fbpx
วิกิพีเดีย

ไทรย้อยใบแหลม

ไทรย้อยใบแหลม
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Plantae
หมวด: Magnoliophyta
ชั้น: Magnoliopsida
อันดับ: Rosales
วงศ์: Moraceae
สกุล: Ficus
สปีชีส์: F.  benjamina
ชื่อทวินาม
Ficus benjamina
L.

ไทรย้อยใบแหลม หรือเรียกสั้น ๆ ว่า ไทร (ชื่อวิทยาศาสตร์: Ficus benjamina) เป็นพันธุ์ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ลำต้นมีความสูงประมาณ 10-20 เมตร ลำต้นตรงแตกกิ่งก้านเป็นพุ่มทึบ บางชนิดก็เป็นพุ่มโปร่ง มีรากอากาศห้อยลงมาตามกิ่งก้านและลำต้น ผิวเปลือกเรียบสีขาวปนเทา ใบเป็นใบเดี่ยวแตกออกจากกิ่ง และส่วนยอดของลำต้น ใบออกเป็นคู่สลับกัน ลักษณะใบ ขนาดใบ และสีสันแตกต่างกันตามชนิดย่อย

ความเชื่อเกี่ยวกับไทร

คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นไทรไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดความร่มเย็น จนมีคำโบราณกล่าวว่า "ร่มโพธิ์ร่มไทร" ช่วยทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขนอกจากนี้ยังช่วยคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายทั้งปวงเพราะบางคนเชื่อว่าต้นไทรเป็นต้นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีเทพารักษ์อาศัยอยู่คอยคุ้มครองพิทักษ์ปวงชนให้มีความอยู่เย็นเป็นสุข เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัยควรปลูกต้นไทรไว้ทางทิศตะวันตกผู้ปลูกควรปลูกในวันอังคาร เพราะเชื่อว่าการปลูกไม้เพื่อเอาประโยชน์ทางใบให้ปลูกในวันอังคาร

ไทรย้อยใบแหลมเป็นพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำกรุงเทพมหานคร และเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

 
ใบของไทรย้อยใบแหลม

ลักษณะทั่วไป

ไทร เป็นไม้ยืนต้น มีความสูงสูงสุด 10 เมตร โดยประมาณ มีรากอากาศย้อยสวยงาม น้ำยางขาว
ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปวงรี รูปใบหอกหรือรูปไข่แกมวงรี
ดอก เป็นดอกช่อ เกิดภายในฐานรองดอกที่มีรูปร่างกลมคล้ายผล ออกเป็นคู่ที่ซอกใบ แยกเพศอยู่ในช่อเดียวกัน

สรรพคุณ

ตำรายาไทยใช้ รากอากาศ ขับปัสสาวะ แก้ไตพิการ (โรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ มีปัสสาวะขุ่นข้น เหลืองหรือแดง มักมีอาการแน่นท้อง กินอาหารไม่ได้) ปัสสาวะพิการ (อาการปัสสาวะปวด หรือกะปริบกะปรอย หรือขุ่นข้น สีเหลืองเข้ม หรือมีเลือด) แก้กษัย (อาการป่วยที่เกิดจากหลายสาเหตุ ทำให้ร่างกายเสื่อมโทรม ซูบผอม โลหิตจาง ปวดเมื่อย)

การปลูก

1. การปลูกในแปลงปลูกเพื่อประดับบริเวณบ้านและสวนโบราณนิยมปลูกไว้เพื่อประดับบริเวณสวนเพราะเป็นไม้ที่มีการแตกกิ่งก้านสาขาที่กว้างใหญ่ ขนาดหลุมปลูก 30 x 30 x 30 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก : ดินร่วนอัตรา 1 : 2 ผสมดินปลูก

2. การปลูกในกระถางเพื่อประดับภายในและภายนอกอาคาร ควรใช้กระถางทรงสูงขนาด 12-18 นิ้ว ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก:แกลบผุ:ดินร่วนอัตรา 1:1:1 ผสมดินปลูกควรเปลี่ยนกระถาง 1- 2 ปี/ครั้งหรือแล้วแต่ความเหมาะสมของทรงพุ่มทั้งนี้ก็เพราะ

การเจริญเติบโตของทรงพุ่มโตขึ้นและ เพื่อต้องการเปลี่ยนดินปลูกใหม่ทดแทนดินปลูกเดิมที่เสื่อมสภาพไปการปลูกทั้ง 2 วิธี ดังกล่าวสามารถตัดแต่งและบังคับรูปทรงของทรงพุ่มได้ตามความต้องการผู้ปลูกนอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์ด้วยว่าพันธุ์ ด้วยว่าพันธุ์ใดจะเหมาะสมกับวิธีการปลูกแบบใด ตามวัตถุประสงค์ผู้ปลูก

ดูเพิ่ม

อ้างอิง

แหล่งข้อมูลอื่น

ไทรย้อยใบแหลม
ไทรย, อยใบแหลม, การจำแนกช, นทางว, ทยาศาสตร, อาณาจ, กร, plantaeหมวด, magnoliophytaช, magnoliopsidaอ, นด, rosalesวงศ, moraceaeสก, ficusสป, benjaminaช, อทว, นามficus, benjaminal, หร, อเร, ยกส, ไทร, อว, ทยาศาสตร, ficus, benjamina, เป, นพ, นธ, ไม, นต, นขนาดกลางถ, ง. ithryxyibaehlmkarcaaenkchnthangwithyasastrxanackr Plantaehmwd Magnoliophytachn Magnoliopsidaxndb Rosaleswngs Moraceaeskul Ficusspichis F benjaminachuxthwinamFicus benjaminaL ithryxyibaehlm hruxeriyksn wa ithr chuxwithyasastr Ficus benjamina epnphnthuimyuntnkhnadklangthungkhnadihy latnmikhwamsungpraman 10 20 emtr latntrngaetkkingkanepnphumthub bangchnidkepnphumoprng mirakxakashxylngmatamkingkanaelalatn phiwepluxkeriybsikhawpnetha ibepnibediywaetkxxkcakking aelaswnyxdkhxnglatn ibxxkepnkhuslbkn lksnaib khnadib aelasisnaetktangkntamchnidyxy enuxha 1 khwamechuxekiywkbithr 2 lksnathwip 3 srrphkhun 4 karpluk 5 duephim 6 xangxing 7 aehlngkhxmulxunkhwamechuxekiywkbithr aekikhkhnithyobranechuxwa banidpluktnithriwpracabancathaihekidkhwamrmeyn cnmikhaobranklawwa rmophthirmithr chwythaihekidkhwamrmeynepnsukhnxkcakniyngchwykhumkhrxngpxngknphyxntraythngpwngephraabangkhnechuxwatnithrepntnimthiskdisiththi sungmiethpharksxasyxyukhxykhumkhrxngphithkspwngchnihmikhwamxyueynepnsukh ephuxepnsirimngkhlaekbanaelaphuxasykhwrpluktnithriwthangthistawntkphuplukkhwrplukinwnxngkhar ephraaechuxwakarplukimephuxexapraoychnthangibihplukinwnxngkharithryxyibaehlmepnphnthuimmngkhlphrarachthanpracakrungethphmhankhr aelaepntnimpracamhawithyalyexechiyxakheny ibkhxngithryxyibaehlmlksnathwip aekikhithr epnimyuntn mikhwamsungsungsud 10 emtr odypraman mirakxakasyxyswyngam nayangkhawib epnibediyw eriyngslb rupwngri rupibhxkhruxrupikhaekmwngridxk epndxkchx ekidphayinthanrxngdxkthimiruprangklmkhlayphl xxkepnkhuthisxkib aeykephsxyuinchxediywknsrrphkhun aekikhtarayaithyich rakxakas khbpssawa aekitphikar orkhekiywkbthangedinpssawa mipssawakhunkhn ehluxnghruxaedng mkmixakaraennthxng kinxaharimid pssawaphikar xakarpssawapwd hruxkapribkaprxy hruxkhunkhn siehluxngekhm hruxmieluxd aekksy xakarpwythiekidcakhlaysaehtu thaihrangkayesuxmothrm subphxm olhitcang pwdemuxy karpluk aekikh1 karplukinaeplngplukephuxpradbbriewnbanaelaswnobranniymplukiwephuxpradbbriewnswnephraaepnimthimikaraetkkingkansakhathikwangihy khnadhlumpluk 30 x 30 x 30 esntiemtr ichpuykhxkhruxpuyhmk dinrwnxtra 1 2 phsmdinpluk2 karplukinkrathangephuxpradbphayinaelaphaynxkxakhar khwrichkrathangthrngsungkhnad 12 18 niw ichpuykhxkhruxpuyhmk aeklbphu dinrwnxtra 1 1 1 phsmdinplukkhwrepliynkrathang 1 2 pi khrnghruxaelwaetkhwamehmaasmkhxngthrngphumthngnikephraakarecriyetibotkhxngthrngphumotkhunaela ephuxtxngkarepliyndinplukihmthdaethndinplukedimthiesuxmsphaphipkarplukthng 2 withi dngklawsamarthtdaetngaelabngkhbrupthrngkhxngthrngphumidtamkhwamtxngkarphupluknxkcakniyngkhunxyukbchnidphnthudwywaphnthu dwywaphnthuidcaehmaasmkbwithikarplukaebbid tamwtthuprasngkhphuplukduephim aekikhithryxyibthu raychuxphnthuimmngkhlphrarachthanpracacnghwdxangxing aekikhhttp www saunmitpranee com catalog php category 41 http www lks ac th plant sry html http www sau ac th th symbol htmlaehlngkhxmulxun aekikhkhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb Ficus benjamina khxmulekiywkhxngkb Ficus benjamina cakwikispichisekhathungcak https th wikipedia org w index php title ithryxyibaehlm amp oldid 9277236, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม