fbpx
วิกิพีเดีย

พ.ศ. 2499

พุทธศักราช 2499 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 1956 เป็นปีอธิกสุรทินที่วันแรกเป็นวันอาทิตย์ตามปฏิทินเกรกอเรียน และเป็น

  • ปีวอก อัฐศก จุลศักราช 1318 (วันที่ 15 เมษายน เป็นวันเถลิงศก)
1956 ในปฏิทินอื่น
ปฏิทินสุริยคติไทย2499
ปฏิทินเกรกอเรียน1956
MCMLVI
Ab urbe condita2709
ปฏิทินอาร์มีเนีย1405
ԹՎ ՌՆԵ
ปฏิทินอัสซีเรีย6706
ปฏิทินบาไฮ112–113
ปฏิทินเบงกอล1363
ปฏิทินเบอร์เบอร์2906
ปีในรัชกาลอังกฤษEliz. 2 – 5 Eliz. 2
พุทธศักราช2500
ปฏิทินพม่า1318
ปฏิทินไบแซนไทน์7464–7465
ปฏิทินจีน乙未(มะแมธาตุไม้)
4652 หรือ 4592
    — ถึง —
丙申年 (วอกธาตุไฟ)
4653 หรือ 4593
ปฏิทินคอปติก1672–1673
ปฏิทินดิสคอร์เดีย3122
ปฏิทินเอธิโอเปีย1948–1949
ปฏิทินฮีบรู5716–5717
ปฏิทินฮินดู
 - วิกรมสมวัต2012–2013
 - ศกสมวัต1878–1879
 - กลียุค5057–5058
ปฏิทินโฮโลซีน11956
ปฏิทินอิกโบ956–957
ปฏิทินอิหร่าน1334–1335
ปฏิทินอิสลาม1375–1376
ปฏิทินญี่ปุ่นศักราชโชวะ 31
(昭和31年)
ปฏิทินจูเช45
ปฏิทินจูเลียนเกรกอเรียนลบ 13 วัน
ปฏิทินเกาหลี4289
ปฏิทินหมินกั๋วROC 45
民國45年

ผู้นำประเทศไทย

เหตุการณ์

เหตุการณ์ที่ไม่ทราบวันที่

วันเกิด

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

?

วันถึงแก่กรรม

บันเทิงคดีที่อ้างอิงถึงปีนี้

รางวัล

รางวัลโนเบล

2499, บทความน, ไม, การอ, างอ, งจากแหล, งท, มาใดกร, ณาช, วยปร, บปร, งบทความน, โดยเพ, มการอ, างอ, งแหล, งท, มาท, าเช, อถ, เน, อความท, ไม, แหล, งท, มาอาจถ, กค, ดค, านหร, อลบออก, เร, ยนร, าจะนำสารแม, แบบน, ออกได, อย, างไรและเม, อไร, ทธศ, กราช, 2499, ตรงก, บป, คร, . bthkhwamniimmikarxangxingcakaehlngthimaidkrunachwyprbprungbthkhwamni odyephimkarxangxingaehlngthimathinaechuxthux enuxkhwamthiimmiaehlngthimaxacthukkhdkhanhruxlbxxk eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir phuththskrach 2499 trngkbpikhristskrach 1956 epnpixthiksurthinthiwnaerkepnwnxathitytamptithinekrkxeriyn aelaepnpiwxk xthsk culskrach 1318 wnthi 15 emsayn epnwnethlingsk stwrrs 19 20 21pi 2496 2497 2498 2499 2500 2501 25021956 inptithinxunptithinsuriykhtiithy2499ptithinekrkxeriyn1956MCMLVIAb urbe condita2709ptithinxarmieniy1405ԹՎ ՌՆԵptithinxssieriy6706ptithinbaih112 113ptithinebngkxl1363ptithinebxrebxr2906piinrchkalxngkvs4 Eliz 2 5 Eliz 2phuththskrach2500ptithinphma1318ptithinibaesnithn7464 7465ptithincin乙未年 maaemthatuim 4652 hrux 4592 thung 丙申年 wxkthatuif 4653 hrux 4593ptithinkhxptik1672 1673ptithindiskhxrediy3122ptithinexthioxepiy1948 1949ptithinhibru5716 5717ptithinhindu wikrmsmwt2012 2013 sksmwt1878 1879 kliyukh5057 5058ptithinoholsin11956ptithinxikob956 957ptithinxihran1334 1335ptithinxislam1375 1376ptithinyipunskrachochwa 31 昭和31年 ptithincuech45ptithincueliynekrkxeriynlb 13 wnptithinekahli4289ptithinhminkwROC 45民國45年klxngni dukhuyaek enuxha 1 phunapraethsithy 2 ehtukarn 2 1 ehtukarnthiimthrabwnthi 3 wnekid 3 1 mkrakhm 3 2 kumphaphnth 3 3 minakhm 3 4 emsayn 3 5 phvsphakhm 3 6 mithunayn 3 7 krkdakhm 3 8 singhakhm 3 9 knyayn 3 10 tulakhm 3 11 phvscikayn 3 12 thnwakhm 3 13 4 wnthungaekkrrm 5 bnethingkhdithixangxingthungpini 6 rangwl 6 1 rangwloneblphunapraethsithy aekikhphramhakstriy phrabathsmedcphramhaphumiphlxdulyedchmharach brmnathbphitr 9 mithunayn ph s 2489 13 tulakhm ph s 2559 naykrthmntri cxmphl p phibulsngkhram 8 emsayn ph s 2491 16 knyayn ph s 2500 ehtukarn aekikh1 mkrakhm sudanprakasexkrach 26 mkrakhm shrachxanackrprakashamehorxin 15 kumphaphnth thimfutbxlthimchatixurukwychnaeliskaraekhngkhnfutbxlchingaechmpaehngchatixemrikait khrngthi 24 n praethsxurukwy 2 minakhm omrxkokprakasexkrachcakfrngess 20 minakhm praethstuniesiyprakasxisrphaphcakfrngess 8 singhakhm ekidraebidaelaifihminehmuxngaerkhxngebleyiym khnnganesiychiwit 263 khn 12 singhakhm phrarachphithimhamngkhlechlimphrachnmphrrsa 2 rxb smedcphranangecasirikiti phrabrmrachininath 15 knyayn thimfutbxlthimchatiekahliitchnaeliskaraekhngkhnfutbxlchingaechmpaehngchatiexechiy khrngthi 1 n ekhtbriharphiesshxngkng 1 tulakhm erimmikhakhwywnedkinpraethsithykhrngaerk 23 tulakhm karptiwtihngkariekidkarclaclprathwngerimtnkhuncakkarprathwngkhxngnkeriynnksuksathwpraethsephuxtxtanrthbalsatharnrthprachachnhngkariaelanoybaythikahndodyshphaphosewiyt 2 thnwakhm fiedl khasotr aelaphutidtamkhunfngthikhiwba 12 thnwakhm praethsyipunekharwmshprachachatiehtukarnthiimthrabwnthi aekikh ixbiexm phlitaelawangcahnayharddisk twaerkkhxngolk khwamcu 5 MB orkhminamata rabadinpraethscin exswithi erimxxkxakasepnkhrngaerk wdrachburnakhnraylklxbkhudkruwdrachburnaitphraprangkhxngkhihy thisrangodyecasamphraya idthrphysmbtiipmhasal thangkartamkhunklbmaidephiyngaekh30 cakthnghmdwnekid aekikhkhxmulephimetim hmwdhmu bukhkhlthiekidinpi ph s 2499 mkrakhm aekikh 1 mkrakhm khristin lakard nkkaremuxngfrngess caturnt chayaesng xditnkkaremuxng esrkhiox biktxr plma nkmwysaklchawxarecntina phrasuwithy thirthm om phiksuchawithy snga thnsngwnwngs xditnkkaremuxngithy siththiphr khaxac xditsmachiksphaphuaethnrasdrkrungethphmhankhr 1 smy 3 mkrakhm phichit xkhrathity xditnkthurkicchawithy eml kibsn nkaesdngaelaphukakbchawxxsetreliy sathit phithrtn thharbkchawithy 4 mkrakhm niphnth esngiymskdi nikh khayhweraa nkekhiynkartunlxeliyn 5 mkrakhm echng ekhnxici nkprakxbxaharchawyipun frngkh wlethxr chitnimexxr prathanathibdieyxrmni 6 mkrakhm exlisaebth estrath nkekhiynchawxemrikn 9 mkrakhm syya phrnarayn nkrxngchawithy 11 mkrakhm thsphl sngkhthrphy xditsmachiksphaphuaethnrasdrcnghwdely 12 mkrakhm niokhil nxskhxf nkrxngesiyngaebriothn 15 mkrakhm mayawti nkkaremuxngxinediy 17 mkrakhm phxl yng bthkhwamekiywkb dara thiyngimsmburn 27 mkrakhm chxn oxkhif chawxemriknechuxsayixrich 28 mkrakhm xulrich ekxebaexxr 31 mkrakhm khiod fn orssum opraekrmemxrchawdtch cxhn ildxn nkrxngxngkvs xartur ms nkkaremuxngsepnkumphaphnth aekikh 1 kumphaphnth nikhm echawkittiosphn xditnkkaremuxngithy exk xngsnannth tarwcchawithy surnt cnthrphithks thntaephthychawithy 2 kumphaphnth xdnn xxkthar phunalththithangsasna 4 kumphaphnth prasutr rsmiaephthy thharbkchawithy sursiththi eciymwicksn nkkaremuxngithy 6 kumphaphnth mimi hangiwara nkmwyplaxachiphhyingchawyipun yxdrk slkic niphnth iphrwly silpinaehngchatiaelankrxnglukthung thungaekkrrm 9 singhakhm ph s 2551 7 kumphaphnth wiwrrthn pthmphakhy thharbkchawithy xbdulxayi saaemng smachiksphaphuaethnrasdrcnghwdyala 1 smy aela xditsmachikwuthisphacnghwdyala 9 kumphaphnth hmxmichil yukhl n xyuthya rachskulyukhl 10 kumphaphnth saxud bin skr xlkxsimi ecaphukhrxngrthrasxlikhmah thungaekkrrm 14 mithunayn ph s 2546 12 kumphaphnth phanu xuthyrtn phuaethnphiesskhxngrthbalinkaraekikhpyhacnghwdchayaednphakhit 13 kumphaphnth ecahyingxila bin husesn 15 kumphaphnth mioyaoka xasada nkaesdnghyingchawyipun 16 kumphaphnth phraphrhmsiththi thngchy sukhyaon krrmkarmhaethrsmakhm 20 kumphaphnth surphr dnytngtrakul xditnkkaremuxngithy 24 kumphaphnth chuskdi sirisuththi mukhnaykxngkhthi 3 aehngekhtmissngnkhrrachsima esri suwrrnphannth thnaykhwamchawithy 25 kumphaphnth prawuthi thawrsiri nkkaremuxngchawithy 28 kumphaphnth kuslhmiethsri srixarwngsa nkkaremuxngchawithyminakhm aekikh 1 minakhm sihnum echiyyim hrux buythrrm hwdkraothk nkaesdngtlkchawithy thungaekkrrm 1 thnwakhm ph s 2558 daeliy kribawsekhth xditprathanathibdilithweniy 9 minakhm smhmay ekatira nkkaremuxngithy 11 minakhm dchechsodnathaaehngemkhelinbwrkh 12 minakhm nisit sinthuiphr nkkaremuxngithy oysth kiphephirth chaweyxrmn 13 minakhm pradisth pycwinin kharachkarphleruxnchawithy wngsemuxng nnthkhwang bthkhwamthnghmdthikhadaehlngxangxing thungaekkrrm 28 phvsphakhm ph s 2517 14 minakhm xaelkhesy payitnxf wlit orcnphkdi thharbkchawithy 15 minakhm curinthr lksnwisisd xditnkkaremuxngithy 17 minakhm srxrrth klinprathum nkkaremuxngithy 18 minakhm khwn emsa aechmpolkmwysaklchawemksiok 21 minakhm siriwrrn prascakstru nkkaremuxngstrichawithy 22 minakhm aekrnddchechsmaeriy etersaaehnglkesmebirk aekrnddchechsaehngpraethslkesmebirk 23 minakhm winthr eliywwarin nkekhiynrangwlsiirt xngkhna nilaiphcitr muslimchawithy 24 minakhm kabriexl ebrnl aechmpolkmwysaklchawemksiok thungaekkrrm 12 mithunayn ph s 2557 ekhng yamanguci nkphakychawyipun thungaekkrrm 24 tulakhm ph s 2554 stif aexbbxth nkaesdngtlkchawxxsetreliy 28 minakhm krphcn xswinwicitr xditrthmntrichwywakarkrathrwngphanichy wiechiyr khawkha nkkaremuxngithy 29 minakhm yingskdi cngelisecsdawngs phxkhrw nkwichakar aelaphithikrchawithy 31 minakhm thrawuth nphcinda xditekhruxsyamspxrt thungaekkrrm 19 mithunayn ph s 2555 emsayn aekikh 1 emsayn cruy thrrmsilp phukakblakhrothrthsnchawithy thungaekkrrm 11 phvscikayn ph s 2558 3 emsayn oxmar malakxn chawkhiwba 5 emsayn idmxnd dlls ephc nkaesdngphaphyntrchaychawxemrikn prasiththi chywirtna xditaephthychawithy linda khathyecriy nkaesdngithy 12 emsayn surskdi chyxrrth nkaesdngchaychawithy 14 emsayn hwng singsiw nkaesdnghyingchawhxngkng 15 emsayn oh khxkoch nkkaremuxngcakpraethssingkhopr 22 emsayn chx haphlng aechmpengakhxngsphamwyolkchawithy xychli ichysiri nkaesdnghyingchawithy thungaekkrrm 23 phvsphakhm ph s 2556 phngsphthn chayaphnthu xditphubychakartarwcsxbswnklang phbch k 25 emsayn withya butrdiwngkh smachiksphaphuaethnrasdrcnghwdmukdahar 2 smy 26 emsayn khu stark nkaesdngxemrikn 29 emsayn kittichy itrrtnsirichy smachiksphanitibyytiaehngchatiphvsphakhm aekikh 1 phvsphakhm triths snaecng epnsmachikkhnarksakhwamsngbaehngchati 2 phvsphakhm niym wiwrrthndithkul nkkaremuxngithy 3 phvsphakhm kharol orewlli nkfisikschawxitali 5 phvsphakhm khulsn kumar epnnkthurkicchuxdngkhxngxinediyinxdit 10 phvsphakhm wladislaf listesf bukhkhlthithuklxbsnghar thungaekkrrm 1 minakhm ph s 2538 13 phvsphakhm efrd emlaemd nkaesdng nkaesdngtlk aelankekhiynchawxemrikn 14 phvsphakhm wisar etchathirawthn xditnkkaremuxngithy sinnpha sarsas nkaetngephlngchawithy exmili ekhn nkkaremuxngcakshrthxemrika 15 phvsphakhm phiechiyr xanacwrpraesrith phithikrithy 16 phvsphakhm ldawlli wngssriwngs xditchawithyechuxsayithlux 17 phvsphakhm chukar ery elnenird nkmwychawxemrikn 19 phvsphakhm chutima bunypraphsr kharachkarphleruxnchawithy 20 phvsphakhm ekxrri ephytn xditphurksapratufutbxl 22 phvsphakhm iphorcn xisraesriphngs nkkaremuxngithy 26 phvsphakhm iphthury thyya phuchwysastracary xphichy etchaxubl nkkaremuxng chawithy 27 phvsphakhm cuespep thxrnathxer phukakbphaphyntrchawxitali ecn nachysiri smachik wuthisphaithy chudthi 12 xditprathansphaxutsahkrrmaehngpraethsithy 29 phvsphakhm la othya aecksn nkaesdngxemriknmithunayn aekikh 3 mithunayn dilk thxngwthna nkaesdngchawithy 5 mithunayn ekhnni ci nkdntriaecschawxemrikn xibrahim exbirika phlthharaelankkaremuxngchawyuknda thungaekkrrm 8 mithunayn ph s 2561 6 mithunayn biyxrn bxrk nkethnnischaychawswiedn 11 mithunayn oc mxnthana nkxemriknfutbxlchawxemrikn prawich rtnephiyr phutrwckaraephndinkhxngpraethsithy parichati chaliekhrux nkkaremuxngstrichawithy 19 mithunayn ciciox xlaebrti nkaesdngchaychawxitali 20 mithunayn prasastr thxngpakna xditnkkaremuxngithy pietxr rid nkfutbxlchawxngkvs 21 mithunayn xruni nnthiwas nkphakychawithy 23 mithunayn ranxngrks suwrrnchwi xditnkkaremuxngstrichawithy 24 mithunayn chyphkdi siriwthn xditnkhnngsuxphimphchawithy 26 mithunayn sarxn buth nkkilawaynachawxxsetreliy 27 mithunayn phiraskdi hinemuxngeka xditxthibdikrmthidin 29 mithunayn epodr snthna olps nkkdhmayaelankkaremuxngchawoprtueks 30 mithunayn xanik xmrannthn nkthurkicchawithykrkdakhm aekikh 4 krkdakhm niphnth sirithr smachiksphaphuaethnrasdrcnghwdtrng 1 smy 5 krkdakhm oxrasiox karets prathanathibdiparakwy 6 krkdakhm esiyreky orokchin nkkilakhimaaelaaechmpoxlimpikchawosewiyt thungaekkrrm 31 phvsphakhm ph s 2526 8 krkdakhm cinda wngsswsdi xditnkkaremuxngithy pricha cnthroxcha pldkrathrwngklaohm iphrinthr chuochtithawr nkkaremuxngithy suchati chywichit nkhmakruksaklchawithy 9 krkdakhm thxm aehngs nkaesdngchawxemrikn idmxnd dlls ephc nkmwypla aela nkaesdngchawxemrikn 13 krkdakhm nirmit sucari nkkaremuxngchawithy 15 krkdakhm xln ebekhxr nkkaremuxng nkkaremuxngcakshrthxemrika suthin ichykitti nkfutbxlchawithy thungaekkrrm 18 mkrakhm ph s 2559 exiyn ekhxrtis nkaetngephlngchawxngkvs thungaekkrrm 18 phvsphakhm ph s 2523 16 krkdakhm edbrah ekhn nkkilawaynachawxxsetreliy 20 krkdakhm charli makri aechmpolkmwysaklchawxngkvs eriyw xichibachi nkaesdngphaphyntrchaychawyipun 26 krkdakhm aexndi okldsewirththi pratimakrchawxngkvs 29 krkdakhm praesrith phngssuwrrnsiri chawithyechuxsaycin 30 krkdakhm nwlprangkh trichit nkaesdngithy 31 krkdakhm edwal aephthrikh phuwakarrthaemssachuestssinghakhm aekikh 1 singhakhm klwy echiyyim hrux thanuphngs skdithnawthn nkaesdngtlkchawithy 2 singhakhm hmxmrachwngshyingnrisra ckrphngs phrathidakhnediywin phraecawrwngsethx phraxngkhecaculckrphngs 3 singhakhm ekriyngikr xunhannthn nkaesdngchawithy 4 singhakhm smekiyrti srlmph xditnkkaremuxngithy 20 singhakhm thapkrn disynnthn nkaesdng phukakb aelaphithikrchawithy oraebrot erkssi changiwoxlin 23 singhakhm kmpnath ruddisth thharbkchawithy ecahyingessili ecahyingaehngwledkhaelaephuxrmxnth 25 singhakhm surchy smbtiecriy nkrxngephlnglukthung aelankaesdngchawithy 26 singhakhm hmxmhlwngpndda diskul 27 singhakhm xphinnth opsyannth chawithyechuxsaycin suredch yaswsdi xditnkkaremuxngithy 30 singhakhm phusming hnxswrrkh nkrxngithy 31 singhakhm ich xingehwin bthkhwamthimikhxkhwamphasacinknyayn aekikh 1 knyayn cang efingxi nkaesdngcin 2 knyayn chlad khamchwng smachikekhruxngrachxisriyaphrn m w m dxeriy aerkaelnd phrachnnikhxngemaekn dchechsaehngssesks 7 knyayn idaexn warern nkaetngephlngchawxemrikn 11 knyayn exedriyn elnxks nkaesdnghyingchawxemrikn 12 knyayn elsli cang xditnkaesdngaelankrxnghxngkng 15 knyayn ecorm edlwin nkkaremuxngcakshrthxemrika 16 knyayn edwid khxpepxrfild nkmayakl nkmayaklchawxemrikn maonch phuthtal nkrxngithy 17 knyayn xlmsebk xatmbayif nkkaremuxngchawkhirkis 22 knyayn knk limtrakul nkkaremuxngithy edbbi bun nkrxngxemrikn 23 knyayn rfefli bldssari nkkaremuxngchawxitali 25 knyayn xakhm etimphithyaiphsith kharachkarphleruxnchawithy 26 knyayn linda aehmiltn nkaesdngxemrikn 28 knyayn thani ethuxksubrrn nkkaremuxngithy 30 knyayn ecahyingmari aexsemraldaaehngebleyiym saray rxdephchr ekhruxphucdkartulakhm aekikh 1 tulakhm ethersa emy naykrthmntrishrachxanackr cina hasepl nkkaremuxngxemrikn 3 tulakhm ephathxng thxngecux nkprawtisastrchawithy 4 tulakhm khristhxf wls nkaesdngchawxxsetriy 12 tulakhm ecin dy kwang prathanathibdiewiydnam 13 tulakhm nisdark ewchyannth kharachkarphleruxnchawithy 14 tulakhm kabrila fxn hbsbwrkh xarchdchechsaehngxxsetriy 15 tulakhm buyelis burnupkrn nkkaremuxngithy pheyaw phunthrtn nkmwysaklchawithyrunsuepxrflayewth thungaekkrrm 13 singhakhm ph s 2549 18 tulakhm martina nafratiolwa nkethnnishyingchawxemrikn ekhrk bartheltt nkthaaexniemchnchawxemrikn 20 tulakhm aednni bxyl phukakbphaphyntrchawxngkvs 21 tulakhm aekhrri fichechxr nkaesdngaelankekhiynchawxemrikn thungaekkrrm 27 thnwakhm ph s 2559 22 tulakhm smskdi nilbrrecidkul thharbkchawithy 29 tulakhm khasuoya esacima sthapnikchawyipun wilefrod okems aechmpolkmwysaklchawepxrotriok 31 tulakhm chatxudm titthasiri thharbkchawithy nthi thiraorcnphngs nkaesdngchawithyphvscikayn aekikh 1 phvscikayn praesrith buychysukh xditnkkaremuxngithy 5 phvscikayn phrphichit phthnthabutr chawithyechuxsayphma 11 phvscikayn exdkar lungku nkkaremuxngchawaesmebiy 13 phvscikayn phngsethph ethphkaycna xditnkkaremuxngithy 22 phvscikayn khunhyingphcman n pxmephchr phriya ph t th dr thksin chinwtr xditnaykrthmntri khnthi 23 24 phvscikayn thnity citnukul phukakbphaphyntrchawithy 28 phvscikayn osphi phrrnray bukhkhlcakkhnabriharthurkic mhawithyalyramkhaaehng 30 phvscikayn xali xasadxf nkkaremuxngkhxngxaesxribthnwakhm aekikh 7 thnwakhm kittiskdi prkti kharachkarchawithy 8 thnwakhm na xarinic xditsmachikkhnarksakhwamsngbaehngchati 9 thnwakhm sanity mhthawr xdittarwcchawithy 14 thnwakhm cuti ikrvks nkkaremuxngithy pietxr nxrwik pyyapradisth srixapha eruxnnakh nkphakychawithy 18 thnwakhm chinwrn bunyekiyrti xditnkkaremuxngithy 19 thnwakhm wiyada okmarkul n nkhr nkaesdngithy 20 thnwakhm muhmmd xuld xbdulxasis nkkaremuxngchawemarikn 22 thnwakhm hli ehliyngehwy nkaesdnghxngkng 24 thnwakhm aesngskda kittieksm nkmwyithychawithy saythiphy mntrikul n xyuthya phithikrithy 27 thnwakhm xlngkrn phlbutr nkhnngsuxphimphchawithy 28 thnwakhm surphngs suwrrnxtth nkkaremuxngithy aekikh phrarachphuththiwrkhun ecermi charls cueliyn hxrenxr xmaor phraphiksuaelaphraxacaryin nikayethrwath imekhil siebxrri nkaesdnglakhrewthiaelaphaphyntrchawxxsetreliy eruxngwithy dusdisurphcn nkkaremuxngithy orebirt xmsetxrdm nkkaremuxngshrthxemrika orebirt xmsetxrdm thnaykhwamxemrikn wiwthn phsmthrphy nkaesdngithy smchay ethiymbuypraesrith kharachkarphleruxnchawithy xphichati chuskul nkaesdngithy thungaekkrrm 6 knyayn ph s 2553 xudm ehluxngephchraphrn nkaebdmintnchawithywnthungaekkrrm aekikhkhxmulephimetim hmwdhmu bukhkhlthiesiychiwitinpi ph s 2499 13 mkrakhm iloxenl ifningekxr citrkrchawxemrikn eyxrmn ekid 17 krkdakhm ph s 2414 5 emsayn ochti aephrphnthu yakhxb nkpraphnth ekid 15 phvsphakhm ph s 2450 5 singhakhm khunkarysikhphar thueriyn thphphaphykhkh brrdaskdichnkhun ekid 17 knyayn ph s 2431 16 tulakhm chul riem bukhkhlcakaekhwnfrxngch knget ekid 14 tulakhm ph s 2416 bnethingkhdithixangxingthungpini aekikhphaphyntrithyeruxng 2499 xnthphalkhrxngemuxng ephlng ixocintanan silpin bithetil Feat ekng layphrangrangwl aekikhrangwlonebl aekikh sakhaekhmi Cyril Norman Hinshelwood Nikolay Nikolaevich Semenov sakhawrrnkrrm hwn ramng hiemnes sakhasntiphaph immikarmxbrangwl sakhafisiks wileliym aebrdfxrd chxkliy cxhn bardin wxletxr ehaesxr aebrtethn sakhasrirwithyahruxkaraephthy xxngedr efredrikh kurnxngd ewxrenxr fxrssaemnn dikhkhinsn richard bthkhwamniekiywkb pi eduxn wn stwrrs hruxchwngewlatang thikalngrxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimetimkhxmulinswnniiddkhkekhathungcak https th wikipedia org w index php title ph s 2499 amp oldid 9441583, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม