fbpx
วิกิพีเดีย

ลันด์เดอร์แบร์เกอ ลันด์อัมชโตรเมอ

เพลงชาติของประเทศออสเตรียมีชื่อว่า ลันด์เดอร์แบร์เกอ ลันด์อัมชโตรเมอ (เยอรมัน: Land der Berge, Land am Strome – แดนแห่งขุนเขา แดนริมฝั่งแม่น้ำ)

ลัน แดร์ แบร์เกอ, ลันด์ อัม ชโตรเมอ
Land der Berge, Land am Strome
เนื้อร้องเพาลา ฟอน เปรราโดวิช
ทำนองโยฮันน์ โฮลเซอร์
รับไปใช้พ.ศ. 2489
ก่อนหน้าดัสลีทแดร์ด็อยท์เชิน และ ฮอสท์-เว็สเซิล-ลีท (ไรช์เยอรมัน)
ตัวอย่างเสียง
ลันด์เดอร์แบร์เกอ ลันด์อัมชโตรเมอ (บรรเลง)

ทำนองของเพลงนี้คือเพลง KV 623 "Freimaurerkantate" ผลงานชิ้นสุดท้ายที่สมบูรณ์ที่สุดของโวล์ฟกัง อะมาเดอุส โมซาร์ท คีตกวีชื่อดังของออสเตรีย ซึ่งได้ประพันธ์ไว้เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2334 ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเพียง 19 วัน ต่อมาส่วนหนึ่งของบทเพลงนี้ได้ปรากฏอยู่ในผลงานชื่อ "Chain Song" ของโยฮันน์ โฮลเซอร์ (Johann Holzer) ซึ่งต่อมาทำนองเพลงนี้เองก็ได้นำมาใช้ทำนองของเพลงชาติออสเตรีย

สำหรับเนื้อร้องนั้นเป็นผลงานของนักประพันธ์ชาวออสเตรียชื่อ พอลลา ฟอน เปรราโดวิช (Paula von Preradovic)

เพลงนี้ได้รับการรับรองให้เป็นเพลงชาติออสเตรียอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2489

เนื้อร้อง

ภาษาเยอรมัน คำแปลภาษาไทย
บทที่ 1

Land der Berge, Land am Strome,
Land der Äcker, Land der Dome,
Land der Hämmer zukunftsreich!
Heimat bist du großer Söhne,
Volk begnadet für das Schöne,
Vielgerühmtes Österreich,
Vielgerühmtes Österreich!

แดนแห่งขุนเขา แดนริมฝั่งแม่น้ำ
แดนแห่งท้องทุ่ง แดนแห่งมหาวิหาร
แดนแห่งค้อน พร้อมด้วยอนาคตที่ได้สัญญา
ท่านคือเรือนของบุตรผู้ยิ่งใหญ่
ซึ่งปวงชนอวยพรให้เพื่อความงดงาม
ขอสดุดีอย่างยิ่งแก่แดนออสเตรีย
ขอสดุดีอย่างยิ่งแก่แดนออสเตรีย !

บทที่ 2

Heiß umfehdet, wild umstritten,
Liegst dem Erdteil du inmitten
Einem starken Herzen gleich.
Hast seit frühen Ahnentagen
Hoher Sendung Last getragen,
Vielgeprüftes Österreich,
Vielgeprüftes Österreich.

ด้วยความเคียดแค้นอย่างแรงกล้า ด้วยการต่อสู้อย่างดุเดือด
ท่านตั้งอยู่ ณ ใจกลางทวีป
ดุจดวงหทัยอันเข้มแข็ง
นับแต่บรรพกาลแห่งบุรพชน
ท่านได้แบกรับไว้ซึ่งภารกิจอันสูงส่ง
แผ่นดินออสเตรียที่พยายามอย่างยิ่ง
แผ่นดินออสเตรียที่พยายามอย่างยิ่งเอย

บทที่ 3

Mutig in die neuen Zeiten,
Frei und gläubig sieh uns schreiten,
Arbeitsfroh und hoffnungsreich.
Einig laß in Bruderchören,
Vaterland, dir Treue schwören.
Vielgeliebtes Österreich,
Vielgeliebtes Österreich.

จงมุ่งสู่ยุคใหม่อย่างกล้าหาญ
จงมองพวกเราผู้ก้าวไปข้างหน้า เป็นไท และมีศรัทธา
พากเพียรพยายาม และเปี่ยมด้วยความหวัง
สามัคคีไว้, ในการประสานเสียงแห่งปิตุภูมิ, เราจง
ให้สัตย์ปฏิญาณแก่ท่าน ผู้เป็นปิตุภูมิ
แผ่นดินออสเตรียที่รักยิ่ง
แผ่นดินออสเตรียที่รักยิ่งเอย

สื่อ

แหล่งข้อมูลอื่น

แหล่งรวบรวมข้อมูลและไฟล์เสียง
  • เพลงชาติออสเตรีย "ลันด์เดอร์แบร์เกอ ลันด์อัมชโตรเมอ" - Himnuszok
  • เพลงชาติออสเตรีย "ลันด์เดอร์แบร์เกอ ลันด์อัมชโตรเมอ" (MP3)
  • เพลงชาติออสเตรีย "ลันด์เดอร์แบร์เกอ ลันด์อัมชโตรเมอ" (MIDI)
วีดิทัศน์
  • ลันด์เดอร์แบร์เกอ ลันด์อัมชโตรเมอ - สถานีโทรทัศน์แห่งชาติออสเตรีย (ORF)

แม่แบบ:เพลงชาติออสเตรีย แม่แบบ:สัญลักษณ์ประจำชาติออสเตรีย

นด, เดอร, แบร, เกอ, นด, มชโตรเมอ, เพลงชาต, ของประเทศออสเตร, ยม, อว, เยอรม, land, berge, land, strome, แดนแห, งข, นเขา, แดนร, มฝ, งแม, แดร, แบร, เกอ, นด, ชโตรเมอland, berge, land, stromeเน, อร, องเพาลา, ฟอน, เปรราโดว, ชทำนองโยฮ, นน, โฮลเซอร, บไปใช, 2489ก, อนหน,. ephlngchatikhxngpraethsxxsetriymichuxwa lndedxraebrekx lndxmchotremx eyxrmn Land der Berge Land am Strome aednaehngkhunekha aednrimfngaemna ln aedr aebrekx lnd xm chotremxLand der Berge Land am Stromeenuxrxngephala fxn eprraodwichthanxngoyhnn ohlesxrrbipichph s 2489kxnhnadslithaedrdxythechin aela hxsth ewsesil lith ircheyxrmn twxyangesiyng source source track track track track track track lndedxraebrekx lndxmchotremx brrelng iflchwyehluxthanxngkhxngephlngnikhuxephlng KV 623 Freimaurerkantate phlnganchinsudthaythismburnthisudkhxngowlfkng xamaedxus omsarth khitkwichuxdngkhxngxxsetriy sungidpraphnthiwemuxwnthi 17 phvscikayn ph s 2334 kxnthiekhacaesiychiwitephiyng 19 wn txmaswnhnungkhxngbthephlngniidpraktxyuinphlnganchux Chain Song khxngoyhnn ohlesxr Johann Holzer sungtxmathanxngephlngniexngkidnamaichthanxngkhxngephlngchatixxsetriysahrbenuxrxngnnepnphlngankhxngnkpraphnthchawxxsetriychux phxlla fxn eprraodwich Paula von Preradovic ephlngniidrbkarrbrxngihepnephlngchatixxsetriyxyangepnthangkaremuxwnthi 22 tulakhm ph s 2489enuxrxng aekikhphasaeyxrmn khaaeplphasaithybththi 1Land der Berge Land am Strome Land der Acker Land der Dome Land der Hammer zukunftsreich Heimat bist du grosser Sohne Volk begnadet fur das Schone Vielgeruhmtes Osterreich Vielgeruhmtes Osterreich aednaehngkhunekha aednrimfngaemna aednaehngthxngthung aednaehngmhawihar aednaehngkhxn phrxmdwyxnakhtthiidsyya thankhuxeruxnkhxngbutrphuyingihy sungpwngchnxwyphrihephuxkhwamngdngam khxsdudixyangyingaekaednxxsetriy khxsdudixyangyingaekaednxxsetriy bththi 2Heiss umfehdet wild umstritten Liegst dem Erdteil du inmitten Einem starken Herzen gleich Hast seit fruhen Ahnentagen Hoher Sendung Last getragen Vielgepruftes Osterreich Vielgepruftes Osterreich dwykhwamekhiydaekhnxyangaerngkla dwykartxsuxyangdueduxd thantngxyu n icklangthwip ducdwnghthyxnekhmaekhng nbaetbrrphkalaehngburphchn thanidaebkrbiwsungpharkicxnsungsng aephndinxxsetriythiphyayamxyangying aephndinxxsetriythiphyayamxyangyingexybththi 3Mutig in die neuen Zeiten Frei und glaubig sieh uns schreiten Arbeitsfroh und hoffnungsreich Einig lass in Bruderchoren Vaterland dir Treue schworen Vielgeliebtes Osterreich Vielgeliebtes Osterreich cngmungsuyukhihmxyangklahay cngmxngphwkeraphukawipkhanghna epnith aelamisrththa phakephiyrphyayam aelaepiymdwykhwamhwng samkhkhiiw inkarprasanesiyngaehngpituphumi eracng ihstyptiyanaekthan phuepnpituphumi aephndinxxsetriythirkying aephndinxxsetriythirkyingexysux aekikhephlngchatixxsetriy lndedxraebrekx lndxmchotremx brrelng source source track track track track track track brrelngody wngduriyangkhkxngthpheruxshrthxemrikahakimidyinesiyng oprdduephimthi wikiphiediy withiichsuxaehlngkhxmulxun aekikhaehlngrwbrwmkhxmulaelaiflesiyngephlngchatixxsetriy lndedxraebrekx lndxmchotremx Himnuszok ephlngchatixxsetriy lndedxraebrekx lndxmchotremx MP3 ephlngchatixxsetriy lndedxraebrekx lndxmchotremx MIDI widithsnlndedxraebrekx lndxmchotremx sthaniothrthsnaehngchatixxsetriy ORF aemaebb ephlngchatixxsetriy aemaebb sylksnpracachatixxsetriyekhathungcak https th wikipedia org w index php title lndedxraebrekx lndxmchotremx amp oldid 9334293, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม