fbpx
วิกิพีเดีย

วุฒิพงษ์ นามบุตร

วุฒิพงษ์ นามบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี 3 สมัย สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ เป็นหลานชายนายวิฑูรย์ นามบุตร และเป็นหนึ่งในสี่ ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ที่สามารถชนะการเลือกตั้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วุฒิพงษ์ นามบุตร
ม.ว.ม., ป.ช.
ประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติในสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 25
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
12 กันยายน พ.ศ. 2562
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 6 มีนาคม พ.ศ. 2517 (47 ปี)
จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย
พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์

ประวัติ

วุฒิพงษ์ นามบุตร เกิดเมื่อ 6 มีนาคม พ.ศ. 2517 ชื่อเล่น เอ เป็นชาวอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยเป็นหลานของนายวิฑูรย์ นามบุตร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา ที่โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ชั้นมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยศรีปทุม และระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การเมือง

วุฒิพงษ์ นามบุตร เคยเป็นสมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (ส.จ.) ต่อมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จึงได้สมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคประชาธิปัตย์ และได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ส.สมัยแรก ซึ่งเป็นหนึ่งในห้า ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ที่ชนะการเลือกตั้งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อภิวัฒน์ เงินหมื่น วุฒิพงษ์ นามบุตร ศุภชัย ศรีหล้า อิสสระ สมชัย และณิรัฐกานต์ ศรีลาภ)

ต่อมาในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 วุฒิพงษ์ก็ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.สมัยที่ 2 และเป็นหนึ่งในสี่ ส.ส.ของพรคประชาธิปัตย์ ในพื้นที่ภาคอีสาน

และในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 เขาก็ได้รับเลือกตั้งอีกครั้ง เป็น ส.ส. สมัยที่ 3 ในพื้นที่เขตเลือกตั้งเดิม และสังกัดพรรคประชาธิปัตย์เช่นเดิม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

อ้างอิง

  1. เปิดชื่อ 35 ประธาน กมธ. “เสรีพิศุทธ์”นั่งปราบทุจริต
  2. 'วิฑูรย์ นามบุตร' ยื่นลาออกพ้นสมาชิก 'ปชป.' แล้ว
  3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘, ตอน ๒๔ ข, ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔


พงษ, นามบ, ตร, สมาช, กสภาผ, แทนราษฎรจ, งหว, ดอ, บลราชธาน, สม, งก, ดพรรคประชาธ, ตย, ประธานคณะกรรมาธ, การแก, ไขป, ญหาหน, นแห, งชาต, เป, นหลานชายนายว, รย, นามบ, ตร, และเป, นหน, งในส, ของพรรคประชาธ, ตย, สามารถชนะการเล, อกต, งในพ, นท, ภาคตะว, นออกเฉ, ยงเหน, ประธานค. wuthiphngs nambutr smachiksphaphuaethnrasdrcnghwdxublrachthani 3 smy sngkdphrrkhprachathipty prathankhnakrrmathikaraekikhpyhahnisinaehngchati 1 epnhlanchaynaywithury nambutr 2 aelaepnhnunginsi s s khxngphrrkhprachathiptythisamarthchnakareluxktnginphunthiphakhtawnxxkechiyngehnuxwuthiphngs nambutr m w m p ch prathankhnakrrmathikaraekikhpyhahnisinaehngchatiinsphaphuaethnrasdrithy chudthi 25xyuinwaraerimdarngtaaehnng 12 knyayn ph s 2562khxmulswnbukhkhlekid 6 minakhm ph s 2517 47 pi cnghwdxublrachthani praethsithyphrrkhkaremuxng prachathipty enuxha 1 prawti 2 karemuxng 3 ekhruxngrachxisriyaphrn 4 xangxingprawti aekikhwuthiphngs nambutr ekidemux 6 minakhm ph s 2517 chuxeln ex epnchawxaephxekhuxngin cnghwdxublrachthani odyepnhlankhxngnaywithury nambutr xditsmachiksphaphuaethnrasdrcnghwdxublrachthani cbkarsuksachnprathmsuksa thiorngeriynxssmchyxublrachthani chnmthymsuksa thiorngeriynebycamamharach radbpriyyatri wiswkrrmsastrbnthit sakhaiffakalng mhawithyalysripthum aelaradbpriyyaoth silpsastrmhabnthit sakhaphthnasngkhm sthabnbnthitphthnbriharsastrkaremuxng aekikhwuthiphngs nambutr ekhyepnsmachiksphaethsbal aelasmachiksphaxngkhkarbriharswncnghwdxublrachthani s c txmainkareluxktngsmachiksphaphuaethnrasdrithyepnkarthwip ph s 2550 cungidsmkhrrbeluxktnginnamphrrkhprachathipty aelaidrbkareluxktngepn s s smyaerk sungepnhnunginha s s khxngphrrkhprachathiptythichnakareluxktnginekhtphakhtawnxxkechiyngehnux xphiwthn enginhmun wuthiphngs nambutr suphchy srihla xissra smchy aelanirthkant srilaph txmainkareluxktngsmachiksphaphuaethnrasdrithyepnkarthwip ph s 2554 wuthiphngskidrbeluxktngepn s s smythi 2 aelaepnhnunginsi s s khxngphrkhprachathipty inphunthiphakhxisanaelainkareluxktngsmachiksphaphuaethnrasdrithyepnkarthwip ph s 2562 ekhakidrbeluxktngxikkhrng epn s s smythi 3 inphunthiekhteluxktngedim aelasngkdphrrkhprachathiptyechnedimekhruxngrachxisriyaphrn aekikhph s 2563 ekhruxngrachxisriyaphrnxnmiekiyrtiysyingmngkudithy chnsungsud mhawchirmngkud m w m 3 ph s 2554 ekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthiechidchuyingchangephuxk chnthi 1 prathmaphrnchangephuxk p ch 4 xangxing aekikh epidchux 35 prathan kmth esriphisuthth nngprabthucrit withury nambutr yunlaxxkphnsmachik pchp aelw prakassanknaykrthmntri eruxng phrarachthanekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthiechidchuyingchangephuxkaelaekhruxngrachxisriyaphrnxnmiekiyrtiysyingmngkudithy pracapi 2563 rachkiccanuebksa prakassanknaykrthmntri eruxng phrarachthanekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthiechidchuyingchangephuxkaelaekhruxngrachxisriyaphrnxnmiekiyrtiysyingmngkudithy pracapi 2554 elm 128 txn 24 kh 2 thnwakhm ph s 2554 bthkhwamekiywkbchiwprawtiniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title wuthiphngs nambutr amp oldid 9485570, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม