht de christoph phasaxngkvsaebbbritich khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 2021 06 20 subkhnemux 2021 10 17 Welle www dw com Deutsche Germany s crime rate fell to lowest level in decades in 2018 DW 02 04 2019 DW COM phasaxngkvsaebbbritich Amt Auswartiges The German Missions Abroad German Federal Foreign Office phasaxngkvs Amt Auswartiges The Embassies German Federal Foreign Office phasaxngkvs Freed John C 2008 04 04 The leader of Europe Answers an ocean apart The New York Times phasaxngkvsaebbxemrikn ISSN 0362 4331 subkhnemux 2021 09 19 web archive org 2014 03 27 khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 2014 03 27 subkhnemux 2021 09 19 a href wiki E0 B9 81 E0 B8 A1 E0 B9 88 E0 B9 81 E0 B8 9A E0 B8 9A Cite web title aemaebb Cite web cite web a rabu accessdate aela access date makkwahnungraykar help rabu archivedate aela archive date makkwahnungraykar help rabu archiveurl aela archive url makkwahnungraykar help U S Relations With Germany United States Department of State phasaxngkvs Welle www dw com Deutsche UK supports Germany s UN Security Council ambitions DW 30 06 2021 DW COM phasaxngkvsaebbbritich Amt Auswartiges Over 100 resolutions later A look back over two years in the UN Security Council bruessel eu diplo de phasaxngkvs Stockholm International Peace Research Institute September 2011 khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 1 May 2012 subkhnemux 7 April 2012 IHS Jane s 360 khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 5 July 2015 subkhnemux 20 January 2016 Die Starke der Streitkrafte phasaeyxrmn bunedisaewr 10 December 2015 subkhnemux 2 January 2016 Ausblick Die Bundeswehr der Zukunft phasaeyxrmn bunedisaewr subkhnemux 5 June 2011 Frauen in der Bundeswehr phasaeyxrmn bunedisaewr subkhnemux 14 April 2011 Trends in International Arms Transfer 2014 www sipri org Stockholm International Peace Research Institute subkhnemux 18 March 2015 Grundgesetz fur die Bundesrepublik Deutschland Artikel 65a 87 115b PDF phasaeyxrmn Bundesministerium der Justiz subkhnemux 19 March 2011 Einsatzzahlen Die Starke der deutschen Einsatzkontingente phasaeyxrmn bunedisaewr subkhnemux 11 January 2015 Connolly Kate 22 November 2010 Germany to abolish compulsory military service The Guardian subkhnemux 7 April 2011 Pidd Helen 16 March 2011 Marching orders for conscription in Germany but what will take its place The Guardian subkhnemux 7 April 2011 Anonymous 2016 07 05 The European single market Internal Market Industry Entrepreneurship and SMEs European Commission phasaxngkvs Monetary policy www bundesbank de phasaxngkvs Research in Germany DAAD Office New York phasaxngkvs 2016 04 12 DZHW 2021 09 26 About the DZHW Hochschul IT Hochschulforschung Hochschulentwicklung www dzhw eu phasaeyxrmn Study and research in Germany www daad de phasaxngkvs Arquivo pt PDF arquivo pt khlngkhxmulekaekbcakaehlngedim PDF emux 2016 05 14 subkhnemux 2021 09 26 a href wiki E0 B9 81 E0 B8 A1 E0 B9 88 E0 B9 81 E0 B8 9A E0 B8 9A Cite web title aemaebb Cite web cite web a rabu accessdate aela access date makkwahnungraykar help rabu archivedate aela archive date makkwahnungraykar help rabu archiveurl aela archive url makkwahnungraykar help The countries leading the world in scientific research World Economic Forum phasaxngkvs Countries ranked by International tourism number of arrivals www indexmundi com Welle www dw com Deutsche More tourists in Germany than ever in 2018 DW 05 03 2019 DW COM phasaxngkvsaebbbritich https www bmwi de Redaktion EN Publikationen wirtschaftsfaktor tourismus in deutschland lang pdf blob publicationFile amp v 3 Welle www dw com Deutsche Germany s most visited landmarks DW 28 07 2016 DW COM phasaxngkvsaebbbritich Europa Park Rust attendance 2019 Statista phasaxngkvs PDF 2012 khlngkhxmulekaekbcakaehlngedim PDF emux 14 July 2014 subkhnemux 15 March 2014 a href wiki E0 B9 81 E0 B8 A1 E0 B9 88 E0 B9 81 E0 B8 9A E0 B8 9A Cite web title aemaebb Cite web cite web a rabu archivedate aela archive date makkwahnungraykar help rabu archiveurl aela archive url makkwahnungraykar help World Bank 2014 khlngkhxmulekaekbcakaehlngedimemux 1 January 2015 subkhnemux 7 July 2014
สูงสุด