fbpx
วิกิพีเดีย

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (อังกฤษ: International Standard Book Number) หรือ ไอเอสบีเอ็น (ตัวย่อ: ISBN) เป็นรหัสที่กำหนดขึ้นให้ใช้กับสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือทั่วไป มีจุดมุ่งหมายให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของหนังสือแต่ละเรื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการควบคุมข้อมูลสิ่งพิมพ์ ในด้านการสั่งซื้อ การขาย การบริการ การเงิน และการนำสินค้าออกจำหน่ายไปยังสำนักพิมพ์ในประเทศต่าง ๆ โดยผู้จัดพิมพ์จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมซื้อเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ ISBN จากหน่วยงานในเครือของ International ISBN Agency

ไอเอสบีเอ็น มีรหัสเลข 13 ตัวในบาร์โค้ด

ระบบ ISBN ถูกสร้างขึ้นในสหราชอาณาจักรในปี พ.ศ. 2509 โดยบริษัทผู้จัดพิมพ์และขายหนังสือ ดับเบิลยู เอช สมิธ และถูกเรียกว่า เลขมาตรฐานหนังสือ (Standard Book Numbering หรือ SBN) ต่อมา มีการนำ SBN มาใช้เป็นมาตรฐานสากล ISO 2108 ในปี พ.ศ. 2513 รหัสมาตรฐานที่คล้ายกัน หมายเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (the International Standard Serial Number หรือ ISSN) ใช้สำหรับนิตยสารที่ออกตามกำหนดเวลา

ส่วนประกอบ

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ มีตัวเลข 10 หรือ 13 หลัก โดยแบ่งเป็น 4-5 ส่วน ตัวเลขแต่ละส่วนถูกแบ่งให้ชัดเจนด้วยเครื่องหมาย (-) หรือเว้นวรรค

 • ส่วนที่ 1 ถ้าเป็นรหัส 13 ตัว จะขึ้นต้นด้วยรหัสของ European Article Numbering-Uniform Code Council คือ 978 หรือ 979 (รหัส 10 ตัว จะไม่มีส่วนนี้)
 • ส่วนที่ 2 รหัสประเทศ สำหรับประเทศไทย ใช้ 974
 • ส่วนที่ 3 รหัสสำนักพิมพ์ เช่นสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ ใช้ 472
 • ส่วนที่ 4 รหัสชื่อเรื่อง เป็นลำดับของสิ่งพิมพ์ที่ผลิตจากสำนักพิมพ์นั้น ๆ
 • ส่วนที่ 5 เลขตรวจสอบ ใช้ตรวจในระบบคอมพิวเตอร์จากการคำนวณเลข 9 ตำแหน่ง ของส่วนที่ 2-4

ตัวอย่าง: ISBN 974-472-362-9 เป็นเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือของหนังสือเรื่อง แฮร์รี่ พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์ ของสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์

การคำนวณเลขตรวจสอบในระบบคอมพิวเตอร์

สำนักงาน ISBN สากลมีคู่มืออย่างเป็นทางการ ซึ่งบอกถึงการคำนวณเลขตรวจสอบหลักสุดท้ายของ ISBN โดยใช้การคำนวณเลขคณิตมอดุลาร์จากเลข ISBN 9 หลักแรก คือ คูณเลข ISBN หลักแรกด้วย 10 หลักที่สองด้วย 9 หลักที่สามด้วย 8 ไปจนถึงหลักที่เก้าด้วย 2 นำผลคูณทั้ง 9 จำนวนมาบวกกัน แล้วคำนวณมอดุลาร์ 11 สำหรับกรณีที่หาค่ามอดุลาร์ได้ 10 จะใช้ตัวอักษร X พิมพ์ใหญ่ในภาษาอังกฤษแทน

ตัวอย่าง: การคำนวณหาเลขตรวจสอบของ ISBN 974-472-362-?

= 9×10 + 7×9 + 4×8 + 4×7 + 7×6 + 2×5 + 3×4 + 6×3 + 2×2 = 90 + 63 + 32 + 28 + 42 + 10 + 12 + 18 + 4 = 299 299 / 11 = 27 เศษ 2 11 - 2 = 9 

ดังนั้นเลขตรวจสอบคือ 9 และเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือที่สมบูรณ์คือ ISBN 974-472-362-9

สูตรคณิตศาสตร์ในการคำนวณคือ

 

สำหรับ ISBN 13 หลัก การคำนวณเลขตรวจสอบหลักสุดท้ายทำวิธีเดียวกันกับ EAN-13 ซึ่งเลขตัวนี้ระหว่าง ISBN-13 กับ ISBN-10 อาจไม่เหมือนกันเพราะคำนวณคนละวิธี

อ้างอิง

 1. "The International ISBN Agency". สืบค้นเมื่อ 20 February 2018.
 2. . International ISBN Agency. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 22 May 2013.

แหล่งข้อมูลอื่น

 • ISBN สากล
 • คู่มือ ISBN อย่างเป็นทางการ
 • ISO 2108:2005 ที่ www.iso.org
 • เครื่องมือแปลง ISBN 10⇔13 หลัก รวมทั้งเติมตำแหน่งขีดที่ถูกต้อง

เลขมาตรฐานสากลประจำหน, งส, งกฤษ, international, standard, book, number, หร, ไอเอสบ, เอ, วย, isbn, เป, นรห, สท, กำหนดข, นให, ใช, บส, งพ, มพ, ประเภทหน, งส, อท, วไป, ดม, งหมายให, เป, นเอกล, กษณ, เฉพาะของหน, งส, อแต, ละเร, อง, เพ, ออำนวยความสะดวกในการควบค, มข, อม,. elkhmatrthansaklpracahnngsux xngkvs International Standard Book Number hrux ixexsbiexn twyx ISBN epnrhsthikahndkhunihichkbsingphimphpraephthhnngsuxthwip micudmunghmayihepnexklksnechphaakhxnghnngsuxaetlaeruxng ephuxxanwykhwamsadwkinkarkhwbkhumkhxmulsingphimph indankarsngsux karkhay karbrikar karengin aelakarnasinkhaxxkcahnayipyngsankphimphinpraethstang odyphucdphimphcatxngcaykhathrrmeniymsuxelkhmatrthansaklpracahnngsux ISBN cakhnwynganinekhruxkhxng International ISBN Agency 1 ixexsbiexn mirhselkh 13 twinbarokhd rabb ISBN thuksrangkhuninshrachxanackrinpi ph s 2509 odybristhphucdphimphaelakhayhnngsux dbebilyu exch smith aelathukeriykwa elkhmatrthanhnngsux Standard Book Numbering hrux SBN txma mikarna SBN maichepnmatrthansakl ISO 2108 inpi ph s 2513 rhsmatrthanthikhlaykn hmayelkhmatrthansaklpracawarsar the International Standard Serial Number hrux ISSN ichsahrbnitysarthixxktamkahndewla enuxha 1 swnprakxb 2 karkhanwnelkhtrwcsxbinrabbkhxmphiwetxr 3 xangxing 4 aehlngkhxmulxunswnprakxb aekikhelkhmatrthansaklpracahnngsux mitwelkh 10 hrux 13 hlk odyaebngepn 4 5 swn twelkhaetlaswnthukaebngihchdecndwyekhruxnghmay hruxewnwrrkh swnthi 1 thaepnrhs 13 tw cakhuntndwyrhskhxng European Article Numbering Uniform Code Council khux 978 hrux 979 rhs 10 tw caimmiswnni swnthi 2 rhspraeths sahrbpraethsithy ich 974 swnthi 3 rhssankphimph echnsankphimphnanmibukhs ich 472 swnthi 4 rhschuxeruxng epnladbkhxngsingphimphthiphlitcaksankphimphnn swnthi 5 elkhtrwcsxb ichtrwcinrabbkhxmphiwetxrcakkarkhanwnelkh 9 taaehnng khxngswnthi 2 4twxyang ISBN 974 472 362 9 epnelkhmatrthansaklpracahnngsuxkhxnghnngsuxeruxng aehrri phxtetxrkbsilaxathrrph khxngsankphimphnanmibukhskarkhanwnelkhtrwcsxbinrabbkhxmphiwetxr aekikhsankngan ISBN saklmikhumuxxyangepnthangkar 2 sungbxkthungkarkhanwnelkhtrwcsxbhlksudthaykhxng ISBN odyichkarkhanwnelkhkhnitmxdularcakelkh ISBN 9 hlkaerk khux khunelkh ISBN hlkaerkdwy 10 hlkthisxngdwy 9 hlkthisamdwy 8 ipcnthunghlkthiekadwy 2 naphlkhunthng 9 canwnmabwkkn aelwkhanwnmxdular 11 sahrbkrnithihakhamxdularid 10 caichtwxksr X phimphihyinphasaxngkvsaethntwxyang karkhanwnhaelkhtrwcsxbkhxng ISBN 974 472 362 9 10 7 9 4 8 4 7 7 6 2 5 3 4 6 3 2 2 90 63 32 28 42 10 12 18 4 299 299 11 27 ess 2 11 2 9 dngnnelkhtrwcsxbkhux 9 aelaelkhmatrthansaklpracahnngsuxthismburnkhux ISBN 974 472 362 9sutrkhnitsastrinkarkhanwnkhux x 10 10 x 1 9 x 2 8 x 3 7 x 4 6 x 5 5 x 6 4 x 7 3 x 8 2 x 9 mod 1 1 displaystyle x 10 10x 1 9x 2 8x 3 7x 4 6x 5 5x 6 4x 7 3x 8 2x 9 bmod 1 1 dd sahrb ISBN 13 hlk karkhanwnelkhtrwcsxbhlksudthaythawithiediywknkb EAN 13 sungelkhtwnirahwang ISBN 13 kb ISBN 10 xacimehmuxnknephraakhanwnkhnlawithixangxing aekikh The International ISBN Agency subkhnemux 20 February 2018 ISBN Users Manual 2001 edition 4 Structure of ISBN International ISBN Agency khlngkhxmuleka ekbcak aehlngedim emux 22 May 2013 aehlngkhxmulxun aekikhISBN sakl khumux ISBN xyangepnthangkar ISO 2108 2005 thi www iso org ekhruxngmuxaeplng ISBN 10 13 hlk rwmthngetimtaaehnngkhidthithuktxng bthkhwamekiywkbwicha khwamru aelasastrtangniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title elkhmatrthansaklpracahnngsux amp oldid 9384059, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม