fbpx
วิกิพีเดีย

โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดสอนในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1[1] สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
สันติราษฎร์วิทยาลัย
สันติราษฎร์วิทยาลัย (กรุงเทพมหานคร)

ประวัติ

โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา บนเนื้อที่ 18 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา รับนักเรียนเข้าศึกษานักเรียนทั้งชายและหญิง รวมถึงนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (เด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น) ตั้งอยู่ที่ 332 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โรงเรียนจัดตั้งเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2470 อยู่ที่ตรอกพระยาสุนทร หัวลำโพง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครเป็นโรงเรียนเอกชน ชื่อ โรงเรียนอินทรศึกษา มี อาจารย์ชอบ อุทัยเฉลิม เป็นเจ้าของ และครูใหญ่ จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2491 จึงได้ย้ายมาอยู่ในที่ตั้งปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2496 อาจารย์ประพัฒน์ วรรธนะสาร ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่ และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนพญาไทศึกษา จนถึงปี พ.ศ. 2497 ได้แยกโรงเรียนเป็น 2 โรงเรียน ตามเพศนักเรียน โรงเรียนชายมี อาจารย์เพทาย อมาตยกุล เป็นอาจารย์ใหญ่ ส่วนโรงเรียนหญิงมี อาจารย์ประทุม วรรธนะสาร เป็นอาจารย์ใหญ่

ปลายปี พ.ศ. 2497 สวัสดิการ กรมตำรวจ ได้รับโอนโรงเรียนทั้ง 2 โรงไปดูแล โดยคงสภาพเป็นโรงเรียนเอกชน แต่เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสันติราษฎร์บำรุง และ โรงเรียนสตรีสันติราษฎร์บำรุง และยังคงให้ อาจารย์เพทาย อมาตยกุล และอาจารย์ประทุม วรรธนะสาร เป็นอาจารย์ใหญ่เหมือนเดิม จนถึงปี พ.ศ. 2500 อาจารย์ฉายศรี รตานนท์ ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสตรีสันติราษฎร์บำรุง

ปี พ.ศ. 2518 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับโอนโรงเรียนทั้งสองไปสังกัด โดยรวมเป็นสหศึกษาใช้ชื่อว่า โรงเรียนสันติราษฎร์รำลึก เปลี่ยนสภาพเป็นโรงเรียนรัฐบาล และแต่งตั้งผู้บริหารมาดูแลดังนี้

ในปี พ.ศ. 2518 อาจารย์ชาลี ถาวรานุรักษ์ (พ.ศ. 2518-2523) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ มาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนแรก ต่อมาในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ซึ่งได้ใช้ชื่อนี้ และยึดถือวันดังกล่าวเป็นวัถาปนาโรงเรียนสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้ มีการสร้างอาคารเรียนสี่ชั้นหลังแรก (อาคาร 1) และจัดสรรงบประมาณ สร้างอาคารเรียนสี่ชั้นหลังที่สอง (อาคาร 2) ในปี พ.ศ. 2521

ปี พ.ศ. 2523 อาจารย์มนตรี ชุติเนตร (พ.ศ. 2523-2526) ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา ได้รับแต่งตั้งมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ปี พ.ศ. 2525 กรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณมาสร้างอาคารสี่ชั้นหลังที่สาม (อาคาร 3)

ปี พ.ศ. 2526 อาจารย์ดุสิต พูนพอน (พ.ศ. 2526-2531) ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ได้รับแต่งตั้งมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณมาสร้างอาคารเรียนสี่ชั้นหลังที่สี่ (อาคาร 4) เชื่อมอาคารเดิมทั้งสามหลัง และในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 สมาคมศิษย์เก่าสันติราษฎร์ ได้จัดสร้างอาคารสมาคมศิษย์เก่าสันติราษฎร์ มอบให้โรงเรียนผ่านกรมสามัญศึกษา ปัจจุบันชั้นล่างเป็นห้องพยาบาล ชั้นบนใช้เป็นห้องประชุม

ปี พ.ศ. 2531 อาจาย์จันทร์เพ็ญ เจริญผลารักษ์ (พ.ศ. 2531-2533) ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ ได้รับแต่งตั้งมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ปี พ.ศ. 2531 กรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณมาสร้างอาคารอเนกประสงค์สามชั้น ชั้นล่างเป็นโรงอาหาร ชั้นสองเป็นห้องเรียนปฏิบัติการ และชั้นบนสุดเป็นหอประชุม และในปี พ.ศ. 2533 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็น โรงเรียนดีเด่นของกรมสามัญศึกษา

ปี พ.ศ. 2533 อาจารย์ศิริลักษณ์ นันทพิศาล (พ.ศ. 2533-2536) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ได้รับแต่งตั้งมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ระดมทุนจัดหาเครื่องดนตรีใหม่พัฒนาวงโยธวาฑิตของโรงเรียน

ปี พ.ศ. 2536 อาจารย์พงษ์ศักดิ์ รุ่งโรจน์พานิช (พ.ศ. 2536-2539) ผู้อำนวยการสามัญศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับแต่งตั้งมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ระดมทุนบูรณะหอประชุมเผ่า-อุดม เอกลักษณ์ของโรงเรียนให้คงอยู่

ปี พ.ศ. 2539 อาจารย์สมรัก แพทย์พันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

กิจกรรมของโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

กิจกรรมภายในโรงเรียน

งานวันสถาปนาโรงเรียน

จัดขึ้นในวันที่ 7 กรกฎาคมของทุกปี ในช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตรและกิจกรรมทำความสะอาดห้องเรียน ในช่วงบ่ายจะมีการแสดงความสามารถทางดนตรีของนักเรียน

งานราตรีสันติราษฎร์

งานราตรีสันติราษฎ์ เป็นงานพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน อันถือเป็นประเพณีคืนสู่เหย้าของชาวเลือดหมู - ดำ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มต้นจัดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2518 ณ เวทีลีลาศ สวนลุมพินี ในงานประกอบด้วยการพูดคุย พบปะ กินเลี้ยง การแสดง จับรางวัล และมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น และในแต่ละปีอาจมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนเพื่อกิจการงานต่างๆของโรงเรียน เช่น สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ หรือปรับปรุงทรัพยากรภายในโรงเรียน เป็นต้น

SANTIRAT GAME

 

SANTIRAT GAME เป็นงานกีฬาสีภายในของโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย จัดประมาณกลางเดือนธันวาคมของทุกปี โดยเป็นการแข่งขันระหว่าง 5 คณะสี คือ คณะราชพฤกษ์ (สีเหลือง) คณะจามจุรี (สีชมพู) คณะไทรทอง (สีเขียว) คณะเฟื่องฟ้า (สีส้ม) และคณะอัญชัน (สีฟ้า) ) เพื่อเชื่อมความสามัคคี และให้รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย

โดยมีการแข่งขันทั้งสิ้น 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน เซปักตะกร้อ และ กรีฑา ในบางปีการศึกษาจะมีกีฬาชนิดพิเศษซึ่งได้บรรจุเป็นพิเศษในกีฬาสีประจำปีนั้นๆ เช่น ปีการศึกษา 2544 มีกีฬา flag football เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการประกวดขบวนพาเหรด ประกวดกองเชียร์ ประกวดเชียร์ลีดเดอร์ และการประกวดดรัมเมเยอร์ระหว่าง 5 คณะสี

กิจกรรมชุมนุม

กิจกรรมชุมนุมเป็นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนที่มีความสนใจในด้านเดียวกัน ได้จัดตั้งหรือเข้าร่วมชุมนุมที่ตนสนใจ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุมกำกับดูแล ซึ่งชุมนุมมีทั้งทางด้านวิชาการ ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรีและกีฬา ทั้งนี้ นักเรียนชายและนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนนักศึกษาวิชาทหาร จะถือว่าอยู่ชุมนุมรักษาดินแดนโดยอัตโนมัติ เนื่องจากคาบกิจกรรมชุมนุมอยู่ในช่วงวันจันทร์ตอนบ่าย ซึ่งเป็นช่วงที่นักเรียนชายไปเรียนนักศึกษาวิชาทหาร วงโยธวาทิตและวงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียนสร้างชื่อเสียงในการแข่งขันรายการชิงช้าสวรรค์เป็นที่รู้จักและยอมรับของชุมชุม

กิจกรรมจิตอาสา

กิจกรรมจิตอาสาของโรงเรียนเริ่มในปีการศึกษา 2551 มีนักเรียนกลุ่มหนี่งเข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยการชักชวนของเจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงาและมูลนิธิสยามกัมมาจล จึงมีการนำมาเผยแพร่ให้นักเรียนในโรงเรียนที่สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรม ต่อมา เริ่มมีกลุ่มนักเรียนจัดตั้งกลุ่มจิตอาสาตามความสนใจของตัวเอง เช่น กลุ่ม SL.Play ที่แสดงละครสะท้อนปัญหาเยาวชน โดยการสนับสนุนเครือข่ายละครหน้ากากเปลือย[2][3] กลุ่ม Paper Ranger ทำสมุดจากกระดาษเหลือใช้เพื่ลดภาวะโลกร้อน โดยเจ้าหน้าที่จากเครือข่าย Paper Ranger[4] ชมรมคุยเปิดใจรักปลอดภัย ที่ทำการรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องเพศและเอดส์ตามสถานที่ต่างๆ ร่วมกับเครือข่าย Youth Net[5] ชมรมจิตใส ใจอาสา ฝ่าโลกมืด เป็นกลุ่มขับร้องเพลงประสานเสียงของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น[6]

ต่อมา จึงมีการรวมกลุ่มจิตอาสาเหล่านี้เข้าเป็นเครือข่ายโดยใช้ชื่อว่า "เครือข่ายจิตอาสาชาวเลืดอหมู-ดำ" เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวในการดำเนินงาน และมีการเสนอชื่อและได้รับการพิจารณาให้ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติให้เป็นกลุ่มเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ประจำปี 2553 ด้านการพัฒนาสังคมและสภาเยาวชน[7][8]

กิจกรรมระหว่างโรงเรียน

งานภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

ที่ รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1 นาย ชาลี ถาวรานุรักษ์ พ.ศ. 2518 - 2523
2 นาย มนตรี ชุติเนตร พ.ศ. 2523 - 2526
3 นาย ดุสิต พูนพอน พ.ศ. 2526 - 2531
4 นาง จันทร์เพ็ญ เจริญผลารักษ์ พ.ศ. 2531 - 2533
5 นาง ศิริลักษณ์ นันทพิศาล พ.ศ. 2533 - 2536
6 นาย พงษ์ศักดิ์ รุ่งโรจน์พานิช พ.ศ. 2536 - 2539
7 นาย สมรัก แพทย์พันธุ์ พ.ศ. 2539 - 2543
8 นาง มยุรัตน์ สัตตวัฒนานนท์ พ.ศ. 2543 - 2545
9 นาย ชเนศร นาคนิยม พ.ศ. 2546 - 2549
10 นาย สุธน คุ้มสลุด พ.ศ. 2549 - 2550
11 นาย ณัฐกิจ บัวขม พ.ศ. 2550 - 2558
12 นาย อารีย์ วีระเจริญ พ.ศ. 2558 - 2559
13

นาง คนึงนาถ จันทวงษ์

พ.ศ. 2561-จนปัจจุบัน

การรับนักเรียนเข้าศึกษา

ในแต่ละปีการศึกษา โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยจะทำการรับนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย[9]

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

มีการรับนักเรียนเข้าศึกษา 4 ประเภท คือ นักเรียนในเขตพื้นที่บริการด้วยวิธีการจับฉลาก โดยนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ ได้แก่

 • นักเรียนที่มีภูมิลำเนาในเขตราชเทวี เขตพญาไท เขตปทุมวัน และเขตดินแดง เป็นจำนวนร้อยละ 50 ของการรับนักเรียนทั้งหมด

ส่วนอีกร้อยละ 50 เป็นการรับนักเรียนในอีก 3 ประเภท คือ

 • นักเรียนที่สอบคัดเลือก
 • นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านดนตรีและกีฬา
 • นักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

มีการรับนักเรียนทั้งที่จบจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยและที่จบจากโรงเรียนอื่น โดยการสอบคัดเลือก จำแนกสายการเรียนเป็น 6 แผนก ได้แก่

 • แผนกวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • แผนกภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
 • แผนกภาษาอังกฤษทั่วไป
 • แผนกภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
 • แผนกภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น
 • แผนกภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง

การเดินทาง

รถโดยสารประจำทาง

โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยตั้งอยู่บนถนนศรีอยุธยา ช่วงระหว่างสี่แยกศรีอยุธยาและสี่แยกพญาไท โดยมีป้ายจอดรถโดยสารประจำทางอยู่หน้าโรงเรียนทั้งสองฝั่งถนน

สายรถประจำทางที่ผ่านหน้าโรงเรียน (มุ่งหน้าสี่แยกพญาไท) ได้แก่ สาย 18 (อู่ท่าอิฐ - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)ปัจจุบันยกเลิกแล้ว ตุลาคม 2557[10] สาย 72 (เทเวศน์ - ท่าเรือคลองเตย)[11] สาย 92 (ตลาดแฮปปี้แลนค์ - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)[12] สาย 97 (กระทรวงสาธารณสุข - โรงพยาบาลสงฆ์)[13] สาย 201 (สถานีขนส่งสายใต้ - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)ปัจจุบันยกเลิกแล้ว ตุลาคม 2557[14] ปอ.92 (ตลาดแฮปปี้แลนค์ - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) ปอ.503 (สนามหลวง - รังสิต)[15]

สายรถประจำทางที่ผ่านหน้าโรงเรียน (มุ่งหน้าสี่แยกศรีอยุธยา) ได้แก่ สาย 72 (ท่าเรือคลองเตย - เทเวศน์) สาย 201 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - สถานีขนส่งสายใต้)ปัจจุบันยกเลิกแล้ว ตุลาคม 2557 ปอ.503 (รังสิต - สนามหลวง)

รถไฟฟ้า

สามารถเดินทางมาโรงเรียนโดยใช้รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (รถไฟฟ้าบีทีเอส) สายสุขุมวิท โดยลงที่สถานีพญาไท ทางออก 3

อ้างอิง

 1. สถานศึกษาในสังกัดจากเขตราชเทวี
 2. การแสดงละครสำหรับเยาวชนและการเสวนา: พื้นที่ศิลปะการละครกับเยาวชน / Youth and Theatre Space
 3. เด็กดี คนละครสะท้อนจิตอาสา
 4. "กระดาษดิ้นได้ ทำให้ไม่ถึงทางตัน"
 5. "ครอบครัวจิตอาสา" โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
 6. “จิตใส ใจอาสา ฝ่าโลกมืด” เสียงประสานแห่งความสุข จากนักเรียนผู้พิการทางสายตาโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
 7. เกียรติยศคนอาสาชาวเลือดหมู-ดำ
 8. หนังสือเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ประจำปี 2553 จัดทำโดยศูนย์เยาวชนกรุวเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) หน้า 44-45
 9. โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ระเบียบการการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2554
 10. ข้อมูลรถเมล์สาย 18 โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 11. ข้อมูลรถเมล์สาย 72 โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 12. ข้อมูลรถเมล์สาย 92 โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 13. ข้อมูลรถเมล์สาย 97 โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 14. ข้อมูลรถเมล์สาย 201 โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 15. ข้อมูลรถเมล์สาย 503 โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 • คู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2544
 • ราตรีสันติราษฎร์ ครั้งที่ 27.ไทภูมิ พับลิชชิ่ง.2551

แหล่งข้อมูลอื่น

 • แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศของ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
  • ภาพถ่ายดาวเทียมจากวิกิแมเปีย หรือกูเกิลแมปส์
  • แผนที่จากมัลติแมป หรือโกลบอลไกด์
  • ภาพถ่ายทางอากาศจากเทอร์ราเซิร์ฟเวอร์

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°45′30″N 100°31′55″E / 13.758404°N 100.531951°E / 13.758404; 100.531951

โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
โรงเร, ยนส, นต, ราษฎร, ทยาล, บทความน, ไม, การอ, างอ, งจากแหล, งท, มาใดกร, ณาช, วยปร, บปร, งบทความน, โดยเพ, มการอ, างอ, งแหล, งท, มาท, าเช, อถ, เน, อความท, ไม, แหล, งท, มาอาจถ, กค, ดค, านหร, อลบออก, เร, ยนร, าจะนำสารแม, แบบน, ออกได, อย, างไรและเม, อไร, บทความน,. bthkhwamniimmikarxangxingcakaehlngthimaidkrunachwyprbprungbthkhwamni odyephimkarxangxingaehlngthimathinaechuxthux enuxkhwamthiimmiaehlngthimaxacthukkhdkhanhruxlbxxk eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir bthkhwamnithnghmdhruxbangswn mienuxha rupaebb hruxlksnakarnaesnxthiimehmaasmsahrbsaranukrm oprdxphipraypyhadngklawinhnaxphipray hakbthkhwamniekhaknidkbokhrngkarphinxng oprdthakaraecngyayaethnorngeriynsntirasdrwithyaly orngeriyninekhtkrungethphmhankhr epnorngeriynshsuksa epidsxninchnmthymsuksatxntn aelachnmthymsuksatxnplay sngkdsanknganekhtphunthikarsuksamthymsuksa ekht 1 1 sankngankhnakrrmkarkarsuksakhnphunthan sphth krathrwngsuksathikarorngeriynsntirasdrwithyalysntirasdrwithyalysntirasdrwithyaly krungethphmhankhr enuxha 1 prawti 2 kickrrmkhxngorngeriynsntirasdrwithyaly 2 1 kickrrmphayinorngeriyn 2 2 kickrrmrahwangorngeriyn 3 thaeniybphubriharorngeriynsntirasdrwithyaly 3 1 nang khnungnath cnthwngs 4 karrbnkeriynekhasuksa 5 sisyekathimichuxesiyng 6 karedinthang 6 1 rthodysarpracathang 6 2 rthiffa 7 xangxing 8 aehlngkhxmulxunprawti aekikhorngeriynsntirasdrwithyaly epnorngeriynshsuksakhnadihyphiess epidsxnradbmthymsuksa bnenuxthi 18 ir 1 ngan 50 tarangwa rbnkeriynekhasuksankeriynthngchayaelahying rwmthungnkeriynthimikhwamtxngkarphiess edkthimikhwambkphrxngthangkarmxngehn tngxyuthi 332 thnnsrixyuthya aekhwngthungphyaith ekhtrachethwi krungethphmhankhr 10400orngeriyncdtngepnkhrngaerk emuxpi ph s 2470 xyuthitrxkphrayasunthr hwlaophng ekhtpthumwn krungethphmhankhrepnorngeriynexkchn chux orngeriynxinthrsuksa mi xacarychxb xuthyechlim epnecakhxng aelakhruihy cnkrathng pi ph s 2491 cungidyaymaxyuinthitngpccubninpi ph s 2496 xacarypraphthn wrrthnasar idrbkaraetngtngepnxacaryihy aelaidepliynchuxorngeriynepn orngeriynphyaithsuksa cnthungpi ph s 2497 idaeykorngeriynepn 2 orngeriyn tamephsnkeriyn orngeriynchaymi xacaryephthay xmatykul epnxacaryihy swnorngeriynhyingmi xacaryprathum wrrthnasar epnxacaryihyplaypi ph s 2497 swsdikar krmtarwc idrboxnorngeriynthng 2 orngipduael odykhngsphaphepnorngeriynexkchn aetepliynchuxepn orngeriynsntirasdrbarung aela orngeriynstrisntirasdrbarung aelayngkhngih xacaryephthay xmatykul aelaxacaryprathum wrrthnasar epnxacaryihyehmuxnedim cnthungpi ph s 2500 xacarychaysri rtannth idrbaetngtngepnxacaryihyorngeriynstrisntirasdrbarungpi ph s 2518 krmsamysuksa krathrwngsuksathikar idrboxnorngeriynthngsxngipsngkd odyrwmepnshsuksaichchuxwa orngeriynsntirasdrraluk epliynsphaphepnorngeriynrthbal aelaaetngtngphubriharmaduaeldngniinpi ph s 2518 xacarychali thawranurks ph s 2518 2523 phuxanwykarorngeriynwdnwlnrdis maepnphuxanwykarorngeriynkhnaerk txmainwnthi 7 krkdakhm ph s 2518 idepliynchuxorngeriynepn orngeriynsntirasdrwithyaly sungidichchuxni aelayudthuxwndngklawepnwthapnaorngeriynsubtxmacnthungthukwnni mikarsrangxakhareriynsichnhlngaerk xakhar 1 aelacdsrrngbpraman srangxakhareriynsichnhlngthisxng xakhar 2 inpi ph s 2521pi ph s 2523 xacarymntri chutientr ph s 2523 2526 phuxanwykarorngeriynpthumkhngkha idrbaetngtngmaepnphuxanwykarorngeriyn pi ph s 2525 krmsamysuksa idcdsrrngbpramanmasrangxakharsichnhlngthisam xakhar 3 pi ph s 2526 xacarydusit phunphxn ph s 2526 2531 phuxanwykarorngeriynsurskdimntri idrbaetngtngmaepnphuxanwykarorngeriyn krmsamysuksaidcdsrrngbpramanmasrangxakhareriynsichnhlngthisi xakhar 4 echuxmxakharedimthngsamhlng aelaineduxnkumphaphnth ph s 2531 smakhmsisyekasntirasdr idcdsrangxakharsmakhmsisyekasntirasdr mxbihorngeriynphankrmsamysuksa pccubnchnlangepnhxngphyabal chnbnichepnhxngprachumpi ph s 2531 xacaycnthrephy ecriyphlarks ph s 2531 2533 phuxanwykarorngeriynbangkapi idrbaetngtngmaepnphuxanwykarorngeriyn pi ph s 2531 krmsamysuksa idcdsrrngbpramanmasrangxakharxenkprasngkhsamchn chnlangepnorngxahar chnsxngepnhxngeriynptibtikar aelachnbnsudepnhxprachum aelainpi ph s 2533 orngeriynidrbkarkhdeluxkepn orngeriyndiednkhxngkrmsamysuksapi ph s 2533 xacarysirilksn nnthphisal ph s 2533 2536 phuxanwykarorngeriynstriwithya 2 idrbaetngtngmaepnphuxanwykarorngeriyn idradmthuncdhaekhruxngdntriihmphthnawngoythwathitkhxngorngeriynpi ph s 2536 xacaryphngsskdi rungorcnphanich ph s 2536 2539 phuxanwykarsamysuksakrungethphmhankhr idrbaetngtngmaepnphuxanwykarorngeriyn idradmthunburnahxprachumepha xudm exklksnkhxngorngeriynihkhngxyupi ph s 2539 xacarysmrk aephthyphnthu phuxanwykarorngeriynsikn wthnannthxupthmph idrbaetngtngihmadarngtaaehnngphuxanwykarorngeriynsntirasdrwithyalykickrrmkhxngorngeriynsntirasdrwithyaly aekikhkickrrmphayinorngeriyn aekikh nganwnsthapnaorngeriyncdkhuninwnthi 7 krkdakhmkhxngthukpi inchwngechamikarthabuytkbatraelakickrrmthakhwamsaxadhxngeriyn inchwngbaycamikaraesdngkhwamsamarththangdntrikhxngnkeriynnganratrisntirasdrnganratrisntirasd epnnganphbpasngsrrkhsisyeka aelasisypccubn xnthuxepnpraephnikhunsuehyakhxngchaweluxdhmu da sungcdkhunepnpracathukpi odyerimtncdkhrngaerkinpi ph s 2518 n ewthililas swnlumphini innganprakxbdwykarphudkhuy phbpa kineliyng karaesdng cbrangwl aelamxbolsisyekadiedn aelainaetlapixacmiwtthuprasngkhinkarradmthunephuxkickarngantangkhxngorngeriyn echn srangxakhareriynhlngihm hruxprbprungthrphyakrphayinorngeriyn epntnSANTIRAT GAME SANTIRAT GAME epnngankilasiphayinkhxngorngeriynsntirasdrwithyaly cdpramanklangeduxnthnwakhmkhxngthukpi odyepnkaraekhngkhnrahwang 5 khnasi khux khnarachphvks siehluxng khnacamcuri sichmphu khnaithrthxng siekhiyw khnaefuxngfa sism aelakhnaxychn sifa ephuxechuxmkhwamsamkhkhi aelaihruckaeph ruckchna ruckxphyodymikaraekhngkhnthngsin 7 chnidkila idaek futbxl basektbxl wxlelybxl ethebilethnnis aebdmintn espktakrx aela kritha inbangpikarsuksacamikilachnidphiesssungidbrrcuepnphiessinkilasipracapinn echn pikarsuksa 2544 mikila flag football epntn nxkcakniyngmikarprakwdkhbwnphaehrd prakwdkxngechiyr prakwdechiyrlidedxr aelakarprakwddrmemeyxrrahwang 5 khnasikickrrmchumnumkickrrmchumnumepnkickrrmephuxihnkeriynthimikhwamsnicindanediywkn idcdtnghruxekharwmchumnumthitnsnic odymixacarythipruksachumnumkakbduael sungchumnummithngthangdanwichakar silpa wthnthrrm dntriaelakila thngni nkeriynchayaelankeriynhyingradbchnmthymsuksatxnplaythieriynnksuksawichathhar cathuxwaxyuchumnumrksadinaednodyxtonmti enuxngcakkhabkickrrmchumnumxyuinchwngwncnthrtxnbay sungepnchwngthinkeriynchayiperiynnksuksawichathhar wngoythwathitaelawngdntrilukthungkhxngorngeriynsrangchuxesiynginkaraekhngkhnraykarchingchaswrrkhepnthiruckaelayxmrbkhxngchumchumkickrrmcitxasakickrrmcitxasakhxngorngeriyneriminpikarsuksa 2551 minkeriynklumhningekharwmthakickrrmcitxasathisthabnsukhphaphedkaehngchatimharachiniaelaorngphyabalphramngkudekla odykarchkchwnkhxngecahnathimulnithikrackengaaelamulnithisyamkmmacl cungmikarnamaephyaephrihnkeriyninorngeriynthisnicidekharwmkickrrm txma erimmiklumnkeriyncdtngklumcitxasatamkhwamsnickhxngtwexng echn klum SL Play thiaesdnglakhrsathxnpyhaeyawchn odykarsnbsnunekhruxkhaylakhrhnakakepluxy 2 3 klum Paper Ranger thasmudcakkradasehluxichephuldphawaolkrxn odyecahnathicakekhruxkhay Paper Ranger 4 chmrmkhuyepidicrkplxdphy thithakarrnrngkhekiywkberuxngephsaelaexdstamsthanthitang rwmkbekhruxkhay Youth Net 5 chmrmcitis icxasa faolkmud epnklumkhbrxngephlngprasanesiyngkhxngnkeriynthimikhwambkphrxngthangkarmxngehn 6 txma cungmikarrwmklumcitxasaehlaniekhaepnekhruxkhayodyichchuxwa ekhruxkhaycitxasachaweludxhmu da ephuxkhwamepnhnungediywinkardaeninngan aelamikaresnxchuxaelaidrbkarphicarnaihidrbkarykyxngaelaechidchuekiyrtiihepnklumeyawchndiednkrungethphmhankhr prakayephchr pracapi 2553 dankarphthnasngkhmaelasphaeyawchn 7 8 kickrrmrahwangorngeriyn aekikh nganphasaithyephchryxdmngkudthaeniybphubriharorngeriynsntirasdrwithyaly aekikhthi raynamphuxanwykar warakardarngtaaehnng1 nay chali thawranurks ph s 2518 25232 nay mntri chutientr ph s 2523 25263 nay dusit phunphxn ph s 2526 25314 nang cnthrephy ecriyphlarks ph s 2531 25335 nang sirilksn nnthphisal ph s 2533 25366 nay phngsskdi rungorcnphanich ph s 2536 25397 nay smrk aephthyphnthu ph s 2539 25438 nang myurtn sttwthnannth ph s 2543 25459 nay chensr nakhniym ph s 2546 254910 nay suthn khumslud ph s 2549 255011 nay nthkic bwkhm ph s 2550 255812 nay xariy wiraecriy ph s 2558 255913 nang khnungnath cnthwngs aekikh ph s 2561 cnpccubnkarrbnkeriynekhasuksa aekikhinaetlapikarsuksa orngeriynsntirasdrwithyalycathakarrbnkeriynekhasuksainchnmthymsuksatxntnaelamthymsuksatxnplay 9 chnmthymsuksapithi 1mikarrbnkeriynekhasuksa 4 praephth khux nkeriyninekhtphunthibrikardwywithikarcbchlak odynkeriynthixyuinekhtphunthibrikar idaek nkeriynthimiphumilaenainekhtrachethwi ekhtphyaith ekhtpthumwn aelaekhtdinaedng epncanwnrxyla 50 khxngkarrbnkeriynthnghmdswnxikrxyla 50 epnkarrbnkeriyninxik 3 praephth khux nkeriynthisxbkhdeluxk nkeriynthimikhwamsamarththangdandntriaelakila nkeriynthimikhwamepnelisdankhnitsastr withyasastrchnmthymsuksapithi 4mikarrbnkeriynthngthicbcakchnmthymsuksapithi 3 khxngorngeriynsntirasdrwithyalyaelathicbcakorngeriynxun odykarsxbkhdeluxk caaenksaykareriynepn 6 aephnk idaek aephnkwithyasastr khnitsastr aephnkphasaxngkvs khnitsastr aephnkphasaxngkvsthwip aephnkphasaxngkvs phasacin aephnkphasaxngkvs phasayipun aephnkphasaxngkvs phasaekahlisisyekathimichuxesiyng aekikhrs chuskdi sirinil str run 2508 xditelkhathikarnaykrthmntri xditrthmntripracasanknaykrthmntri xditxthikarbdimhawithyalyramkhaaehng rs dr phiyoy suwrrnkhiri str run 2499 rachbnthit silpinaehngchati sakhasilpasthaptykrrm ph s 2537 naymnswin nnthesn tik chior nkrxng nkaesdng phl t srchy mntriwt str run 2508 xditrthmntrichwywakarkrathrwngmhadithy dr srny srlmph s l run 2519 rxngphuxanwykarorngeriynwdekhmaphirtaram nangsuda chunban str run 2505 nkrxng nkaesdngkaredinthang aekikhrthodysarpracathang aekikh orngeriynsntirasdrwithyalytngxyubnthnnsrixyuthya chwngrahwangsiaeyksrixyuthyaaelasiaeykphyaith odymipaycxdrthodysarpracathangxyuhnaorngeriynthngsxngfngthnnsayrthpracathangthiphanhnaorngeriyn munghnasiaeykphyaith idaek say 18 xuthaxith xnusawriychysmrphumi pccubnykelikaelw tulakhm 2557 10 say 72 ethewsn thaeruxkhlxngety 11 say 92 tladaehppiaelnkh xnusawriychysmrphumi 12 say 97 krathrwngsatharnsukh orngphyabalsngkh 13 say 201 sthanikhnsngsayit xnusawriychysmrphumi pccubnykelikaelw tulakhm 2557 14 px 92 tladaehppiaelnkh xnusawriychysmrphumi px 503 snamhlwng rngsit 15 sayrthpracathangthiphanhnaorngeriyn munghnasiaeyksrixyuthya idaek say 72 thaeruxkhlxngety ethewsn say 201 xnusawriychysmrphumi sthanikhnsngsayit pccubnykelikaelw tulakhm 2557 px 503 rngsit snamhlwng rthiffa aekikh samarthedinthangmaorngeriynodyichrthiffaechlimphraekiyrti 6 rxbphrachnmphrrsa rthiffabithiexs saysukhumwith odylngthisthaniphyaith thangxxk 3xangxing aekikh sthansuksainsngkdcakekhtrachethwi karaesdnglakhrsahrbeyawchnaelakareswna phunthisilpakarlakhrkbeyawchn Youth and Theatre Space edkdi khnlakhrsathxncitxasa kradasdinid thaihimthungthangtn khrxbkhrwcitxasa orngeriynsntirasdrwithyaly citis icxasa faolkmud esiyngprasanaehngkhwamsukh caknkeriynphuphikarthangsaytaorngeriynsntirasdrwithyaly ekiyrtiyskhnxasachaweluxdhmu da hnngsuxeyawchndiednkrungethphmhankhr prakayephchr pracapi 2553 cdthaodysunyeyawchnkruwethphmhankhr ithy yipun hna 44 45 orngeriynsntirasdrwithyaly raebiybkarkarrbnkeriyn pikarsuksa 2554 khxmulrthemlsay 18 odyxngkhkarkhnsngmwlchnkrungethph khxmulrthemlsay 72 odyxngkhkarkhnsngmwlchnkrungethph khxmulrthemlsay 92 odyxngkhkarkhnsngmwlchnkrungethph khxmulrthemlsay 97 odyxngkhkarkhnsngmwlchnkrungethph khxmulrthemlsay 201 odyxngkhkarkhnsngmwlchnkrungethph khxmulrthemlsay 503 odyxngkhkarkhnsngmwlchnkrungethph khumuxnkeriyn pikarsuksa 2544 ratrisntirasdr khrngthi 27 ithphumi phblichching 2551aehlngkhxmulxun aekikhaephnthiaelaphaphthaythangxakaskhxng orngeriynsntirasdrwithyaly phaphthaydawethiymcakwikiaemepiy hruxkuekilaemps aephnthicakmltiaemp hruxoklbxlikd phaphthaythangxakascakethxrraesirfewxrphikdphumisastr 13 45 30 N 100 31 55 E 13 758404 N 100 531951 E 13 758404 100 531951 bthkhwamekiywkbsthansuksaniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title orngeriynsntirasdrwithyaly amp oldid 9286205, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม