fbpx
วิกิพีเดีย

พ.ศ. 2533

พุทธศักราช 2533 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 1990 เป็นปีปกติสุรทินที่วันแรกเป็นวันจันทร์ตามปฏิทินเกรกอเรียน และเป็น

  • ปีมะเมีย โทศก จุลศักราช 1352 (วันที่ 16 เมษายน เป็นวันเถลิงศก)
1990 ในปฏิทินอื่น
ปฏิทินสุริยคติไทย2533
ปฏิทินเกรกอเรียน1990
MCMXC
Ab urbe condita2743
ปฏิทินอาร์มีเนีย1439
ԹՎ ՌՆԼԹ
ปฏิทินอัสซีเรีย6740
ปฏิทินบาไฮ146–147
ปฏิทินเบงกอล1397
ปฏิทินเบอร์เบอร์2940
ปีในรัชกาลอังกฤษ38 Eliz. 2 – 39 Eliz. 2
พุทธศักราช2534
ปฏิทินพม่า1352
ปฏิทินไบแซนไทน์7498–7499
ปฏิทินจีน己巳(มะเส็งธาตุดิน)
4686 หรือ 4626
    — ถึง —
庚午年 (มะเมียธาตุโลหะ)
4687 หรือ 4627
ปฏิทินคอปติก1706–1707
ปฏิทินดิสคอร์เดีย3156
ปฏิทินเอธิโอเปีย1982–1983
ปฏิทินฮีบรู5750–5751
ปฏิทินฮินดู
 - วิกรมสมวัต2046–2047
 - ศกสมวัต1912–1913
 - กลียุค5091–5092
ปฏิทินโฮโลซีน11990
ปฏิทินอิกโบ990–991
ปฏิทินอิหร่าน1368–1369
ปฏิทินอิสลาม1410–1411
ปฏิทินญี่ปุ่นศักราชเฮเซ 2
(平成2年)
ปฏิทินจูเช79
ปฏิทินจูเลียนเกรกอเรียนลบ 13 วัน
ปฏิทินเกาหลี4323
ปฏิทินหมินกั๋วROC 79
民國79年
เวลายูนิกซ์631152000–662687999

ผู้นำประเทศไทย

เหตุการณ์

มกราคม-มิถุนายน

กรกฎาคม-สิงหาคม

กันยายน-ธันวาคม

วันเกิด

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

วันถึงแก่กรรม

รางวัล

รางวัลโนเบล

2533, ทธศ, กราช, 2533, ตรงก, บป, คร, สต, กราช, 1990, เป, นป, ปกต, รท, นท, นแรกเป, นว, นจ, นทร, ตามปฏ, นเกรกอเร, ยน, และเป, นป, มะเม, โทศก, ลศ, กราช, 1352, นท, เมษายน, เป, นว, นเถล, งศก, ศตวรรษ, 21ป, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 25361990, ในปฏ, นอ, นปฏ, . phuththskrach 2533 trngkbpikhristskrach 1990 epnpipktisurthinthiwnaerkepnwncnthrtamptithinekrkxeriyn aelaepnpimaemiy othsk culskrach 1352 wnthi 16 emsayn epnwnethlingsk stwrrs 19 20 21pi 2530 2531 2532 2533 2534 2535 25361990 inptithinxunptithinsuriykhtiithy2533ptithinekrkxeriyn1990MCMXCAb urbe condita2743ptithinxarmieniy1439ԹՎ ՌՆԼԹptithinxssieriy6740ptithinbaih146 147ptithinebngkxl1397ptithinebxrebxr2940piinrchkalxngkvs38 Eliz 2 39 Eliz 2phuththskrach2534ptithinphma1352ptithinibaesnithn7498 7499ptithincin己巳年 maesngthatudin 4686 hrux 4626 thung 庚午年 maemiythatuolha 4687 hrux 4627ptithinkhxptik1706 1707ptithindiskhxrediy3156ptithinexthioxepiy1982 1983ptithinhibru5750 5751ptithinhindu wikrmsmwt2046 2047 sksmwt1912 1913 kliyukh5091 5092ptithinoholsin11990ptithinxikob990 991ptithinxihran1368 1369ptithinxislam1410 1411ptithinyipunskrachehes 2 平成2年 ptithincuech79ptithincueliynekrkxeriynlb 13 wnptithinekahli4323ptithinhminkwROC 79民國79年ewlayuniks631152000 662687999klxngni dukhuyaek enuxha 1 phunapraethsithy 2 ehtukarn 2 1 mkrakhm mithunayn 2 2 krkdakhm singhakhm 2 3 knyayn thnwakhm 3 wnekid 3 1 mkrakhm 3 2 kumphaphnth 3 3 minakhm 3 4 emsayn 3 5 phvsphakhm 3 6 mithunayn 3 7 krkdakhm 3 8 singhakhm 3 9 knyayn 3 10 tulakhm 3 11 phvscikayn 3 12 thnwakhm 4 wnthungaekkrrm 5 rangwl 5 1 rangwloneblphunapraethsithy aekikhphramhakstriy phrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr 9 mithunayn ph s 2489 13 tulakhm ph s 2559 naykrthmntri phlexk chatichay chunhawn 4 singhakhm ph s 2531 23 kumphaphnth ph s 2534 ehtukarn aekikhmkrakhm mithunayn aekikh 1 mkrakhm praethsopaelndthxntwxxkcakkarepnsmachiksnthisyyawxrsx aelaepnpraethsaerkinthwipyuorptawnxxkthiykelikkarichrabbesrsthkicaebbrthsngkhmniym 15 mkrakhm klumkhbwnkarptiwtitupk xamaru lxbwangraebidsthanthutshrthinepru 2 kumphaphnth prathanathibdi efredxrik wilelim edx aeklrk prakassinsudkarthuxphiwinpraethsaexfrikait 11 minakhm praethslithweniyprakasexkrachcakshphaphosewiyt 16 minakhm thimfutbxlthimchatiaexlcieriychnaeliskaraekhngkhnfutbxlchingaechmpaehngchatiaexfrika khrngthi 17 n praethsaexlcieriy 24 emsayn kraswyxwkasdiskhfewxri naklxngothrthrrsnxwkashbebil khunsuxwkas 13 phvsphakhm kxngthphprachachnihmlxbwangraebidthanthphxakaskhlarkinfilippins mithharshrthesiychiwit 2 nay 15 phvsphakhm phaphehmuxnkhxngnayaephthykaaech odyfinesnt fn okhkh thukcahnaydwymulkha 82 5 landxllarshrth epnphaphekhiynthiaephngthisudinolkkhnann 22 phvsphakhm satharnrthxahrbeyemnaelasatharnrthprachathipityprachachneyemn phnwkekhadwyknepnsatharnrtheyemn 13 mithunayn erimthalaykaaephngebxrlin 20 mithunayn ekidaephndinihwkhnad 6 3 thangphakhtawntkkhxngpraethsxihran 30 mithunayn eyxrmntawntkaelaeyxrmntawnxxkrwmesrsthkicekhadwyknkrkdakhm singhakhm aekikh 27 krkdakhm eblarusprakasexkrachcakshphaphosewiyt 28 krkdakhm xlebrot fukhiomri kawkhunepnprathanathibdikhxngpraethsepru aelaepnchawexechiytawnxxkkhnaerkthidarngtaaehnngpramukhaehngrthkhxngchatithiimichexechiy 2 singhakhm sngkhramxawepxresiy xirkrukrankhuewt epncuderimtnkhxngsngkhramxaw 6 singhakhm sngkhramxawepxresiy khnamntrikhwammnkhngaehngshprachachatiihthwolkkhwabatrthangkarkhatxpraethsxirk ephuxtxbotkarrukrankhuewt 10 singhakhm yanaemeclaelnedinthangthungdawsukr 12 singhakhm nkbrrphchiwinwithyakhnphbsakdukdabrrphkhxngidonesar ithaernonsxrs erks inrthesathdaokhtaknyayn thnwakhm aekikh 3 tulakhm karrwmpraethseyxrmni rtheyxrmn 5 rth ineyxrmnitawnxxk ekharwmkbeyxrmnitawntkxyangepnthangkar 13 phvscikayn ewbephcaerkthuksrangkhun 22 phvscikayn markaert aethtechxrlaxxkcaktaaehnngnaykrthmntriaehngshrachxanackr 1 thnwakhm xngkvsaelafrngessechuxmtxxuomngkhrthifitdin Channel Tunnel lxdchxngaekhbxngkvsthikhwamlukcakphunthael 40 emtr thaihprachachnsamarthedinthangipmahaknrahwangekaabrietnihyaelathwipyuorpidepnkhrngaerknbcakyukhnaaekhngwnekid aekikhmkrakhm aekikh 4 mkrakhm othni okhrs nkfutbxlchaweyxrmn 9 mkrakhm nm cihyxn nkrxngchawekahliit 13 mkrakhm eliym ehmsewirth nkaesdngchawxxsetreliy 14 mkrakhm aekrnt kstin nkaesdngaelankrxngchawxemrikn 25 mkrakhm xi cunoh nkrxngchawekahliitkumphaphnth aekikh 3 kumphaphnth chxn khingstn nkrxngchawxemrikn 4 kumphaphnth haruka othamasu nkphakychawyipun 10 kumphaphnth chew suyxng nkrxngchawekahliit 11 kumphaphnth hwang chansxng nkrxngchawekahliit 16 kumphaphnth edxawikexnd nkdntrichawaekhnada 18 kumphaphnth phk chin hey nkaesdngchawekahliitminakhm aekikh 2 minakhm xi hng ki nkrxngchawekahliit 7 minakhm chew cnghun nkdntrichawekahliit 14 minakhm oc aexleln nkfutbxlchawewls 19 minakhm priy suphartn hmak nkaesdngaelanayaebb 20 minakhm maroks orokh nkfutbxlchawxarecntina 24 minakhm khicha aekhsesil hiws nkaesdngchawniwsiaelnd 26 minakhm siwhmin nkrxngaelankaesdngchawekahliitemsayn aekikh 8 emsayn khim cnghyxn nkrxng nkaetngephlng aeladiec chawekahliit 9 emsayn khrisetn scwt nkaesdngchawxemrikn 10 emsayn xelks ephttiefxr nkaesdngchawxngkvs ebn exmxs nkfutbxlchawxngkvs 15 emsayn exmma wtsn nkaesdngchawxngkvs 18 emsayn wxyaechkh chaechnsnux nkfutbxlchawopaelnd 20 emsayn lu han nkrxngaelankaesdngchawcinphvsphakhm aekikh 15 phvsphakhm xi cnghyxn nkdntrichawekahliit 30 phvsphakhm xim yunxa nkrxngaelankaesdngchawekahliitmithunayn aekikh 7 mithunayn xikki xaeseliy silpindandntrichawxxsetreliy 13 mithunayn aexrxn ethyelxr cxhnsn nkaesdngchawxngkvs 17 mithunayn cxraedn ehnedxrsn nkfutbxlchawxngkvs 28 mithunayn echin eswiytng nkaesdngchaychawcinkrkdakhm aekikh 2 krkdakhm marok rxbbi nkaesdngchawxxsetreliy 9 krkdakhm rafaexl eperyra da silwa nkfutbxlchawbrasil fabixu eperyra da silwa nkfutbxlchawbrasil 11 krkdakhm khaoriln wxseniykhki nkethnnischawednmark 28 krkdakhm oslca bxy nkrxngephlngaerpchawxemriknsinghakhm aekikh 12 singhakhm mariox baoletlli nkfutbxlchawxitali 15 singhakhm ecnniefxr lxwerns nkaesdngchawxemrikn 28 singhakhm obyn ekxrkich nkfutbxlchawsepnknyayn aekikh 4 knyayn oxlka kharln nkfndabchawyuekhrntulakhm aekikh 7 tulakhm sxndung nkrxngchawekahliit 24 tulakhm xilikh kunodxn nkfutbxlchaweyxrmnphvscikayn aekikh 6 phvscikayn xu xifan aerpepxrchawcin xnedr echuxrelx nkfutbxlchaweyxrmn 26 phvscikayn aednni ewlebk nkfutbxlchawxngkvsthnwakhm aekikh 1 thnwakhm aechenl ximan nangaebbchawxemrikn 3 thnwakhm ephing esiywhrn nkaesdnghyingchawcin 6 thnwakhm hwng emingxing nkaesdnghyingchawcin 12 thnwakhm sungri nkrxngchawekahliit 20 thnwakhm ococ nkrxngaelankaesdngchawxemrikn 26 thnwakhm aexrxn aermsiy nkfutbxlchawewls 28 thnwakhm edwid xarchuelta nkrxngchawxemriknwnthungaekkrrm aekikh25 mkrakhm exwa kardenxr nkaesdngchawxemrikn ekid 24 thnwakhm ph s 2465 8 kumphaphnth edl aechnnxn nkrxngaelankdntrichawxemrikn ekid 30 thnwakhm ph s 2477 24 kumphaphnth mlkhxlm fxrb nkthurkicsingphimphchawxemrikn ekid 19 singhakhm ph s 2462 20 minakhm elf yachin nkfutbxlchawrsesiy ekid 22 tulakhm ph s 2472 3 emsayn sarah wxhn nkrxngchawxemrikn ekid 27 minakhm ph s 2467 8 emsayn irxn iwt nkekhluxnihchawxemrikn ekid 6 thnwakhm ph s 2514 15 emsayn ekrtha karob nkaesdngchawswiedn ekid 18 knyayn ph s 2448 29 phvsphakhm husesn xn naykrthmntrikhnthi 3 aehngpraethsmaelesiy ekid 19 kumphaphnth ph s 2465 2 mithunayn erks aehrrisn nkaesdngchawxngkvs ekid 5 minakhm ph s 2451 3 mithunayn orebirt nxys nkthurkicaelankpradisthchawxemrikn ekid 12 thnwakhm ph s 2470 4 mithunayn aeck kilfxrd nkaesdngchawxemrikn ekid 25 krkdakhm ph s 2450 7 krkdakhm kasusa kwi nkrxng aelankaetngephlngchawbrasil ekid 4 emsayn ph s 2501 18 krkdakhm yun ob sxn prathanathibdikhnthi 2 aehngsatharnrthekahli ekid 26 singhakhm ph s 2440 9 singhakhm oc emxresxr nkfutbxlchawxngkvs ekid 9 singhakhm ph s 2457 15 singhakhm cimmi kharrthethxr nkmwysaklchawxxsetreliy ekid 5 krkdakhm ph s 2472 26 singhakhm mionaru hxnda nkdarasastrchawyipun ekid 26 kumphaphnth ph s 2456 27 singhakhm stiwi ery wxhn nkdntrichawxemrikn ekid 3 tulakhm ph s 2497 13 tulakhm el duk ethaa nkptiwti nkkarthut aelankkaremuxngchawewiydnam ekid 14 tulakhm ph s 2454 14 tulakhm elnnard ebirnsitn nkaetngephlngaelawathykrchawxemrikn ekid 25 singhakhm ph s 2461 16 tulakhm xarth aeblkhkhi nkdntriaecschawxemrikn ekid 11 tulakhm ph s 2462 23 phvscikayn orxald dahl nkekhiynchawewls ekid 13 knyayn ph s 2459 6 thnwakhm tnku xbdul rahmn naykrthmntrikhnthi 1 aehngpraethsmaelesiy ekid 8 kumphaphnth ph s 2446 rangwl aekikhrangwlonebl aekikh sakhaekhmi Elias James Corey sakhawrrnkrrm xxktabiox pas sakhasntiphaph mihaxil kxrbachxf sakhafisiks Jerome I Friedman Henry Way Kendall Richard E Taylor sakhasrirwithyahruxkaraephthy ocesf xi emxrery xi dxnnll othms sakhaesrsthsastr Harry M Markowitz Merton H Miller William F Sharpeekhathungcak https th wikipedia org w index php title ph s 2533 amp oldid 9360666, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม