fbpx
วิกิพีเดีย

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (อังกฤษ: Food and Agriculture Organization of the United Nations หรือ FAO) เป็นหน่วยงานพิเศษของสหประชาชาติที่มีเป้าหมายในการพัฒนามาตรฐานอาหารและสารอาหาร รวบรวม วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านโภชนาการ อาหาร การเกษตร ป่าไม้และประมง ให้ประเทศต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายการเกษตร โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทย ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลด้านการเกษตร โดยเฉพาะด้านการผลิต ตามการร้องขอของ FAO เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์และเผยแพร่ต่อไป โดยที่ผ่านมาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ตอบแบบสอบถามของ FAO ในเรื่องปุ๋ย ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญสำหรับภาคเกษตร รวมถึงพยายามลดปริมาณผู้ยากไร้ขาดอาหาร ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2488 (ค.ศ. 1945) ในเมือง ควิเบกซิตี รัฐควิเบก ประเทศแคนาดา และในปี พ.ศ. 2490 ได้ย้ายสำนักงานใหญ่มาที่ วอชิงตัน ดี.ซี. และในปัจจุบันสำนักงานใหญ่อยู่ที่โรม ประเทศอิตาลี


องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ
ประเภทหน่วยงานพิเศษของสหประชาชาติ
รัสพจน์เอฟเอโอ (FAO)
หัวหน้าอธิบดี
Qu Dongyu
สถานะทำงาน
จัดตั้ง16 ตุลาคม 1945; 75 ปีก่อน (1945-10-16)
สำนักงานโรม, อิตาลี
เว็บไซต์www.fao.org
ต้นสังกัดคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ

ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 197 ประเทศ มีการประชุมทุก ๆ 2 ปี โดยตัวแทนประเทศและสหภาพยุโรป ซึ่งเลือกสมาชิกสภาผู้บริหาร 49 คน อธิบดีปัจจุบัน คือ Qu Dongyu จากประเทศจีนทำหน้าที่เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร มีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ดูแลเรื่องต่าง ๆ เช่น การเงิน โปรแกรม เกษตรกรรม และการประมง

ประวัติ

โครงสร้าง

อธิบดี

 •   John Boyd Orr ตุลาคม 1945 – เมษายน 1948
 •   Norris E. Dodd เมษายน 1948 – ธันวาคม 1953
 •   Philip V. Cardon มกราคม 1954 – เมษายน 1956
 •   Herbert Broadley (ทำงาน) เมษายน 1956 – พฤศจิกายน 1956
 •   Binay Ranjan Sen พฤศจิกายน 1956 – ธันวาคม 1967
 •   Addeke Hendrik Boerma มกราคม 1968 – ธันวาคม 1975
 •   Edouard Saouma มกราคม 1976 – ธันวาคม 1993
 •   Jacques Diouf มกราคม 1994 – ธันวาคม 2011
 •   José Graziano da Silva มกราคม 2012 – กรกฎาคม 2019
 •   Qu Dongyu สิงหาคม 2019 - 31 กรกฎาคม 2023

สำนักงาน

 
สำนักงานใหญ่เอฟเอโอในกรุงโรม ประเทศอิตาลี

สำงานใหญ่เอฟเอโอ

สำนักงานใหญ่เอฟเอโอของโลกตั้งอยู่ที่โรม ประเทศอิตาลี ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งทำเนียบการพัฒนาของอิตาลีแอฟริกาตะวันออก

สำนักงานภูมิภาค

สำนักงานย่อย

สำนักงานประสานงาน

ทูตสันถวไมตรีเอฟเอโอ

ดูเพิ่มเติมที่: ทูตสันถวไมตรีเอฟเอโอ

สมาชิก

อ้างอิง

 1. "List of FAO members". fao.org. สืบค้นเมื่อ 15 October 2010.
 2. "Leadership | Food and Agriculture Organization of the United Nations". www.fao.org. สืบค้นเมื่อ 2019-12-31.
 3. "Qu Dongyu of China elected FAO Director-General". Food and Agriculture Organization of the United Nations. FAO. สืบค้นเมื่อ 23 June 2019.

แหล่งข้อมูลอื่น

 • เว็บไซต์องค์การอาหารและการเกษตร

องค, การอาหารและการเกษตรแห, งสหประชาชาต, งกฤษ, food, agriculture, organization, united, nations, หร, เป, นหน, วยงานพ, เศษของสหประชาชาต, เป, าหมายในการพ, ฒนามาตรฐานอาหารและสารอาหาร, รวบรวม, เคราะห, และเผยแพร, อม, ลข, าวสารด, านโภชนาการ, อาหาร, การเกษตร, าไม, แล. xngkhkarxaharaelakarekstraehngshprachachati xngkvs Food and Agriculture Organization of the United Nations hrux FAO epnhnwynganphiesskhxngshprachachatithimiepahmayinkarphthnamatrthanxaharaelasarxahar rwbrwm wiekhraah aelaephyaephrkhxmulkhawsardanophchnakar xahar karekstr paimaelapramng ihpraethstang ephuxnaipichepnkhxmulprakxbkarkahndnoybaykarekstr odysanknganesrsthkickarekstrepnhnwynganhlkkhxngpraethsithy thahnathirwbrwmkhxmuldankarekstr odyechphaadankarphlit tamkarrxngkhxkhxng FAO ephuxnakhxmuldngklawipwiekhraahaelaephyaephrtxip odythiphanmasanknganesrsthkickarekstridtxbaebbsxbthamkhxng FAO ineruxngpuy sungepnpccykarphlitthisakhysahrbphakhekstr rwmthungphyayamldprimanphuyakirkhadxahar kxtnginpi ph s 2488 kh s 1945 inemuxng khwiebksiti rthkhwiebk praethsaekhnada aelainpi ph s 2490 idyaysanknganihymathi wxchingtn di si aelainpccubnsanknganihyxyuthiorm praethsxitalixngkhkarxaharaelakarekstraehngshprachachatipraephthhnwynganphiesskhxngshprachachatirsphcnexfexox FAO hwhnaxthibdi Qu Dongyusthanathangancdtng16 tulakhm 1945 75 pikxn 1945 10 16 sanknganorm xitaliewbistwww fao orgtnsngkdkhnamntriesrsthkicaelasngkhmaehngshprachachatipccubnmismachikthnghmd 197 praeths mikarprachumthuk 2 pi odytwaethnpraethsaelashphaphyuorp sungeluxksmachiksphaphubrihar 49 khn 1 xthibdipccubn khux Qu Dongyu cakpraethscinthahnathiepnhwhnaecahnathibrihar 2 mikhnakrrmkarchudtang thiduaeleruxngtang echn karengin opraekrm ekstrkrrm aelakarpramng enuxha 1 prawti 2 okhrngsrang 2 1 xthibdi 3 sankngan 3 1 sanganihyexfexox 3 2 sanknganphumiphakh 3 3 sanknganyxy 3 4 sanknganprasanngan 4 thutsnthwimtriexfexox 5 smachik 6 xangxing 7 aehlngkhxmulxunprawti aekikhswnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniidokhrngsrang aekikhxthibdi aekikh John Boyd Orr tulakhm 1945 emsayn 1948 Norris E Dodd emsayn 1948 thnwakhm 1953 Philip V Cardon mkrakhm 1954 emsayn 1956 Herbert Broadley thangan emsayn 1956 phvscikayn 1956 Binay Ranjan Sen phvscikayn 1956 thnwakhm 1967 Addeke Hendrik Boerma mkrakhm 1968 thnwakhm 1975 Edouard Saouma mkrakhm 1976 thnwakhm 1993 Jacques Diouf mkrakhm 1994 thnwakhm 2011 Jose Graziano da Silva mkrakhm 2012 krkdakhm 2019 Qu Dongyu singhakhm 2019 31 krkdakhm 2023 3 sankngan aekikh sanknganihyexfexoxinkrungorm praethsxitali sanganihyexfexox aekikh sanknganihyexfexoxkhxngolktngxyuthiorm praethsxitali sunginxditepnthitngthaeniybkarphthnakhxngxitaliaexfrikatawnxxk sanknganphumiphakh aekikh sanknganpracaphumiphakhaexfrikainxkkra praethskana sanknganpracaphumiphakhexechiyaepsifikinkrungethphmhankhr praethsithy sanknganpracaphumiphakhyuorpaelaexechiyklanginbudaepst praethshngkari sanknganpracaphumiphakhlatinxemrikaaelaaekhribebiyninsanetiyok praethschili sanknganpracaphumiphakhtawnxxkiklinikhor praethsxiyiptsanknganyxy aekikh sanknganyxypracaphumiphakhaexfrikaklanginliebrxwil praethskabxng sanknganyxypracaphumiphakhexechiyklanginxngkara praethsturki sanknganyxypracaphumiphakhaexfrikatawnxxkinxaddisxababa praethsexthioxepiy sanknganyxypracaphumiphakhmiosxemrikainpanamasiti praethspanama sanknganyxypracaphumiphakhaexfrikaehnuxintunis praethstuniesiy sanknganyxypracaphumiphakhaexfrikaitaelaaexfrikatawnxxkinharaer praethssimbbew sanknganyxypracaphumiphakhaekhribebiyninbridcthawn praethsbarebods sanknganyxypracaphumiphakhkhwamrwmmuxxawsphashrthxemrikaaelapraethseyemninxabudabi shrthxahrbexmierts sanknganyxypracaphumiphakhhmuekaaaepsifikinxapixa rthexkrachsamwsanknganprasanngan aekikh sanknganprasannganpracaphumiphakhxemrikaehnuxinwxchingtn di si shrth sanknganprasannganrwmkbyipuninoyokhama sanknganprasannganrwmkbshphaphyuorpaelaebleyiyminbrsesls sanknganprasannganrwmkbrsesiyinmxsok sanknganprasannganrwmkbxngkhkarshprachachatiinecniwa praethsswitesxraelnd sanknganprasannganrwmkbxngkhkarshprachachatiinnkhrniwyxrk shrththutsnthwimtriexfexox aekikhduephimetimthi thutsnthwimtriexfexox swnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniidsmachik aekikhswnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniidxangxing aekikh List of FAO members fao org subkhnemux 15 October 2010 Leadership Food and Agriculture Organization of the United Nations www fao org subkhnemux 2019 12 31 Qu Dongyu of China elected FAO Director General Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO subkhnemux 23 June 2019 aehlngkhxmulxun aekikhewbistxngkhkarxaharaelakarekstr bthkhwamekiywkbhnwynganhruxxngkhkrniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title xngkhkarxaharaelakarekstraehngshprachachati amp oldid 9047585, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม