fbpx
วิกิพีเดีย

วัดธรรมิการามวรวิหาร

วัดธรรมิการามวรวิหาร หรือ วัดเขาช่องกระจก ตั้งอยู่บนเขาช่องกระจกเป็นภูเขาขนาดเล็กตั้งอยู่ด้านหลังศาลากลางจังหวัดติดต่อกับอ่าวประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีลักษณะเด่นก็คือใกล้กับ ยอดเขาทางด้านทิศเหนือ จะเป็นช่องเขาขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดจากกระแสลมและกระแสน้ำตามธรรมชาติ และถ้ามองจากด้านล่างจะเห็นว่าตรงช่องเขาแห่งนี้ มีลักษณะคล้ายกับกระจกใสขนาดใหญ่ส่วนด้านบนยอดเขานั้นเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และรอยพระพุทธบาทจำลอง โดยรอยพระพุทธบาทจำลองแห่งนี้แรกเริ่มเดิมทีนั้นสร้างโดย หม่อมเจ้าทองเติม ทองแถม ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยญาติพี่น้องเพื่อเป็นที่สักการะของประชาชน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2473

วัดธรรมิการามวรวิหาร
ชื่อสามัญวัดธรรมิการามวรวิหาร, วัดเขาช่องกระจก
ที่ตั้งตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประเภทพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร
นิกายธรรมยุติกนิกาย
ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2496 คณะกรรมการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีพันตำรวจเอก ตระกูลวิเศษศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ได้พร้อมใจกันมอบถวายรอยพระพุทธบาทและภูเขาช่องกระจก ตลอดจนบริเวณโดยรอบแก่วัดธรรมมิการามวรวิหาร และจากนั้นทางวัดได้จัดให้มีงานประจำปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2497 เป็นต้นมา สำหรับพระบรมสารีริกธาตุนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงมีราชศรัทธา พระราชทาน พระบรมมิการาม ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2501

และเมื่อถึงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2501 โปรดเกล้าให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพร้อมกับพระเจดีย์อันล้ำค่า ที่ทรงสร้างขึ้นจากกรุงเทพฯ มาพักไว้ ณ พระราชวังไกลกังวล หัวหิน รุ่งขึ้นวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2501 ล้นเกล้าทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาถึงมณฑลพิธี เวลา 7.30 น. พระราชทานพระสารีริกธาตุแก่เจ้าอาวาส แล้วเสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปยังพระเจดีย์บนยอดเขาและทรงประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุบนบุษบกในพระเจดีย์ ต่อจากนั้นทรงปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ ซึ่งเป็นหน่อของต้นพระศรีมหาโพธิ์เดิมจากพุทธคยา ที่ฐานพระโพธิ์บนยอดเขาเป็นอันเสร็จพระราชพิธีซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นล้นพ้น

วัดธรรมิการามวรวิหาร
ดธรรม, การามวรว, หาร, บทความน, ไม, การอ, างอ, งจากแหล, งท, มาใดกร, ณาช, วยปร, บปร, งบทความน, โดยเพ, มการอ, างอ, งแหล, งท, มาท, าเช, อถ, เน, อความท, ไม, แหล, งท, มาอาจถ, กค, ดค, านหร, อลบออก, เร, ยนร, าจะนำสารแม, แบบน, ออกได, อย, างไรและเม, อไร, หร, ดเขาช, องกร. bthkhwamniimmikarxangxingcakaehlngthimaidkrunachwyprbprungbthkhwamni odyephimkarxangxingaehlngthimathinaechuxthux enuxkhwamthiimmiaehlngthimaxacthukkhdkhanhruxlbxxk eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir wdthrrmikaramwrwihar hrux wdekhachxngkrack tngxyubnekhachxngkrackepnphuekhakhnadelktngxyudanhlngsalaklangcnghwdtidtxkbxawpracwbkhirikhnth xaephxemuxng cnghwdpracwbkhirikhnth milksnaednkkhuxiklkb yxdekhathangdanthisehnux caepnchxngekhakhnadihy sungekidcakkraaeslmaelakraaesnatamthrrmchati aelathamxngcakdanlangcaehnwatrngchxngekhaaehngni milksnakhlaykbkrackiskhnadihyswndanbnyxdekhannepnthipradisthanphrabrmsaririkthatu aelarxyphraphuththbathcalxng odyrxyphraphuththbathcalxngaehngniaerkerimedimthinnsrangody hmxmecathxngetim thxngaethm phuwarachkarcnghwdpracwbkhirikhnth phrxmdwyyatiphinxngephuxepnthiskkarakhxngprachachn emuxwnthi 1 phvsphakhm ph s 2473wdthrrmikaramwrwiharchuxsamywdthrrmikaramwrwihar wdekhachxngkrackthitngtablpracwbkhirikhnth xaephxemuxngpracwbkhirikhnth cnghwdpracwbkhirikhnthpraephthphraxaramhlwngchnoth chnidwrwiharnikaythrrmyutiknikayswnhnungkhxngsaranukrmphraphuththsasnatxmaemuxpi ph s 2496 khnakrrmkarcnghwdpracwbkhirikhnth odymiphntarwcexk trakulwiesssiri phuwarachkarcnghwd epnprathan idphrxmicknmxbthwayrxyphraphuththbathaelaphuekhachxngkrack tlxdcnbriewnodyrxbaekwdthrrmmikaramwrwihar aelacaknnthangwdidcdihminganpracapi tngaetpi ph s 2497 epntnma sahrbphrabrmsaririkthatunnphrabathsmedcphraecaxyuhwaelasmedcphranangecaphrabrmrachininath thrngmirachsrththa phrarachthan phrabrmmikaram n wnthi 3 mkrakhm ph s 2501aelaemuxthungwnthi 11 mithunayn ph s 2501 oprdeklaihxyechiyphrabrmsaririkthatuphrxmkbphraecdiyxnlakha thithrngsrangkhuncakkrungethph maphkiw n phrarachwngiklkngwl hwhin rungkhunwnthi 12 mithunayn ph s 2501 lneklathngsxngphraxngkhesdcphrarachdaeninmathungmnthlphithi ewla 7 30 n phrarachthanphrasaririkthatuaekecaxawas aelwesdcphrarachdaeninkhunipyngphraecdiybnyxdekhaaelathrngpradisthanphrabrmsaririkthatubnbusbkinphraecdiy txcaknnthrngpluktnsrimhaophthi sungepnhnxkhxngtnphrasrimhaophthiedimcakphuththkhya thithanphraophthibnyxdekhaepnxnesrcphrarachphithisungepnphramhakrunathikhuntxchawcnghwdpracwbkhirikhnthepnlnphn bthkhwamekiywkbsasnaphuththniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy phraphuththsasnaekhathungcak https th wikipedia org w index php title wdthrrmikaramwrwihar amp oldid 9369765, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม