fbpx
วิกิพีเดีย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (อังกฤษ: The Most Noble Order of the Crown of Thailand) เป็นตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย หนึ่งใน 8 ตระกูลที่สำหรับพระราชทานแด่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และผู้กระทำคุณความดี ทั้งบุรุษและสตรี โดยเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยนี้สำหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชน โดยการพิจารณาเสนอขอพระราชทานของรัฐบาล เพื่อเป็นบำเหน็จความชอบและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูง แก่ผู้ได้รับพระราชทาน พระราชทานทั้งบุรุษและสตรี หากทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แล้ว ให้ประกาศรายนามในราชกิจจานุเบกษา ปรกติแล้วจะประกาศในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ของทุกปี แยกเป็น 2 ฉบับ คือชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และชั้นสายสะพาย เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาให้สร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2412 เดิมมีชื่อว่า เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎสยาม ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2484

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ
มอบโดย

พระมหากษัตริย์ไทย
อักษรย่อดูในบทความ
ประเภทสายสะพายพร้อมดารา , ดวงตราพร้อมดารา , ดวงตรา , เหรียญทอง , เหรียญเงิน (8 ชั้น)
วันสถาปนาพ.ศ. 2412
ประเทศ สยาม, ประเทศไทย
จำนวนสำรับไม่จำกัดจำนวน
ผู้สมควรได้รับพระบรมวงศานุวงศ์, ข้าราชการ, ผู้กระทำคุณความดี ทั้งบุรุษและสตรี
มอบเพื่อเป็นบำเหน็จความชอบในราชการแผ่นดินแก่ผู้กระทำความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชน
ผู้สถาปนาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประธานพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย
ลำดับเกียรติ
สูงกว่าเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
รองมาเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
หมายเหตุรัฐบาลไทยเป็นผู้เสนอชื่อเพื่อขอรับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย มีศักดิ์รองจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือกในชั้นที่เท่ากัน เช่น ชั้นที่ 3 ต้องประดับ ดวงตราช้างเผือกก่อนแล้วจึงต่อด้วยดวงตรามงกุฎไทย

ประวัติ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาให้สร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2412 เดิมมีชื่อว่า เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎสยาม ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2484

ประเภท ลำดับชั้น และ ลำดับเกียรติ

แพรแถบย่อ ดุมเสื้อ ชั้น ชื่อ อักษรย่อ ชื่อเดิม วันสถาปนา ลำดับเกียรติ
  ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ ม.ว.ม. - พ.ศ. 2461 9
  ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ป.ม. มหาสุราภรณ์ พ.ศ. 2412 11
  ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ท.ม. จุลสุราภรณ์ พ.ศ. 2412 16
  ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย ต.ม. มัณฑนาภรณ์ พ.ศ. 2412 24
  ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย จ.ม. ภัทราภรณ์ พ.ศ. 2412 29
  ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย บ.ม. วิจิตราภรณ์ พ.ศ. 2412 34
  ไม่มี ชั้นที่ 6 เหรียญทองมงกุฎไทย ร.ท.ม. - พ.ศ. 2445 53
ชั้นที่ 7 เหรียญเงินมงกุฎไทย ร.ง.ม. - 56

ลักษณะ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย มีทั้งหมด 8 ชั้น มีลักษณะดังต่อไปนี้

 • ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) ประกอบด้วย
 1. สายสะพาย เป็นแพรแถบมีขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร สีครามแก่ มีริ้วแดงและขาว อยู่ริมทั้งสองข้าง สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวา
 2. ดวงตรา เป็นกลีบบัวทอง แววลงยาสีแดงสี่กลีบ มีพระมหาวชิราวุธเงินแทรกสลับตามระหว่าง กลางดวงตรามีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ "ร.ร." กับเลข 6 ไทย เป็นเพชรสร่ง มีเนื้อเงินล้อมรอบอยู่ภายใต้พระมหามงกุฎทอง เบื้องบนมีพระมหาเศวตฉัตร รัศมีทอง
 3. ดารา เป็นรัศมีเงินสี่ทิศ มีรัศมีสายฟ้าทองแทรกสลับตามระหว่าง กลางดาราเหมือนอย่างดวงตรา แต่อักษรพระปรมาภิไธยย่อประดับเพชร และไม่มีพระมหาเศวตฉัตร ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
 • ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ประกอบด้วย
 1. สายสะพาย เป็นแพรแถบขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร สีน้ำเงินริมเขียว มีริ้วเหลืองรื้วแดงขนาดใหญ่คั่นทั้งสองข้าง สะพายบ่าขวาเฉียงลงบ่าซ้าย
 2. ดวงตรา เป็นรูปพระมหามงกุฎอยู่ในลายหว่านล้อมทอง พื้นลงยาสีน้ำเงินและสีแดง มีกระจังเงินใหญ่และเล็ก อย่างละสี่ทิศ มีรัศมีทองสลับตามระหว่าง ด้านหลังเปลี่ยนพระมหามงกุฎเป็นอักษรพระปรมาภิไธยย่อ "จ.ป.ร." เบื้องบนมีจุลมงกุฎ
 3. ดารา เป็นรูปอย่างด้านหน้าดวงตรา ด้านหลังเป็นทอง และไม่มีจุลมงกุฎ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
 • ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) ประกอบด้วย
 1. แพรแถบ มีขนาดกว้าง 4 เซนติเมตร มีสีเดียวกับสายสะพายประถมาภรณ์มงกุฎไทย
 2. ดวงตรา มีลักษณะอย่างประถมาภรณ์มงกุฎไทย ด้านหลังเป็นทองเกลี้ยง บุรุษใช้ห้อยแพรแถบสวมคอ สตรีใช้ห้อยแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
 3. ดารา มีลักษณะอย่างประถมาภรณ์มงกุฎไทย ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
 • ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) ประกอบด้วย
 1. แพรแถบ มีลักษณะ ขนาด และสีอย่างทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
 2. ดวงตรา มีลักษณะและการประดับอย่างทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ลักษณะการประดับเหมือนทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
 • ขั้นที่ 4 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) ประกอบด้วย
 1. แพรแถบ มีขนาดกว้าง 3 เซนติเมตร มีดอกไม้จีบติดบนแพรแถบ
 2. ดวงตรา มีลักษณะอย่างตริตาภรณ์มงกุฎไทย แต่มีขนาดย่อมกว่า บุรุษใช้ห้อยแพรแถบประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย สตรีใช้ห้อยแพรแถบผุกเป็นรูปแมลงปอ
 • ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) ประกอบด้วย
 1. แพรแถบ มีขนาดและสีอย่างจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย แต่ไม่มีดอกไม้จีบบนแพรแถบ
 2. ดวงตรา มีลักษณะและการประดับอย่างจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
 • ชั้นที่ 6 เหรียญทองมงกุฎไทย (ร.ท.ม.) ประกอบด้วย
 1. แพรแถบ มีขนาดและสีอย่างจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย ไม่มีดอกไม้จีบบนแพรแถบ
 2. เหรียญ เป็นเหรียญเงินกลมกะไหล่ทอง ด้านหน้าเป็นรูปพระมหามงกุฎอยู่ในลายหว่านล้อม ด้านหลังเป็นอักษรพระปรมาภิไธยย่อ "จ.ป.ร." เบื้องบนมีจุลมงกุฎ การประดับอย่างจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
 • ชั้นที่ 7 เหรียญเงินมงกุฎไทย (ร.ง.ม.) ประกอบด้วย
 1. แพรแถบ มีขนาดและสีอย่างจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย ไม่มีดอกไม้จีบบนแพรแถบ
 2. เหรียญ เป็นเหรียญเงินกลม มีลักษณะอย่างเหรียญทองมงกุฎไทย การประดับอย่างจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

สำหรับพระราชทานสตรี จะมีขนาดย่อมกว่าของบุรุษ

การขอพระราชทาน

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในตระกูลมงกุฎไทยนี้ กำหนดให้พิจารณาถึงตำแหน่ง ระดับ ชั้น ชั้นยศ กำหนดระยะเวลา และความดีความชอบ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 การขอพระราชทานในครั้งแรกในกรณีข้าราชการ จะต้องรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ นับแต่วันเริ่มเข้ารับราชการจนถึง 60 วันก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยให้เริ่มจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกสลับกัน ดังนี้

 1. ชั้นที่ 7 เหรียญเงินมงกุฎไทย
 2. ชั้นที่ 7 เหรียญเงินช้างเผือก
 3. ชั้นที่ 6 เหรียญทองมงกุฎไทย
 4. ชั้นที่ 6 เหรียญทองช้างเผือก
 
พระราชลัญจกรประจำเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎสยาม / มงกุฎไทย

ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ในกรณีข้าราชการเริ่มที่

 1. ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
 2. ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
 3. ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
 4. ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
 5. ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
 6. ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
 7. ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
 8. ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

ชั้นสายสะพาย หรือ ข้าราชการที่มีบรรดาศักดิ์ สามารถขอรับพระราชทานโกศประดับเมื่อสิ้นชีวิต

 1. ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (สายสะพาย 1)
 2. ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (สายสะพาย 2)
 3. ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (สายสะพาย 3)
 4. ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (สายสะพาย 4)

การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง

การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีทั้งหมด 44 บัญชี

 1. บัญชี 1 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่องคมนตรี
 2. บัญชี 2 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่รัฐมนตรี
 3. บัญชี 3 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการการเมืองและคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรหรือคณะกรรมการประสานงานวุฒิสภา
 4. บัญชี 4 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในรัฐสภาและตุลาการรัฐธรรมนูญ
 5. บัญชี 5 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการการเมืองในกรุงเทพมหานคร
 6. บัญชี 6 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่สภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร
 7. บัญชี 7 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการ ยกเว้นที่ปรากฏในบัญชีอื่น
 8. บัญชี 8 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการทหาร
 9. บัญชี 9 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการตำรวจ
 10. บัญชี 10 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการตุลาการ
 11. บัญชี 11 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการอัยการ
 12. บัญชี 12 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
 13. บัญชี 13 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องถิ่น
 14. บัญชี 14 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน พนักงานองค์การของรัฐ หรือพนักงานหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน ยกเว้นที่ปรากฏในบัญชีอื่น ๆ
 15. บัญชี 15 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ลูกจ้างประจำ
 16. บัญชี 16 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ดะโต๊ะยุติธรรมและผู้พิพากษาสมทบ
 17. บัญชี 17 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย
 18. บัญชี 18 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ
 19. บัญชี 19 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ราชบัณฑิตและกรรมการตามกฎหมายที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
 20. บัญชี 20 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ชาวต่างประเทศ
 21. บัญชี 21 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสองคมนตรี
 22. บัญชี 22 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสรัฐมนตรี
 23. บัญชี 23 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสสมาชิกรัฐสภา (บางตำแหน่ง)
 24. บัญชี 24 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสผู้ดำรงตำแหน่ง (สมาชิกรัฐสภา/ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่/ทหารชั้นผู้ใหญ่/ตำรวจชั้นผู้ใหญ/ตุลาการ และอัยการ
 25. บัญชี 25 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่กรรมการการเลือกตั้ง
 26. บัญชี 26 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 27. บัญชี 27 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 28. บัญชี 28 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
 29. บัญชี 29 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ตุลาการศาลปกครอง
 30. บัญชี 30 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติและกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 31. บัญชี 31 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 32. บัญชี 32 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่พนักงานราชการ
 33. บัญชี 33 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสกรรมการการเลือกตั้ง
 34. บัญชี 34 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 35. บัญชี 35 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 36. บัญชี 36 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
 37. บัญชี 37 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสตุลาการศาลปกครอง
 38. บัญชี 38 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติและกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 39. บัญชี 39 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
 40. บัญชี 40 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 41. บัญชี 41 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการตามระบบจำแนกประเภทตำแหน่ง
 42. บัญชี 42 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่พนักงานของหน่วยธุรการขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นข้าราชการ
 43. บัญชี 43 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
 44. บัญชี 44 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่คู่สมรสกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

กรณีข้าราชการพลเรือน และ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการพลเรือน ต้องมีระยะเวลาในการรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ก่อนถึงวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยมีแนวทางยึดตามระดับตำแหน่ง ดังนี้

ประเภททั่วไป

 • ระดับปฏิบัติงาน เริ่มขอ บ.ม. ถึง จ.ช.
 • ระดับชำนาญงาน เริ่มขอ ต.ม. (ดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ขอ ต.ช.)
 • ระดับอาวุโส เริ่มขอ ท.ม. (ดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ขอ ท.ช.)
 • ระดับทักษะพิเศษ ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ขอ ป.ม. - ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ขอ ป.ช. - ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ขอ ม.ว.ม. (ในปีที่เกษียณอายุราชการขอพระราชทานได้อีก 1 ชั้นตรา แต่ไม่เกิน ป.ช.)

ประเภทวิชาการ

 • ระดับปฏิบัติการ หรือ ครูผู้ช่วย และ ครู (อันดับ ค.ศ. 1) เริ่มขอ ต.ม. (โดยต้องรับราชการครบ 5 ปี จึงขอได้)
 • ระดับชำนาญการ หรือ ครู (อันดับ ค.ศ. 2) เริ่มขอ ต.ช. หากได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับชำนาญการพิเศษ ขอ ท.ม. หากได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับชำนาญการพิเศษ มาแล้ว 5 ปี ขอ ท.ช.
 • ระดับชำนาญการพิเศษ หรือ ครู (อันดับ ค.ศ. 3) เริ่มขอ ท.ช. หากได้รับเงินเดือนขั้นสูง และ ได้ ท.ช. มาแล้ว 5 ปี ขอ ป.ม.
 • ระดับเชี่ยวชาญ หรือ ครู (อันดับ ค.ศ. 4) หากได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ขอ ป.ม. หากได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ขอ ป.ช. หากได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ขอ ม.ว.ม. (ในปีที่เกษียณอายุราชการ ขอพระราชทานได้อีก 1 ชั้นตรา แต่ไม่เกิน ป.ช. เว้นกรณีลาออก)
 • ระดับทรงคุณวุฒิ หรือ ครู (ค.ศ. 5) หากได้รับเงินประจำตำแหน่ง 13,000 บาท เลื่อนชั้นตราตามลำดับได้ทุกปีจนถึง ป.ม. หากได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ขอ ป.ช. หากได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ขอ ม.ว.ม. หากได้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ขอ ม.ป.ช. (ในปีที่เกษียณอายุราชการขอพระราชทานได้อีก 1 ชั้นตรา แต่ไม่เกิน ม.ว.ม. เว้นกรณีลาออก)
 • ระดับทรงคุณวุฒิ หรือ ครู (ค.ศ. 5) หากได้รับเงินประจำตำแหน่ง 15,600 บาท ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ขอ ป.ช. หากได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ขอ ม.ว.ม. หากได้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ขอ ม.ป.ช. (ในปีที่เกษียณอายุราชการขอพระราชทานได้อีก 1 ชั้นตรา เว้นกรณีลาออก)

ประเภทอำนวยการ

 • ระดับต้น เริ่มขอ ท.ช. (ได้รับเงินเดือนขั้นสูงและได้ ท.ช. มาแล้ว 3 ปี ขอ ป.ม.)
 • ระดับสูง ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ขอ ป.ม. - ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ขอ ป.ช. - ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ขอ ม.ว.ม. (ในปีที่เกษียณอายุราชการขอพระราชทานได้อีก 1 ชั้นตรา แต่ไม่เกิน ป.ช. เว้นกรณีลาออก)

ประเภทบริหาร

 • ระดับต้น ได้ ท.ช. มาแล้ว 3 ปี ขอ ป.ม. - ได้ ป.ม. มาแล้ว 3 ปี ขอ ป.ช. - ได้ ป.ช. มาแล้ว 5 ปี ขอ ม.ว.ม. (ในปีที่เกษียณอายุราชการขอพระราชทานได้อีก 1 ชั้นตรา แต่ไม่เกิน ป.ช. เว้นกรณีลาออก)
 • ระดับสูงที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง 14,500 บาท เลื่อนชั้นตราตามลำดับได้ทุกปีจนถึง ป.ม. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ขอ ป.ช. - ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ขอ ม.ว.ม. - ได้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ขอ ม.ป.ช. (ในปีที่เกษียณอายุราชการขอพระราชทานได้อีก 1 ชั้นตรา แต่ไม่เกิน ม.ว.ม. เว้นกรณีลาออก)
 • ระดับสูงที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง 21,000 บาท ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ขอ ป.ช. - ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ขอ ม.ว.ม. - ได้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ขอ ม.ป.ช. (ในปีที่เกษียณอายุราชการขอพระราชทานได้อีก 1 ชั้นตรา เว้นกรณีลาออก)

กรณีข้าราชการทหาร

กรณีข้าราชการการเมืองในกรุงเทพมหานคร

กรณีข้าราชการอัยการ

กรณีข้าราชการตุลาการ

กรณีลูกจ้างประจำ

 • ลูกจ้างประจำ ซึ่งได้รับเงินเดือนขั้นต่ำของข้าราชการพลเรือน ระดับ 3 ไม่ถึงระดับ 6 ให้ขอ บ.ม. ถึง จ.ม.
 • ลูกจ้างประจำ ซึ่งได้รับเงินเดือนขั้นต่ำของข้าราชการพลเรือน ระดับ 6 ขึ้นไป ให้ขอ บ.ช. ถึง จ.ช.

อ้างอิง

 1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, พระราชลัญจกร, พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2538, ISBN 974-7771-63-2
 2. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, พระราชลัญจกร, พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2538, ISBN 974-7771-63-2
 3. ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
 4. พระราชบัญญัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พุทธศักราช 2484,ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 58 หน้า 1574 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2484.
 5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
 6. http://www.srb1.go.th/personal/naw/the_most/the_most_2.htm

แหล่งข้อมูลอื่น

 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2553, เล่ม 125, ตอน พิเศษ 49 ง, 6 มีนาคม พ.ศ. 2551, หน้า 8

เคร, องราชอ, สร, ยาภรณ, นม, เก, ยรต, ยศย, งมงก, ฎไทย, บทความน, หร, อส, วนน, ของบทความต, องการปร, บร, ปแบบ, งอาจหมายถ, องการจ, ดร, ปแบบข, อความ, ดหน, แบ, งห, วข, ดล, งก, ภายใน, และ, หร, อการจ, ดระเบ, ยบอ, ณสามารถช, วยแก, ไขป, ญหาน, ได, โดยการกดท, แก, ไข, านบน, . bthkhwamnihruxswnnikhxngbthkhwamtxngkarprbrupaebb sungxachmaythung txngkarcdrupaebbkhxkhwam cdhna aebnghwkhx cdlingkphayin aela hruxkarcdraebiybxun khunsamarthchwyaekikhpyhaniidodykarkdthipum aekikh danbn caknnprbprunghruxcdrupaebbxun inbthkhwamihehmaasmekhruxngrachxisriyaphrnxnmiekiyrtiysyingmngkudithy xngkvs The Most Noble Order of the Crown of Thailand epntrakulekhruxngrachxisriyaphrnithy hnungin 8 trakulthisahrbphrarachthanaedphrabrmwngsanuwngs kharachkar aelaphukrathakhunkhwamdi thngburusaelastri odyekhruxngrachxisriyaphrnxnmiekiyrtiysyingmngkudithynisahrbphrarachthanaekphukrathakhwamdikhwamchxbepnpraoychnaekrachkarhruxsatharnchn odykarphicarnaesnxkhxphrarachthankhxngrthbal ephuxepnbaehnckhwamchxbaelaekhruxnghmayechidchuekiyrtiysxyangsung aekphuidrbphrarachthan phrarachthanthngburusaelastri hakthrngphrakrunaoprdekla aelw ihprakasraynaminrachkiccanuebksa prktiaelwcaprakasinwnechlimphrachnmphrrsa 28 krkdakhm khxngthukpi aeykepn 2 chbb khuxchntakwasaysaphay aelachnsaysaphay ekhruxngrachxisriyaphrnxnmiekiyrtiysyingmngkudithyni phrabathsmedcphraculcxmeklaecaxyuhw thrngphrakrunaihsrangkhun emux ph s 2412 edimmichuxwa ekhruxngrachxisriyaphrnxnmiekiyrtiysyingmngkudsyam txmaidepliynchuxepn ekhruxngrachxisriyaphrnxnmiekiyrtiysyingmngkudithy emuxwnthi 24 tulakhm ph s 2484 1 ekhruxngrachxisriyaphrnxnmiekiyrtiysyingmngkudithyekhruxngrachxisriyaphrnxnmiekiyrtiysyingmngkudithychnsungsud mhawchirmngkudmxbody phramhakstriyithyxksryxduinbthkhwampraephthsaysaphayphrxmdara dwngtraphrxmdara dwngtra ehriyythxng ehriyyengin 8 chn wnsthapnaph s 2412praethssyam praethsithycanwnsarbimcakdcanwnphusmkhwridrbphrabrmwngsanuwngs kharachkar phukrathakhunkhwamdi thngburusaelastrimxbephuxepnbaehnckhwamchxbinrachkaraephndinaekphukrathakhwamdikhwamchxbepnpraoychnaekrachkarhruxsatharnchnphusthapnaphrabathsmedcphraculcxmeklaecaxyuhwprathanphramhakstriyaehngpraethsithyladbekiyrtisungkwaekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthiechidchuyingchangephuxkrxngmaekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthisrresriyyingdierkkhunaphrnhmayehturthbalithyepnphuesnxchuxephuxkhxrbphrarachthancakphramhakstriyekhruxngrachxisriyaphrnmngkudithy miskdirxngcakekhruxngrachxisriyaphrnchangephuxkinchnthiethakn echn chnthi 3 txngpradb dwngtrachangephuxkkxnaelwcungtxdwydwngtramngkudithy enuxha 1 prawti 2 praephth ladbchn aela ladbekiyrti 3 lksna 4 karkhxphrarachthan 5 karphicarnaesnxkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthiechidchuying 5 1 krnikharachkarphleruxn aela kharachkarkhruaelabukhlakrthangkarsuksa 5 1 1 praephththwip 5 1 2 praephthwichakar 5 1 3 praephthxanwykar 5 1 4 praephthbrihar 5 2 krnikharachkarthhar 5 3 krnikharachkarkaremuxnginkrungethphmhankhr 5 4 krnikharachkarxykar 5 5 krnikharachkartulakar 5 6 krnilukcangpraca 6 xangxing 7 aehlngkhxmulxunprawti aekikhekhruxngrachxisriyaphrnxnmiekiyrtiysyingmngkudithyni phrabathsmedcphraculcxmeklaecaxyuhw thrngphrakrunaihsrangkhun emux ph s 2412 edimmichuxwa ekhruxngrachxisriyaphrnxnmiekiyrtiysyingmngkudsyam txmaidepliynchuxepn ekhruxngrachxisriyaphrnxnmiekiyrtiysyingmngkudithy emuxwnthi 24 tulakhm ph s 2484 2 swnnirxephimetimkhxmul khunsamarthchwyephimkhxmulswnniidpraephth ladbchn aela ladbekiyrti aekikhaephraethbyx dumesux chn chux xksryx chuxedim wnsthapna ladbekiyrti 3 chnsungsud mhawchirmngkud m w m ph s 2461 9 chnthi 1 prathmaphrnmngkudithy p m mhasuraphrn ph s 2412 11 chnthi 2 thwitiyaphrnmngkudithy th m culsuraphrn ph s 2412 16 chnthi 3 tritaphrnmngkudithy t m mnthnaphrn ph s 2412 24 chnthi 4 cturthaphrnmngkudithy c m phthraphrn ph s 2412 29 chnthi 5 ebycmaphrnmngkudithy b m wicitraphrn ph s 2412 34 immi chnthi 6 ehriyythxngmngkudithy r th m ph s 2445 53chnthi 7 ehriyyenginmngkudithy r ng m 56lksna aekikhekhruxngrachxisriyaphrnxnmiekiyrtiysyingmngkudithy mithnghmd 8 chn milksnadngtxipni 4 chnsungsud mhawchirmngkud m w m prakxbdwysaysaphay epnaephraethbmikhnadkwang 10 esntiemtr sikhramaek miriwaedngaelakhaw xyurimthngsxngkhang saphaybasayechiynglngthangkhwa dwngtra epnklibbwthxng aewwlngyasiaedngsiklib miphramhawchirawuthenginaethrkslbtamrahwang klangdwngtramixksrphraprmaphiithyyx r r kbelkh 6 ithy epnephchrsrng mienuxenginlxmrxbxyuphayitphramhamngkudthxng ebuxngbnmiphramhaeswtchtr rsmithxng dara epnrsmienginsithis mirsmisayfathxngaethrkslbtamrahwang klangdaraehmuxnxyangdwngtra aetxksrphraprmaphiithyyxpradbephchr aelaimmiphramhaeswtchtr pradbthixkesuxebuxngsaychnthi 1 prathmaphrnmngkudithy p m prakxbdwysaysaphay epnaephraethbkhnadkwang 10 esntiemtr sinaenginrimekhiyw miriwehluxngruwaedngkhnadihykhnthngsxngkhang saphaybakhwaechiynglngbasay dwngtra epnrupphramhamngkudxyuinlayhwanlxmthxng phunlngyasinaenginaelasiaedng mikracngenginihyaelaelk xyanglasithis mirsmithxngslbtamrahwang danhlngepliynphramhamngkudepnxksrphraprmaphiithyyx c p r ebuxngbnmiculmngkud dara epnrupxyangdanhnadwngtra danhlngepnthxng aelaimmiculmngkud pradbthixkesuxebuxngsaychnthi 2 thwitiyaphrnmngkudithy th m prakxbdwyaephraethb mikhnadkwang 4 esntiemtr misiediywkbsaysaphayprathmaphrnmngkudithy dwngtra milksnaxyangprathmaphrnmngkudithy danhlngepnthxngekliyng burusichhxyaephraethbswmkhx striichhxyaephraethbphukepnrupaemlngpx pradbthixkesuxebuxngsay dara milksnaxyangprathmaphrnmngkudithy pradbthixkesuxebuxngsaychnthi 3 tritaphrnmngkudithy t m prakxbdwyaephraethb milksna khnad aelasixyangthwitiyaphrnmngkudithy dwngtra milksnaaelakarpradbxyangthwitiyaphrnmngkudithy lksnakarpradbehmuxnthwitiyaphrnmngkudithykhnthi 4 cturthaphrnmngkudithy c m prakxbdwyaephraethb mikhnadkwang 3 esntiemtr midxkimcibtidbnaephraethb dwngtra milksnaxyangtritaphrnmngkudithy aetmikhnadyxmkwa burusichhxyaephraethbpradbthixkesuxebuxngsay striichhxyaephraethbphukepnrupaemlngpxchnthi 5 ebycmaphrnmngkudithy b m prakxbdwyaephraethb mikhnadaelasixyangcturthaphrnmngkudithy aetimmidxkimcibbnaephraethb dwngtra milksnaaelakarpradbxyangcturthaphrnmngkudithychnthi 6 ehriyythxngmngkudithy r th m prakxbdwyaephraethb mikhnadaelasixyangcturthaphrnmngkudithy immidxkimcibbnaephraethb ehriyy epnehriyyenginklmkaihlthxng danhnaepnrupphramhamngkudxyuinlayhwanlxm danhlngepnxksrphraprmaphiithyyx c p r ebuxngbnmiculmngkud karpradbxyangcturthaphrnmngkudithychnthi 7 ehriyyenginmngkudithy r ng m prakxbdwyaephraethb mikhnadaelasixyangcturthaphrnmngkudithy immidxkimcibbnaephraethb ehriyy epnehriyyenginklm milksnaxyangehriyythxngmngkudithy karpradbxyangcturthaphrnmngkudithysahrbphrarachthanstri camikhnadyxmkwakhxngburus saysaphay dwngtra dara aeladumaephraethbyxekhruxngrachxisriyaphrnxnmiekiyrtiysyingmngkudithy chnmhawchirmngkud phaphcahlkimrupsaysaphayaeladwngtramhasuraphrn prathmaphrnmngkudithy n banpratuphrawihar wdrachbphithsthitmhasimaram saysaphay dwngtra aeladaraprathmaphrnmngkudithy dwngtraprathmaphrnmngkudithy danhna dwngtraprathmaphrnmngkudithy danhlng daramhasuraphrn prathmaphrnmngkudithy aelaculsuraphrn thwitiyaphrnmngkudithy kxn ph s 2454 daraprathmaphrnmngkudithyaelathwitiyaphrnmngkudithy dwngtraculsuraphrn thwitiyaphrnmngkudithy aelamnthnaphrn tritaphrnmngkudithy kxn ph s 2454 dwngtrathwitiyaphrnmngkudithyaelatritaphrnmngkudithy dwngtracturthaphrnmngkudithy sahrbstri dwngtraebycmaphrnmngkudithy ehriyyenginmngkudithy sahrbstri twxyangaephraethbyxchnprathmaphrnmngkudithy rwmkbaephraethbyxxun twxyangaephraethbyxchnmhawchirmngkud chnsungsudkhxngekhruxngrachxisriyaphrntrakulni rwmkbaephraethbyxxunkarkhxphrarachthan aekikhkaresnxkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrnintrakulmngkudithyni kahndihphicarnathungtaaehnng radb chn chnys kahndrayaewla aelakhwamdikhwamchxb tamraebiybsanknaykrthmntri wadwykarkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthiechidchuyingchangephuxk aelaekhruxngrachxisriyaphrnxnmiekiyrtiysyingmngkudithy ph s 2536 karkhxphrarachthaninkhrngaerkinkrnikharachkar catxngrbrachkarmaaelwimnxykwa 5 pibriburn nbaetwnerimekharbrachkarcnthung 60 wnkxnwnechlimphrachnmphrrsa odyiherimcakekhruxngrachxisriyaphrnxnmiekiyrtiysyingmngkudithy aelaekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthiechidchuyingchangephuxkslbkn dngni chnthi 7 ehriyyenginmngkudithy chnthi 7 ehriyyenginchangephuxk chnthi 6 ehriyythxngmngkudithy chnthi 6 ehriyythxngchangephuxk phrarachlyckrpracaekhruxngkhttiyrachxisriyaphrnxnmiekiyrtiysyingmngkudsyam mngkudithy chntakwasaysaphay inkrnikharachkarerimthi chnthi 5 ebycmaphrnmngkudithy chnthi 5 ebycmaphrnchangephuxk chnthi 4 cturthaphrnmngkudithy chnthi 4 cturthaphrnchangephuxk chnthi 3 tritaphrnmngkudithy chnthi 3 tritaphrnchangephuxk chnthi 2 thwitiyaphrnmngkudithy chnthi 2 thwitiyaphrnchangephuxkchnsaysaphay hrux kharachkarthimibrrdaskdi samarthkhxrbphrarachthanokspradbemuxsinchiwit chnthi 1 prathmaphrnmngkudithy saysaphay 1 chnthi 1 prathmaphrnchangephuxk saysaphay 2 chnsungsud mhawchirmngkud saysaphay 3 chnsungsud mhaprmaphrnchangephuxk saysaphay 4 karphicarnaesnxkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthiechidchuying aekikhkaresnxkhxekhruxngrachxisriyaphrn mithnghmd 44 bychi bychi 1 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekxngkhmntri bychi 2 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekrthmntri bychi 3 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekkharachkarkaremuxngaelakhnakrrmkarprasanngansphaphuaethnrasdrhruxkhnakrrmkarprasannganwuthispha bychi 4 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekphudarngtaaehnngtang inrthsphaaelatulakarrththrrmnuy bychi 5 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekkharachkarkaremuxnginkrungethphmhankhr bychi 6 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaeksphakrungethphmhankhraelasmachiksphaekhtkrungethphmhankhr bychi 7 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekkharachkar ykewnthipraktinbychixun bychi 8 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekkharachkarthhar bychi 9 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekkharachkartarwc bychi 10 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekkharachkartulakar bychi 11 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekkharachkarxykar bychi 12 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekphuptibtinganinhnwyngantamkdhmaywadwyraebiybbriharrachkarswnthxngthin bychi 13 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekphuptibtingantamkdhmaywadwylksnapkkhrxngthxngthin bychi 14 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekphnknganrthwisahkic ecahnathixngkhkarmhachn phnknganxngkhkarkhxngrth hruxphnknganhnwynganxunkhxngrththimilksnaxyangediywkn ykewnthipraktinbychixun bychi 15 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaeklukcangpraca bychi 16 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekdaotayutithrrmaelaphuphiphaksasmthb bychi 17 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekecahnathisphakachadithy bychi 18 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekphudarngtaaehnnginsthabnxudmsuksakhxngrththimilksnaphiess bychi 19 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekrachbnthitaelakrrmkartamkdhmaythithrngphrakrunaoprdekla aetngtng bychi 20 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekchawtangpraeths bychi 21 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekkhusmrsxngkhmntri bychi 22 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekkhusmrsrthmntri bychi 23 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekkhusmrssmachikrthspha bangtaaehnng bychi 24 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekkhusmrsphudarngtaaehnng smachikrthspha kharachkarchnphuihy thharchnphuihy tarwcchnphuihy tulakar aelaxykar bychi 25 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekkrrmkarkareluxktng bychi 26 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekkrrmkarpxngknaelaprabpramkarthucritaehngchati bychi 27 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekkrrmkarsiththimnusychnaehngchati bychi 28 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekphutrwckaraephndinkhxngrthspha bychi 29 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaektulakarsalpkkhrxng bychi 30 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekkrrmkarkickarkracayesiyngaelakickarothrthsnaehngchatiaelakrrmkarkickarothrkhmnakhmaehngchati bychi 31 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaeksmachiksphathipruksaesrsthkicaelasngkhmaehngchati bychi 32 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekphnknganrachkar bychi 33 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekkhusmrskrrmkarkareluxktng bychi 34 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekkhusmrskrrmkarpxngknaelaprabpramkarthucritaehngchati bychi 35 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekkhusmrskrrmkarsiththimnusychnaehngchati bychi 36 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekkhusmrsphutrwckaraephndinkhxngrthspha bychi 37 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekkhusmrstulakarsalpkkhrxng bychi 38 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekkhusmrskrrmkarkickarkracayesiyngaelakickarothrthsnaehngchatiaelakrrmkarkickarothrkhmnakhmaehngchati bychi 39 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaektulakarsalrththrrmnuy bychi 40 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekkrrmkartrwcenginaephndin bychi 41 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekkharachkartamrabbcaaenkpraephthtaaehnng bychi 42 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekphnkngankhxnghnwythurkarkhxngxngkhkrxisratamrththrrmnuythiimepnkharachkar bychi 43 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekkhusmrstulakarsalrththrrmnuy bychi 44 karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrn ihaekkhusmrskrrmkartrwcenginaephndinkrnikharachkarphleruxn aela kharachkarkhruaelabukhlakrthangkarsuksa aekikh karkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrnihaekkharachkarphleruxn txngmirayaewlainkarrbrachkarmaaelwimnxykwa 5 pi kxnthungwnphrarachphithiechlimphrachnmphrrsakhxngpithicakhximnxykwa 60 wn odymiaenwthangyudtamradbtaaehnng dngni 5 praephththwip aekikh radbptibtingan erimkhx b m thung c ch radbchanayngan erimkhx t m darngtaaehnngmaaelwimnxykwa 5 pi khx t ch radbxawuos erimkhx th m darngtaaehnngmaaelwimnxykwa 5 pi khx th ch radbthksaphiess id th ch maaelwimnxykwa 3 pi khx p m id p m maaelwimnxykwa 3 pi khx p ch id p ch maaelwimnxykwa 5 pi khx m w m inpithieksiynxayurachkarkhxphrarachthanidxik 1 chntra aetimekin p ch praephthwichakar aekikh radbptibtikar hrux khruphuchwy aela khru xndb kh s 1 erimkhx t m odytxngrbrachkarkhrb 5 pi cungkhxid radbchanaykar hrux khru xndb kh s 2 erimkhx t ch hakidrbengineduxnimtakwakhntakhxngradbchanaykarphiess khx th m hakidrbengineduxnimtakwakhntakhxngradbchanaykarphiess maaelw 5 pi khx th ch radbchanaykarphiess hrux khru xndb kh s 3 erimkhx th ch hakidrbengineduxnkhnsung aela id th ch maaelw 5 pi khx p m radbechiywchay hrux khru xndb kh s 4 hakid th ch maaelwimnxykwa 3 pi khx p m hakid p m maaelwimnxykwa 3 pi khx p ch hakid p ch maaelwimnxykwa 5 pi khx m w m inpithieksiynxayurachkar khxphrarachthanidxik 1 chntra aetimekin p ch ewnkrnilaxxk radbthrngkhunwuthi hrux khru kh s 5 hakidrbenginpracataaehnng 13 000 bath eluxnchntratamladbidthukpicnthung p m hakid p m maaelwimnxykwa 3 pi khx p ch hakid p ch maaelwimnxykwa 3 pi khx m w m hakid m w m maaelwimnxykwa 5 pi khx m p ch inpithieksiynxayurachkarkhxphrarachthanidxik 1 chntra aetimekin m w m ewnkrnilaxxk radbthrngkhunwuthi hrux khru kh s 5 hakidrbenginpracataaehnng 15 600 bath id p m maaelwimnxykwa 3 pi khx p ch hakid p ch maaelwimnxykwa 3 pi khx m w m hakid m w m maaelwimnxykwa 5 pi khx m p ch inpithieksiynxayurachkarkhxphrarachthanidxik 1 chntra ewnkrnilaxxk praephthxanwykar aekikh radbtn erimkhx th ch idrbengineduxnkhnsungaelaid th ch maaelw 3 pi khx p m radbsung id th ch maaelwimnxykwa 3 pi khx p m id p m maaelwimnxykwa 3 pi khx p ch id p ch maaelwimnxykwa 5 pi khx m w m inpithieksiynxayurachkarkhxphrarachthanidxik 1 chntra aetimekin p ch ewnkrnilaxxk praephthbrihar aekikh radbtn id th ch maaelw 3 pi khx p m id p m maaelw 3 pi khx p ch id p ch maaelw 5 pi khx m w m inpithieksiynxayurachkarkhxphrarachthanidxik 1 chntra aetimekin p ch ewnkrnilaxxk radbsungthiidrbenginpracataaehnng 14 500 bath eluxnchntratamladbidthukpicnthung p m id p m maaelwimnxykwa 3 pi khx p ch id p ch maaelwimnxykwa 3 pi khx m w m id m w m maaelwimnxykwa 5 pi khx m p ch inpithieksiynxayurachkarkhxphrarachthanidxik 1 chntra aetimekin m w m ewnkrnilaxxk radbsungthiidrbenginpracataaehnng 21 000 bath id p m maaelwimnxykwa 3 pi khx p ch id p ch maaelwimnxykwa 3 pi khx m w m id m w m maaelwimnxykwa 3 pi khx m p ch inpithieksiynxayurachkarkhxphrarachthanidxik 1 chntra ewnkrnilaxxk krnikharachkarthhar aekikh krnikharachkarkaremuxnginkrungethphmhankhr aekikh krnikharachkarxykar aekikh krnikharachkartulakar aekikh krnilukcangpraca aekikh lukcangpraca sungidrbengineduxnkhntakhxngkharachkarphleruxn radb 3 imthungradb 6 ihkhx b m thung c m lukcangpraca sungidrbengineduxnkhntakhxngkharachkarphleruxn radb 6 khunip ihkhx b ch thung c ch 6 xangxing aekikh sankelkhathikarkhnarthmntri phrarachlyckr phimphkhrngthihnung ph s 2538 ISBN 974 7771 63 2 sankelkhathikarkhnarthmntri phrarachlyckr phimphkhrngthihnung ph s 2538 ISBN 974 7771 63 2 ladbekiyrtiekhruxngrachxisriyaphrnithy phrarachbyyti ekhruxngrachxisriyaphrnxnmiekiyrtiysyingmngkudithy phuththskrach 2484 rachkiccanuebksa elm 58 hna 1574 wnthi 12 phvscikayn 2484 raebiybsanknaykrthmntriwadwykarkhxphrarachthanekhruxngrachxisriyaphrnxnepnthiechidchuyingchangephuxkaelaekhruxngrachxisriyaphrnxnmiekiyrtiysyingmngkudithy chbbthi 2 ph s 2552 http www srb1 go th personal naw the most the most 2 htmaehlngkhxmulxun aekikhkhxmmxns miphaphaelasuxekiywkb ekhruxngrachxisriyaphrnxnmiekiyrtiysyingmngkudithyekhruxngrachxisriyaphrnithy sankelkhathikarkhnarthmntri rachkiccanuebksa prakassanknaykrthmntri eruxng karprbrakhachdichaethnekhruxngrachxisriyaphrnthiimsamarthsngkhuntamkdhmay pracapingbpraman ph s 2551 2553 elm 125 txn phiess 49 ng 6 minakhm ph s 2551 hna 8 bthkhwamekiywkbekhruxngxisriyaphrnhruxekhruxngrachxisriyaphrnniyngepnokhrng khunsamarthchwywikiphiediyidodyephimkhxmulekhathungcak https th wikipedia org w index php title ekhruxngrachxisriyaphrnxnmiekiyrtiysyingmngkudithy amp oldid 9528564, wikipedia, วิกิ หนังสือ, หนังสือ, ห้องสมุด,

บทความ

, อ่าน, ดาวน์โหลด, ฟรี, ดาวน์โหลดฟรี, mp3, วิดีโอ, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, รูปภาพ, เพลง, เพลง, หนัง, หนังสือ, เกม, เกม