fbpx
วิกิพีเดีย

ตำบลด่านแม่ละเมา

ตำบลด่านแม่ละเมาเป็นตำบลที่ 9 ของอำเภอแม่สอด แต่เดิมเป็นหมู่บ้านที่ขึ้นกับตำบลพะวอ ต่อมาได้แยกเป็นตำบลใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2529 เนื่องจากมีหมู่บ้านและประชากรมีจำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งในสมัยนั้นตรงกับนายพยูณ มีทองคำ ดำรงตำแหน่งนายอำเภอแม่สอด พร้อมให้แยกตำบลและตั้งชื่อตำบลใหม่ว่า “ ตำบลด่านแม่ละเมา”


ประวัติ

ปี พ.ศ. 2529 มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก[1] เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2529 ลงนามโดย พิศาล มูลศาสตรสาทร ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ฉบับพิเศษ หน้า 85-103 เล่มที่ 103 ตอนที่ 175 ราชกิจจานุเบกษา 10 ตุลาคม 2529) เนื่องด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ดำเนินการตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลภายในท้องที่ โดยอาศัยอำนาจตามความในพ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2475 มาตรา 6 และมาตรา 29 ดังต่อไปนี้

อำเภอแม่สอด

1. ตั้งตำบลด่านแม่ละเมา ในท้องที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยให้มีเขตการปกครอง รวม 10 หมู่บ้าน

 • หมู่ที่ 1 โอนจากหมู่ที่ 3 (บ้านห้วยยะอุ) ตำบลพะวอ
 • หมู่ที่ 2 โอนจากหมู่ที่ 4 (บ้านปางส้าน) ตำบลพะวอ
 • หมู่ที่ 3 โอนจากหมู่ที่ 5 (บ้านห้วยพลู) ตำบลพะวอ
 • หมู่ที่ 4 โอนจากหมู่ที่ 11 (บ้านยางห้วยยะอุ) ตำบลพะวอ
 • หมู่ที่ 5 โอนจากหมู่ที่ 12 (บ้านมูเซอส้มป่อย) ตำบลพะวอ
 • หมู่ที่ 6 โอนจากหมู่ที่ 9 (บ้านขุนห้วยช้างไล่) ตำบลพะวอ
 • หมู่ที่ 7 โอนจากหมู่ที่ 14 (บ้านธงชัย) ตำบลพะวอ
 • หมู่ที่ 8 บ้านห้วยปลาหลด (บ้านมูเซอ)
 • หมู่ที่ 9 บ้านใหม่โพธิ์ทอง
 • หมู่ที่ 10 บ้านใหม่พัฒนา

อาณาเขต

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด โดยถือสันเขาดอยปูแป้ และสันเขาธงชัย เป็นแนวแบ่งเขต
 • ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด โดยถือร่องน้ำลึกห้วยแม่ละเมา เป็นแนวเขตตลอด
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยถือสันเขาธงชัย เป็นแนวแบ่งเขต
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยถือสันปันน้ำระหว่างห้วยแม่ละเมา กับห้วยพลู เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลพะวอ (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

 • ทิศเหนือ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้
  • ช่วงที่ 1 ติดต่อกับตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยถือลำห้วยแม่ละเมา เป็นแนวแบ่งเขต
  • ช่วงที่ 2 ติดต่อกับตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด และตำบลแม่ท้อ ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตากโดยถือลำห้วยแม่กื้ดสามท่า ห้วยป่าเตย ห้วยสามหมื่นหลวง เทือกเขาธงชัย เป็นแนวแบ่งเขต
 • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลแม่กุ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด และตำบลคีรีราษฎร์ กิ่งอำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยถือสันเขาดอยผาแดง ขุนห้วยผักกูด ขุนห้วยซุกกะรี ขุนห้วยผักกูดหวาน เป็นแนวแบ่งเขต
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลคีรีราษฎร์ กิ่งอำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยถือผักกูดหวาน ห้วยอุ้มเปี้ยม เป็นแนวแบ่งเขต
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลแม่ปะ ตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยถือสันเขาดอยหลวง ดอยพะวอ และดอยผาแดง เป็นแนวแบ่งเขต

2. ตั้งตำบลพระธาตุผาแดง ในท้องที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยให้มีเขตการปกครอง รวม 5 หมู่บ้าน

 • หมู่ที่ 1 โอนจากหมู่ที่ 1 (บ้านค้างภิบาล) ตำบลแม่ตาว
 • หมู่ที่ 2 โอนจากหมู่ที่ 4 (บ้านหัวฝาย) ตำบลแม่ตาว
 • หมู่ที่ 3 โอนจากหมู่ที่ 6 (บ้านแม่ตาวใหม่) ตำบลแม่ตาว
 • หมู่ที่ 4 โอนจากหมู่ที่ 8 (บ้านพะเด๊ะ) ตำบลแม่ตาว
 • หมู่ที่ 5 โอนจากหมู่ที่ 10 (บ้านถ้ำเสือ) ตำบลแม่ตาว

และให้มีอาณาเขตดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลแม่สอด ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยถือลำเหมืองห้วยโป่ง ห้วยแม่สอด เป็นแนวแบ่งเขต
 • ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยถือลำเหมืองดอยผาแดง สันเขาดอยผาแดง เป็นแนวเขตตลอด
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด โดยถือสันเขาขี้ค้างคาวและดอยผาแดง เป็นแนวแบ่งเขต
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลแม่ตาว โดยถือสันถนนสายแม่สอด-ค้างภิบาล ลำห้วยแห้งและถนนสายแม่สอด-อุ้มผาง เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลแม่ตาว (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลท่าสายลวด เทศบาลตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยถือลำห้วยน้ำดิบ และลำเหมืองหลวง เป็นแนวแบ่งเขต
 • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยถือลำห้วยลึก และลำเหมือง เป็นแนวแบ่งเขต
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด โดยถือแนวถนนสายแม่สอด-ค้างภิบาล ลำห้วยแห้ง และถนนสายแม่สอด-อุ้มผาง เป็นแนวแบ่งเขต
 • ทิศตะวันตก ติดต่อประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า โดยใช้ร่องน้ำลึกแม่เมย เป็นแนวแบ่งเขต

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2529 เป็นต้นไป

อ้างอิง

 1. จังหวัดตาก
 • สรุปรายงานประจำปีตำบลตำบลด่านแม่ละเมา ปี พ.ศ. 2552

ดูเพิ่ม

แหล่งข้อมูลอื่น

 • จังหวัดตาก

ตำบลด่านแม่ละเมา
ตำบลด, านแม, ละเมา, บทความน, ไม, การอ, างอ, งจากแหล, งท, มาใดกร, ณาช, วยปร, บปร, งบทความน, โดยเพ, มการอ, างอ, งแหล, งท, มาท, าเช, อถ, เน, อความท, ไม, แหล, งท, มาอาจถ, กค, ดค, านหร, อลบออก, เร, ยนร, าจะนำสารแม, แบบน, ออกได, อย, างไรและเม, อไร, เป, นตำบลท, ของอำ. bthkhwamniimmikarxangxingcakaehlngthimaidkrunachwyprbprungbthkhwamni odyephimkarxangxingaehlngthimathinaechuxthux enuxkhwamthiimmiaehlngthimaxacthukkhdkhanhruxlbxxk eriynruwacanasaraemaebbnixxkidxyangiraelaemuxir tabldanaemlaemaepntablthi 9 khxngxaephxaemsxd aetedimepnhmubanthikhunkbtablphawx txmaidaeykepntablihmemuxpi ph s 2529 enuxngcakmihmubanaelaprachakrmicanwnephimkhun sunginsmynntrngkbnayphyun mithxngkha darngtaaehnngnayxaephxaemsxd phrxmihaeyktablaelatngchuxtablihmwa tabldanaemlaema enuxha 1 prawti 2 xanaekht 3 xangxing 4 duephim 5 aehlngkhxmulxunprawti aekikhpi ph s 2529 miprakaskrathrwngmhadithy eruxng tngaelaepliynaeplngekhttablinthxngthixaephxaemsxd cnghwdtak 1 emuxwnthi 20 singhakhm 2529 lngnamody phisal mulsastrsathr pldkrathrwngmhadithy chbbphiess hna 85 103 elmthi 103 txnthi 175 rachkiccanuebksa 10 tulakhm 2529 enuxngdwyphuwarachkarcnghwdtak iddaeninkartngaelaepliynaeplngekhttablphayinthxngthi odyxasyxanactamkhwaminph r b lksnapkkhrxngthxngthi phraphuththskrach 2475 matra 6 aelamatra 29 dngtxipnixaephxaemsxd1 tngtabldanaemlaema inthxngthixaephxaemsxd cnghwdtak odyihmiekhtkarpkkhrxng rwm 10 hmuban hmuthi 1 oxncakhmuthi 3 banhwyyaxu tablphawx hmuthi 2 oxncakhmuthi 4 banpangsan tablphawx hmuthi 3 oxncakhmuthi 5 banhwyphlu tablphawx hmuthi 4 oxncakhmuthi 11 banyanghwyyaxu tablphawx hmuthi 5 oxncakhmuthi 12 banmuesxsmpxy tablphawx hmuthi 6 oxncakhmuthi 9 bankhunhwychangil tablphawx hmuthi 7 oxncakhmuthi 14 banthngchy tablphawx hmuthi 8 banhwyplahld banmuesx hmuthi 9 banihmophthithxng hmuthi 10 banihmphthnaxanaekht aekikhthisehnux tidtxkbekhttablphawx xaephxaemsxd odythuxsnekhadxypuaep aelasnekhathngchy epnaenwaebngekht thisit tidtxkbekhttablphawx xaephxaemsxd odythuxrxngnalukhwyaemlaema epnaenwekhttlxd thistawnxxk tidtxkbekhttablhnxngbwit xaephxemuxngtak cnghwdtak odythuxsnekhathngchy epnaenwaebngekht thistawntk tidtxkbekhttablphawx xaephxaemsxd cnghwdtak odythuxsnpnnarahwanghwyaemlaema kbhwyphlu epnaenwaebngekhtihtablphawx tablthimikarepliynaeplng mixanaekhtdngni thisehnux aebngxxkepn 2 chwng dngni chwngthi 1 tidtxkbtabldanaemlaema xaephxaemsxd cnghwdtak odythuxlahwyaemlaema epnaenwaebngekht chwngthi 2 tidtxkbtablaemkasa xaephxaemsxd tablaemcaera xaephxaemramad aelatablaemthx tablhnxngbwit xaephxemuxngtak cnghwdtakodythuxlahwyaemkudsamtha hwypaety hwysamhmunhlwng ethuxkekhathngchy epnaenwaebngekht thisit tidtxkbtablaemku tablmhawn xaephxaemsxd aelatablkhirirasdr kingxaephxphbphra cnghwdtak odythuxsnekhadxyphaaedng khunhwyphkkud khunhwysukkari khunhwyphkkudhwan epnaenwaebngekht thistawnxxk tidtxkbtablkhirirasdr kingxaephxphbphra cnghwdtak odythuxphkkudhwan hwyxumepiym epnaenwaebngekht thistawntk tidtxkbtablaempa tablphrathatuphaaedng tablaemku xaephxaemsxd cnghwdtak odythuxsnekhadxyhlwng dxyphawx aeladxyphaaedng epnaenwaebngekht2 tngtablphrathatuphaaedng inthxngthixaephxaemsxd cnghwdtak odyihmiekhtkarpkkhrxng rwm 5 hmuban hmuthi 1 oxncakhmuthi 1 bankhangphibal tablaemtaw hmuthi 2 oxncakhmuthi 4 banhwfay tablaemtaw hmuthi 3 oxncakhmuthi 6 banaemtawihm tablaemtaw hmuthi 4 oxncakhmuthi 8 banphaeda tablaemtaw hmuthi 5 oxncakhmuthi 10 banthaesux tablaemtawaelaihmixanaekhtdngni thisehnux tidtxkbekhttablaemsxd tablaempa xaephxaemsxd cnghwdtak odythuxlaehmuxnghwyopng hwyaemsxd epnaenwaebngekht thisit tidtxkbekhttablaemku xaephxaemsxd cnghwdtak odythuxlaehmuxngdxyphaaedng snekhadxyphaaedng epnaenwekhttlxd thistawnxxk tidtxkbekhttablphawx xaephxaemsxd odythuxsnekhakhikhangkhawaeladxyphaaedng epnaenwaebngekht thistawntk tidtxkbekhttablaemtaw odythuxsnthnnsayaemsxd khangphibal lahwyaehngaelathnnsayaemsxd xumphang epnaenwaebngekhtihtablaemtaw tablthimikarepliynaeplng mixanaekhtdngni thisehnux tidtxkbtablthasaylwd ethsbaltablaemsxd xaephxaemsxd cnghwdtak odythuxlahwynadib aelalaehmuxnghlwng epnaenwaebngekht thisit tidtxkbtablaemku xaephxaemsxd cnghwdtak odythuxlahwyluk aelalaehmuxng epnaenwaebngekht thistawnxxk tidtxkbekhttablphrathatuphaaedng xaephxaemsxd odythuxaenwthnnsayaemsxd khangphibal lahwyaehng aelathnnsayaemsxd xumphang epnaenwaebngekht thistawntk tidtxpraethssatharnrthsngkhmniymaehngshphaphphma odyichrxngnalukaememy epnaenwaebngekhtthngni tngaetwnthi 1 singhakhm ph s 2529 epntnipxangxing aekikh cnghwdtak srupraynganpracapitabltabldanaemlaema pi ph s 2552duephim aekikhxngkhkarbriharswntabltabldanaemlaema xaephxaemsxd cnghwdtakaehlngkhxmulxun aekikhcnghwdtak bthkhwamekiywkbekhtkarpkkhrxngkhxngpraethsithyniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmul duephimthi sthaniyxy praethsithyekhathungcak https th wikipedia org w index php title tabldanaemlaema amp oldid 7406394, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม