fbpx
วิกิพีเดีย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป ธันวาคม พ.ศ. 2500

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป ธันวาคม พ.ศ. 2500 นับเป็น การเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 10 ของประเทศไทย สืบเนื่องมาจากการที่ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ทำการรัฐประหารรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน ปีเดียวกันนั้น และได้แต่งตั้งให้ นายพจน์ สารสิน ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2500


จำนวนทั้งหมด 160 ที่นั่งใน รัฐสภาไทย
ต้องการ 81 ที่นั่งจึงเป็นฝ่ายข้างมาก
ผู้ใช้สิทธิ30%
  First party Second party
 
ผู้นำ สุกิจ นิมมานเหมินท์ พันตรี ควง อภัยวงศ์
พรรค พรรคสหภูมิ ประชาธิปัตย์
เขตของผู้นำ ส.ส.เชียงใหม่ ส.ส.พระนคร
การเลือกตั้งล่าสุด พรรคใหม่ 31
ที่นั่งที่ชนะ 44 39
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง พรรคใหม่ 8
ร้อยละ 27.7% 24.5%

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

พจน์ สารสิน
อิสระ

ว่าที่นายกรัฐมนตรี

พลโทถนอม กิตติขจร
พรรคชาติสังคม

โดยการเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นไปตามบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2495 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ใช้กันในเวลานั้น โดยกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2500 ซึ่งผลการเลือกตั้ง ปรากฏว่า พรรคสหภูมิ เป็นพรรคที่ได้รับคะแนนมากที่สุด โดยได้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จำนวน 44 ที่นั่ง จากจำนวนเสียงทั้งหมดในสภาผู้แทนราษฎร 160 ที่นั่ง ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ ได้รับเลือกมาเป็นลำดับที่สอง ได้จำนวน 39 ที่นั่ง แต่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี อันเป็นเมืองหลวง ทางพรรคได้ใช้ผู้สมัครชุดเดิมจากการเลือกตั้งเมื่อครั้งที่แล้ว ซึ่งได้เพียง 2 ที่นั่ง ครั้งนี้ได้มากถึง 11 ที่นั่ง นับว่ามากที่สุด และทางพรรคชาติสังคม ที่ตั้งขึ้นมาโดยจอมพล สฤษดิ์ หัวหน้าคณะรัฐประหาร ก็ได้รับเลือกตั้งมาด้วยจำนวน 9 ที่นั่ง โดยภาพรวมการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้ออกมาใช้สิทธิคิดเป็นร้อยละ 30 ซึ่งถือว่าน้อยมาก แต่จอมพลสฤษดิ์ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกและเป็นหัวหน้าพรรคชาติสังคมมีความกังวลว่าพรรคสหภูมิที่ตนเองให้การสนับสนุนจะไม่มีเสถียรภาพมากพอจึงตัดสินใจยุบพรรคสหภูมิและพรรคเสรีมนังคศิลาพร้อมกับดูด ส.ส. ประเภท 1 ซึ่งไม่สังกัดพรรคและ ส.ส. ประเภท 2 ซึ่งมาจากการแต่งตั้งเข้ามาอยู่ในพรรคชาติสังคม

การจัดตั้งรัฐบาล จอมพล สฤษดิ์ ได้แนะนำให้ พลโท ถนอม กิตติขจร รองหัวหน้าพรรคพรรคชาติสังคม ร่วมกับพรรคการเมืองอื่น ๆ จัดตั้งรัฐบาลขึ้นมา โดย พลโท ถนอม กิตติขจร ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็นครั้งแรก ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2501 โดยมีบุคคลสำคัญบางคนที่ได้รับตำแหน่งในรัฐบาลชุดนี้ ได้แก่ พลโท ประภาส จารุเสถียร เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ขณะที่ทางพรรคประชาธิปัตย์ ได้ทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้าน ต่อมาในวันที่ 20 ตุลาคม ปีเดียวกัน จอมพล สฤษดิ์ ก็ได้ทำการรัฐประหารอีกครั้ง โดยประกาศให้ยกเลิกพรรคการเมืองทั้งหมด, ยกเลิกรัฐธรรมนูญ และยกเลิกรัฐสภา พร้อมกับขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแทน

ผลการเลือกตั้ง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประเภทที่ 1

พรรค หัวหน้าพรรค แบ่งเขต รวม
พระนคร ธนบุรี กลาง เหนือ อีสาน ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
สหภูมิ สุกิจ นิมมานเหมินท์ - - 13 2 18 7 2 2 44
ประชาธิปัตย์ พันตรี ควง อภัยวงศ์ 8 3 4 10 3 8 1 2 39
เศรษฐกร เทพ โชตินุชิต - - - - 6 - - - 6
เสรีประชาธิปไตย เมธ รัตนประสิทธิ์ - - - - 5 - - - 5
เสรีมนังคศิลา จอมพล ป. พิบูลสงคราม - - 3 1 - - - - 4
ชาตินิยม เนตร พูนวิวัฒน์ - - - 1 - - - - 1
ขบวนการไฮด์ปาร์ค ทวีศักดิ์ ตรีพลี - - - - 1 - - - 1
อิสระ เกตุ วงศ์กาไสย - - - - 1 - - - 1
ไม่สังกัดพรรค 1 - 15 7 19 7 6 4 59
รวม 9 3 35 21 53 22 9 8 160

อ้างอิง

  1. ประวัติพรรคประชาธิปัตย์
  2. หน้า 292-296, นายควง อภัยวงศ์ กับ พรรคประชาธิปัตย์ โดย ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม (พ.ศ. 2524) สำนักพิมพ์เรืองศิลป์
  3. พรรคจอมพล สฤษดิ์ ชนะเสียงข้างมากในสภา มีผู้ใช้สิทธิ์ออกเสียงเพียง 30 % ในการเลือกตั้ง หน้า 73, กาลานุกรมสยามประเทศไทย 2485-2554 โดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ISBN 978-974-228-070-3
  4. พลโท ถนอม กิตติขจร ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี หน้า 73, กาลานุกรมสยามประเทศไทย 2485-2554 โดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ISBN 978-974-228-070-3
  5. สฤษดิ์ "รัฐประหาร" ยึดอำนาจเบ็ดเสร็จ ยกเลิกพรรคการเมือง คุมสื่อ หน้า 77 กาลานุกรมสยามประเทศไทย 2485-2554 โดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ISBN 978-974-228-070-3

ดูเพิ่ม

การเล, อกต, งสมาช, กสภาผ, แทนราษฎรไทยเป, นการท, วไป, นวาคม, 2500, บเป, การเล, อกต, งท, วไปคร, งท, ของประเทศไทย, บเน, องมาจากการท, จอมพล, สฤษด, ธนะร, ชต, ได, ทำการร, ฐประหารร, ฐบาลจอมพล, ลสงคราม, นเม, อว, นท, นยายน, เด, ยวก, นน, และได, แต, งต, งให, นายพจน, สารส. kareluxktngsmachiksphaphuaethnrasdrithyepnkarthwip thnwakhm ph s 2500 nbepn kareluxktngthwipkhrngthi 10 khxngpraethsithy subenuxngmacakkarthi cxmphl svsdi thnarcht idthakarrthpraharrthbalcxmphl p phibulsngkhram khunemuxwnthi 16 knyayn piediywknnn aelaidaetngtngih nayphcn sarsin khundarngtaaehnngnaykrthmntrikareluxktngsmachiksphaphuaethnrasdrithyepnkarthwip ph s 2500 kumphaphnth ph s 2500 15 thnwakhm ph s 2500 kumphaphnth ph s 2512 canwnthnghmd 160 thinngin rthsphaithytxngkar 81 thinngcungepnfaykhangmakphuichsiththi30 First party Second party phuna sukic nimmanehminth phntri khwng xphywngsphrrkh phrrkhshphumi prachathiptyekhtkhxngphuna s s echiyngihm s s phrankhrkareluxktnglasud phrrkhihm 31thinngthichna 44 39thinngepliynaeplng phrrkhihm 8rxyla 27 7 24 5 naykrthmntrikxnkareluxktngphcn sarsin xisra wathinaykrthmntri phloththnxm kittikhcrphrrkhchatisngkhmodykareluxktngkhrngni epniptambyytirththrrmnuyaehngrachxanackrsyam ph s 2475 aekikhephimetim ph s 2495 sungepnrththrrmnuythiichkninewlann odykahndihmikhuninwnthi 15 thnwakhm ph s 2500 sungphlkareluxktng praktwa phrrkhshphumi epnphrrkhthiidrbkhaaennmakthisud odyidcanwnsmachiksphaphuaethnrasdr s s canwn 44 thinng cakcanwnesiyngthnghmdinsphaphuaethnrasdr 160 thinng 1 khnathiphrrkhprachathipty idrbeluxkmaepnladbthisxng idcanwn 39 thinng aetinphunthikrungethphmhankhr thngcnghwdphrankhraelacnghwdthnburi xnepnemuxnghlwng thangphrrkhidichphusmkhrchudedimcakkareluxktngemuxkhrngthiaelw sungidephiyng 2 thinng khrngniidmakthung 11 thinng nbwamakthisud aelathangphrrkhchatisngkhm thitngkhunmaodycxmphl svsdi hwhnakhnarthprahar kidrbeluxktngmadwycanwn 9 thinng 2 odyphaphrwmkareluxktngkhrngnimiphuxxkmaichsiththikhidepnrxyla 30 sungthuxwanxymak 3 aetcxmphlsvsdisungkhnanndarngtaaehnngphubychakarthharbkaelaepnhwhnaphrrkhchatisngkhmmikhwamkngwlwaphrrkhshphumithitnexngihkarsnbsnuncaimmiesthiyrphaphmakphxcungtdsinicyubphrrkhshphumiaelaphrrkhesrimnngkhsilaphrxmkbdud s s praephth 1 sungimsngkdphrrkhaela s s praephth 2 sungmacakkaraetngtngekhamaxyuinphrrkhchatisngkhmkarcdtngrthbal cxmphl svsdi idaenanaih phloth thnxm kittikhcr rxnghwhnaphrrkhphrrkhchatisngkhm rwmkbphrrkhkaremuxngxun cdtngrthbalkhunma ody phloth thnxm kittikhcr idrbphrabrmrachoxngkaroprdekla ihdarngtaaehnngnaykrthmntri epnkhrngaerk inwnthi 1 mkrakhm ph s 2501 odymibukhkhlsakhybangkhnthiidrbtaaehnnginrthbalchudni idaek phloth praphas caruesthiyr epnrxngnaykrthmntri aelarthmntriwakarkrathrwngmhadithy aelaphraecawrwngsethx phraxngkhecawrrniwthyakr krmhmunnrathipphngspraphnth darngtaaehnngrthmntriwakarkrathrwngkartangpraeths 4 khnathithangphrrkhprachathipty idthahnathiepnfaykhan txmainwnthi 20 tulakhm piediywkn cxmphl svsdi kidthakarrthpraharxikkhrng odyprakasihykelikphrrkhkaremuxngthnghmd ykelikrththrrmnuy aelaykelikrthspha phrxmkbkhundarngtaaehnngnaykrthmntriaethn 5 phlkareluxktng aekikhphlkareluxktngsmachiksphaphuaethnrasdr praephththi 1 phrrkh hwhnaphrrkh aebngekht rwmphrankhr thnburi klang ehnux xisan it tawnxxk tawntkshphumi sukic nimmanehminth 13 2 18 7 2 2 44prachathipty phntri khwng xphywngs 8 3 4 10 3 8 1 2 39esrsthkr ethph ochtinuchit 6 6esriprachathipity emth rtnprasiththi 5 5esrimnngkhsila cxmphl p phibulsngkhram 3 1 4chatiniym entr phunwiwthn 1 1khbwnkarihdparkh thwiskdi triphli 1 1xisra ektu wngskaisy 1 1imsngkdphrrkh 1 15 7 19 7 6 4 59rwm 9 3 35 21 53 22 9 8 160xangxing aekikh prawtiphrrkhprachathipty hna 292 296 naykhwng xphywngs kb phrrkhprachathipty ody nthwuthi suththisngkhram ph s 2524 sankphimpheruxngsilp phrrkhcxmphl svsdi chnaesiyngkhangmakinspha miphuichsiththixxkesiyngephiyng 30 inkareluxktng hna 73 kalanukrmsyampraethsithy 2485 2554 ody chaywithy ekstrsiri ISBN 978 974 228 070 3 phloth thnxm kittikhcr idrbaetngtngepnnaykrthmntri hna 73 kalanukrmsyampraethsithy 2485 2554 ody chaywithy ekstrsiri ISBN 978 974 228 070 3 svsdi rthprahar yudxanacebdesrc ykelikphrrkhkaremuxng khumsux hna 77 kalanukrmsyampraethsithy 2485 2554 ody chaywithy ekstrsiri ISBN 978 974 228 070 3duephim aekikhsphaphuaethnrasdrithy chudthi 9ekhathungcak https th wikipedia org w index php title kareluxktngsmachiksphaphuaethnrasdrithyepnkarthwip thnwakhm ph s 2500 amp oldid 9166955, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม