fbpx
วิกิพีเดีย

กลองชุด

กลองชุด เป็นเครื่องดนตรีประเภทตีกระทบ ประกอบด้วยตัวกลองและฉาบจำนวนหลายใบ และใช้"ไม้กลอง"เพื่อตีควบคุมจังหวะ กลองชุดเป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงหนักแน่น สามารถเพิ่มพลังให้กับบทเพลงได้หลากหลายแนว เช่น ร็อก , บลูส์ , ป็อป , ฟังก์ , ดิสโก้ และ แจ๊ส เป็นต้น กลองชุดเป็นหนึ่งในเครื่องดนตรีที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก

กลองชุด ประกอบด้วย (1) Bass drum (2) Floor tom (3) Snare (4) Toms (5) Hi-hat (6) Crash cymbal และ Ride cymbal

ส่วนประกอบ

เครื่องดนตรีในกลองชุด ประกอบด้วย

  • กลองเล็ก หรือ สแนร์ดรัม (snare drum) ประกอบด้วยแผงลวดขึงรัดผ่านผิวหน้ากลองด้านล่าง เพื่อให้เกิดเสียงกรอบ ๆ ดังแต๊ก ๆ ตัวกลองทำด้วยไม้หรือโลหะ และสามารถรัดให้หนังตึงด้วยขอบไม้ด้านบนและล่าง สามารถปลดสายสะแนร์เพื่อให้เกิดเสียงทุ้มดังตุ้มตุ้มได้ และตีกลองเล็กด้วยไม้ นิยมใช้กลองชนิดนี้ทั้งในวงดุริยางค์และวงดนตรี มักจะถูกตีในจังหวะที่ 2 และจังหวะที่ 4 ของทุก ๆ " 1 ห้อง " ของเพลงนั้น ๆ
  • กลองทอม (tom-tom drum) หรือ เทเนอร์ดรัม (tenor drum) มีขนาดใหญ่กว่าสะแนร์ดรัม เป็นกลองชนิดที่สร้างขึ้นโดยไม่ใช้สายสะแนร์ โดยทั่วไปบรรเลงในหมวดกลอง ใช้ไม้ชนิดหัวไม้หุ้มสักหลาด มักถูกใช้ในการตีลูกส่ง และช่วยในการโซโล่ ของกลอง
  • กลองใหญ่ หรือ กลองเบส (bass drum) เป็นกลองที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ประกอบด้วยตัวกลองที่ทำด้วยไม้และมีหนังกลองทั้งสองด้าน เสียงที่เกิดจากการตีกลองใหญ่จะไม่ตรงกับระดับเสียงที่กำหนดไว้ทางตัวโน้ต ตีด้วยไม้ที่มีสักหลาดหุ้ม ชนิดที่มีหัวที่ปลายทั้งสองข้าง ใช้เพื่อทำเสียงรัว มักจะถูกตีในจังหวะที่ 1 และจังหวะที่ 3 ของทุก ๆ " 1 ห้อง " ของเพลงนั้น ๆ ทั้งนี้ ในการตีกลองใหญ่นั้น จะไม่ได้ใช้มือตีเหมือนกลองใบอื่นๆ แต่จะใช้เท้าตี ผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่า กระเดื่อง (pedal) โดยอาจมีหนึ่งหรือสองกระเดื่องก็ได้ ตามแนวดนตรี หรือความสามารถในการใช้
  • กลองทิมปานี (หรือกลองเคตเทิลดรัม) เป็นกลองที่มีลักษณะเป็นหม้อกระทะ ซื่งมีหน้าหนังกลองหุ้มทับอยู่ด้านบน เป็นกลองชนิดเดียวที่ขึ้นเสียงแล้วได้ระดับเสียงที่แน่นอน เมี่อคลายหรือขันหน้ากลองโดยใม่ว่าจะใช้วิธีขันสกรูหรือเหยียบเพดดัล (ที่เหยียบ) ก็ไดั ไม้ที่ใช้ตีมีการหุ้มนวมตรงหัวไม้ตี ตีได้ทั้งเป็นจังหวะและรัว
  • ฉาบ (cymbals) เป็นฉาบที่มีขนาดใหญ่เล็กน้อย ใช้ตีเพื่ออัดพลังความหนักแน่นให้กับลูกส่ง และการโซโล่ของกลอง เพื่อเป็นการสร้างสีสันให้กับตัวเพลง โดยส่วนใหญ่แล้ว ในการควบคุมจังหวะให้กับเพลง ไม่ว่าเพลงแนวใดก็ตาม การตีซิมบาลส์นั้น มักจะเป็นการตีลงไปหนึ่งครั้ง ในบาง " 1 ห้อง " และการตีซิมบาลส์นั้น มักจะไม่เป็นการตีอย่างต่อเนื่องไปตลอดและพรํ่าเพรื่อมากนัก
  • ฉาบไฮแฮต (hi-hat) เป็นฉาบขนาดกลางสองใบในแนวเดียวกัน สามารถถูกทำให้อ้าออก และ ประกบเข้ากันได้ ด้วยคันเหยียบซึ่งอยู่ทางด้านล่างสุดของตัวเสาแขวนฉาบไฮแฮ็ท โดยทั่วไปแล้ว ไฮแฮ็ทและตัวเสาแขวนจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของกลองเล็ก ใช้ตีต่อเนื่องเพื่อบอกและควบคุมจังหวะทั้งหมดภายใน " 1 ห้อง " ของเพลงนั้น ๆ ตลอดจนจบเพลง

กลองช, บทความน, ไม, การอ, างอ, งจากแหล, งท, มาใดกร, ณาช, วยปร, บปร, งบทความน, โดยเพ, มการอ, างอ, งแหล, งท, มาท, าเช, อถ, เน, อความท, ไม, แหล, งท, มาอาจถ, กค, ดค, านหร, อลบออก, เร, ยนร, าจะนำสารแม, แบบน, ออกได, อย, างไรและเม, อไร, เป, นเคร, องดนตร, ประเภทต, กระ. bthkhwamniimmikarxangxingcakaehlngthimaidkrunachwyprbprungbthkhwamni odyephimkarxangxingaehlngthimathinaechuxthux enuxkhwamthiimmiaehlngthimaxacthukkhdkhanhruxlbxxk eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir klxngchud epnekhruxngdntripraephthtikrathb prakxbdwytwklxngaelachabcanwnhlayib aelaich imklxng ephuxtikhwbkhumcnghwa klxngchudepnekhruxngdntrithimiesiynghnkaenn samarthephimphlngihkbbthephlngidhlakhlayaenw echn rxk blus pxp fngk disok aela aecs epntn klxngchudepnhnunginekhruxngdntrithiidrbkhwamniymipthwolkklxngchud prakxbdwy 1 Bass drum 2 Floor tom 3 Snare 4 Toms 5 Hi hat 6 Crash cymbal aela Ride cymbal swnprakxbekhruxngdntriinklxngchud prakxbdwy klxngelk hrux saenrdrm snare drum prakxbdwyaephnglwdkhungrdphanphiwhnaklxngdanlang ephuxihekidesiyngkrxb dngaetk twklxngthadwyimhruxolha aelasamarthrdihhnngtungdwykhxbimdanbnaelalang samarthpldsaysaaenrephuxihekidesiyngthumdngtumtumid aelatiklxngelkdwyim niymichklxngchnidnithnginwngduriyangkhaelawngdntri mkcathuktiincnghwathi 2 aelacnghwathi 4 khxngthuk 1 hxng khxngephlngnn klxngthxm tom tom drum hrux ethenxrdrm tenor drum mikhnadihykwasaaenrdrm epnklxngchnidthisrangkhunodyimichsaysaaenr odythwipbrrelnginhmwdklxng ichimchnidhwimhumskhlad mkthukichinkartiluksng aelachwyinkarosol khxngklxng klxngihy hrux klxngebs bass drum epnklxngthimikhnadihythisud prakxbdwytwklxngthithadwyimaelamihnngklxngthngsxngdan esiyngthiekidcakkartiklxngihycaimtrngkbradbesiyngthikahndiwthangtwont tidwyimthimiskhladhum chnidthimihwthiplaythngsxngkhang ichephuxthaesiyngrw mkcathuktiincnghwathi 1 aelacnghwathi 3 khxngthuk 1 hxng khxngephlngnn thngni inkartiklxngihynn caimidichmuxtiehmuxnklxngibxun aetcaichethati phanxupkrnthieriykwa kraeduxng pedal odyxacmihnunghruxsxngkraeduxngkid tamaenwdntri hruxkhwamsamarthinkarich klxngthimpani hruxklxngekhtethildrm epnklxngthimilksnaepnhmxkratha sungmihnahnngklxnghumthbxyudanbn epnklxngchnidediywthikhunesiyngaelwidradbesiyngthiaennxn emixkhlayhruxkhnhnaklxngodyimwacaichwithikhnskruhruxehyiybephddl thiehyiyb kid imthiichtimikarhumnwmtrnghwimti tiidthngepncnghwaaelarw chab cymbals epnchabthimikhnadihyelknxy ichtiephuxxdphlngkhwamhnkaennihkbluksng aelakarosolkhxngklxng ephuxepnkarsrangsisnihkbtwephlng odyswnihyaelw inkarkhwbkhumcnghwaihkbephlng imwaephlngaenwidktam kartisimbalsnn mkcaepnkartilngiphnungkhrng inbang 1 hxng aelakartisimbalsnn mkcaimepnkartixyangtxenuxngiptlxdaelaphraephruxmaknk chabihaeht hi hat epnchabkhnadklangsxngibinaenwediywkn samarththukthaihxaxxk aela prakbekhaknid dwykhnehyiybsungxyuthangdanlangsudkhxngtwesaaekhwnchabihaehth odythwipaelw ihaehthaelatwesaaekhwncaxyuthangdansaymuxkhxngklxngelk ichtitxenuxngephuxbxkaelakhwbkhumcnghwathnghmdphayin 1 hxng khxngephlngnn tlxdcncbephlngbthkhwamekiywkbephlng dntri hrux ekhruxngdntriniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy dntriekhathungcak https th wikipedia org w index php title klxngchud amp oldid 9335885, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม