fbpx
วิกิพีเดีย

โป่ง

สำหรับนักดนตรีชาวไทย ดูที่ ปฐมพงศ์ สมบัติพิบูลย์

โป่ง เป็นแหล่งดินที่มีรสเค็มและละเอียดซึ่งเกิดจากแร่ธาตุบางชนิด เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แร่ธาตุในโป่งประกอบไปด้วยโซเดียม แคลเซียม เหล็ก ฟอสฟอรัส และสังกะสี ซึ่งเป็นที่ต้องการของกระดูกและกล้ามเนื้อ แร่ธาตุเหล่านี้เป็นสิ่งซึ่งสัตว์สัตว์ป่าไม่สามารถหาทดแทนได้จากพืช ดังนั้นโป่งจึงเป็นแหล่งแร่ธาตุสำหรับสัตว์ป่าซึ่งกินพืชเป็นอาหาร ส่วนใหญ่พบโป่งได้มากในป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าดงดิบ จากมากไปน้อยตามลำดับ

กระทิงลงกินดินโป่งในอินเดีย

ชนิดของโป่งที่มีในธรรมชาติ

  1. โป่งดิน หรือ โป่งแห้ง : เป็นบริเวณที่สัตว์ลงไปใช้ประโยชน์ มักเป็นเนินเตี้ย ๆ หรือเป็นหย่อมดินโล่งอยู่กลางบริเวณที่มีต้นไม้ใหญ่ล้อมรอบ สังเกตเห็นได้จากการที่มีร่อยรอยการใช้ของสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นรอยขุด รอยตีนย่ำ สัตว์มักจะใช้ปากขุดลงไป ปกติจะลึกไม่เกิน 1 เมตร เพื่อกินดินเหล่านั้น โดยเริ่มกินที่ผิวดินก่อนแล้วค่อย ๆ กินลึกลงไปเป็นบริเวณกว้างไม่เกิน 10 เมตร โป่งดินจะพบตามริมหรือในห้วยที่เป็นที่ราบ ในฤดูฝนที่มีน้ำท่วมขัง สัตว์ป่าจะไม่เลียกินดินแต่จะเลียกินน้ำแทน
  2. โป่งน้ำ หรือ โป่งเปียก : ปกติเป็นแหล่งที่เป็นต้นน้ำ โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นน้ำซึมหรือน้ำซับหรือที่ไหลออกมาจากภูเขาหินปูน แอ่งหรือบ่อที่เป็นโป่งดินมาก่อนโดยจะมีน้ำขังตลอดปี มักพบโป่งน้ำตามภูเขา

อ้างอิง

  • โป่ง เครือข่ายเพื่อโรงเรียนไทย

ดูเพิ่ม

  • Kurlansky, Mark (2002). Salt: A World History.Walker and Co. ISBN 0-8027-1373-4.

โป่ง
โป, สำหร, บน, กดนตร, ชาวไทย, ปฐมพงศ, สมบ, ลย, เป, นแหล, งด, นท, รสเค, มและละเอ, ยดซ, งเก, ดจากแร, ธาต, บางชน, เก, ดข, นเองตามธรรมชาต, แร, ธาต, ในประกอบไปด, วยโซเด, ยม, แคลเซ, ยม, เหล, ฟอสฟอร, และส, งกะส, งเป, นท, องการของกระด, กและกล, ามเน, แร, ธาต, เหล, าน, เ. sahrbnkdntrichawithy duthi pthmphngs smbtiphibuly opng epnaehlngdinthimirsekhmaelalaexiydsungekidcakaerthatubangchnid ekidkhunexngtamthrrmchati aerthatuinopngprakxbipdwyosediym aekhlesiym ehlk fxsfxrs aelasngkasi sungepnthitxngkarkhxngkradukaelaklamenux aerthatuehlaniepnsingsungstwstwpaimsamarthhathdaethnidcakphuch dngnnopngcungepnaehlngaerthatusahrbstwpasungkinphuchepnxahar swnihyphbopngidmakinpaebycphrrn paetngrng aelapadngdib cakmakipnxytamladbkrathinglngkindinopnginxinediychnidkhxngopngthimiinthrrmchati aekikhopngdin hrux opngaehng epnbriewnthistwlngipichpraoychn mkepneninetiy hruxepnhyxmdinolngxyuklangbriewnthimitnimihylxmrxb sngektehnidcakkarthimirxyrxykarichkhxngstw imwacaepnrxykhud rxytinya stwmkcaichpakkhudlngip pkticalukimekin 1 emtr ephuxkindinehlann odyerimkinthiphiwdinkxnaelwkhxy kinluklngipepnbriewnkwangimekin 10 emtr opngdincaphbtamrimhruxinhwythiepnthirab invdufnthiminathwmkhng stwpacaimeliykindinaetcaeliykinnaaethn opngna hrux opngepiyk pktiepnaehlngthiepntnna odyechphaabriewnthiepnnasumhruxnasbhruxthiihlxxkmacakphuekhahinpun aexnghruxbxthiepnopngdinmakxnodycaminakhngtlxdpi mkphbopngnatamphuekhaxangxing aekikhopng ekhruxkhayephuxorngeriynithyduephim aekikhKurlansky Mark 2002 Salt A World History Walker and Co ISBN 0 8027 1373 4 khxmmxns miphaphaelasuxekiywkb opngekhathungcak https th wikipedia org w index php title opng amp oldid 9192624, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม