fbpx
วิกิพีเดีย

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีประวัติการก่อตั้งโรงเรียนสืบเนื่องมาจาก "โรงเรียนมัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ซึ่งเป็นโรงเรียนสาธิตสังกัดแผนกวิชาครุศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อการฝึกหัดครู ชั้นประโยคครูมัธยม ครั้นต่อมาโรงเรียนมัธยมหอวังฯ ได้เปลี่ยนรูปงานเป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แผนกวิชาครุศาสตร์จึงไม่มีโรงเรียนสำหรับฝึกหัดครูเป็นระยะเวลานานประมาณ 15 ปี

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อแผนกวิชาครุศาสตร์ขยายงานเป็น คณะครุศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา เป็นคณบดีคนแรก ท่านได้เล็งเห็นความจำเป็นในการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต เพื่อการฝึกหัดครูขั้นปริญญาขึ้นแทนโรงเรียนมัธยมหอวังฯ จึงได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นโดยให้ชื่อว่า "โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" และทำพิธีเปิดป้ายชื่อโรงเรียนเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2501

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายประถม และมัธยม

ประวัติโรงเรียน

 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2501 โดยศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา เพื่อให้เป็นสถานฝึกปฏิบัติ การทางการศึกษาและเป็นสถานที่ฝึกการปฏิบัติงานครูของคณะครุศาสตร์ก่อนที่นิสิตจะจบการศึกษา[1]

ปีการศึกษา 2501 โรงเรียนได้เปิดรับนักเรียนเป็นปีแรก โดยรับนักเรียนเข้าเรียนสองระดับ คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมปีที่ 5 ในระยะเริ่มแรกของการจัดตั้งโรงเรียนมีปัญหาเรื่องสถานที่เรียนเป็นอันมาก แต่ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัย ให้ใช้สถานที่ ที่สร้างเป็นที่ประกอบอาหารของหอพักนิสิต (ตอนนั้นหอพักยังไม่ได้สร้างแต่ได้สร้างส่วนที่เป็นครัวขึ้นก่อน) เป็นสถานที่เรียนทั้ง 2 ระดับติดต่อกัน ตลอดปีการศึกษา 2501

ปีการศึกษา 2502 มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องต่อเติมอาคารหอพัก ที่ยังคั่งค้างอยู่ให้แล้วเสร็จรวมทั้งส่วนที่เป็นครัว ซึ่งใช้เป็นที่เรียนขณะนั้นด้วย โรงเรียนจึงจำเป็นต้องใช้สถานที่ใหม่ โดยไปเรียนที่ คณะครุศาสตร์ ซึ่งขณะนั้นกำลังก่อสร้างอาคารสถานที่เช่นเดียวกัน คณะเห็นว่าการดำเนินงานของโรงเรียนมีปัญหาและอุปสรรคมาก จึงขอให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือ ในที่สุดก็ได้บ้านพักอาจารย์หลังหนึ่ง ซึ่งเดิม เป็นที่พักของอาจารย์ชาวต่างประเทศที่รับราชการในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขณะนั้นอาคารชำรุดมากต้องซ่อมแซม เมื่อแล้วเสร็จจึงเปิดเป็นอาคารเรียนขึ้น จากนั้นบ้านหลังนี้ก็กลายสภาพเป็นโรงเรียนเรื่อยมา (ปัจจุบันสถานที่ดังกล่าวนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบูรณะและอนุรักษ์ไว้ ตั้งชื่อว่า “เรือนภะรตราชา” )

ปี พ.ศ. 2512 คณะครุศาสตร์ ได้ปรับปรุงระบบงานใหม่ เพื่อให้โรงเรียนสาธิตทำหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติงานแก่อาจารย์ และนิสิตคณะครุศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น จึงได้แยก หน่วยงาน ออกเป็น 2 ฝ่ายคือ ฝ่ายประถม และ ฝ่ายมัธยม มีอาจารย์ใหญ่ ทำหน้าที่ บริหารโรงเรียนแต่ละฝ่าย โดยมีแผนกวิชาประถมศึกษา และ แผนกวิชามัธยมศึกษา ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านวิชาการ ภายหลังที่ได้แยกงานบริหารโรงเรียนออกเป็น 2 ฝ่ายแล้ว ผู้ที่ทำหน้าที่อาจารย์ใหญ่จะเปลี่ยนแปลงไปตามวาระของการบริหารงานในโรงเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

 • ตราประจำโรงเรียน ตราประจำโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ พระเกี้ยว
 • สีประจำโรงเรียน สีประจำโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ สีชมพู
 • คำขวัญประจำโรงเรียน คำขวัญประจำโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ ความรู้ คู่คุณธรรม
 • เพลงประจำโรงเรียน เดิมโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช้เพลง มหาจุฬาลงกรณ์ เป็นเพลงประจำโรงเรียน จนกระทั่งปีพ.ศ. 2527 ได้มีการประกวดแต่งเพลงโรงเรียนขึ้น และใช้เพลงที่ชนะเลิศเป็นเพลงประจำโรงเรียนมาจนถึงปัจจุบัน
  • เพลงประจำฝ่ายประถมคือ มาร์ชสาธิตจุฬาฯ ประพันธ์คำร้องและทำนองโดย ระพินทร บรรจงศิลป์[2]
  • เพลงประจำฝ่ายมัธยมคือ สาธิตจุฬาฯ ประพันธ์คำร้องโดย ชามานันท์ สุจริตกุล และทำนองโดย พฤทธิธร สุมิตร[3]

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง

ราชวงศ์

การเมืองและงานราชการ

สถาปนิก นักออกแบบ

นักวิชาการ นักวิจัย นักวิชาชีพ

 • สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ (รุ่น 8) ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี
 • ดิษยา รัตนากร (รุ่น 13) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหลอดเลือดสมอง
 • สมิทธ์ ตุงคะสมิต (รุ่น 16) อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต และ เครือข่ายอนุรักษ์เพื่อคัดค­้าน EHIA โครงการเขื่อนแม่วงก์
 • ประวิตร อัศวานนท์ (รุ่น 17) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ผิวหนัง
 • รุ่งโรจน์ พิทยศิริ (รุ่น 22) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพาร์กินสัน และ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557
 • วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ (รุ่น 22) ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชพันธุศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2555
 • สุชนา ชวนิชย์ (รุ่น 25) นักวิทยาศาสตร์หญิงไทยคนแรกที่ไปศึกษาวิจัยยังทวีปแอนตาร์กติก และ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์ (รุ่น 28) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคอัลไซเมอร์

นักธุรกิจ ผู้บริหาร

 • พันธ์เลิศ ใบหยก (รุ่น 6) ประธานกรรมการเครือโรงแรมใบหยก
 • นที พานิชชีวะ (รุ่น 11) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด
 • นิพิฐ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา (รุ่น 13) อดีตผู้บริหารบริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
 • กลินท์ สารสิน (รุ่น 14) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • ชาติชาย พานิชชีวะ (รุ่น 15) ประธานกรรมการบริษัท ชีวาทัย จำกัด
 • นภาพร วิมลอนุพงษ์ (รุ่น 16) กรรมการบริหารบริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
 • สาระ ล่ำซำ (รุ่น 22) กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • โยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ กรรมการ อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน

ศิลปิน ผู้กำกับ นักแสดง นักดนตรี

สื่อสารมวลชน

นักกีฬา

 • ระดับ กาญจนะวณิชย์ (รุ่น 9) อดีตนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์
 • ศิรินทร์ วังศพ่าห์ (รุ่น 12) อดีตนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์
 • ไผทสันต์ โพธิทัต (รุ่น 14) อดีตนักกีฬายิงเป้าบินทีมชาติไทย
 • ศิริลักษณ์ พาณิชชีวะ (รุ่น 22) อดีตนักกีฬาวายน้ำทีมชาติไทย
 • คุณากร สุทธิโสตถิ์ (รุ่น 27) อดีตนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย
 • อุไรวรรณ ขมวัฒนา (รุ่น 28) อดีตนักกีฬายิมนาสติกลีลาทีมชาติไทย
 • ชายไทย กาญจนาคพันธ์ (รุ่น 26) อดีตนักกีฬาฮอกกี้และลอนโบว์ลสทีมชาติไทย
 • สุรเชษฐ์ วิศวธีรานนท์ (รุ่น 28) อดีตนักกีฬาฮอกกี้ทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 1995-ซีเกมส์ 1999
 • ชนนภัทร วิรัชชัย (รุ่น 41) นักต่อสู้แบบผสมชาวไทย
 • อนุพงษ์ วรรณไกรโรจน์ (รุ่น 44) อดีตนักกีฬาเทเบิลเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี พ.ศ. 2551
 • ยศการ ไพสิฐวิโรจน์ (รุ่น 45) อดีตนักกีฬาเทเบิลเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี พ.ศ. 2549
 • ยศวรรษ ไพสิฐวิโรจน์ (รุ่น 46) อดีตนักกีฬาเทเบิลเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี พ.ศ. 2552 และ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี พ.ศ. 2550
 • อนวัช ปิติเจริญ (รุ่น 46) อดีตนักกีฬาหมากรุกไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหมากรุกสากลระดับอาเซียน
 • ศิมาภรณ์ เศรษฐวงศ์ (รุ่น 49) อดีตนักกีฬาหมากล้อมทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2010
 • ชานิศา เตชวรสินสกุล (รุ่น 49) อดีตนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทย
 • ศุภณัฐ วิสุทธิ์เมธางกูร (รุ่น 49) นักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทย อดีตนักกีฬาเทเบิลเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี พ.ศ. 2556 และ 2557
 • ฑิตยา ธนบุญสมบัติ (รุ่น 50) อดีตนักกีฬาระบำใต้น้ำทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2011
 • พิมพ์นารา เตชะสนธิชัย (รุ่น 50) อดีตนักกีฬาวายน้ำเยาวชนทีมชาติไทย
 • อัษฎางค์ กาญจนกูล (รุ่น 51) อดีตนักกีฬาSTAKเยาวชนทีมชาติไทย
 • วรท โชติเลอศักดิ์ (รุ่น 52) อดีตนักกีฬาเทเบิลเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี พ.ศ. 2556
 • นวพรรษ พิษณุวงษ์ นักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย
 • กษม สินธุภิญโญ นักกีฬาธนูประเภทคันธนูโค้งกลับ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และนักกีฬาลีลาศ
 • มาหยา บุญญาอรุณเนตร นักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย

นักเรียนทุน

 • ชวิน โอภาสวงศ์ (รุ่น 46) นักเรียนทุนอานันทมหิดล แผนกวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2558 ไปศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ธนกฤต พงพิทักษ์เมธา (รุ่น 46) นักเรียนทุนโครงการเยาวชน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2559 ไปศึกษาสาขาประสาทวิทยา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ธาวิต แสงวีระพันธุ์ศิริ (รุ่น 47) นักเรียนทุนอานันทมหิดล แผนกวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 ไปศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ชานน ธนิตกุล (รุ่น 49) นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2557
 • ต่อพงศ์ นิธยานนท์ (รุ่น 49) นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2557
 • ชนุตม์ ศิริโสภณศิลป์ (รุ่น 49) นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2557
 • ณัฐ ตู้จินดา (รุ่น 49) นักเรียนทุนอานันทมหิดล แผนกวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ไปศึกษาสาขา Materials Science and Engineering ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ศุภลาภินี ภักดีฉนวน (รุ่น 54) นักเรียนทุนกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 ไปศึกษาสาขา East Asia Studies ณ สหราชอาณาจักร

อ้างอิง

 1. "ร้อยเรื่องราว 100ปี จุฬาฯ ตอน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่มาของการฝึกสอน". มติชน. 14 พฤษภาคม 2560. สืบค้นเมื่อ 21/6/2562. Check date values in: |access-date=, |date= (help)
 2. มาร์ชสาธิตจุฬา ฯ
 3. เพลงประจำโรงเรียนสาธิตจุฬาฯฝ่ายมัธยม

แหล่งข้อมูลอื่น

 • โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
 • โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
 • ข่าวสารนักเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
 • สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สโมสรสาธิตจุฬา
 • สาธิตจุฬาฯประถมคว้า 19 รางวัลนวัตกรรมระดับนานาชาติ
 • สาธิตจุฬาฯ โชว์นวัตกรรม “CUD Thermal Scan” สู้โควิด-19
 • พาดูบรรยากาศการเรียนใน 'สาธิตจุฬาฯ' กับแนวคิดต้นแบบโรงเรียนอัจฉริยะ
 • นักเรียนสาธิตจุฬาฯ กับชีวิต New Normal
 • แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศของ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ภาพถ่ายดาวเทียมจากวิกิแมเปีย หรือกูเกิลแมปส์
  • แผนที่จากมัลติแมป หรือโกลบอลไกด์
  • ภาพถ่ายทางอากาศจากเทอร์ราเซิร์ฟเวอร์

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°44′08″N 100°31′31″E / 13.735567°N 100.525372°E / 13.735567; 100.525372

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงเร, ยนสาธ, ตจ, ฬาลงกรณ, มหาว, ทยาล, โรงเร, ยนในระด, บประถมศ, กษาและม, ธยมศ, กษา, ประว, การก, อต, งโรงเร, ยนส, บเน, องมาจาก, โรงเร, ยนม, ธยมหอว, งแห, งจ, ฬาลงกรณ, มหาว, ทยาล, งเป, นโรงเร, ยนสาธ, ตส, งก, ดแผนกว, ชาคร, ศาสตร, คณะอ, กษรศาสตร, และว, ทยาศาสตร, ฬา. orngeriynsathitculalngkrnmhawithyaly orngeriyninradbprathmsuksaaelamthymsuksa miprawtikarkxtngorngeriynsubenuxngmacak orngeriynmthymhxwngaehngculalngkrnmhawithyaly sungepnorngeriynsathitsngkdaephnkwichakhrusastr khnaxksrsastraelawithyasastr culalngkrnmhawithyaly miwtthuprasngkhephuxkarfukhdkhru chnpraoykhkhrumthym khrntxmaorngeriynmthymhxwng idepliynrupnganepn orngeriynetriymxudmsuksaaehngculalngkrnmhawithyaly aephnkwichakhrusastrcungimmiorngeriynsahrbfukhdkhruepnrayaewlananpraman 15 piorngeriynsathitculalngkrnmhawithyalyemuxaephnkwichakhrusastrkhyaynganepn khnakhrusastr odymisastracarythanphuhyingphunthrphy nphwngs n xyuthya epnkhnbdikhnaerk thanidelngehnkhwamcaepninkarcdtngorngeriynsathit ephuxkarfukhdkhrukhnpriyyakhunaethnorngeriynmthymhxwng cungiddaeninkarcdtngorngeriynkhunodyihchuxwa orngeriynsathitculalngkrnmhawithyaly aelathaphithiepidpaychuxorngeriynemuxwnthi 20 mithunayn ph s 2501orngeriynsathitculalngkrnmhawithyaly aebngxxkepn 2 fay idaek fayprathm aelamthym enuxha 1 prawtiorngeriyn 2 sylksnpracaorngeriyn 3 sisyekathimichuxesiyng 3 1 rachwngs 3 2 karemuxngaelanganrachkar 3 3 sthapnik nkxxkaebb 3 4 nkwichakar nkwicy nkwichachiph 3 5 nkthurkic phubrihar 3 6 silpin phukakb nkaesdng nkdntri 3 7 suxsarmwlchn 3 8 nkkila 3 9 nkeriynthun 4 xangxing 5 aehlngkhxmulxunprawtiorngeriyn aekikh orngeriynsathitculalngkrnmhawithyaly orngeriynsathitculalngkrnmhawithyaly sthapnakhunemuxwnthi 20 mithunayn 2501 odysastracarythanphuhyingphunthrphy nphwngs n xyuthya ephuxihepnsthanfukptibti karthangkarsuksaaelaepnsthanthifukkarptibtingankhrukhxngkhnakhrusastrkxnthinisitcacbkarsuksa 1 pikarsuksa 2501 orngeriynidepidrbnkeriynepnpiaerk odyrbnkeriynekhaeriynsxngradb khux chnprathmsuksapithi 1 aelachnprathmpithi 5 inrayaerimaerkkhxngkarcdtngorngeriynmipyhaeruxngsthanthieriynepnxnmak aetkidrbkhwamxnuekhraahcakmhawithyaly ihichsthanthi thisrangepnthiprakxbxaharkhxnghxphknisit txnnnhxphkyngimidsrangaetidsrangswnthiepnkhrwkhunkxn epnsthanthieriynthng 2 radbtidtxkn tlxdpikarsuksa 2501pikarsuksa 2502 mhawithyalymikhwamcaepntxngtxetimxakharhxphk thiyngkhngkhangxyuihaelwesrcrwmthngswnthiepnkhrw sungichepnthieriynkhnanndwy orngeriyncungcaepntxngichsthanthiihm odyiperiynthi khnakhrusastr sungkhnannkalngkxsrangxakharsthanthiechnediywkn khnaehnwakardaeninngankhxngorngeriynmipyhaaelaxupsrrkhmak cungkhxihmhawithyalychwyehlux inthisudkidbanphkxacaryhlnghnung sungedim epnthiphkkhxngxacarychawtangpraethsthirbrachkarinculalngkrnmhawithyaly khnannxakharcharudmaktxngsxmaesm emuxaelwesrccungepidepnxakhareriynkhun caknnbanhlngnikklaysphaphepnorngeriyneruxyma pccubnsthanthidngklawniculalngkrnmhawithyalyburnaaelaxnurksiw tngchuxwa eruxnphartracha pi ph s 2512 khnakhrusastr idprbprungrabbnganihm ephuxihorngeriynsathitthahnathiepnhnwyptibtinganaekxacary aelanisitkhnakhrusastriddiyingkhun cungidaeyk hnwyngan xxkepn 2 faykhux fayprathm aela faymthym mixacaryihy thahnathi briharorngeriynaetlafay odymiaephnkwichaprathmsuksa aela aephnkwichamthymsuksa ihkhwamchwyehluxsnbsnundanwichakar phayhlngthiidaeyknganbriharorngeriynxxkepn 2 fayaelw phuthithahnathixacaryihycaepliynaeplngiptamwarakhxngkarbriharnganinorngeriynsylksnpracaorngeriyn aekikhtrapracaorngeriyn trapracaorngeriynsathitculalngkrnmhawithyaly khux phraekiyw sipracaorngeriyn sipracaorngeriynsathitculalngkrnmhawithyaly khux sichmphu khakhwypracaorngeriyn khakhwypracaorngeriynsathitculalngkrnmhawithyaly khux khwamru khukhunthrrm ephlngpracaorngeriyn edimorngeriynsathitculalngkrnmhawithyalyichephlng mhaculalngkrn epnephlngpracaorngeriyn cnkrathngpiph s 2527 idmikarprakwdaetngephlngorngeriynkhun aelaichephlngthichnaelisepnephlngpracaorngeriynmacnthungpccubn ephlngpracafayprathmkhux marchsathitcula praphnthkharxngaelathanxngody raphinthr brrcngsilp 2 ephlngpracafaymthymkhux sathitcula praphnthkharxngody chamannth sucritkul aelathanxngody phvththithr sumitr 3 sisyekathimichuxesiyng aekikhrachwngs aekikh phraecawrwngsethx phraxngkhecaosmswli krmhmunsuththnarinath hmxmecanwphrrs yukhl run 31 phanuma yukhl run 34 karemuxngaelanganrachkar aekikh sukaphl suwrrntht run 4 xditrthmntriwakarkrathrwngklaohm aela xditrthmntriwakarkrathrwngkhmnakhm dr piyswsdi xmrannthn xdit rthmntriwakarkrathrwngphlngngan krrmkarphuxanwykarihy bristh karbinithy cakd mhachn xariphngs phuchxum run 10 xditkrrmkarinkhnakrrmkarxanwykarrksakhwammnkhngphayinrachxanackr pldkrathrwngphlngngan sastracaryphiess dr surekiyrti esthiyrithy run 10 xditrxngnaykrthmntriaelarthmntriwakarkrathrwngkartangpraeths suthawly esthiyrithy xditrxngnaykrthmntri run 11 aelarthmntriwakarkrathrwngtangpraeths inrthbalkhxngdr thksin chinwtr nnthwly skuntnakh run 11 pld krathrwngphanichy phrwuthi sarsin run 11 nkthurkic nkkaremuxng nkaesdng aelaprathankrrmkar bristhithynathiphy cakd dr wirchy phlasry run 12 exkxkhrrachthutithypracakrungehk praethsenethxraelnd busya mathaelng run 12 xditexkxkhrrachthutithypracakrunglxndxn dakar madrid aelabrsesls pldkrathrwng sanknganpldkrathrwng thchphl kaycnkul run 13 phuwakar karekhhaaehngchati xuttm sawnayn run 13 rthmntriwakarkrathrwngkarkhlng aela hwhna phrrkhphlngpracharth xdit rthmntriwakarkrathrwngethkhonolyisarsnethsaelakarsuxsar aela xdit rthmntriwakarkrathrwngxutsahkrrmkhxngithy ph t th hmxmhlwng kitibdi prawitr run 13 phuwarachkar cnghwdkrabi xditphuxanwykarsunyxanwykarbrrethasatharnphy krmpxngknaelabrrethasatharnphy krathrwngmhadithy hmxmhlwngpiyaphsr phirmyphkdi nangsnxngphraoxsthaelankthurkicchawithy chinphthr sarsin run 16 phubychakartarwcprabpramyaesphtid kxngbychakartarwcprabpramyaesphtid entrpriya muksikichy chumichoy run 17 khrusxnphasaxngkvs rxngokhskpracasanknaykrthmntri phl x suryuthth culannth phuprakaskhaw phithikr nkekhiyn rndl numnnth run 17 rxngphuwakar thnakharaehngpraethsithy xphisiththi ewchchachiwa run 17 hwhnaphrrkhprachathipty aela xditnaykrthmntri phimphephy ewchchachiwa run 17 xacarypracaphakhwichakhnitsastraelawithyakarkhxmphiwetxr khnawithyasastr culalngkrnmhawithyaly aelaepnphrryaxphisiththi ewchchachiwa naykrthmntrikhnthi 27 khxngpraethsithy thrngwithy hnunphkdi run 18 phubngkhbkar krmthharrabthi 11 rksaphraxngkh chchchati siththiphnthu run 19 epnaeknnaphrrkhephuxithy aela xditrthmntrichwywakarkrathrwngkhmnakhmkhxngithy yuthth chyprawitr run 20 smachikphrrkhmchchimathipity aela krrmkarkhnakrrmkarkickarkracayesiyng kickarothrthsn aelakickarothrkhmnakhmaehngchati worthy okslphisisthkul run 22 thipruksadanesrsthkicaelakarkhlng krathrwngkarkhlng aela xditthipruksaxawuospracakrrmkarbrihar thnakharolk n krungwxchingtn di si chwnnth xinthrokmalysut run 27 xditokhskphrrkhprachathipty aelaxditelkhanukarrthmntriwakarkrathrwngkartangpraeths kvchnnth xyypyya run 33 nkthurkic xacaryphiessradbmhawithyaly aelaelkhanukarrthmntriwakarkrathrwngxutsahkrrm ekhtrth ehlathrrmthsn nkwichakaraelankkaremuxng phristh wchrsinthu nkkaremuxngsthapnik nkxxkaebb aekikh ekriyngikr kaycnaophkhin run 15 nkkhriexthif aelaprathanrwm bristh xinedks khriexthif wilelc cakd mhachn dwngvththi bunnakh run 19 sthapnik aelakrrmkarphucdkar bristh dwngvththi bunnakh cakd sirinthra wnon run 31 phumisthapnik xacarypracaphakhwichaphumisthaptykrrm khnasthaptykrrmsastr culalngkrnmhawithyalynkwichakar nkwicy nkwichachiph aekikh suriywuthi sukhswsdi run 8 phuechiywchaydanprawtisastraelaobrankhdi disya rtnakr run 13 aephthyphuechiywchaydanhlxdeluxdsmxng smithth tungkhasmit run 16 xacarypracawithyalynwtkrrmsngkhm mhawithyalyrngsit aela ekhruxkhayxnurksephuxkhdkh an EHIA okhrngkarekhuxnaemwngk prawitr xswannth run 17 aephthyphuechiywchaydanxayursastrphiwhnng rungorcn phithysiri run 22 aephthyphuechiywchaydanorkhpharkinsn aela nkwicydiednaehngchati pracapi 2557 wrskdi ochtielxskdi run 22 phuxanwykarsunyechiywchayechphaathangdanewchphnthusastr orngphyabalculalngkrn sphakachadithy aelankwicydiednaehngchati pracapi 2555 suchna chwnichy run 25 nkwithyasastrhyingithykhnaerkthiipsuksawicyyngthwipaexntarktik aela xacarypracaphakhwichawithyasastrthangthael khnawithyasastr culalngkrnmhawithyaly oslphthth ehmrychorcn run 28 aephthyphuechiywchaydanorkhxlisemxrnkthurkic phubrihar aekikh phnthelis ibhyk run 6 prathankrrmkarekhruxorngaermibhyk nthi phanichchiwa run 11 prathanecahnathibrihar bristh ithysripraknphy cakd niphith xrunwngs n xyuthya run 13 xditphubriharbristh nwnkhr cakd mhachn klinth sarsin run 14 prathansphahxkarkhaaehngpraethsithy chatichay phanichchiwa run 15 prathankrrmkarbristh chiwathy cakd nphaphr wimlxnuphngs run 16 krrmkarbriharbristh ilthting aexnd xikhwipemnth cakd mhachn sara lasa run 22 krrmkarphucdkaraelaprathanecahnathibrihar bristh emuxngithypraknchiwit cakd mhachn oythin phibulyekstrkic krrmkar xakheny klumthurkicpraknaelakarenginsilpin phukakb nkaesdng nkdntri aekikh chnprakhlph cnthreruxng run 7 silpinaehngchati xing kaycnawnichy run 12 nkekhiyn nkekhiynbthphaphyntr phukakbphaphyntr phaphyntrsarkhdi aelankwiphakseruxngsingaewdlxm kvty xththesri run 13 nkaesdng knisth sarsin run 17 phithikrraykarothrthsn thklekiyrti wirwrrn run 19 phukakbkaraesdnglakhr aela krrmkarphucdkar bristh exkaeskth sienriox cakd nuti ekhmaoythin nkaesdng prakasit obsuwrrn run 21 silpinwngsuemthaexndedxapng rdekla xamradis run 22 silpin nkaesdng myuriy phxngphudphnth run 28 silpin nkaesdng stwrrs emthani run28 silpin nkrxng nkaesdng xnthiya elisxsdmngkhl run 29 nkaesdng phithikr wiecthangchxngexmthiwiithyaelnd wichy phimphkaycnphngs run 29 nkaesdng aelankxxkaebbkrafik niwmiediy aelamiediyxart khxngdkyunit suphkr ehriyysuwrrn run 29 phukakb xiththiphngs kvdakr n xyuthya run 30 nkrxngnawngpharadxks sitmn phldi run 32 nkaesdng aelaphrryaecsdaphrn phldi xrlilh ostthiwnwngs run 39 nkaesdng pnthphl prasarrachkic run 38 xditxacaryphuchwykhnanitisastr sthabnbnthitphthnbriharsastr aelankrxngnawngkhxkethl thirdl thioxdxr aekstn nkkitar wngflwr wrrtn phwiphorcn nkkitar wngflwr xsmedch limtrakar muklxng wngflwr pnt khunpraesrith khxrs muxkitar sinthiisesxr aelankaetngephlng wngektsuonwa phakr thnsriwnichchy run 45 nkaesdng phchr cirathiwthn run 46 nkaesdng mnphthr etchakaphu run 47 nkaesdng srny nrapraesrithkul run 47 nkaesdng phanuwthn ekidthxngthwi run 50 nkaesdng tnhn tntiewchkul run 52 nkaesdng nkdntriwng Mints chnikant tngkbdi run 57 nkaesdng wnihm chtrbrirks nkaesdngsuxsarmwlchn aekikh cutha tingsphthiy run 7 phubrryaykilafutbxlaelaethnnis xphichati nnthethim run 9 phubrryaykilakxlf aela phubriharradbsung Golf Channel Thailand twngphr xswwiil run 24 phuprakaskhaw sthaniothrthsnexnbithinkkila aekikh radb kaycnawnichy run 9 xditnkkilaeruxibthimchatiithy ekharwmkaraekhngkhnkilasiekms sirinthr wngsphah run 12 xditnkkilayingpunthimchatiithy ekharwmkaraekhngkhnkilasiekms iphthsnt ophthitht run 14 xditnkkilayingepabinthimchatiithy sirilksn phanichchiwa run 22 xditnkkilawaynathimchatiithy khunakr suththiostthi run 27 xditnkkilaaebdmintnthimchatiithy xuirwrrn khmwthna run 28 xditnkkilayimnastiklilathimchatiithy chayithy kaycnakhphnth run 26 xditnkkilahxkkiaelalxnobwlsthimchatiithy surechsth wiswthirannth run 28 xditnkkilahxkkithimchatiithy ekharwmkaraekhngkhnkilasiekms 1995 siekms 1999 chnnphthr wirchchy run 41 nktxsuaebbphsmchawithy xnuphngs wrrnikrorcn run 44 xditnkkilaethebilethnniseyawchnthimchatiithyrunxayuimekin 18 pi ph s 2551 yskar iphsithwiorcn run 45 xditnkkilaethebilethnniseyawchnthimchatiithyrunxayuimekin 15 pi ph s 2549 yswrrs iphsithwiorcn run 46 xditnkkilaethebilethnniseyawchnthimchatiithyrunxayuimekin 18 pi ph s 2552 aela runxayuimekin 15 pi ph s 2550 xnwch pitiecriy run 46 xditnkkilahmakrukithy ekharwmkaraekhngkhnkilahmakruksaklradbxaesiyn simaphrn esrsthwngs run 49 xditnkkilahmaklxmthimchatiithy ekharwmkaraekhngkhnkilaexechiynekms 2010 chanisa etchwrsinskul run 49 xditnkkilaaebdmintneyawchnthimchatiithy suphnth wisuththiemthangkur run 49 nkkilaethebilethnnisthimchatiithy xditnkkilaethebilethnniseyawchnthimchatiithyrunxayuimekin 18 pi ph s 2556 aela 2557 thitya thnbuysmbti run 50 xditnkkilarabaitnathimchatiithy ekharwmkaraekhngkhnkilasiekms 2011 phimphnara etchasnthichy run 50 xditnkkilawaynaeyawchnthimchatiithy xsdangkh kaycnkul run 51 xditnkkilaSTAKeyawchnthimchatiithy wrth ochtielxskdi run 52 xditnkkilaethebilethnniseyawchnthimchatiithyrunxayuimekin 15 pi ph s 2556 nwphrrs phisnuwngs nkkilawaynathimchatiithy ksm sinthuphiyoy nkkilathnupraephthkhnthnuokhngklb runxayuimekin 12 pi aelankkilalilas mahya buyyaxrunentr nkkilaethnniseyawchnthimchatiithynkeriynthun aekikh chwin oxphaswngs run 46 nkeriynthunxannthmhidl aephnkwiswkrrmsastr pracapi ph s 2558 ipsuksa n praethsshrthxemrika thnkvt phngphithksemtha run 46 nkeriynthunokhrngkareyawchn rangwlsmedcecafamhidl pracapi 2559 ipsuksasakhaprasathwithya n praethsshrthxemrika thawit aesngwiraphnthusiri run 47 nkeriynthunxannthmhidl aephnkwiswkrrmsastr pracapi ph s 2559 ipsuksa n praethsshrthxemrika chann thnitkul run 49 nkeriynthunelaeriynhlwng pracapi 2557 txphngs nithyannth run 49 nkeriynthunelaeriynhlwng pracapi 2557 chnutm siriosphnsilp run 49 nkeriynthunelaeriynhlwng pracapi 2557 nth tucinda run 49 nkeriynthunxannthmhidl aephnkwiswkrrmsastr pracapi ph s 2561 ipsuksasakha Materials Science and Engineering n praethsshrthxemrika suphlaphini phkdichnwn run 54 nkeriynthunkrathrwngkartangpraeths pracapi ph s 2562 ipsuksasakha East Asia Studies n shrachxanackrxangxing aekikh rxyeruxngraw 100pi cula txn orngeriynsathitculalngkrnmhawithyaly aelathimakhxngkarfuksxn mtichn 14 phvsphakhm 2560 subkhnemux 21 6 2562 Check date values in access date date help marchsathitcula ephlngpracaorngeriynsathitculafaymthymaehlngkhxmulxun aekikhorngeriynsathitculalngkrnmhawithyaly fayprathm orngeriynsathitculalngkrnmhawithyaly faymthym khawsarnkeriynsathitculalngkrnmhawithyaly faymthym smakhmnkeriynekasathitculalngkrnmhawithyaly somsrsathitcula sathitculaprathmkhwa 19 rangwlnwtkrrmradbnanachati sathitcula ochwnwtkrrm CUD Thermal Scan suokhwid 19 phadubrryakaskareriynin sathitcula kbaenwkhidtnaebborngeriynxcchriya nkeriynsathitcula kbchiwit New Normal aephnthiaelaphaphthaythangxakaskhxng orngeriynsathitculalngkrnmhawithyaly phaphthaydawethiymcakwikiaemepiy hruxkuekilaemps aephnthicakmltiaemp hruxoklbxlikd phaphthaythangxakascakethxrraesirfewxrphikdphumisastr 13 44 08 N 100 31 31 E 13 735567 N 100 525372 E 13 735567 100 525372ekhathungcak https th wikipedia org w index php title orngeriynsathitculalngkrnmhawithyaly amp oldid 9264509, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม