fbpx
วิกิพีเดีย

เส้นตรง

เส้นตรง (อังกฤษ: line) คือเส้นโค้งในแนวตรงโดยสมบูรณ์ (ในทางคณิตศาสตร์ เส้นโค้งมีความหมายรวมถึงเส้นตรงด้วย) ที่มีความยาวเป็นอนันต์ ความกว้างเป็นศูนย์ (ในทางทฤษฎี) และมีจำนวนจุดบนเส้นตรงเป็นอนันต์เช่นกัน ในเรขาคณิตแบบยุคลิด จะมีเส้นตรงเพียงหนึ่งเส้นเท่านั้นที่ผ่านจุดสองจุดใด ๆ และเป็นระยะทางที่สั้นที่สุด การวาดเส้นตรงสามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือที่มีสันตรง เช่นไม้บรรทัด และอาจเติมลูกศรลงไปที่ปลายทั้งสองข้างเพื่อแสดงว่ามันมีความยาวเป็นอนันต์

เส้นตรงในระนาบสองมิติ

เส้นตรงสองเส้นที่แตกต่างกันในสองมิติสามารถขนานกันได้ ซึ่งหมายความว่าเส้นตรงทั้งสองเส้นนั้นจะไม่ตัดกันที่ตำแหน่งใด ๆ ถึงแม้ต่อความยาวออกไปอีกก็ตาม ส่วนในสามมิติหรือมากกว่านั้น เส้นตรงสองเส้นอาจจะไขว้ข้ามกัน (skew) คือไม่ตัดกันแต่ก็อาจจะไม่ขนานกันด้วย และระนาบสองระนาบที่แตกต่างกันมาตัดกันจะทำให้เกิดเป็นเส้นตรงเพียงหนึ่งเส้น เรียกระนาบเหล่านั้นว่า ระนาบร่วมเส้นตรง (collinear planes) สำหรับจุดสามจุดหรือมากกว่าที่อยู่บนเส้นตรงเดียวกันจะเรียกว่า จุดร่วมเส้นตรง (collinear points)

นิยามแบบทั่วไป

ในปริภูมิแบบยุคลิด ℝn (ซึ่งรวมไปถึงปริภูมิเวกเตอร์อื่น ๆ ด้วย) เราสามารถนิยามเส้นตรง L เป็นเซตย่อย (subset) ที่อยู่ในรูปแบบ

 

โดยที่ a และ b เป็นเวกเตอร์ที่กำหนดไว้ใน ℝn และ b ไม่เป็นเวกเตอร์ศูนย์ เวกเตอร์ b เป็นการอธิบายทิศทางของเส้นตรง และ a คือจุดที่อยู่บนเส้นตรง และตัวเลือกของเวกเตอร์อื่น ๆ ที่แตกต่างกันสำหรับ a และ b สามารถให้ผลเป็นเส้นตรงเส้นเดิมก็ได้

รังสี

ในเรขาคณิตแบบยุคลิด รังสี หรือ ครึ่งเส้นตรง คือเซตของจุด C บนเส้นตรงร่วมกับจุด A และ B ดังในภาพ โดยไม่จำกัดว่าจุด C จะต้องอยู่ระหว่างจุด A กับ B ในทางเรขาคณิตทั่วไป รังสีจะเริ่มต้นที่จุดจุดหนึ่ง แล้วต่อความยาวออกไปในทิศทางหนึ่งโดยไม่สิ้นสุด สามารถวาดได้โดยมีลูกศรเพียงหนึ่งข้างคล้ายเวกเตอร์

ดูเพิ่ม

แหล่งข้อมูลอื่น

เส, นตรง, งกฤษ, line, อเส, นโค, งในแนวตรงโดยสมบ, รณ, ในทางคณ, ตศาสตร, เส, นโค, งม, ความหมายรวมถ, งด, วย, ความยาวเป, นอน, นต, ความกว, างเป, นศ, นย, ในทางทฤษฎ, และม, จำนวนจ, ดบนเป, นอน, นต, เช, นก, ในเรขาคณ, ตแบบย, คล, จะม, เพ, ยงหน, งเส, นเท, าน, นท, านจ, ดสองจ. esntrng xngkvs line khuxesnokhnginaenwtrngodysmburn inthangkhnitsastr esnokhngmikhwamhmayrwmthungesntrngdwy thimikhwamyawepnxnnt khwamkwangepnsuny inthangthvsdi aelamicanwncudbnesntrngepnxnntechnkn inerkhakhnitaebbyukhlid camiesntrngephiynghnungesnethannthiphancudsxngcudid aelaepnrayathangthisnthisud karwadesntrngsamarththaidodyichekhruxngmuxthimisntrng echnimbrrthd aelaxacetimluksrlngipthiplaythngsxngkhangephuxaesdngwamnmikhwamyawepnxnntesntrnginranabsxngmiti esntrngsxngesnthiaetktangkninsxngmitisamarthkhnanknid sunghmaykhwamwaesntrngthngsxngesnnncaimtdknthitaaehnngid thungaemtxkhwamyawxxkipxikktam swninsammitihruxmakkwann esntrngsxngesnxaccaikhwkhamkn skew khuximtdknaetkxaccaimkhnankndwy aelaranabsxngranabthiaetktangknmatdkncathaihekidepnesntrngephiynghnungesn eriykranabehlannwa ranabrwmesntrng collinear planes sahrbcudsamcudhruxmakkwathixyubnesntrngediywkncaeriykwa cudrwmesntrng collinear points enuxha 1 niyamaebbthwip 2 rngsi 3 duephim 4 aehlngkhxmulxunniyamaebbthwip aekikhinpriphumiaebbyukhlid ℝn sungrwmipthungpriphumiewketxrxun dwy erasamarthniyamesntrng L epnestyxy subset thixyuinrupaebb L a t b t R displaystyle L mathbf a t mathbf b mid t in mathbb R dd odythi a aela b epnewketxrthikahndiwin ℝn aela b imepnewketxrsuny ewketxr b epnkarxthibaythisthangkhxngesntrng aela a khuxcudthixyubnesntrng aelatweluxkkhxngewketxrxun thiaetktangknsahrb a aela b samarthihphlepnesntrngesnedimkidrngsi aekikhinerkhakhnitaebbyukhlid rngsi hrux khrungesntrng khuxestkhxngcud C bnesntrngrwmkbcud A aela B dnginphaph odyimcakdwacud C catxngxyurahwangcud A kb B inthangerkhakhnitthwip rngsicaerimtnthicudcudhnung aelwtxkhwamyawxxkipinthisthanghnungodyimsinsud samarthwadidodymiluksrephiynghnungkhangkhlayewketxr duephim aekikhswnkhxngesntrngaehlngkhxmulxun aekikhexrik dbebilyu iwssitn Line cakaemthewild smkarkhxngesntrngekhathungcak https th wikipedia org w index php title esntrng amp oldid 9353478, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม