fbpx
วิกิพีเดีย

โรงเรียนสัตยาไส

โรงเรียนสัตยาไส เป็นโรงเรียนประจำ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535[ต้องการอ้างอิง] โดยเปิดตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนสัตยาไส ตั้งอยู่ใน 53 ประเทศทั่วโลก ภายใต้มูลนิธิสัตยาไส ไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียนแต่อย่างใด ที่ประเทศไทยอยู่ภายใต้การดูแลของ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เป็นผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียน ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 2 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มีพื้นที่ประมาณ 300 ไร่เศษ เป็นธรรมชาติ ป่าเขา หนองบึง สงบ ร่มรื่น มีนักเรียน 352 คน ครู 49 คน อัตราส่วนครูต่อนักเรียน 1 : 6 โดยประมาณ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง ม.6 จำนวน 12 ห้องเรียน ห้องเรียนละไม่เกิน 30 คน เป็นโรงเรียนประจำ นักเรียนพักค้างภายในโรงเรียน รับประทานอาหารมังสวิรัติของทางโรงเรียน ยกเว้นนักเรียนชั้นอนุบาลไป-กลับ และรับเฉพาะเด็กบ้านใกล้โรงเรียนโรงเรียนสัตยาไส สำหรับในระดับมัธยมปลาย มีสาย วิทย์-คณิต ศิลป์-ภาษา(อังกฤษ,ญี่ปุ่น,จีน) และจะเปิดสอนในสายอื่นๆ ตามลำดับ มี Summer เพื่อให้นักเรียนได้เลือกประเทศที่ต้องการและไปอยู่กับ Hostfamily แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม

โรงเรียนแห่งนี้อยู่ภายใต้กฎ "ความรัก ความเมตตา" โดยเด็กนักเรียนและคุณครูอยู่ในโรงเรียนเป็นเสมือนครอบครัวใหญ่ ทุกคนดูแลช่วยเหลือกัน มีอาจารย์แลกเปลี่ยนจากต่างประเทศมาสอนภาษา ทางโรงเรียนได้เน้นให้เด็กนักเรียนเป็นคนดี ไม่ได้เน้นให้เป็นคนเก่งเพียงอย่างเดียว เพื่อเด็กจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต สังคมต้องการคนดีและคนเก่งควบคู่กันไป

สาระสำคัญที่ได้รับ

1. ด้านหลักสูตร

1.1 ใช้หลักสูตรสถานศึกษาโดยยึดมาตรฐานแกนกลาง มีการเรียนรู้สาระครบทั้ง 8 สาระ

1.2 เพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้อีก 1 กิจกรรมคือกิจกรรมทักษะชีวิต

2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โรงเรียนสัตยาไส ใช้หลัก “Educare” โดยมุ่งดึงสิ่งที่ดีจากนักเรียน ตั้งคำถามที่ดีและสร้างสรรค์ โน้มนำให้สวดมนต์ ปฏิบัติสมาธิ ระลึกถึงบุญคุณของผู้อื่น บุญคุณของสรรพสิ่ง มีความนอบน้อม มีความเคารพ มีความเมตตากรุณา ฯลฯ อยู่เป็นปกตินิสัย

“คุณธรรม 5 ประการ” ซึ่งถือเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและดำเนินกิจกรรมทั้งหลายในโรงเรียนสัตยาไส คือ 1. เปรมา (ความรักความเมตตา) 2. สัตยา (ความจริง) ((สัตยาไสย = มารดาแห่งความจริง)) 3. ธรรมา (การประพฤติชอบ) 4. สันติ (ความสงบสุข) 5. อหิงสา (การไม่เบียดเบียน)

และมีเป้าหมายในการจัดการศึกษาตามอักษรย่อที่รวมกันเป็นคำว่า “EDUCATION” คือ 1. Enlightenment (การรู้แจ้ง) 2. Duty and Devotion (การปฏิบัติหน้าที่และการเสียสละอุทิศตน) 3. Understanding (ความเข้าใจถ่องแท้) 4. Character (อุปนิสัยที่ดีงาม) 5. Action (การนำความรู้ไปปฏิบัติ) 6. Thanking (การมีใจกตัญญูรู้คุณ) 7. Integrity (ความมีเกียรติ) 8. Oneness (ความมีใจสมาน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน) 9. Nobility (ความสง่างาม)

โรงเรียนใช้หลักการ “การเรียนรู้โดยนักเรียนเป็นศูนย์กลาง” และ “การเรียนรู้แบบ บูรณาการ” เช่น ให้นักเรียน (เริ่มแต่ชั้นอนุบาล) ร่วมกำหนดหัวข้อที่จะเรียนรู้ แล้วครูเป็น ผู้เอื้ออำนวย (ไม่ใช่สอน) ให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้จากการได้ปฏิบัติ ได้เห็นได้ฟัง ได้สัมผัส ได้ทดลอง ได้คิด อย่างเหมาะสม ทำให้เด็กเป็นคนเก่งคนดี ในส่วนของการเรียนรู้อย่างบูรณาการก็มีตัวอย่างของการ “บูรณาการการเรียนรู้ เรื่อง สุขกาย สบายใจ” ซึ่งนักเรียนชั้น ม. 1 - 3 เรียนด้วยกัน เริ่มต้นด้วยการนั่งสมาธิร่วมกัน แล้วแบ่งเป็น 4 กลุ่ม แยกย้ายไปเรียนรู้ไปตามฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน กลับมารวมกันในช่วงท้าย แต่ละกลุ่มนำเสนอผลการเรียนรู้จากแต่ละฐานพร้อมอภิปราย แล้วจบด้วยการทำสมาธิ แผ่เมตตา และทำความเคารพ

โรงเรียนสัตยาไสได้นำหลัก “ศีล สมาธิ ปัญญา” มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เน้น “ความรักความเมตตา” และ “คุณธรรม” โดยบูรณาการเข้าไปในการเรียนการสอนและกิจกรรมทั้งหลาย เช่น ก่อนรับประทานอาหาร จะมีการสวดมนต์ ขอบคุณพ่อแม่ ครู ธรรมชาติ โดยมีนักเรียนเป็นผู้นำ นักเรียนทุกคนกล่าวถ้อยคำ “ข้าวทุกจาน อาหารทุกอย่าง .....” ตามด้วย การพูดเป็นภาษาอังกฤษ (เด็กอนุบาลก็พูดอย่างนี้ ทั้งสองภาษา)

อ้างอิง

แหล่งข้อมูลอื่น

โรงเรียนสัตยาไส
โรงเร, ยนส, ตยาไส, บทความน, ไม, การอ, างอ, งจากแหล, งท, มาใดกร, ณาช, วยปร, บปร, งบทความน, โดยเพ, มการอ, างอ, งแหล, งท, มาท, าเช, อถ, เน, อความท, ไม, แหล, งท, มาอาจถ, กค, ดค, านหร, อลบออก, เร, ยนร, าจะนำสารแม, แบบน, ออกได, อย, างไรและเม, อไร, บทความน, คล, ายโฆษ. bthkhwamniimmikarxangxingcakaehlngthimaidkrunachwyprbprungbthkhwamni odyephimkarxangxingaehlngthimathinaechuxthux enuxkhwamthiimmiaehlngthimaxacthukkhdkhanhruxlbxxk eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir bthkhwamnikhlayokhsnahruxprachasmphnth wikiphiediymiichchxngthangkarsuxsarkartladkhxnghnwythurkicid krunaekhiynihmdwymummxngthiepnklang aelanalingkphaynxkthiimekiywkhxngxxkorngeriynstyais epnorngeriynpraca epidthakareriynkarsxntngaetpi ph s 2535 txngkarxangxing odyepidtngaetradbxnubalthungmthymsuksapithi 6 tamhlksutrkhxngkrathrwngsuksathikarorngeriynstyais tngxyuin 53 praethsthwolk phayitmulnithistyais immikarekbkhaelaeriynaetxyangid thipraethsithyxyuphayitkarduaelkhxng dr xacxng chumsay n xyuthya epnphubriharsungsudkhxngorngeriyn tngxyuelkhthi 99 hmu 2 tabllanarayn xaephxchybadal cnghwdlphburi miphunthipraman 300 iress epnthrrmchati paekha hnxngbung sngb rmrun minkeriyn 352 khn khru 49 khn xtraswnkhrutxnkeriyn 1 6 odypraman epidsxntngaetchnxnubalthung m 6 canwn 12 hxngeriyn hxngeriynlaimekin 30 khn epnorngeriynpraca nkeriynphkkhangphayinorngeriyn rbprathanxaharmngswirtikhxngthangorngeriyn ykewnnkeriynchnxnubalip klb aelarbechphaaedkbaniklorngeriynorngeriynstyais sahrbinradbmthymplay misay withy khnit silp phasa xngkvs yipun cin aelacaepidsxninsayxun tamladb mi Summer ephuxihnkeriynideluxkpraethsthitxngkaraelaipxyukb Hostfamily aelkepliynphasaaelawthnthrrmorngeriynaehngnixyuphayitkd khwamrk khwamemtta odyedknkeriynaelakhunkhruxyuinorngeriynepnesmuxnkhrxbkhrwihy thukkhnduaelchwyehluxkn mixacaryaelkepliyncaktangpraethsmasxnphasa thangorngeriynidennihedknkeriynepnkhndi imidennihepnkhnekngephiyngxyangediyw ephuxedkcaidepnphuihythidiinxnakht sngkhmtxngkarkhndiaelakhnekngkhwbkhuknipsarasakhythiidrb1 danhlksutr1 1 ichhlksutrsthansuksaodyyudmatrthanaeknklang mikareriynrusarakhrbthng 8 sara1 2 ephimkickrrmkareriynruxik 1 kickrrmkhuxkickrrmthksachiwit2 dankarcdkickrrmkareriynkarsxnorngeriynstyais ichhlk Educare odymungdungsingthidicaknkeriyn tngkhathamthidiaelasrangsrrkh onmnaihswdmnt ptibtismathi ralukthungbuykhunkhxngphuxun buykhunkhxngsrrphsing mikhwamnxbnxm mikhwamekharph mikhwamemttakruna l xyuepnpktinisy khunthrrm 5 prakar sungthuxepnhlkinkardaeninchiwitaeladaeninkickrrmthnghlayinorngeriynstyais khux 1 eprma khwamrkkhwamemtta 2 stya khwamcring styaisy mardaaehngkhwamcring 3 thrrma karpraphvtichxb 4 snti khwamsngbsukh 5 xhingsa karimebiydebiyn aelamiepahmayinkarcdkarsuksatamxksryxthirwmknepnkhawa EDUCATION khux 1 Enlightenment karruaecng 2 Duty and Devotion karptibtihnathiaelakaresiyslaxuthistn 3 Understanding khwamekhaicthxngaeth 4 Character xupnisythidingam 5 Action karnakhwamruipptibti 6 Thanking karmiicktyyurukhun 7 Integrity khwammiekiyrti 8 Oneness khwammiicsman epnxnhnungxnediywkn 9 Nobility khwamsngangam orngeriynichhlkkar kareriynruodynkeriynepnsunyklang aela kareriynruaebb burnakar echn ihnkeriyn erimaetchnxnubal rwmkahndhwkhxthicaeriynru aelwkhruepn phuexuxxanwy imichsxn ihnkeriynideriynru odyennkareriynrucakkaridptibti idehnidfng idsmphs idthdlxng idkhid xyangehmaasm thaihedkepnkhnekngkhndi inswnkhxngkareriynruxyangburnakarkmitwxyangkhxngkar burnakarkareriynru eruxng sukhkay sbayic sungnkeriynchn m 1 3 eriyndwykn erimtndwykarnngsmathirwmkn aelwaebngepn 4 klum aeykyayiperiynruiptamthankareriynru 4 than klbmarwmkninchwngthay aetlaklumnaesnxphlkareriynrucakaetlathanphrxmxphipray aelwcbdwykarthasmathi aephemtta aelathakhwamekharphorngeriynstyaisidnahlk sil smathi pyya maprayuktichinkarcdkareriynkarsxn enn khwamrkkhwamemtta aela khunthrrm odyburnakarekhaipinkareriynkarsxnaelakickrrmthnghlay echn kxnrbprathanxahar camikarswdmnt khxbkhunphxaem khru thrrmchati odyminkeriynepnphuna nkeriynthukkhnklawthxykha khawthukcan xaharthukxyang tamdwy karphudepnphasaxngkvs edkxnubalkphudxyangni thngsxngphasa xangxing aekikhhttp guru google co th guru thread tid 362bd5ecf62dd526 amp hl th amp table 2Fguru 2F 3Fhl 3Dth amp clk wttpcts amp pli 1aehlngkhxmulxun aekikhhttp www Sathyasai ac th orngeriynstyais thiefsbuk bthkhwamekiywkbsthansuksaniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title orngeriynstyais amp oldid 9006831, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม