fbpx
วิกิพีเดีย

พ.ศ. 2530

พุทธศักราช 2530 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 1987 เป็นปีปกติสุรทินที่วันแรกเป็นวันพฤหัสบดีตามปฏิทินเกรกอเรียน และเป็น

  • ปีเถาะ นพศก จุลศักราช 1349 (วันที่ 16 เมษายน เป็นวันเถลิงศก)
1987 ในปฏิทินอื่น
ปฏิทินสุริยคติไทย2530
ปฏิทินเกรกอเรียน1987
MCMLXXXVII
Ab urbe condita2740
ปฏิทินอาร์มีเนีย1436
ԹՎ ՌՆԼԶ
ปฏิทินอัสซีเรีย6737
ปฏิทินบาไฮ143–144
ปฏิทินเบงกอล1394
ปฏิทินเบอร์เบอร์2937
ปีในรัชกาลอังกฤษ35 Eliz. 2 – 36 Eliz. 2
พุทธศักราช2531
ปฏิทินพม่า1349
ปฏิทินไบแซนไทน์7495–7496
ปฏิทินจีน丙寅(ขาลธาตุไฟ)
4683 หรือ 4623
    — ถึง —
丁卯年 (เถาะธาตุไฟ)
4684 หรือ 4624
ปฏิทินคอปติก1703–1704
ปฏิทินดิสคอร์เดีย3153
ปฏิทินเอธิโอเปีย1979–1980
ปฏิทินฮีบรู5747–5748
ปฏิทินฮินดู
 - วิกรมสมวัต2043–2044
 - ศกสมวัต1909–1910
 - กลียุค5088–5089
ปฏิทินโฮโลซีน11987
ปฏิทินอิกโบ987–988
ปฏิทินอิหร่าน1365–1366
ปฏิทินอิสลาม1407–1408
ปฏิทินญี่ปุ่นศักราชโชวะ 62
(昭和62年)
ปฏิทินจูเช76
ปฏิทินจูเลียนเกรกอเรียนลบ 13 วัน
ปฏิทินเกาหลี4320
ปฏิทินหมินกั๋วROC 76
民國76年
เวลายูนิกซ์536457600–567993599

ผู้นำประเทศไทย

เหตุการณ์

วันเกิด

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

 
ลิโอเนล เมสซิ

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

วันถึงแก่กรรม

 
ประมูล อุณหธูป
 
เจอรัลดีน เพจ
 
ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี

รางวัลและการเชิดชูเกียรติ

รางวัลโนเบล

บุคคลแห่งปีของนิตยสารไทม์

ศิลปินแห่งชาติ

2530, ทธศ, กราช, 2530, ตรงก, บป, คร, สต, กราช, 1987, เป, นป, ปกต, รท, นท, นแรกเป, นว, นพฤห, สบด, ตามปฏ, นเกรกอเร, ยน, และเป, นป, เถาะ, นพศก, ลศ, กราช, 1349, นท, เมษายน, เป, นว, นเถล, งศก, ศตวรรษ, 21ป, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 25331987, ในปฏ, นอ, นปฏ. phuththskrach 2530 trngkbpikhristskrach 1987 epnpipktisurthinthiwnaerkepnwnphvhsbditamptithinekrkxeriyn aelaepnpiethaa nphsk culskrach 1349 wnthi 16 emsayn epnwnethlingsk stwrrs 19 20 21pi 2527 2528 2529 2530 2531 2532 25331987 inptithinxunptithinsuriykhtiithy2530ptithinekrkxeriyn1987MCMLXXXVIIAb urbe condita2740ptithinxarmieniy1436ԹՎ ՌՆԼԶptithinxssieriy6737ptithinbaih143 144ptithinebngkxl1394ptithinebxrebxr2937piinrchkalxngkvs35 Eliz 2 36 Eliz 2phuththskrach2531ptithinphma1349ptithinibaesnithn7495 7496ptithincin丙寅年 khalthatuif 4683 hrux 4623 thung 丁卯年 ethaathatuif 4684 hrux 4624ptithinkhxptik1703 1704ptithindiskhxrediy3153ptithinexthioxepiy1979 1980ptithinhibru5747 5748ptithinhindu wikrmsmwt2043 2044 sksmwt1909 1910 kliyukh5088 5089ptithinoholsin11987ptithinxikob987 988ptithinxihran1365 1366ptithinxislam1407 1408ptithinyipunskrachochwa 62 昭和62年 ptithincuech76ptithincueliynekrkxeriynlb 13 wnptithinekahli4320ptithinhminkwROC 76民國76年ewlayuniks536457600 567993599klxngni dukhuyaek enuxha 1 phunapraethsithy 2 ehtukarn 3 wnekid 3 1 mkrakhm 3 2 kumphaphnth 3 3 minakhm 3 4 emsayn 3 5 phvsphakhm 3 6 mithunayn 3 7 krkdakhm 3 8 singhakhm 3 9 knyayn 3 10 tulakhm 3 11 phvscikayn 3 12 thnwakhm 4 wnthungaekkrrm 5 rangwlaelakarechidchuekiyrti 5 1 rangwlonebl 5 2 bukhkhlaehngpikhxngnitysarithm 5 3 silpinaehngchatiphunapraethsithy aekikhphramhakstriy phrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr 9 mithunayn ph s 2489 13 tulakhm ph s 2559 naykrthmntri phlexk eprm tinsulannth 3 minakhm ph s 2523 4 singhakhm ph s 2531 ehtukarn aekikh6 minakhm eruxefxrrikhxngshrachxanackrlahnung ekidxubtiehtuphlikkhwa hlngxxkcakthaeruxinpraethsebleyiymephiyng 90 winathi ephuxedinthangipodewxr inaekhwnxngkvs thaihmiphuesiychiwit 193 khn 20 minakhm exaesdthi epnyatxtaniwrschnidaerk thiidrbkarrbrxngihichkbechuxexchixwiaelaorkhexds 29 minakhm khrbrxb 100 pi chatkalkhxngphlexk phrayaphhlphlphyuhesna phcn phhloythin 31 minakhm wnkhlaywnphrabrmrachsmphph phrabathsmedcphranngeklaecaxyuhw khrb 200 pi 12 mithunayn ornld eraekn prathanathibdishrth klawpathkthathathaymikhaxil kxrbachxftxhnasatharnchn ihthalaykaaephngebxrlinephuxepnsylksnthungkhwamprarthnainesriphaph 12 krkdakhm thimfutbxlthimchatixurukwychnaeliskaraekhngkhnfutbxlchingaechmpaehngchatixemrikait khrngthi 33 n snamkilaomnuemntl krungbwonsixers praethsxarecntina 11 singhakhm xln krinsaepn darngtaaehnngprathanthnakharklangaehngshrthxemrika 31 singhakhm edinxakasithy ethiywbinthi 365 ekhruxngbinobxing 737 khxngbristhedinxakasithy tkkhnarxnlngcxdthisnambinphuekt miphuesiychiwit 83 khn odysaehtuekidcakkhwamsbsnkhxngecahnathiwithyukarbin aelankbinsaykarbindrakxnaexr thilngcxdinewlaiklekhiyngkn 13 knyayn wtthukmmntrngsi thukkhomyipcakorngphyabalrangaehnghnunginemuxngkxyyaeniy praethsbrasil thaihprachachnhlayrxykhnidrbrngsi 10 tulakhm hlngrthprahar 2 khrnginfici rthbalthharsngykelikrththrrmnuy aelwprakasihpraethsficiepnsatharnrth 19 tulakhm dchnixutsahkrrmdawocns rwnglng 22 phayinwnediyw nbwaldlngmakthisudepnprawtikarn 22 phvscikayn epidichsaphanphraram 9 epnsaphankhungodyichsayekhebilkhnadihy erimdaeninkarkxsrang emuxwnthi 1 tulakhm ph s 2527 odymikickrrmwingmarathxnlxyfainewla 06 00 n inwnthithaphithiepid 3 thnwakhm srinthiphy siriwrrn haysabsuyinkhnathaythaeruxng xicukupupa cnthungpccubnyngimmikarphbtw 5 thnwakhm phrarachphithimhamngkhlechlimphrachnmphrrsa 5 rxb phrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr 18 thnwakhm aelrri wxll ephyaephrphasaephirlinklumkhawtxsatharnchnwnekid aekikhkhxmulephimetim hmwdhmu bukhkhlthiekidinpi ph s 2530 mkrakhm aekikh 8 mkrakhm smedcphraecalukethx ecafasiriwnnwri narirtnrachkyya phrarachthidainphrabathsmedcphrawchireklaecaxyuhw mlika knthxng nkwxlelybxlhyingthimchatiithy 20 mkrakhm caruphngs klwyimngam nkrxngchawithykumphaphnth aekikh 2 kumphaphnth wiktxeriy sng nkrxngchawcin charart piek nkfutbxlchawsepn 19 kumphaphnth rwiwrrn buyprachm nkaesdngchawithyaelanangaebbchawithy 20 kumphaphnth phichya nithiiphsalkul nkrxngchawithy 21 kumphaphnth exleln ephc nkaesdngchawaekhnadaminakhm aekikh 9 minakhm phkhwrrthn phisiswuthircht nkaesdngchawithy 13 minakhm xnawin cucin nkfutbxlchawithy 14 minakhm chutima thipanath nkaesdngchawithy 20 minakhm ecahyingsiintafara fakafanuxa mkudrachkumariaehngrachxanackrtxngnga 24 minakhm sirilphs kxngtrakar nkaesdngchawithyemsayn aekikh 6 emsayn farung yutithrrm nkaesdngaelanangaebbchawithy 9 emsayn ecahyingsarah mkudrachkumariaehngbruin ecssi aemkkhartniy nkrxngaelankaetngephlngchawxemrikn 20 emsayn nnthphr thirawthnsukh nkaesdngaelanangaebbchawithy 22 emsayn prakar irwa nkrxngchawithy 26 emsayn xinthira ektuwrsunthr nkaesdngaelanangaebbchawithy 30 emsayn kyykr phinic nkaesdngchawithyphvsphakhm aekikh 4 phvsphakhm essk faebrks nkfutbxlchawsepn 7 phvsphakhm xasami khnona nkrxngchawyipun 22 phvsphakhm xartuor bidl nkfutbxlchawchili 28 phvsphakhm xelksandra thidawly buychwy nkaesdngaelankrxngchawlaw 29 phvsphakhm thna chtrbrirks nkaesdngaelanayaebbchawithymithunayn aekikh lioxenl emssi 12 mithunayn phichy kaichy nkrxngaelankaesdngchawithy 17 mithunayn onosmi suci nkrxngchawyipun ixywriyth oxsthannth nkaesdngaelanangaebbchawithy ormn kxnsaels nkmwychawnikarakw 20 mithunayn xsmir ebkxwich nkfutbxlchawbxseniy 22 mithunayn xi min oh nkaesdngchawekahliit 24 mithunayn lioxenl emssi nkfutbxlchawxarecntina lisa oxrieba risa nkrxnghyingaelankaetngephlngchawyipun 26 mithunayn samir nsri nkfutbxlchawfrngess 27 mithunayn exd ewstwik nkaesdngchawxngkvskrkdakhm aekikh 7 krkdakhm srnyrcht wisuththithada nkrxngchawithy 23 krkdakhm xaphssra xinthrtladchum nkaesdngchawithysinghakhm aekikh 1 singhakhm nthnph chunhiry nkaesdngaelanayaebbchawithy 12 singhakhm thikhmphr vththithaxphinnth nkaesdngchawithy khirti mhaphvksphngs nkrxngaelankaesdngchawithy 17 singhakhm krrnaphrn phwngthxng nkaesdngchawithy 21 singhakhm khim khibxm nkrxngchawekahliit 25 singhakhm kraaet xarsyam nkrxngaelankmwychawithy eblk ilfli nkaesdngchawxemrikn hliw xiefy nkaesdngchawcinknyayn aekikh 9 knyayn xelksanedxr sng nkfutbxlchawaekhemxrun 21 knyayn ndthphchr wiphthredchtrakul nkrxngaelankaesdngchawithy 22 knyayn thxm efltn nkaesdngchawxngkvs 25 knyayn llna kxngthrninthr nkaesdngaelanangaebbchawithy 26 knyayn sntirasdr kulnphekiyrti nkaesdngchawithy 27 knyayn nlinthiphy ephimphthrskul nkaesdngchawithy xadam obkdan nkfutbxlchawhngkari 29 knyayn chynrngkh oytha nkrxnglukthungchawithytulakhm aekikh 5 tulakhm phk os yxn nkrxngchawekahliit 13 tulakhm wrrsphr wthnakul nkaesdngchawithy 15 tulakhm idsueka sukikhawa nkaesdngchawithy 18 tulakhm aeskh aexfrxn nkaesdngaelankrxngchawxemrika 29 tulakhm maokota oxngawa nkrxngchawyipunphvscikayn aekikh 4 phvscikayn wlirtn sinwlcnthr nkrxnglukthungchawithy thioxphi nkrxngchawekahliit 8 phvscikayn piyphl phanichkul nkfutbxlchawithy 22 phvscikayn wirda xarsyam nkrxnglukthungchawithythnwakhm aekikh 8 thnwakhm nnthphnth ickntha nayaebbaelankaesdngchawithy 21 thnwakhm thnychnk vththinakha nkaesdngchawithywnthungaekkrrm aekikhkhxmulephimetim hmwdhmu bukhkhlthiesiychiwitinpi ph s 2530 pramul xunhthup ecxrldin ephc fun rnnphakas vththakhni 11 mkrakhm pramul xunhthup nkekhiynchawithy ekid 17 mithunayn ph s 2463 3 kumphaphnth ecachayonbuhiota thakhamtsu phrarachwngsyipun ekid 3 mkrakhm ph s 2448 22 kumphaphnth aexndi wxrhxl silpinchawxemrikn ekid 6 singhakhm ph s 2471 8 minakhm cinda buyyxakhm kharachkarchawithy prathansaldikakhnthi 18 khxngithy aelaxngkhmntri ekid ph s 2457 19 minakhm hluys edx ebry nkfisikschawfrngess ekid 15 singhakhm ph s 2435 15 phvsphakhm hmxmrachwngsklyankiti kitiyakr phraechsthainsmedcphranangecasirikiti phrabrmrachininath phrabrmrachchnniphnpihlwng ekid 20 knyayn ph s 2472 25 phvsphakhm chy muktphnthu nkwichakarchawithy xditkhnbdikhnawiswkrrmsastr culalngkrnmhawithyaly ekid 6 krkdakhm ph s 2460 27 phvsphakhm cxhn ohewird nxrthrxp nkchiwekhmichawxemrikn ekid 5 krkdakhm ph s 2434 29 phvsphakhm hmxmrachwngsphnthuthiphy briphtr nangsnxngphraoxsthinsmedcphranangecaraiphphrrni phrabrmrachini ekid 8 minakhm ph s 2452 11 mithunayn echlim bwthng nkdntriithy silpinaehngchati ekid 29 singhakhm ph s 2453 13 mithunayn ecxrldin ephc nkaesdngchawxemrikn ekid 22 phvscikayn ph s 2467 14 mithunayn burhnxuddin harahp naykrthmntrikhnthi 9 khxngxinodniesiy ekid 27 thnwakhm ph s 2460 20 mithunayn hiora sanga phrachayaecachayphueciy phraxnuchainckrphrrdiphuxiaehngrachwngsching ekid 16 mithunayn ph s 2457 22 mithunayn efrd aexsaetr nkaesdngchawxemrikn ekid 10 phvsphakhm ph s 2442 8 krkdakhm fun rnnphakas vththakhni xditrxngnaykrthmntri phubychakarthharxakaskhnthi 4 khxngithy ekid 21 kumphaphnth ph s 2443 12 krkdakhm phraecriywiswkrrm ecriy echnakul kharachkarchawithy xditkhnbdikhnawiswkrrmsastr culalngkrnmhawithyaly ekid 26 emsayn ph s 2438 17 singhakhm rudxlf ehss nkkaremuxngchaweyxrmni ekid 26 emsayn ph s 2437 26 singhakhm ekxxrkh withthich nkekhmichaweyxrmn ekid 16 mithunayn ph s 2440 29 singhakhm li marwin nkaesdngchawxemrikn ekid 19 kumphaphnth ph s 2467 1 tulakhm xthip thxngcinda nkaesdngchawithy ekid 12 minakhm ph s 2507 20 tulakhm xnedry khxlomokrxf nkkhnitsastrchawrsesiy ekid 25 emsayn ph s 2446 24 tulakhm hmxmhlwngcinda snithwngs aephthychawithy ekid 26 singhakhm ph s 2459 19 phvscikayn xi byxng chxl nkthurkicchawekahliit phukxtngsmsung ekid 12 kumphaphnth ph s 2453 28 phvscikayn xsni phlcnthr nkekhiynchawithy ekid 15 knyayn ph s 2461 6 thnwakhm basew naykrthmntrikhnthi 2 khxngphma ekid 17 tulakhm ph s 2458 7 thnwakhm khlum wchorbl nkwichakarchawithy rachbnthit sakhawithyasastrchiwphaph ekid 17 mithunayn ph s 2450 rangwlaelakarechidchuekiyrti aekikh mikhaxil kxrbachxf ecriyic sunthrwathin rangwlonebl aekikh sakhaekhmi Donald J Cram Jean Marie Lehn Charles J Pedersen sakhawrrnkrrm ocesf brxdski sakhasntiphaph xxskar xrixs sanechs sakhafisiks Johannes Georg Bednorz Karl Alexander Muller sakhasrirwithyahruxkaraephthy susumu othenakawa sakhaesrsthsastr Robert Solowbukhkhlaehngpikhxngnitysarithm aekikh mikhaxil kxrbachxfsilpinaehngchati aekikh sakhathsnsilp chit ehriyypracha pratimakrrm ohmd wxngsws citrkrrm phyxm sinawthn silpanganpha hmxmrachwngsmitrarun eksmsri sthaptykrrm sakhasilpakaraesdng yk chubw monrah chin silpbrrelng dntriithy wicitr khunawuthi phaphyntr ecriyic sunthrwathin khitsilp echly sukhawnich natsilp ichylngka ekhruxesn dntriphunban sakhawrrnsilp hmxmhlwngpin malakul wrrnsilp ekhathungcak https th wikipedia org w index php title ph s 2530 amp oldid 9420021, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม