fbpx
วิกิพีเดีย

นิตยสาร

นิตยสาร (อังกฤษ: magazine) คือสิ่งพิมพ์รายคาบที่ออกเป็นระยะสำหรับผู้อ่านทั่วไป มีเนื้อหาหลากหลาย มุ่งทั้งให้ความรู้และความบันเทิง ความรู้มักเป็นไปในลักษณะที่ให้ความรอบรู้ มีการหารายได้จากการโฆษณาและวางขายทั่วไป ผู้อ่านสามารถบอกรับเป็นสมาชิกได้

คำว่า "นิตยสาร" มาจากรากศัพท์ คือ นิตย (สม่ำเสมอ) และสาร (เนื้อหา) คำว่า "นิตยสาร" โดยทั่วไปอาจมีความหมายคาบเกี่ยวกับคำว่า วารสาร ซึ่งออกตามกำหนดเวลาที่แน่นอนเช่นกัน แต่ในทางบรรณารักษศาสตร์ ปัจจุบัน เมื่อมีการใช้อินเทอร์เน็ต ทำให้มีนิตยสารในอินเทอร์เน็ต ซึ่งมิใช่สิ่งพิมพ์ แต่ก็ยังเรียกกันว่า "นิตยสาร"

เป็นที่น่าสังเกตว่า นิตยสารบางชื่อ ไม่ได้ใช้คำว่า นิตยสาร แต่ก็น่าจะจัดเป็นนิตยสารได้ เช่น "อนุสาร อ.ส.ท." ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขณะที่สิ่งพิมพ์บางชนิด มีความก่ำกึ่ง ระหว่างหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ และนิตยสารรายสัปดาห์ เช่น มติชนรายสัปดาห์ สยามรัฐรายสัปดาห์ เนชั่นรายสัปดาห์ เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพราะเนื้อหาในเล่ม มีทั้งข่าว วิเคราะห์ข่าว และบันเทิง ในสัดส่วนที่พอๆ กัน โดยทั่วไปนิตยสารมักจะมีลักษณะผ่อนคลาย เล่าเรื่อง ไม่นิยมเขียนในลักษณะตำรา เว้นแต่ละแทรกอยู่เป็นบางส่วนของเล่ม

นิตยสารสำหรับคนอ่านเฉพาะกลุ่มฉบับแรกของโลกตีพิมพ์ในกรุงลอนดอนเมื่อ พ.ศ. 2274 (สมัยพระเจ้าท้ายสระ) ชื่อ "นิตยสารสุภาพบุรุษ" (The Gentleman's Magazine) เลิกกิจการไปเมื่อ พ.ศ. 2450

นิตยสารสำหรับผู้บริโภคฉบับแรกของโลกคือ "นิตยสารสกอต" (The Scots Magazine) ตีพิมพ์ในสกอตแลนด์เมื่อปี พ.ศ. 2282 ซึ่งตรงกับสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ และยังคงตีพิมพ์อยู่จนถึงในปัจจุบัน

การตีพิมพ์

องค์ประกอบของนิตยสารอาจมีความแตกต่างกันได้เป็นอย่างมาก องค์ประกอบหลัก เช่น วาระการออก รูปแบบ เป้าหมายกลุ่มผู้อ่านมีความผันแปรหาความตายตัวไม่ได้ นิตยสารบางฉบับจะเจาะเรื่องที่น่าสนใจเฉพาะ เช่น เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ยานพาหนะ งานอดิเรก หรือการเมือง รวมทั้งแนวศิลปะ บันเทิง แฟชั่น รถยนต์ ท่องเที่ยวระยะการออกจึงมีตั้งแต่รายสัปดาห์ รายปักษ์ รายเดือน รายสองเดือน ราย 3 เดือน (quarterly) ราย 6 เดือนไปจนถึงรายปี

ปกตินิตยสารจะมีวันที่ปรากฏบนปกซึ่งมักล่าจากวันที่วางตลาด นิตยสารเกือบทั้งหมดจะวางจำหน่ายตามร้านและแผงขายหนังสือทั่วประเทศ ผู้บอกรับเป็นสมาชิกจะได้รับนิตยสารทางไปรษณีย์

นิตยสารส่วนใหญ่ตีพิมพ์ในจำนวนที่มากและพยายามทำให้ต้นทุนการพิมพ์ต่ำเพื่อให้มีราคาขายต่ำ นิตยสารบางประเภทที่มีต้นทุนการพิมพ์สูงมักอาศัยการลงโฆษณามาช่วยลดราคาขายให้ต่ำลง

นิตยสารทุกเล่ม จะต้องขออนุญาตจัดพิมพ์จากทางราชการ และได้รับหมายเลขสากลประจำนิตยสาร เรียกว่า ISSN (International Standard Serial Number) ซึ่งนิตยสารจะตีพิมพ์ไว้ในส่วนที่เห็นชัดของเล่ม เช่น ปกหน้า สารบัญ สันปก หรือปกหลัง

ดูเพิ่ม

ตยสาร, บทความน, ไม, การอ, างอ, งจากแหล, งท, มาใดกร, ณาช, วยปร, บปร, งบทความน, โดยเพ, มการอ, างอ, งแหล, งท, มาท, าเช, อถ, เน, อความท, ไม, แหล, งท, มาอาจถ, กค, ดค, านหร, อลบออก, เร, ยนร, าจะนำสารแม, แบบน, ออกได, อย, างไรและเม, อไร, งก, ามภาษา, ในบทความน, ไว, ให,. bthkhwamniimmikarxangxingcakaehlngthimaidkrunachwyprbprungbthkhwamni odyephimkarxangxingaehlngthimathinaechuxthux enuxkhwamthiimmiaehlngthimaxacthukkhdkhanhruxlbxxk eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir lingkkhamphasa inbthkhwamni miiwihphuxanaelaphurwmaekikhbthkhwamsuksaephimetimodysadwk enuxngcakwikiphiediyphasaithyyngimmibthkhwamdngklaw krann khwrribsrangepnbthkhwamodyerwthisud nitysar xngkvs magazine khuxsingphimphraykhabthixxkepnrayasahrbphuxanthwip mienuxhahlakhlay mungthngihkhwamruaelakhwambnething khwamrumkepnipinlksnathiihkhwamrxbru mikarharayidcakkarokhsnaaelawangkhaythwip phuxansamarthbxkrbepnsmachikidkhawa nitysar macakraksphth khux nity smaesmx aelasar enuxha khawa nitysar odythwipxacmikhwamhmaykhabekiywkbkhawa warsar sungxxktamkahndewlathiaennxnechnkn aetinthangbrrnarkssastr pccubn emuxmikarichxinethxrent thaihminitysarinxinethxrent sungmiichsingphimph aetkyngeriykknwa nitysar epnthinasngektwa nitysarbangchux imidichkhawa nitysar aetknacacdepnnitysarid echn xnusar x s th khxngkarthxngethiywaehngpraethsithy khnathisingphimphbangchnid mikhwamkakung rahwanghnngsuxphimphrayspdah aelanitysarrayspdah echn mtichnrayspdah syamrthrayspdah enchnrayspdah epntn thngnikephraaenuxhainelm mithngkhaw wiekhraahkhaw aelabnething insdswnthiphx kn odythwipnitysarmkcamilksnaphxnkhlay elaeruxng imniymekhiyninlksnatara ewnaetlaaethrkxyuepnbangswnkhxngelmnitysarsahrbkhnxanechphaaklumchbbaerkkhxngolktiphimphinkrunglxndxnemux ph s 2274 smyphraecathaysra chux nitysarsuphaphburus The Gentleman s Magazine elikkickaripemux ph s 2450nitysarsahrbphubriophkhchbbaerkkhxngolkkhux nitysarskxt The Scots Magazine tiphimphinskxtaelndemuxpi ph s 2282 sungtrngkbsmyphraecaxyuhwbrmoks aelayngkhngtiphimphxyucnthunginpccubnkartiphimph aekikhxngkhprakxbkhxngnitysarxacmikhwamaetktangknidepnxyangmak xngkhprakxbhlk echn warakarxxk rupaebb epahmayklumphuxanmikhwamphnaeprhakhwamtaytwimid nitysarbangchbbcaecaaeruxngthinasnicechphaa echn ekiywkbstweliyng yanphahna nganxdierk hruxkaremuxng rwmthngaenwsilpa bnething aefchn rthynt thxngethiywrayakarxxkcungmitngaetrayspdah raypks rayeduxn raysxngeduxn ray 3 eduxn quarterly ray 6 eduxnipcnthungraypipktinitysarcamiwnthipraktbnpksungmklacakwnthiwangtlad nitysarekuxbthnghmdcawangcahnaytamranaelaaephngkhayhnngsuxthwpraeths phubxkrbepnsmachikcaidrbnitysarthangiprsniynitysarswnihytiphimphincanwnthimakaelaphyayamthaihtnthunkarphimphtaephuxihmirakhakhayta nitysarbangpraephththimitnthunkarphimphsungmkxasykarlngokhsnamachwyldrakhakhayihtalngnitysarthukelm catxngkhxxnuyatcdphimphcakthangrachkar aelaidrbhmayelkhsaklpracanitysar eriykwa ISSN International Standard Serial Number sungnitysarcatiphimphiwinswnthiehnchdkhxngelm echn pkhna sarby snpk hruxpkhlngduephim aekikhkaraebngpraephthyxykhxngnitysar wikiphasaxngkvs raychuxnitysarthwolk wikiphasaxngkvs nitysarekm raychuxnitysarinpraethsithykhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb nitysar bthkhwamekiywkbwrrnkrrmniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy olkwrrnsilpekhathungcak https th wikipedia org w index php title nitysar amp oldid 8865704, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม