fbpx
วิกิพีเดีย

หนังสือ

หนังสือ เป็นสื่อที่รวบรวมของข้อมูล ประเภทตัวอักษร และ รูปภาพ ที่ลงในแผ่นกระดาษหรือวัสดุชนิดอื่น และรวมเข้าด้วยกัน ด้วยวิธีการ เย็บเล่ม หรือ ทากาว เข้าด้วยกันที่บริเวณขอบด้านใดด้านหนึ่ง โดยมีขนาดต่าง ๆ กัน แต่มักจะไม่ทำใหญ่กว่าการจับและเปิดอ่านสะดวก หนังสือมักจะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ความรู้ วรรณกรรม ต่าง ๆ สำหรับหนังสือในรูปแบบที่เก็บในลักษณะอิเล็กทรอนิกส์ จะเรียกว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีบุ๊ก (e-book)

การจัดพิมพ์ตามมาตรฐานจะมีหมายเลขไอเอสบีเอ็น (ISBN) เพื่อจะระบุประเทศและสำนักพิมพ์

หนังสือสามารถซื้อขายได้ที่ร้านหนังสือ และสามารถยืมได้จากห้องสมุด กูเกิลประมาณว่าใน พ.ศ. 2553 มีการตีพิมพ์หนังสือประมาณ 130,000,000 เรื่องไม่ซ้ำกัน

ประเภทของหนังสือ

การผลิตหนังสือ

หนังสือในปัจจุบันส่วนใหญ่จัดทำโดยวิธีการพิมพ์ โดยมีเทคโนโลยีการพิมพ์หลายแบบ การผลิตหนังสือจำนวนมากมีแหล่งผลิตเรียกว่าโรงพิมพ์ หรือ สำนักพิมพ์ หนังสือบางส่วนที่ผลิตโดยใช้คนทำเรียกว่า หนังสือทำมือ

การจัดเก็บหนังสือ

ในสถานที่สำคัญเช่นโรงเรียน มีการจัดเก็บหนังสือไว้ในห้องสมุด เพื่อให้นักเรียนศึกษาหาความรู้ โดยใครอ่านหนังสือมาก ๆ ก็จะเรียกว่าหนอนหนังสือ ส่วนบางคนที่ชอบการสะสมหนังสือจะมักจัดเก็บหนังสือบนชั้นวางหนังสือ หรือ ตู้หนังสือ

หนังสือในประเทศไทย

ในปี พ.ศ. 2550 เฉลี่ยมีหนังสือใหม่ออกมาสู่ตลาดประมาณเดือนละ 995 ชื่อเรื่อง หรือประมาณ 11,460 ชื่อเรื่องทั้งปี ซึ่งยังถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยทั่วประเทศมีร้านขายหนังสือประมาณ 1900 ร้าน และมีสำนักพิมพ์ประมาณ 500 แห่ง ร้านขายหนังสือที่เปิดเป็นสาขาในประเทศไทยเช่น ศูนย์หนังสือจุฬา, ร้านนายอินทร์, B2S, ดอกหญ้า และ ซีเอ็ดบุคส์เซนเตอร์ เป็นต้น สำนักพิมพ์ที่มีส่วนแบ่งการตลาดในไทยปริมาณมากได้แก่ นานมีบุ๊คส์, แพรวสำนักพิมพ์, มติชน, สำนักพิมพ์ใยไหม สำนักพิมพ์แจ่มใส เป็นต้น งานมหกรรมนังสือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศคืองานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ จัดขึ้นในช่วงฤดูร้อนของทุกปี โดยมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

อ้างอิง

  1. "Books of the world, stand up and be counted! All 129,864,880 of you". Inside Google Books. August 5, 2010. สืบค้นเมื่อ 2010-08-15. After we exclude serials, we can finally count all the books in the world. There are 129,864,880 of them. At least until Sunday.

แหล่งข้อมูลอื่น

  •   วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ Book

หน, งส, เป, นส, อท, รวบรวมของข, อม, ประเภทต, วอ, กษร, และ, ปภาพ, ลงในแผ, นกระดาษหร, อว, สด, ชน, ดอ, และรวมเข, าด, วยก, วยว, การ, เย, บเล, หร, ทากาว, เข, าด, วยก, นท, บร, เวณขอบด, านใดด, านหน, โดยม, ขนาดต, าง, แต, กจะไม, ทำใหญ, กว, าการจ, บและเป, ดอ, านสะดวก, ก. hnngsux epnsuxthirwbrwmkhxngkhxmul praephthtwxksr aela rupphaph thilnginaephnkradashruxwsduchnidxun aelarwmekhadwykn dwywithikar eybelm hrux thakaw ekhadwyknthibriewnkhxbdaniddanhnung odymikhnadtang kn aetmkcaimthaihykwakarcbaelaepidxansadwk hnngsuxmkcaepnaehlngrwbrwmkhxmul khwamru wrrnkrrm tang sahrbhnngsuxinrupaebbthiekbinlksnaxielkthrxniks caeriykwa hnngsuxxielkthrxniks hrux xibuk e book karcdphimphtammatrthancamihmayelkhixexsbiexn ISBN ephuxcarabupraethsaelasankphimphhnngsuxsamarthsuxkhayidthiranhnngsux aelasamarthyumidcakhxngsmud kuekilpramanwain ph s 2553 mikartiphimphhnngsuxpraman 130 000 000 eruxngimsakn 1 enuxha 1 praephthkhxnghnngsux 2 karphlithnngsux 3 karcdekbhnngsux 4 hnngsuxinpraethsithy 5 xangxing 6 aehlngkhxmulxunpraephthkhxnghnngsux aekikhaebngtamkarephyaephr echn nitysar warsar hnngsuxphimph aebngtamenuxha echn hnngsuxaebberiyn hnngsuxkartun hnngsuxrachkar hnngsuxphaphkarphlithnngsux aekikhhnngsuxinpccubnswnihycdthaodywithikarphimph odymiethkhonolyikarphimphhlayaebb karphlithnngsuxcanwnmakmiaehlngphliteriykwaorngphimph hrux sankphimph hnngsuxbangswnthiphlitodyichkhnthaeriykwa hnngsuxthamuxkarcdekbhnngsux aekikhinsthanthisakhyechnorngeriyn mikarcdekbhnngsuxiwinhxngsmud ephuxihnkeriynsuksahakhwamru odyikhrxanhnngsuxmak kcaeriykwahnxnhnngsux swnbangkhnthichxbkarsasmhnngsuxcamkcdekbhnngsuxbnchnwanghnngsux hrux tuhnngsuxhnngsuxinpraethsithy aekikhswnniimmikarxangxingcakexksarxangxinghruxaehlngkhxmul oprdchwyphthnaswnniodyephimaehlngkhxmulnaechuxthux enuxhathiimmikarxangxingxacthukkhdkhanhruxnaxxkinpi ph s 2550 echliymihnngsuxihmxxkmasutladpramaneduxnla 995 chuxeruxng hruxpraman 11 460 chuxeruxngthngpi sungyngthuxwanxyemuxethiybkbpraethsthiphthnaaelw odythwpraethsmirankhayhnngsuxpraman 1900 ran aelamisankphimphpraman 500 aehng rankhayhnngsuxthiepidepnsakhainpraethsithyechn sunyhnngsuxcula rannayxinthr B2S dxkhya aela siexdbukhsesnetxr epntn sankphimphthimiswnaebngkartladinithyprimanmakidaek nanmibukhs aephrwsankphimph mtichn sankphimphiyihm sankphimphaecmis epntn nganmhkrrmnngsuxthiihythisudinpraethskhuxnganspdahhnngsuxaehngchati cdkhuninchwngvdurxnkhxngthukpi odymiphuekharwmnganepncanwnmakxangxing aekikh Books of the world stand up and be counted All 129 864 880 of you Inside Google Books August 5 2010 subkhnemux 2010 08 15 After we exclude serials we can finally count all the books in the world There are 129 864 880 of them At least until Sunday aehlngkhxmulxun aekikh wikimiediykhxmmxnsmisuxekiywkb Book bthkhwamekiywkbwrrnkrrmniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy olkwrrnsilpekhathungcak https th wikipedia org w index php title hnngsux amp oldid 8081552, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม