fbpx
วิกิพีเดีย

โรงเรียนสันติวิทยา (จังหวัดเชียงราย)

โรงเรียนสันติวิทยา ตั้งอยู่ในตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โรงเรียนสันติวิทยา

ประวัติโรงเรียน

พ.ศ. 2509 รัฐบาลพม่าเปลี่ยนแปลงการปกครอง ซิสเตอร์คณะมารีอาบัมบีนา (แปลว่า พระนางมารีอาบังเกิด) จำนวน 3 ท่าน ได้ถูกส่งตัวออกนอกประเทศพม่า ในข้อหาเป็นชาวต่างชาติ ซิสเตอร์ทั้ง 3 ท่าน จึงมุ่งหน้าเข้าสู่ประเทศไทยทางด้านอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

มุขนายกลูเซียง แบร์นาร์ ลากอสต์ ประมุขมิสซังโรมันคาทอลิกเชียงใหม่ในขณะนั้นได้จัดซื้อที่ดินในเชียงรายเพื่อสร้างบ้านพักให้แก่คณะซิสเตอร์ และได้ส่งบาทหลวง คือ บาทหลวงอูร์บานีมาประจำ ที่เชียงราย บาทหลวงอูร์บานี ได้สร้างโบสถ์ หอพักสถานฝึกอาชีพหญิงสาวยากจน และต่อมาในปี พ.ศ. 2512 ได้สร้างโรงเรียนเพื่อเป็นที่ให้การอบรมสั่งสอนแก่กุลบุตรธิดาชาวเชียงราย โดยตั้งชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนสันติวิทยา"

พ.ศ. 2533 มุขนายกยอแซฟ สังวาลย์ ศุระสรางค์ ประมุขมิสซังเชียงใหม่องค์ก่อนได้ขอให้คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร มาช่วยดำเนินงานกิจการของโรงเรียนแทนซิสเตอร์คณะมารีอาบัมบีนาที่ย้ายไปแพร่ ธรรมในเขตอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ภคินีคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้ช่วยดำเนินกิจการโรงเรียน สันติวิทยามาจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบัน บาทหลวงพงษ์ศักดิ์ นารินรักษ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต และเซอร์แอนนี สนเจริญ เป็นผู้จัดการและผู้อำนวยการ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมุ่งเน้นด้านภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความถนัด ความสามารถด้านวิชาการ ควบคู่กับด้านคุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนดำเนินการตามนโยบายของกลุ่มโรงเรียนในเครือมิสซังเชียงใหม่ และโรงเรียนยังมีปรัชญาการศึกษาที่ชัดเจนว่า "จริยธรรมงามเด่น มุ่งเน้นการศึกษา คงค่าความเป็นไทย ก้าวไกลเทคโนโลยี" ซึ่งคณะบริหารได้ยึดเป็นแนวปฏิบัติในการบริหารโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

แหล่งข้อมูลอื่น

  • เว็บไซต์ ร.ร.สันติวิทยา

โรงเรียนสันติวิทยา (จังหวัดเชียงราย)
โรงเร, ยนส, นต, ทยา, งหว, ดเช, ยงราย, บทความน, ไม, การอ, างอ, งจากแหล, งท, มาใดกร, ณาช, วยปร, บปร, งบทความน, โดยเพ, มการอ, างอ, งแหล, งท, มาท, าเช, อถ, เน, อความท, ไม, แหล, งท, มาอาจถ, กค, ดค, านหร, อลบออก, เร, ยนร, าจะนำสารแม, แบบน, ออกได, อย, างไรและเม, อไร,. bthkhwamniimmikarxangxingcakaehlngthimaidkrunachwyprbprungbthkhwamni odyephimkarxangxingaehlngthimathinaechuxthux enuxkhwamthiimmiaehlngthimaxacthukkhdkhanhruxlbxxk eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir orngeriynsntiwithya tngxyuintablrxbewiyng xaephxemuxngechiyngray cnghwdechiyngrayorngeriynsntiwithyaprawtiorngeriyn aekikhph s 2509 rthbalphmaepliynaeplngkarpkkhrxng sisetxrkhnamarixabmbina aeplwa phranangmarixabngekid canwn 3 than idthuksngtwxxknxkpraethsphma inkhxhaepnchawtangchati sisetxrthng 3 than cungmunghnaekhasupraethsithythangdanxaephxaemsay cnghwdechiyngraymukhnaykluesiyng aebrnar lakxst pramukhmissngormnkhathxlikechiyngihminkhnannidcdsuxthidininechiyngrayephuxsrangbanphkihaekkhnasisetxr aelaidsngbathhlwng khux bathhlwngxurbanimapraca thiechiyngray bathhlwngxurbani idsrangobsth hxphksthanfukxachiphhyingsawyakcn aelatxmainpi ph s 2512 idsrangorngeriynephuxepnthiihkarxbrmsngsxnaekkulbutrthidachawechiyngray odytngchuxorngeriynwa orngeriynsntiwithya ph s 2533 mukhnaykyxaesf sngwaly surasrangkh pramukhmissngechiyngihmxngkhkxnidkhxihkhnaphkhiniesntpxl edx chartr machwydaeninngankickarkhxngorngeriynaethnsisetxrkhnamarixabmbinathiyayipaephr thrrminekhtxaephxewiyngpaepa cnghwdechiyngray phkhinikhnaesntpxl edx chartr idchwydaeninkickarorngeriyn sntiwithyamacnthungpccubnpccubn bathhlwngphngsskdi narinrks epnphurbibxnuyat aelaesxraexnni snecriy epnphucdkaraelaphuxanwykar cdkareriynkarsxntamhlksutrkrathrwngsuksathikar tngaetchnxnubalpithi 1 thungmthymsuksapithi 4 odymungenndanphasaxngkvsaelakarichethkhonolyi rwmthngmikarcdkickrrmsngesrimaelaphthnakhwamru khwamthnd khwamsamarthdanwichakar khwbkhukbdankhunthrrm criythrrm silpaaelawthnthrrmithytamcudmunghmaykhxnghlksutrkarsuksakhxngorngeriyndaeninkartamnoybaykhxngklumorngeriyninekhruxmissngechiyngihm aelaorngeriynyngmiprchyakarsuksathichdecnwa criythrrmngamedn mungennkarsuksa khngkhakhwamepnithy kawiklethkhonolyi sungkhnabriharidyudepnaenwptibtiinkarbriharorngeriynxyangmiprasiththiphaphaehlngkhxmulxun aekikhewbist r r sntiwithya bthkhwamekiywkbsthansuksaniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title orngeriynsntiwithya cnghwdechiyngray amp oldid 8898904, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม