fbpx
วิกิพีเดีย

ครีเอทีฟคอมมอนส์

สำหรับ ซีซี (CC) ในความหมายอื่น ดู CC

ครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons: CC) เป็นองค์กรไม่แสวงกำไรที่สนับสนุนการใช้เนื้อหาโดยไม่ถูกจำกัดจากสัญญาอนุญาต สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์จะเอื้อให้มีการใช้สื่อทั้งทางภาพ เสียง ข้อมูล โดยการแบ่งแยกสัญญาอนุญาตย่อยออกสำหรับการแจกจ่ายและการใช้ข้อมูล โดยการอ้างอิงถึงเจ้าของลิขสิทธิ์เดิม ครีเอทีฟคอมมอนส์ก่อตั้งโดย ลอว์เรนซ์ เลสสิก ซึ่งปัจจุบันบริหารงานโดย โจอิจิ อิโต (จอย อิโต)

เป้าหมาย

สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ ช่วยให้เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถให้สิทธิบางส่วนหรือทั้งหมดแก่สาธารณะ ในขณะที่ยังคงสงวนสิทธิอื่นๆไว้ได้ โดยการใช้สัญญาอนุญาตหลายหลากรูปแบบ ซึ่งรวมถึง การยกให้เป็นสาธารณสมบัติหรือสัญญาอนุญาตแบบเปิดทั้งหลาย โดยมีจุดประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาลิขสิทธิ์ต่อการแบ่งปันสารสนเทศ

ครีเอทีฟคอมมอนส์ในประเทศต่าง ๆ

โครงการ ครีเอทีฟคอมมอนส์อินเตอร์เนชันแนล (Creative Commons International ย่อว่า CCi) เป็นโครงการที่จัดตั้งโดยครีเอทีฟคอมมอนส์ เพื่อให้มีการจัดการกฎหมายคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศนั้น ๆ ในปัจจุบัน (3 เมษายน พ.ศ. 2552) มีทั้งหมด 51 ประเทศ (รวมทั้งประเทศไทย) ที่ได้จัดทำโดยสมบูรณ์ และอีก 8 ประเทศที่อยู่ในระหว่างการจัดทำ

สำหรับสัญญาครีเอฟทีฟคอมมอนส์ในภาษาไทย จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือของ สำนักกฎหมายธรรมนิติ สถาบัน ChangeFusion และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยรองรับตามหลักเกณฑ์ครีเอทีฟคอมมอนส์ รุ่น 3.0 และปรับให้เข้ากับกฎหมายลิขสิทธิ์ไทย จึงสามารถใช้บังคับได้ตามกฎหมายไทย ประกาศเปิดตัวเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2552 เป็นลำดับที่ 51 ของโลก

ชนิดของสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์

Wanna Work Together? animation by Creative Commons
The second version of the Mayer and Bettle promotional animation explains what Creative Commons is.

สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบ่งได้เป็น 6 ชนิดใหญ่ดังนี้

 • อ้างอิงแหล่งที่มา (CC-BY)
 • อ้างอิงแหล่งที่มา ให้อนุญาตต่อไปแบบเดียวกัน (CC-BY-SA)
 • อ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามดัดแปลง (CC-BY-ND)
 • อ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า (CC-BY-NC)
 • อ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และให้อนุญาตต่อไปแบบเดียวกัน (CC-BY-NC-SA)
 • อ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลง (CC-BY-NC-ND)

เงื่อนไขในการให้อนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์มีอยู่ 4 เงื่อนไข คือ อ้างอิงแหล่งที่มา (BY) หมายถึงการนำไปใช้จะต้องอ้างอิงกลับมาถึงผู้เขียน, ให้อนุญาตต่อไปแบบเดียวกัน (SA) คือยินยอมให้มีการดัดแปลงงานได้โดยต้องมอบความยินยอมต่อไปด้วย, ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า (NC), และห้ามดัดแปลง (ND) คือต้องใช้งานต้นฉบับเท่านั้นโดยไม่มีการดัดแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น

ครีเอทีฟคอมมอนส์เวอร์ชันปัจจุบันนั้นอนุญาตให้ "สิทธิหลัก" ในการเผยแพร่ผลงานโดยไม่นำไปใช้เพื่อการค้า และห้ามดัดแปลง การใส่เงื่อนไข NC และ ND นี้ ทำให้งานชิ้นนั้นเป็นงานที่ไม่เสรี

สำหรับเงื่อนไขอื่น ๆ ได้แก่ CC0 หรือ "ไม่สงวนลิขสิทธิ์" (No Rights Reserved) สำหรับซอฟต์แวร์ ครีเอทีฟคอมมอนส์ใช้สัญญาอนุญาตเสรี 3 ชนิดที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยสถาบันอื่น ได้แก่ BSD License, CC GNU LGPL license, และ CC GNU GPL.

อ้างอิง

 1. "ครีเอทีฟคอมมอนส์เวิลด์ไวด์". Creativecommons.org.
 2. "ครีเอทีฟคอมมอนส์ประเทศไทย". Creativecommons.org.
 3. "เปิดตัว "ครีเอทีฟคอมมอนส์" สานวัฒนธรรมเสรีในไทย". ไทยรัฐ. 2009-04-03. เก็บ จากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-09-24. สืบค้นเมื่อ 2020-09-06.
 4. "Licenses - Creative Commons". สืบค้นเมื่อ 2009-07-20.
 5. "About CC0 — "No Rights Reserved"". สืบค้นเมื่อ 2009-07-20.
 6. "Creative Commons GNU LGPL". สืบค้นเมื่อ 2009-07-20.
 7. "Creative Commons GNU GPL". สืบค้นเมื่อ 2009-07-20.

ดูเพิ่ม

แหล่งข้อมูลอื่น

 • ครีเอทีฟคอมมอนส์ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
 • โครงการครีเอทีฟคอมมอนส์ประเทศไทย และวิกิ
 • ครีเอทีฟคอมมอนส์อินเตอร์เนชันแนล
 • ส่วนขยายสำหรับอ่านสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ ใช้ในโปรแกรมค้นดูเว็บไฟร์ฟอกซ์
 • Creative Commons Add-in สำหรับเลือกสัญญาอนุญาตในชุดโปรแกรม OpenOffice.org

คร, เอท, ฟคอมมอนส, สำหร, ในความหมายอ, creative, commons, เป, นองค, กรไม, แสวงกำไรท, สน, บสน, นการใช, เน, อหาโดยไม, กจำก, ดจากส, ญญาอน, ญาต, ญญาอน, ญาตของจะเอ, อให, การใช, อท, งทางภาพ, เส, ยง, อม, โดยการแบ, งแยกส, ญญาอน, ญาตย, อยออกสำหร, บการแจกจ, ายและการใช, อ. sahrb sisi CC inkhwamhmayxun du CC khriexthifkhxmmxns Creative Commons CC epnxngkhkrimaeswngkairthisnbsnunkarichenuxhaodyimthukcakdcaksyyaxnuyat syyaxnuyatkhxngkhriexthifkhxmmxnscaexuxihmikarichsuxthngthangphaph esiyng khxmul odykaraebngaeyksyyaxnuyatyxyxxksahrbkaraeckcayaelakarichkhxmul odykarxangxingthungecakhxnglikhsiththiedim khriexthifkhxmmxnskxtngody lxwerns elssik sungpccubnbriharnganody ocxici xiot cxy xiot enuxha 1 epahmay 2 khriexthifkhxmmxnsinpraethstang 3 chnidkhxngsyyaxnuyatkhriexthifkhxmmxns 4 xangxing 5 duephim 6 aehlngkhxmulxunepahmay aekikhsyyaxnuyatkhriexthifkhxmmxns chwyihecakhxnglikhsiththisamarthihsiththibangswnhruxthnghmdaeksatharna inkhnathiyngkhngsngwnsiththixuniwid odykarichsyyaxnuyathlayhlakrupaebb sungrwmthung karykihepnsatharnsmbtihruxsyyaxnuyataebbepidthnghlay odymicudprasngkhephuxhlikeliyngkarekidpyhalikhsiththitxkaraebngpnsarsnethskhriexthifkhxmmxnsinpraethstang aekikhokhrngkar khriexthifkhxmmxnsxinetxrenchnaenl Creative Commons International yxwa CCi epnokhrngkarthicdtngodykhriexthifkhxmmxns ephuxihmikarcdkarkdhmaykhxmphiwetxrihsxdkhlxngkbkdhmaykhxngpraethsnn inpccubn 3 emsayn ph s 2552 mithnghmd 51 praeths rwmthngpraethsithy thiidcdthaodysmburn aelaxik 8 praethsthixyuinrahwangkarcdtha 1 sahrbsyyakhriexfthifkhxmmxnsinphasaithy cdthakhunodykhwamrwmmuxkhxng sankkdhmaythrrmniti sthabn ChangeFusion aelasthabnethkhonolyinanachatisirinthr mhawithyalythrrmsastr 2 odyrxngrbtamhlkeknthkhriexthifkhxmmxns run 3 0 aelaprbihekhakbkdhmaylikhsiththiithy cungsamarthichbngkhbidtamkdhmayithy prakasepidtwemuxwnthi 2 emsayn ph s 2552 epnladbthi 51 khxngolk 3 chnidkhxngsyyaxnuyatkhriexthifkhxmmxns aekikh elnmiediy Wanna Work Together animation by Creative Commons elnmiediy The second version of the Mayer and Bettle promotional animation explains what Creative Commons is dubthkhwamhlkthi syyaxnuyatkhriexthifkhxmmxns syyaxnuyatkhriexthifkhxmmxnsaebngidepn 6 chnidihydngni 4 xangxingaehlngthima CC BY xangxingaehlngthima ihxnuyattxipaebbediywkn CC BY SA xangxingaehlngthima hamddaeplng CC BY ND xangxingaehlngthima hamnaipichephuxkarkha CC BY NC xangxingaehlngthima hamnaipichephuxkarkha aelaihxnuyattxipaebbediywkn CC BY NC SA xangxingaehlngthima hamnaipichephuxkarkha aelahamddaeplng CC BY NC ND enguxnikhinkarihxnuyatkhxngkhriexthifkhxmmxnsmixyu 4 enguxnikh khux xangxingaehlngthima BY hmaythungkarnaipichcatxngxangxingklbmathungphuekhiyn ihxnuyattxipaebbediywkn SA khuxyinyxmihmikarddaeplngnganidodytxngmxbkhwamyinyxmtxipdwy hamnaipichephuxkarkha NC aelahamddaeplng ND khuxtxngichngantnchbbethannodyimmikarddaeplngid thngsin 4 khriexthifkhxmmxnsewxrchnpccubnnnxnuyatih siththihlk inkarephyaephrphlnganodyimnaipichephuxkarkha aelahamddaeplng karisenguxnikh NC aela ND ni thaihnganchinnnepnnganthiimesrisahrbenguxnikhxun idaek CC0 hrux imsngwnlikhsiththi No Rights Reserved 5 sahrbsxftaewr khriexthifkhxmmxnsichsyyaxnuyatesri 3 chnidthisrangsrrkhkhunodysthabnxun idaek BSD License CC GNU LGPL license aela CC GNU GPL 6 7 xangxing aekikh khriexthifkhxmmxnsewildiwd Creativecommons org khriexthifkhxmmxnspraethsithy Creativecommons org epidtw khriexthifkhxmmxns sanwthnthrrmesriinithy ithyrth 2009 04 03 ekb cakaehlngedimemux 2017 09 24 subkhnemux 2020 09 06 4 0 4 1 Licenses Creative Commons subkhnemux 2009 07 20 About CC0 No Rights Reserved subkhnemux 2009 07 20 Creative Commons GNU LGPL subkhnemux 2009 07 20 Creative Commons GNU GPL subkhnemux 2009 07 20 duephim aekikhsyyaxnuyatkhriexthifkhxmmxnsaehlngkhxmulxun aekikhkhriexthifkhxmmxns ewbistxyangepnthangkar okhrngkarkhriexthifkhxmmxnspraethsithy aelawiki khriexthifkhxmmxnsxinetxrenchnaenl swnkhyaysahrbxansyyaxnuyatkhriexthifkhxmmxns ichinopraekrmkhnduewbifrfxks Creative Commons Add in sahrbeluxksyyaxnuyatinchudopraekrm OpenOffice orgekhathungcak https th wikipedia org w index php title khriexthifkhxmmxns amp oldid 9515588, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม