fbpx
วิกิพีเดีย

โนม ชอมสกี

ดร. แอฟราม โนม ชอมสกี (อังกฤษ: Avram Noam Chomsky, /æˈvrɑːm nm ˈɒmski/ ( ฟังเสียง); เกิด 7 ธันวาคม ค.ศ. 1928) เป็นนักภาษาศาสตร์ นักปรัชญา นักปริชานศาสตร์ และนักกิจกรรมทางการเมือง เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณประจำคณะภาษาศาสตร์และปรัชญา สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (เอ็มไอที) ชอมสกีได้รับการยกย่องจากการให้กำเนิดทฤษฎี Transformative-Generative Grammar หรือเรียกสั้น ๆ ว่า Generative Grammar (ไทย: ไวยากรณ์เพิ่มพูน) ซึ่งถือกันทั่วไปว่าเป็นงานชิ้นสำคัญที่สุดของวงการภาษาศาสตร์ทฤษฎีในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ชอมสกียังมีส่วนช่วยจุดประกายการปฏิวัติองค์ความรู้ในวิชาจิตวิทยาเกี่ยวกับปริชานผ่านทางงานปริทัศน์หนังสือ Verbal Behavior ของบี. เอฟ. สกินเนอร์ อันเป็นการท้าทายวิธีแบบพฤติกรรมศาสตร์ที่เคยครอบงำการศึกษาเรื่องจิตและภาษาในคริสต์ทศวรรษ 1950 วิธีศึกษาภาษาโดยแนวทางธรรมชาติของชอมสกียังมีผลกระทบต่อวิชาปรัชญาภาษาและปรัชญาจิตอีกด้วย นอกจากนี้ ชอมสกียังได้รับการยกย่องจากการก่อตั้งลำดับชั้นชอมสกี (Chomsky hierarchy) ซึ่งเป็นการจำแนกภาษารูปนัยออกเป็นลำดับชั้น ตามพลังในการก่อกำเนิดของแต่ละระดับ

โนม ชอมสกี
โนม ชอมสกี ในปีค.ศ. 2017
เกิดAvram Noam Chomsky
7 ธันวาคม ค.ศ. 1928 (92 ปี)
ฟิลาเดลเฟีย, รัฐเพนซิลเวเนีย, สหรัฐ
การศึกษาสูงสุดมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย (BA, MA, PhD)
Harvard Society of Fellows (1951–1955)
คู่สมรส
 • แครอล โดริส ชาตซ์ (สมรส ค.ศ. 1949; ตายปี 2008)
 • Valeria Wasserman (สมรส ค.ศ. 2014)
บุตร3, รวมไปถึง Aviva
รางวัล
เว็บไซต์https://chomsky.info
อาชีพทางวิทยาศาสตร์
สถาบันที่ทำงาน
ThesisTransformational Analysis (1955)
อาจารย์ที่ปรึกษาในระดับปริญญาเอกเซลลิก ฮาร์ริส
ลูกศิษย์ในระดับปริญญาเอก
มีอิทธิพลต่อ
ได้รับอิทธิพลจาก
ลายมือชื่อ

ตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1960 ชอมสกียังเป็นที่รู้จักในวงกว้างในฐานะผู้ไม่เห็นด้วยกับอำนาจรัฐและนักอนาธิปัตย์ จากการเคลื่อนไหวทางการเมือง และการวิพากษ์ที่เขามีต่อนโยบายต่างประเทศของทั้งสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลอีกหลายประเทศ ชอมสกีเรียกตนเองว่าเป็นนักสังคมนิยมเสรี ผู้เห็นพ้องกับแนวคิดอนาธิปัตย์-สหภาพนิยม

อ้างอิง

แหล่งข้อมูลอื่น

คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับ โนม ชอมสกี ได้โดยค้นหาจาก
โครงการพี่น้องของวิกิพีเดีย :
  หาความหมาย จากวิกิพจนานุกรม
  หนังสือ จากวิกิตำรา
  คำคม จากวิกิคำคม
  ข้อมูลต้นฉบับ จากวิกิซอร์ซ
  ภาพและสื่อ จากคอมมอนส์
  เนื้อหาข่าว จากวิกิข่าว
  แหล่งเรียนรู้ จากวิกิวิทยาลัย
 • นอม ชอมสกีที่คนไทยควรรู้จัก: นักภาษาศาสตร์ นักวิจารณ์สังคมผู้ท้าทายความอยุติธรรมในโลก โดย ทอง บรรณารักษ์
 • สัมภาษณ์นอม ชอมสกี: ปัญญาชน - 29 สิงหาคม 2003 แปลโดย ภัควดี วีระภาสพงษ์
 • chomsky.info : The Noam Chomsky Website
 • Noam Chomsky ที่ MIT
 • หน้า Noam Chomsky ที่ Academia.edu
 • Noam Chomsky ที่อินเทอร์เน็ตมูวีเดตาเบส
 • Noam Chomsky ที่ Zmag
 • Talks by Noam Chomsky at A-Infos Radio Project
 • สัมภาษณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน โดยคณะนักวิชาการ (ภาษาอังกฤษ และมีข้อความบรรยายฝรั่งเศส) – 2009
 • แฟ้มสื่อเกี่ยวกับ Chomsky ที่ Internet Archive
 • บทความ และ วิดีโอ ที่กล่าวถึง Noam Chomsky ที่ AnarchismToday.org
 • The Political Economy of the Mass Media ตอนที่ 1
 • งานโดยหรือเกี่ยวกับ โนม ชอมสกี ในห้องสมุดต่าง ๆ ในแคตาลอกของเวิลด์แคต

โนม, ชอมสก, ดร, แอฟราม, งกฤษ, avram, noam, chomsky, ɑː, งเส, ยง, เก, นวาคม, 1928, เป, นน, กภาษาศาสตร, กปร, ชญา, กปร, ชานศาสตร, และน, กก, จกรรมทางการเม, อง, เป, นศาสตราจารย, เก, ยรต, ณประจำคณะภาษาศาสตร, และปร, ชญา, สถาบ, นเทคโนโลย, แมสซาช, เซตส, เอ, มไอท, ชอมสก. dr aexfram onm chxmski xngkvs Avram Noam Chomsky ae ˈ v r ɑː m n oʊ m ˈ tʃ ɒ m s k i fngesiyng ekid 7 thnwakhm kh s 1928 epnnkphasasastr nkprchya nkprichansastr aelankkickrrmthangkaremuxng epnsastracaryekiyrtikhunpracakhnaphasasastraelaprchya sthabnethkhonolyiaemssachuests exmixthi chxmskiidrbkarykyxngcakkarihkaenidthvsdi Transformative Generative Grammar hruxeriyksn wa Generative Grammar ithy iwyakrnephimphun sungthuxknthwipwaepnnganchinsakhythisudkhxngwngkarphasasastrthvsdiinkhriststwrrsthi 20 chxmskiyngmiswnchwycudprakaykarptiwtixngkhkhwamruinwichacitwithyaekiywkbprichanphanthangnganprithsnhnngsux Verbal Behavior khxngbi exf skinenxr xnepnkarthathaywithiaebbphvtikrrmsastrthiekhykhrxbngakarsuksaeruxngcitaelaphasainkhristthswrrs 1950 withisuksaphasaodyaenwthangthrrmchatikhxngchxmskiyngmiphlkrathbtxwichaprchyaphasaaelaprchyacitxikdwy nxkcakni chxmskiyngidrbkarykyxngcakkarkxtngladbchnchxmski Chomsky hierarchy sungepnkarcaaenkphasarupnyxxkepnladbchn tamphlnginkarkxkaenidkhxngaetlaradbonm chxmskionm chxmski inpikh s 2017ekidAvram Noam Chomsky 7 thnwakhm kh s 1928 92 pi filaedlefiy rthephnsileweniy shrthkarsuksasungsudmhawithyalyephnsileweniy BA MA PhD Harvard Society of Fellows 1951 1955 khusmrsaekhrxl odris chats smrs kh s 1949 taypi 2008 Valeria Wasserman smrs kh s 2014 butr3 rwmipthung Avivarangwl rangwlkueknihmeflolwchips 1971 Member of the National Academy of Sciences 1972 APA Award for Distinguished Scientific Contributions to Psychology 1984 rangwlxxrewll 1987 1989 Kyoto Prize in Basic Sciences 1988 Helmholtz Medal 1996 Benjamin Franklin Medal in Computer and Cognitive Science 1999 Sydney Peace Prize 2011 ewbisthttps chomsky infoxachiphthangwithyasastrsthabnthithanganmhawithyalyaexriosna 2017 pccubn sthabnethkhonolyiaemssachuests 1955 pccubn Institute for Advanced Study 1958 1959 ThesisTransformational Analysis 1955 xacarythipruksainradbpriyyaexkesllik harris 1 luksisyinradbpriyyaexk mark ebekxr ery si odehxrti C T James Huang ery aeckhekhndxff cxrc lakhxff hawewird lasnikh orebirt lis xelkh marans ecms di aemkhkhxwliy barbara pharti thnya irnhart cxhn xar rxssmixiththiphltx wichakar cxhn aebkkhs ederkh bikhekhxrtn cueliyn si bxyd daeniyl ednentt 2 daeniyl exewxertt ecxrri ofdxr kilebirt haraemn markh hawesxr nxrebird hxrnsitn Niels Kaj Jerne odnld khnuth Georges J F Kohler pietxr ludolw okhlin aemkhkinn 3 Cesar Milstein stiewn phingekxr 4 cxhn esirl 5 nil smith khrisphin irth 2 karemuxng imekhil xlebirt cueliyn xassanc obon 6 Jean Bricmont xuok chaebs aeskh edx la orcha khlintn efxrnneds nxrmn fingekilsitn orebirt fisk exmi kudaemn stiefn ecy okld 7 eklnn krinwald khrisotefxr hitechns 6 naoxmi ikhln 6 imekhil mwr 6 cxhn niokhls aexn onesnti 8 cxhn philekxr aehorld phinethxr 6 Arundhati Roy exdewird esd aexrxn swxts 9 idrbxiththiphlcak wichakar ec aexl xxstin wileliym ochmski si ewst echirchaemn erxen edkart kalielox kalielxi 10 enlsn kudaemn Morris Halle esllik harris Wilhelm von Humboldt edwid hum 11 ormn cakxbsn ximmanuexl khant 12 cxrc xarmiethc milelxr panini hilari phutnm 13 willard fan xxraemn ikhwn ebxrthrnd rsesll aefrdinxng edx ossur Marcel Paul Schutzenberger aexln thwring 10 luthwich withekinchitn 14 karemuxng mihaxil bakhunin xelks aekhri wileliym ochmski cxhn duxi 15 eslling aehrris Wilhelm von Humboldt 16 edwid hum 17 Karl Korsch Peter Kropotkin 17 kharl liphkhenchth orsa lukhesimbwrkh cxhn lxk diwth aemkhodnld phxl aemtthik 17 cxhn scwt mill cxrc xxrewll Anton Pannekoek Pierre Joseph Proudhon 18 Rudolf Rocker chxng chk ruos 17 ebxrthrnd rsesll Diego Abad de Santillan xdm smith 17 laymuxchuxtngaetkhristthswrrs 1960 chxmskiyngepnthiruckinwngkwanginthanaphuimehndwykbxanacrthaelankxnathipty cakkarekhluxnihwthangkaremuxng aelakarwiphaksthiekhamitxnoybaytangpraethskhxngthngshrthxemrikaaelarthbalxikhlaypraeths chxmskieriyktnexngwaepnnksngkhmniymesri phuehnphxngkbaenwkhidxnathipty shphaphniymxangxing aekikh Partee 2015 p 328 2 0 2 1 Amid the Philosophers Persson amp LaFollette 2013 Prickett 2002 p 234 Searle 1972 6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 Adams 2003 Gould 1981 Keller 2007 Swartz 2006 10 0 10 1 Chomsky 1991 p 50 Sperlich 2006 pp 44 45 Slife 1993 p 115 Barsky 1997 p 58 Antony amp Hornstein 2003 p 295 Chomsky 2016 Harbord 1994 p 487 17 0 17 1 17 2 17 3 17 4 Barsky 2007 p 107 Smith 2004 p 185 aehlngkhxmulxun aekikhkhunsamarthhakhxmulekiywkb onm chxmski idodykhnhacakokhrngkarphinxngkhxngwikiphiediy hakhwamhmay cakwikiphcnanukrm hnngsux cakwikitara khakhm cakwikikhakhm khxmultnchbb cakwikisxrs phaphaelasux cakkhxmmxns enuxhakhaw cakwikikhaw aehlngeriynru cakwikiwithyalynxm chxmskithikhnithykhwrruck nkphasasastr nkwicarnsngkhmphuthathaykhwamxyutithrrminolk ody thxng brrnarks smphasnnxm chxmski pyyachn 29 singhakhm 2003 aeplody phkhwdi wiraphasphngs chomsky info The Noam Chomsky Website Noam Chomsky thi MIT hna Noam Chomsky thi Academia edu Noam Chomsky thixinethxrentmuwiedtaebs Noam Chomsky thi Zmag Talks by Noam Chomsky at A Infos Radio Project smphasnekiywkbsiththimnusychn odykhnankwichakar phasaxngkvs aelamikhxkhwambrryayfrngess 2009 aefmsuxekiywkb Chomsky thi Internet Archive bthkhwam aela widiox thiklawthung Noam Chomsky thi AnarchismToday org The Political Economy of the Mass Media txnthi 1 nganodyhruxekiywkb onm chxmski inhxngsmudtang inaekhtalxkkhxngewildaekht bthkhwamekiywkbchiwprawtiniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title onm chxmski amp oldid 9261909, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม